Publicat pe Lasă un comentariu

CONCURS ÎN 14 NOIEMBRIE 2017 PENTRU OCUPARE POSTURI CONTRACTUALE DE EXECUŢIE TEMPORAR VACANTE

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ TURDA ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN DATA DE 14 NOIEMBRIE 2017 PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI CONTRACTUALE DE EXECUŢIE TEMPORAR VACANTE:

 INGRIJITOR LA DOMICILIU – 1 post, durată  determinată, Centrul de zi şi Centrul de îngrijiri la domiciliu

Condiții specifice de participare – studii generale, profesionale sau liceale;

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL – 1 post, durata determinata, Cabinet medical scolar

Condiții specifice de participare – studii post liceale;

-5 ani vechime in specialitatea studiilor;

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:

Ø  are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

Ø  cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

Ø  are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

Ø  are capacitate deplină de exerciţiu;

Ø  are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

Ø  îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

Ø  nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Calendarul concursului:

–          depunerea dosarelor de concurs în perioada 27 octombrie -02 noiembrie , orele 12,00;

–          selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în perioada 03 noiembrie  2017;

–          proba scrisă se va susține în data de 14 noiembrie  2017, orele 10,00;

–          afişarea rezultatelor probei scrise în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei;

–          proba de interviu se va susţine în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;

–          afişarea rezultatelor probei de interviu în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei;

–          afişarea rezultatelor finale în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului;

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi probei de interviul, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

        Bibliografia pentru postul de îngrijitor la domiciliu – Centrul de zi şi Centrul de îngrijiri  la domiciliu:

–          Legea 477/2004  privind Codul de conduită a personalului contractual;

–          Legea  nr. 17 / 2000 privind protecţia  persoanelor vârstnice;

        Bibliografia pentru postul de asistent medical PL/ principal – Cabinet medical școlar :

  • Legea  nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
  • Ordinul Ministerului Sanatatii 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor;
  • Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistentii medicali-L. Titirca, vol II, Bucuresti, Ed. Viata medicala romaneasca, 2008- pag 41-43, 44-46,116-119, 136-169;
  • Puericultura si pediatrie pentru asistentii medicali,Mihaela Vasile, Editura All, 2012;
  • Cap.2 Cresterea si dezvoltarea (pag.11-pag.22)

      2.1.Notiuni de crestere si dezvoltare

      2.2.Cresterea staturala

      2.3.Cresterea ponderala

      2.4.Dezvoltarea psihomotorie(de la 3 ani la adolescent pg.20-21)

      2.6.Indici de apreciere a cresterii si maturatiei

  • Cap.4 Afectiunile copilului

               4.3.Afectiuni carentiale(pag161-176)-4.3.1.Sdr. de malnutritie

                                                                         -4.3.2.Rahitismul carential

                                                                         -4.3.3.Tetania

               4.4.Afectiuni respiratorii(pag.190-198)-4.4.1.Amigdalitele

                                                                 -4.4.2.Astmul bronsic

               4.6. Afectiuni digestive(214-239)-4.6.1Sdr.diareic

                                                                   -4.6.2Sdr.dureros abdominal

                                                                   -4.6.3 Parazitozele intestinale

               4.8.Afectiunile renale(250-256)-4.8.1 Infectiile de tract urinar

               4.9. Afectiunile SNC(267-278)-4.9.1.Convulsiile si epilepsia infantile

                                                                -4.9.2.Handicapul fizic si neuromotor

              4.10.Afectiunile sangelui(278-288)-4.10.1Anemii

              4.11.Afectiunile glandelor endocrine si bolile de nutritive(302-309)

                                  4.11.1 Diabetul zaharat

                                  4.11.2 Hipotiroidismul

                                  4.11.3  Hipertiroidismul

Acte necesare la dosar:

Ø  cerere de înscriere la concurs;

Ø  copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

Ø  copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

Ø  carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

Ø  cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Ø  adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care va conţine, în clar, numărul, data, numele în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

Ø  curriculum vitae.

