Publicat pe Lasă un comentariu

Încălzirea locuinței

Începând cu data de ­15.10.2019, locuitorii municipiului Turda vor putea depune documentele in vederea obtinerii ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale, energie electrica, lemne, carbuni si combustibili petrolieri conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 70/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si Hotărârii nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece.

Ajutorul se acorda numai pentru un singur sistem de incalzire, pentru consumatorii de gaze naturale, energie electrica, lemne, carbuni si combustibili petrolieri ale caror venituri nete lunare/membru de familie sunt cuprinse intre 0 si 750 lei, pentru perioada 1 noiembrie 2019- 31 martie 2020.

Ajutoarele pentru încălzire se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute. Formularele de cerere și declarație pe propria răspundere pot fi procurate de solicitanți de la sediul Cantinei de Ajutor Social (str. Mihai Eminescu, nr.1) sau se pot descarca de pe site-ul office@asistentasocialaturda.ro

Acte necesare pentru obtinerea ajutorului de incalzire:

  • Documentele de stare civilă pentru toți membrii familiei care locuiesc în fapt la adresa de domiciliu menționată pe cerere (cărți de identitate sau certificate de naștere pentru membrii familiei care au varsta până la 14 ani)
  • Adeverinţa de salariat cu venitul net (si valoarea tichetelor de masa), cupon de pensie, cupon somaj sau alte acte doveditoare ale veniturilor nete din luna anterioara depunerii cererii;
  • Pentru persoanele care realizeaza venituri din A.F., P.F.A, S.R.L., este necesară o adeverință de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice Turda;
  • certificat fiscal pentru persoanele care au varsta peste 18 ani;
  • ADEVERINTA DE LA REGISTRU AGRICOL NUMAI PENTRU CEI CARE AU TERENURI EXTRAVILANE
  • copie dupa talonul autoturismului;
  • după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei;
  • factura de gaz /energie electrica;

Cererea și declarația pe propria răspundere însoțită de documentele mai sus menționate se depun la sediul Cantinei de Ajutor Social (str. Mihai Eminescu, nr.1) până la data de 20 noiembrie, pentru ca o persoană/familie să poată beneficia de ajutor de încălzire începând cu luna noiembrie 2019.

NOTĂ:

Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista anexa, nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei.

 LISTA BUNURILOR

ce conduc la excluderea acordării ajutorului social

Bunuri imobile
1

Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti

2Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală
Bunuri mobile*
1

Autoturism/Autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

2Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

4Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“
5Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7

Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric

*) Aflate în stare de funcţionare
Depozite bancare
1Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei
Terenuri/animale şi/sau păsări
1

Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului de incalzire.

CUANTUMURILE LUNARE ALE AJUTOARELOR

PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI

Venituri nete lunare/membru de familieGaze naturale

(lei)

Lemne, cărbuni, combustibili petrolieri (lei)Energie electrică

(lei)

<155 lei         262           54       240
155,1 lei – 210 lei         190           48       216
210,1 lei – 260 lei         150           44       192
260,1 lei – 310 lei         120           39       168
310,1 lei – 355 lei           90           34       144
355,1 lei – 425 lei           70           30       120
425,1 lei – 480 lei           45           26         96
480,1 lei – 540 lei           35           20         72
540,1 lei – 750 lei           20           20         20

Pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social care utilizează combustibili solizi sau petrolieri ajutorul lunar este de 58 lei.