Publicat pe Un comentariu

REZULTATELE FINALE ALE EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRAD

Anexa la Raportul final nr. 4770/29.06.2017

TABEL CU REZULTATELE FINALE ALE EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRAD SUPERIOR ORGANIZAT ÎN DATA DE 29 IUNIE 2017

 

NR CRT.NUMELE ȘI PRENUMELEPOST VACANTPUNCT PROBA SCRISAREZULTAT PROBA SCRISAPUNCT INTERVIUPUNCT FINALREZULTAT CONCURS
1Bodea Cristina MariaConsilier I principal9.5 puncteRespins

 

Respins
2Ferencz Francisc MiticaConsilier I superior88.33 puncteAdmis99.66 puncte187.99 puncteAdmis
3Vaida Ileana LilianaConsilier I principal61.66 puncteAdmis91.00

puncte

152.66 puncteAdmis

Rezultatele examenului au fost afișate în data 29.06.2017, orele 15.30 la sediul SPAS Turda. Contestațiile se pot depune la Registratura SPAS Turda în termen de 24 de ore de la afișare.

Publicat pe Lasă un comentariu

CONCURS PENTRU OCUPARE POSTURI VACANTE

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ TURDA
ORGANIZEAZĂ ÎN DATA DE 12 IULIE 2017
CONCURS PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI CONTRACTUALE DE EXECUTIE VACANTE

MEDIC SPECIALIST – 1 post, durată nedeterminată, Centru de zi si Centru de îngrijiri persoane vârstnice la domiciliu
Condiții specifice de participare studii superioare în ramura de ştiinţă medicină, domeniul de licenţă sănătate, specializarea medicină
ASISTENT MEDICAL PL – 1 post, durată nedeterminată, Serviciul Cabinete medicale școlare
Condiții specifice de participare – studii postliceale în domeniul asistenței medicale,
– minim 2 ani vechime în specialitate studiilor

EDUCATOR- PUERICULTOR – 1 post, durată nedeterminată, Creșa nr. 5
Condiții specifice de participare – studii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat sau studii postliceale
– specializare în ocupaţia de educator-educator puericultor;
– vechime in specialitate de minim 1 an
INFIRMIERA– 1 post, durată nedeterminată, Creșa nr. 4
Condiții specifice de participare – studii generale, profesionale sau liceale
– cursuri in domeniul medico-social

ÎNGRIJITOR LA DOMICILIU – 1 post, durată nedeterminată, Centru de zi si Centru de îngrijiri persoane vârstnice la domiciliu
Condiții specifice de participare – studii generale, profesionale sau liceale

ÎNGRIJITOR – 1 post, durată nedeterminată, Locuință protejată pentru adulti cu ușoară probleme de sănătate mintală
Condiții specifice de participare – studii generale, profesionale sau liceale

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:
 – are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 – cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 – are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 – are capacitate deplină de exerciţiu;
 – are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 – îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 – nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Calendarul concursului:
– depunerea dosarelor de concurs în perioada 19 iunie-30 iunie 2017, orele 12,00
– selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în perioada 03-04 iulie 2017
– proba scrisă se va susține în data de 12 iulie 2017, orele 09,00
– afişarea rezultatelor probei scrise în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei
– proba de interviu se va susţine în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise
– afişarea rezultatelor probei de interviu în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei
– afişarea rezultatelor finale în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise, probei practice şi probei de interviul, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Bibliografie /tematica pentru postul de medic specialist – Centru de zi si Centru de îngrijiri persoane vârstnice la domiciliu
– Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
– Legea 17/2000 privind protectia persoanelor varstnice
– Bazele medicinei de familie – Adrian Restian, Editura medicala, Bucuresti, 2002
Vol 1- punct: 7.5, 7.6;
Vol 2- punct: 5.6,7,8,13,16;
Vol 3 punct:6,7,8,9,10,13,14,19,26,28,29,30,31,39;
– Diagnostic şi tratament in practica medicala- L.M Tierney, S. J. Mc Phee, M.A. Papadakis, Ed. Științelor medicale, Bucuresti, 2001
Patologia geriatrica- pg. 36-56
Asistență terminală- pg. 86-96
Patologia cardiacă- pg. 278-353
HTA-pg. 353-372
Patologia digestivă-pg. 446-531
Patologia reumatologică – pg.659-706
Patologia nefrologică- pg. 728-757
Patologia urologicaă- pg. 757-789
Patologia neurologică- pg. 789-841
Patologia psihiatrică pg. 841-897
DZ si hipoglicemia- pg. 961-999

Bibliografia/tematica pentru postul de asistent medical Pl -Cabinete medicale școlare:
– Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile şi instituțiile publice
– Ordinul Ministerului Sănătății 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor
Anexele nr. 4,5 şi 6
Anexa 8b –Examenul dezvoltarii fizice:
b) Examenul somatometric (antropometric)
c) Fiziometria (măsurarea unor indicatori funcționali)
– Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistenții medicali-L. Titircă, vol II, Bucuresti, Ed. Viața medicală românească, 2008- pag 41-43, 44-46,116-119, 136-169
– Puericultură şi pediatrie pentru asistenții medicali, Mihaela Vasile, Editura All, 2012
Cap.2 Creşterea si dezvoltarea(pag.11-pag.22)
2.1.Noțiuni de creştere si dezvoltare
2.2.Creşterea staturală
2.3.Creşterea ponderală
2.4.Dezvoltarea psihomotorie(de la 3 ani la adolescent pg.20-21)
2.6.Indici de apreciere a creşterii si maturației
Cap.4 Afecțiunile copilului
4.3.Afecțiuni carențiale(pag161-176)-4.3.1.Sdr. de malnutriție
-4.3.2.Rahitismul carențial
-4.3.3.Tetania
4.4.Afecțiuni respiratorii(pag.190-198)-4.4.1.Amigdalitele
-4.4.2.Astmul bronsic
4.6. Afecțiuni digestive(214-239)-4.6.1Sdr.diareic
-4.6.2 Sdr.dureros abdominal
-4.6.3 Parazitozele intestinale
4.8.Afecțiunile renale(250-256)-4.8.1 Infecțiile de tract urinar
4.9. Afecțiunile SNC(267-278) -4.9.1.Convulsiile si epilepsia infantile
-4.9.2.Handicapul fizic si neuromotor
4.10.Afecțiunile sângelui(278-288)-4.10.1Anemii
4.11.Afecțiunile glandelor endocrine si bolile de nutriție(302-309)
4.11.1 Diabetul zaharat
4.11.2 Hipotiroidismul
4.11.3 Hipertiroidismul

Bibliografia/tematica pentru postul de educator – puericultor –Creşa nr. 5
– Legea nr. 263 din 19 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, modificată si completată.
– HG 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie anteprescolar -Sectiunea a IV a , Cap. III, art 53,54 şi 57.
– Ghidul pentru educatia timpurie a copiilor pana la 3 ani, Ministerul educatiei, Cercetarii si tineretului
pag 20-82, pag 89-94,pag 102-108

Bibliografia /tematica pentru postul de infirmieră- Cresa nr. 4 :
– Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile şi instituțiile publice
– Ordin nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare
Norme tehnice _ privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private – Anexa 1 (Capitolele I-IV)
Procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc–Anexa 3
Metodele de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat–Anexa 4
– Ordinul 1101 /2016- Norme de supraveghere, prevenire si limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare- anexa 4;
Precauţiunile standard- Măsuri minime obligatorii pentru prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale-Anexa 4

Bibliografia pentru posturile de îngrijitor la domiciliu – Centru de zi şi Centru de îngrijiri persoane vârstnice la domiciliu :
– Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual;
– Legea nr. 17 / 2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice

Bibliografia pentru posturile de îngrijitor este – Locuință protejată pentru adulți cu ușoare probleme de sănătate mintală:
– Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual;
– Ordin nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare
Norme tehnice _ privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private – Anexa 1 (Capitolele I-IV)
Procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc–Anexa 3
Metodele de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat–Anexa 4
Acte necesare la dosar:
 – cerere de înscriere la concurs;
 – copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 – copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 – carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 – cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 – Certificatul de membru OAMMR, însoțit de avizul anual
 – adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care va conţine, în clar, numărul, data, numele în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 – curriculum vitae.
 – Raport de evaluare psihologică de la un cabinet acreditat
Proba scrisă se va susține în data de 12 iulie 2017 orele 09.00, la sediul Serviciului Public de Asistență Socială Turda, Str Dacia, nr.1 sau în altă locaţie comunicată în termen candidaţilor. Dosarele se depun la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda, Str Dacia, nr. 1, la Compartimentul resurse umane până la data de 30 iunie 2017, orele 12.00. Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selectării dosarelor se vor afişa la sediul instituţiei şi pe site-ul Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda. Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obține de la Compartimentul Resurse Umane, telefon 0264-317137.

Publicat pe Lasă un comentariu

Prezentare activități Centrul de Zi

La Centrul de zi și centrul de îngrijiri la domiciliu pentru vârstnici din cadrul SPAS Turda au avut loc în ultimele zile două evenimente artistice deosebite menite să întreţină prietenia creată între seniorii noştri şi cei din Cluj Napoca.

