Publicat pe Lasă un comentariu

CONCURS ÎN DATA DE 18 IULIE 2024

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ TURDA ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN DATA DE 18 IULIE 2024 PENTRU OCUPAREA POSTULUI CONTRACTUAL DE EXECUŢIE VACANT DE :

 MUNCITOR IV (BUCĂTAR) – 1 post, durată nedeterminată, Cantina de ajutor social

 Condiții specifice de participare :

-studii generale, profesionale sau liceale absolivite cu certificate/diplomă de absolvire sau diplomă de bacalaureat

-cursuri de formare/perfecționare în meseria de bucătar

-curs de igienă

-minim 6 luni  în specialitatea studiilor

Poate participa la concurs persoana care îndeplinește următoarele condiţii generale prevăzute în HGR 1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Calendarul concursului:

  • depunerea dosarelor de concurs în perioada 27.06.2024 – 10.07.2024, ora 15
  • selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în perioada 11-15 iulie 2024
  • proba practică se va susţine în data de 18 iulie 2024, orele 10:00
  • afişarea rezultatelor probei practice în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei
  • proba de interviu se va susţine într-un termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise
  • afişarea rezultatelor probei de interviu în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei
  • afişarea rezultatelor finale în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba practică şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei practice şi probei de interviul, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor

Atribuțiile postului:

asigură activitatea din cadrul bucătăriei:  spălarea și dezinfectarea veselei și tacâmurilor utilizate, asigură în permanenţă o stare de igienă şi curăţenie pe suprafaţa spatiului destinat desfașurarii activitatii; participă efectiv la curăţarea, spălarea zarzavatului,  pregătirea meniului.

-ajută la pregătirea hranei asistaţilor, la lucrările de igienizare, şi la acţiunile de aprovizionare cu marfă, răspunde de condiţiile de manipulare, depozitare şi păstrare mărfurilor .

-ajută la servirea mesei asistaţilor, cu respectarea gramajului pe asistat,

-respecta circuitele de intrare şi ieşire a alimentelor în şi din bucătărie, fără a intersecta fazele insalubre cu cele salubre;

-asigură respectarea cerințelor igienico-sanitare la bucătarie și dependințe, sesizează șeful cantinei de orice deficiență în asigurarea calității hranei și distribuirea alimentelor din magazia unității.

-răspunde de împărţirea corectă a hranei pe portii și asigură distribuirea acesteia la ghișeu;

-respectă normele de igienă prin purtarea de halat de protectie curat, părul sa fie protejat de bonetă,  igiena generală a mâinilor

-răspunde de păstrarea în vase curate și acoperite a alimentelor care intră în bucătarie până la intrebuințarea lor.

-are obligația ca la plecare din unitate să lase bucătaria într-o stare perfectă de curațenie și securitate;

-pe baza materialului de protecția muncii predate răspunde de prevenirea accidentelor de muncă, manipularea utilajelor din dotare care sunt acționate electric sau mecanic; respectă regulile de exploatare tehnică a instalaţiilor şi utilajelor deservite;

-răspunde de modul de implementare a standardelor SCIM și de însușirea și respectarea procedurilor de sistem elaborate la nivel de instituție și a procedurilor operaționale la nivelul Cantinei de ajutor social

-atribuții precizate în fișa postului

Bibliografia/tematica

  • Ordonanţă de urgenţă  nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;; Titlul III, Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice , Capitolul III – Drepturi şi obligaţii ale personalului contractual din administraţia publică, precum şi răspunderea acestuia, 549 -553
  • Ordin 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, cap VI.
  • Legea nr. 208/1997, legea cantinelor sociale

Acte necesare la dosar:

a) formular de înscriere la concurs

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b) – e) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

În conformitate cu prevederile OUG 41/2016 și ale Legii 9/2023, actele solicitate la dosar, precum şi certificatul de încadrare într-un grad de handicap, după caz, se vor prezenta în original. Secretarul comisiei de concurs va realiza copii ale documentelor solicitate și le va certifica pentru conformitate cu originalul.

Certificatul de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului, anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale instituţiilor sau autorităţilor publice, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la b) – e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise, după caz, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.

Proba practică se va susține în data de 18.07.2024, orele 10.00 la sediul Cantinei de ajutor social Turda, Str. Eminescu, nr. 1, sau în altă locaţie comunicată în termen candidaților. Dosarele se depun la sediul Direcției de Asistență Socială Turda, str. Avram Iancu, nr.12 până la data de 10 IULIE 2024, orele 15. Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selecției dosarelor se vor afişa la sediul şi pe site-ul instituţiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane,  telefon 0264-317.137 sau 0738.772.188

 

Nr. 5589 /26.06.2024

Afișat în data de :  27.06.2024

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *