Publicat pe Lasă un comentariu

CONCURS DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ TURDA ORGANIZEAZĂ CONCURS DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL ÎN DATA DE  17 AUGUST 2021, ORELE 11,00

În baza prevederilor art. 618 alin. (4) și alin. (22) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Direcția de Asistență Socială Turda organizează în data de 17 august 2021, orele 11,00, examenul de promovare în grad profesional, 

Condiţiile de desfășurare a concursului/ examenului de promovare:

Concursul/examenul de promovare în grad profesional se va desfășura la sediul Direcției de Asistență Socială Turda, strada Dacia, nr. 1.

Probele concursului/examenului:

 • selecția dosarelor în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor
 • proba scrisă se va susține în data de 17.08.2021, orele 11,00
 • interviul se va organiza în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Condițiile de participare la concursul/examenul de promovare:

Pentru a participa la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, conform prevederilor art. 479 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1.  să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 2.  să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
 3.  să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod.

Funcțiile publice  pentru care se organizează examenul şi Compartimentul /Serviciul din care fac parte sunt:

Nr. crt.Denumire funcțieCategorieClasaGrad profesional detinutCompartiment /ServiciuGrad profesional pt. care se organizează concursul
1ConsilierexecuțieIAsistentServiciul Economico-Financiar, AdministrativPrincipal 
2ConsilierexecuțieIAsistentCompartimentul Monitorizare Asistenți personaliPrincipal 
3ConsilierexecuțieIPrincipalServiciul Evidență  si Plată Beneficii de Asistență SocialăSuperior 

Dosarele de înscriere la concurs /examen

Dosarele de concurs se vor depune la sediul instituției, Serviciul resurse umane, salarizare, în perioada 15. 07 – 03.08.2021. și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 479 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,:

 1. formularul de înscriere
 2. copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de Serviciul  resurse umane, salarizare în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 3. copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
 4. adeverinţa eliberată de Serviciul resurse umane, salarizare în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;

Copiile de pe actele prevăzute la dosar se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de examen sau în copii legalizate. Dosarele se vor verifica de către comisia de examen iar rezultatele selecţiei dosarelor se vor afişa la sediul instituţiei. Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obţine de la Serviciul resurse umane, salarizare, telefon 0264-317137.

BIBLIOGRAFIE

Pentru Consilier, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Economico-Financiar şi Administrativ

 1. Constituția României, republicată;
 2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, partea a VI-a, titlul I și II;
 3. Legea 292/2011, republicata Legea asistentei sociale;
 4. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea Arhivelor Nationale nr.16/1996, republicata 
 7. Legea 544/2001 privind liberul aces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile uleterioare.
 8. HG 123/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
 9. OUG 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru Consilier, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul  Monitorizare Asistenți personali

 1. Constituția României, republicată;
 2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, partea a VI-a, titlul I și II;
 3. Legea 292/2011, republicata Legea asistentei sociale
 4. Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea nr. 448/2006 din  6 decembrie 2006, republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 8.  Hotărârea  nr. 268 din 14 martie 2007,pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 9. Hotărârea  nr. 1017/2018 din 20 decembrie 2018 pentru aprobarea normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap;
 10. Ordonanţa de urgenţă   nr. 86 din 24 iunie 2008 pentru modificarea legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 11. Ordonanţa de urgenţă  nr. 60/2017 din 4 august 2017pentru modificarea şi completarea legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

Pentru Consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Evidență  şi Plată Beneficii de Asistență Socială

 1. Constituția României, republicată;
 2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, partea a VI-a, titlul I și II;
 3. Legea 292/2011, republicata Legea asistentei sociale;
 4. Legea 277/2010, republicata,  privind alocatia pentru sustinerea familiei ;
 5. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Ordonanţă de urgenţă   nr. 111/2010 din  8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor;
 8. Hotărârea nr. 52 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor;
 9. Legea nr. 448/2006 din  6 decembrie 2006, republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 10.  Hotărârea  nr. 268 din 14 martie 2007,pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 11. Ordonanţa de urgenţă  nr. 60/2017 din 4 august 2017pentru modificarea şi completarea legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
Publicat pe Lasă un comentariu

Program centre vaccinare

Având în vedere scăderea numărului de solicitanți care doresc vaccinarea anti-COVID19, vă aducem la cunoștință reducerea provizorie a programului de lucru și diminuarea fluxurilor de vaccinare din cadrul Centrelor deschise pe raza teritorială a Municipiului Turda, după cum urmează:

1. Centrul de vaccinare Colegiul Național „Mihai-Viteazu” – păstrarea unui singur flux de vaccinare (un flux se închide), utilizându-se vaccinul Pfizer, iar programul de funcționare va fi după cum urmează:

 • Luni – 12:00 – 20:00
 • Marți – 12:00 – 20:00
 • Miercuri – 8:00 – 16:00
 • Joi – 8:00 – 16:00
 • Vineri – 8:00 – 16:00

2. Centrul de vaccinare Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu” – păstrarea singurului flux de vaccinare , utilizându-se vaccinul Pfizer, iar programul de funcționare va fi după cum urmează:

 • Luni – 8:00 – 16:00
 • Marți – 8:00 – 16:00
 • Miercuri – 8:00 – 16:00
 • Joi – 12:00 – 20:00
 • Vineri – 12:00 – 20:00

În zilele de sâmbătă și duminică programul este de la 8:00 – 16:00 alternativ, în prima și a treia săptămână va fi deschis Centrul de vaccinare Colegiul Național „Mihai-Viteazu”, iar în a doua și a patra săptămână Centrul de vaccinare Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu”.

3. Centrul de vaccinare Școala Gimnazială „Horea, Cloșca și Crișan” – păstrarea singurului flux de vaccinare, utilizându-se vaccinul Moderna, iar programul de funcționare va fi după cum urmează:

 • Luni – 8:00 – 16:00
 • Marți – 12:00 – 20:00
 • Miercuri – 12:00 – 20:00
 • Joi – 12:00 – 20:00
 • Vineri – 8:00 – 16:00
 • Sâmbătă și Duminică – 10:00 – 14:00