În data de 7 iunie 2017 Centrul de zi al Fundației pentru Îngrijirea Vârstnicului Cluj a prezentat un moment artistic intitulat “Eminescu, poet național și universal”, dedicat Luceafărului poeziei românești la împlinirea celor 128 de ani de la trecerea spre eternitate. În cadrul acestui eveniment a fost lansată cartea domnului Alexandru Cucu “Spre apus”. Au fost plăcute momentele revederii dintre beneficiarii celor două centre, mai ales că cei de la Fundația pentru Îngrijirea Vârstnicului sunt unii dintre cei mai vechi prieteni ai celor care frecventează Centrul de zi pentru vârstnici Turda. Prietenia dintre aceștia s-a legat prin intermediul muzicii și poeziilor pe care le-au interpretat seniorii  în cadrul  spectacolelor prezentate de-a lungul anilor.

În cadrul „Lunii seniorului” din octombrie 2016 am organizat o serie de activități printre care cele cultural artistice împreună cu cei înscriși  la Centrul de zi pentru vârstnici nr.1 Cluj Napoca. La sediul centrului din Cluj Napoca am jucat câteva scenete comice în interpretarea seniorilor de la Centrul de zi pentru vârstnici Turda, iar colegii lor de la centrul similar au prezentat o piesă de teatru în trei acte. Pe scena Casei de Cultură a Studenților am prezentat un  program folcloric, respectiv, “Șezătoare în Ardeal”, iar seniorii de la Cluj Napoca, “Tradiții de nuntă”. Ca urmare a legăturii create între cele două instituții, Centrul de zi pentru vârstnici nr.1 din Cluj Napoca a prezentat în fața beneficiarilor Centrului de zi pentru vârstnici Turda în data de 14 iunie 2017 o comedie în trei acte “Ibovnice cu ochi de Maramureș” scrisă de Mihai Traistă. Spectatorii au petrecut alături de “musafirii” lor momente plăcute, pline de umor și “au promis”, din priviri că le vor urma exemplul.

Cele două evenimente au fost un real schimb de experiență și o provocare pentru cele trei centre care valorifică talentul şi aptitudinile oamenilor care le calcă pragul acum la ceasul pensionării.

Publicat pe Lasă un comentariu

Ibovnice cu ochi de Maramureş

Cu seniorii din cadrul Centrului de zi pentru vârstnici nr. 1 Cluj Napoca ne-am cunoscut în luna octombrie 2016 când sub egida “Lunii seniorului” am organizat activităţi artistice împreună. La sediul centrului din Cluj Napoca am jucat câteva scenete comice în interpretarea seniorilor de la Centrul de zi pentru vârstnici Turda, iar colegii lor de la central similar au prezentat o piesă de teatru în trei acte. Pe scena Casei de Cultură a Studenţilor am prezentat un  program folcloric, respectiv, “Şezătoare în Ardeal”, iar seniorii de la Cluj Napoca, “Tradiţii de nuntă”. Au fost printer cele mai îndragite activităţi, dar au fost şi moment în care s-au legat prietenii între cele două centre care valorifică talentul şi aptitudinile oamenilor care le calcă pragul acum la ceasul pensionării.

În semnul prieteniei legate între cele două instituţii, Centrul de zi pentru vârstnici nr. 1 din Cluj Napoca va prezenta în faţa beneficiarilor Centrului de zi pentru vârstnici Turda o comedie în trei acte “Ibovnice cu ochi de Maramureş” scrisă de Mihai Afia Traistă. Aşadar aşteptăm pe cei care doresc să se simtă bine alături de noi, seniorii înscrişi dar şi alte persoane interesate de acest eveniment, miercuri, 14 iunie, orele 10,30 la sediul Centrului de zi pentru vârstnici din Turda, str. Gh. Bariţiu, nr. 41.

Publicat pe Lasă un comentariu

Eminescu, poet național și universal

Seniorii din cadrul Centrului de zi al Fundaţiei pentru Îngrijirea Vârstnicului Cluj sunt unii dintre cei mai vechi prieteni ai celor care frecventează Centrul de zi pentru vârstnici Turda. Între cele două instituţii care găzduiesc persoanele vârsnice s-a legat prietenia prin muzica şi poeziile pe care le-au interpretat seniorii  în cadrul  spectacolelor prezentate de-a lungul anilor. În acest an primii sunt cei de la Fundaţia pentru Îngrijirea Vârstnicului Cluj care doresc să ne prezinte un program de poezie eminesciană, urmând ca ”replica” noastră să fie dată ulterior. Evenimentul va avea loc la sediul Centrului de zi pentru persoane vârstnice din Turda, str.Gh.Bariţiu, nr.41, în data de 7 iunie 2017, orele 11.00.

Momentul artistic intitulat “Eminescu, poet naţional şi universal” se datorează împlinirii pe data de 15 iunie a 128 de ani de la trecerea în eternitate a poetului. În cadrul acestui eveniment va fi lansată cartea domnului Alexandru Cucu “Spre apus”.

Centrul de zi pentru vârstnici din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda aşteaptă seniorii înscrişi dar şi alte persoane interesate de acest eveniment să calce pragul instituţiei şi să se bucure împreună cu “musafirii” noştri de momentele frumoase dedicate memoriei Luceafărului poeziei româneşti.