Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATE FINALE

TABEL CU REZULTATELE FINALE  LA  EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN CLASĂ

ORGANIZAT ÎN DATA DE 22.10.2020

NR CRT.NUMELE ȘI PRENUMELEFUNCȚIA PUBLICĂ PT. CARE SE ORGANIZEAZĂ EXAMENULPUNCTAJ PROBA  SCRISĂREZULTAT PROBA SCRISĂPUNCTAJ PROBA  INTERVIUREZULTAT PROBA  INTERVIUPUNCTAJ FINAL CONCURSREZULTAT CONCURS
1Bucur Silviu AdrianConsilier I asistent84.67Admis83.33Admis84.00Admis

Rezultatele finale ale examenului de promovare în clasa au fost afișate la sediul DAS Turda în data de 26.10.2020 la orele 13.00. Contestația se poate depune la Registratura DAS Turda până în data de 27.10.2020, orele 13.00.

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE PROBEI SCRISE

TABEL CU REZULTATELE PROBEI SCRISE LA EXAMENUL DE PROMOVARE IN CLASA ORGANIZAT IN DATA DE 22.10.2020

NR. CRT.NUMELE SI PRENUMELEFUNCTIA PUBLICA  PT CARE ORGANIZEAZA EXAMEN DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONALPUNCTAJ

PROBEI  SCRISE

REZULTATELE

PROBEI SCRISE

OBS
1Bucur Silviu AdrianConsilier I asistent84.67Admis 

Nota: rezultatele probei scrise au fost afisate  la sediul DAS Turda si pe site-ul DAS  in data de 22.10.2020, orele 15.00. Proba de interviu se sustine la sediul DAS Turda, str. Dacia . nr.1, in data de 26.10.2020 orele 10.00.

Publicat pe 2 comentarii

ANUNȚ AJUTOARE ÎNCĂLZIRE

Începând cu data de ­20.10.2020, locuitorii municipiului Turda vor putea depune documentele în vederea obținerii ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, energie electrică, lemne, cărbuni și combustibili petrolieri conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr.70/2011 cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece.

Ajutorul se acorda numai pentru un singur sistem de încălzire, pentru consumatorii de gaze naturale, energie electrică, lemne, cărbuni și combustibili petrolieri ale căror venituri nete lunare/membru de familie sunt cuprinse intre 0 si 750 lei, pentru perioada 1 noiembrie 2020- 31 martie 2021.

Ajutoarele pentru încălzire se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile acesteia, precum și bunurile mobile și imobile deținute. Formularele de cerere și declarație pe propria răspundere pot fi procurate de solicitanți de la sediul Cantinei de Ajutor Social (str. Mihai Eminescu, nr.1) sau se pot descărca de pe site-ul asistentasocialaturda.ro

Acte necesare pentru obținerea ajutorului de încălzire:

 • Cerere-declaratie-proprie-raspundere;
 • Documentele de stare civilă pentru toți membrii familiei care locuiesc în fapt la adresa de domiciliu menționată pe cerere (cărți de identitate sau certificate de naștere pentru membrii familiei care au vârsta până la 14 ani);
 • Adeverința de salariat cu venitul net (și valoarea tichetelor de masă sau de vacanță), cupon de pensie, cupon șomaj sau alte acte doveditoare ale veniturilor nete din luna anterioara depunerii cererii;
 • Pentru persoanele care realizează venituri din A.F., P.F.A, S.R.L., este necesară o adeverință de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice Turda;
 • Adeverință de la registru agricol numai pentru cei care au terenuri extravilane;
 • copie după talonul autoturismului;
 • după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei;
 • ultima factură de gaz/energie electrică;
 • Declarație cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanei.

Cererea și declarația pe propria răspundere însoțită de documentele mai sus menționate se depune la sediul Cantinei de Ajutor Social (str. Mihai Eminescu, nr.1) personal, în intervalul orar 8-13, prin poștă , sau online pe office@asistentasocialaturda.ro, până la data de 20 noiembrie, pentru ca o persoană/familie să poată beneficia de ajutor de încălzire începând cu luna noiembrie 2020.

NOTĂ:

Familiile și persoanele singure care au în proprietate cel puțin unul dintre bunurile cuprinse în lista anexa, nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinței.

LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului social

Bunuri imobile
1Clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești
2Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană și 2.000 mp în zona rurală
Bunuri mobile*
1Autoturism/Autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“
5Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric
*) Aflate în stare de funcționare
Depozite bancare
1Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei
Terenuri/animale și/sau păsări
1Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

NOTĂ: Deținerea unuia dintre bunurile menționate conduce la excluderea acordării ajutorului de încălzire.

CUANTUMURILE LUNARE ALE AJUTOARELOR

PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI

Venituri nete lunare/membru de familieGaze naturale

(lei)

Lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

(lei)

Energie electric

(lei)

<155 lei26254240
155,1 lei – 210 lei19048216
210,1 lei – 260 lei15044192
260,1 lei – 310 lei12039168
310,1 lei – 355 lei9034144
355,1 lei – 425 lei7030120
425,1 lei – 480 lei452696
480,1 lei – 540 lei352072
540,1 lei – 750 lei202020

Pentru familiile și persoanele singure beneficiare de ajutor social care utilizează combustibili solizi sau petrolieri ajutorul lunar este de 58 lei.

Publicat pe Lasă un comentariu

SELECȚIA DOSARELOR

TABEL PRIVIND SELECȚIA DOSARELOR DEPUSE PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN CLASĂ

ORGANIZAT DE DAS TURDA ÎN DATA DE 22 OCTOMBRIE 2020

Data selecției dosarelor: 14.22.2020
Numele şi prenumele candidatuluiRezultatul selecției dosarelorMotivul respingerii dosarului
Bucur Silviu AdrianAdmis

Rezultatele selecției dosarelor au fost afișate la sediul DAS Turda, str. Dacia , nr. 1 si pe site-ul DAS Turda în data de 14.10.2020, orele14.00

Publicat pe Lasă un comentariu

EXAMEN DE PROMOVARE ÎN CLASĂ

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TURDA ORGANIZEAZA EXAMEN DE PROMOVARE ÎN CLASĂ – COMPARTIMENTUL PREVENIRE SITUATII DE URGENTA SI MARGINALIZARE SOCIALA

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (23), art. 477, art. 480 precum și ale art. 481 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, vă comunicăm că în cadrul DAS Turda va avea loc în data de 22 octombrie 2020 examenul de promovare în clasă, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.

Condiţiile de desfăşurare a examenului de promovare: concursul se va desfăşura la sediul DAS Turda, Strada Dacia nr. 1, proba scrisă – 22 octombrie 2020, orele 10.00 şi interviul – 26 octombrie 2020.

Condițiile de participare la examenul de promovare:

Pentru a participa la examenul de promovare în clasă, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. a) să dobândească, ulterior intrării în corpul funcționarilor publici, o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul instituției publice;
 2. b) să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod.

Funcția publică pentru care se organizează examenul și compartimentul din care face parte:

Referent III superior din cadrul Compartimentul Prevenire Situatii De Urgenta si Marginalizare Sociala

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 5 zile de la data publicării anunţului privind organizarea examenului de promovare în clasă şi conţine în mod obligatoriu:

 1. a) cerere de înscriere la examenul de promovare în clasă;
 2. b) diploma (adeverinta de absolvire) de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoara activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul autorității sau instituției publice;
 3. c) adeverința eliberată de Serviciul Resurse Umane, Salarizare în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată, în condițiile legii.

Dosarul de înscriere la examenul de promovare se depune la sediul DAS Turda şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 145 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici.

Relaţii suplimentare se pot obţine în intervalul orar 08.00 – 15.30 de luni până joi, iar vinerea 08.00 – 13.00 la nr. de telefon 0264/317137 int 2

BIBLIOGRAFIE EXAMEN DE PROMOVARE ÎN CLASĂ – COMPARTIMENTUL PREVENIRE SITUATII DE URGENTA SI MARGINALIZARE SOCIALA

 1. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, titlul I și II ale părții a VI ;
 2. Constituţia României, republicată;
 3. Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările si completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată cu modificările și completările ulterioare.
 5. Legea nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat.
 6. Hotararea nr. 50 din 19 ianuarie 2011pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001privind venitul minim garantat.
 7. Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale.
 8. Hotararea nr. 1149 din 17 octombrie 2002pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale.

Afisat azi la sediul DAS Turda, str. Dacia, nr. 1 si pe site-ul Institutiei in data de 07.10.2020, orele 10.00