Ø    Adeverinta de participare la concurs eliberata de OAMGMAMR (pentru postul de asistent medical PL/principal)

Ø Raport de evaluare  psihologică de la un cabinet acreditat;

Proba scrisă se va susține în data de 14 noiembrie  2017 orele 10.00, la sediul Serviciului Public de Asistență Socială Turda, Str Dacia, nr.1 sau în altă locaţie comunicată în termen candidaţilor. Dosarele se depun la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda, Str Dacia, nr. 1, la Compartimentul resurse umane până la data de 02 noiembrie 2017, orele 12.00. Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selectării dosarelor se vor afişa la sediul instituţiei şi pe site-ul Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda. Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obține de la  Compartimentul Resurse Umane, telefon 0264-317137.

Publicat pe Lasă un comentariu

Luna seniorului

În cadrul evenimentului „Luna seniorului” Centrul de zi și centrul de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială a fost prezent în școlile turdene prin activitățile organizate pe baza contractelor de parteneriat încheiate. În acest an unitățile de învățământ partenere sunt Școala Horea, Cloșca și Crișan” și Colegiul Național „Mihai Viteazu”.

În data de 24 octombrie 2017, în colaborare cu Școala Horea, Cloșca și Crișan” am organizat activitatea “Povești la gura sobei“ în cadrul căreia “bunicuțele noastre“ au spus povești copiilor din clasa pregătitoare și celor din clasa a IV-a. Lumea poveștilor a fost fascinantă atât pentru copii cât și pentru doamnele care activează la Centrul de zi. Școala Horea, Cloșca și Crișan” va fi gazda noastră și în data de 27 octombrie 2017 când vom confecționa împreună cu elevi din două clase frumoase tablouri de toamnă care vor rămâne martorii  activităților și a prieteniei pe care am legat-o noi cei de la centrul de zi cu elevii acestei școli.

Ziua de 25 octombrie 2017 a fost pentru elevii clasei a V-a ai Colegiului Național ”Mihai Viteazu” o o zi specială, ziua în care așa cum spunea una dintre eleve “au cunoscut patru oameni minunați cu patru pasiuni diferite. În cadrul activității numită ”Biblioteca Vie” cei patru seniori care desfășoară activități în cadrul Centrului de zi au fost ”cărți vii” și au permis copiilor să le ”răsfoiască” filele. Copiii, curioși, au adresat multe întrebări celor patru seniori în funcție de pasiunile lor. Din partea centrului de zi au participat colecționari de chibrituri și ceasuri și doi seniori preocupați de creșterea albinelor și a porumbeilor.  A fost o activitate interesantă atât pentru copii cât și pentru seniori, în cadrul căreia au fost împărtășite din secretele micilor și marilor ”cărți vii”. Nici locația nu a fost aleasă întâmplător, activitatea având loc în incinta bibliotecii Colegiului Național „Mihai Viteazu” care s-a transformat pentru două ore în cea mai citită ”Bibliotecă Vie”.

Nu este întâmplător că aceste școli au fost gazda activităților Centrului de zi, acest fapt datorându-se parteneriatul încheiat, unitățile de învățământ exprimându-și dorința să participe cu  donațiile de alimente aduse de către elevi pentru bunicii singuri și imobilizați în casă, în cadrul campaniei lansate pe parcursul lunii octombrie, numită  “Bunici de duminică”. Aceste donații se vor acorda duminică 29 octombrie 2017 la domiciliul persoanelor vârstnice.

Publicat pe Lasă un comentariu

TABEL CU REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCȚII PUBLICE VACANTE

TABEL CU REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCȚII  PUBLICE VACANTE ORGANIZAT ÎN DATA DE 11.10.2017

 

NR. CRT.

NUMELE ȘI PRENUMELE

POSTUL VACANT

PUNCTAJ PROBA  SCRISĂ

REZULTAT PROBA SCRISĂ

PUNCTAJ PROBA  INTERVIU

REZULTAT PROBA  INTERVIU

PUNCTAJ FINAL CONCURS

REZULTAT CONCURS

1

Iuga Diana Anca

Consilier I superior

88.00

Admis

94.33

Admis

182.33

Admis

2

Festo Nagy Ana

Consilier I asistent

95.00

Admis

91.33

Admis

186.33

Admis

3

Ludusan Denisa Gabriela

Consilier I superior

90.00

Admis

81.66

Admis

171.66

Admis

4

Serban Cosmina Laura

Consilier I asistent

4.00

Respins

 

 

Notă: Rezultatele finale au fost afișate în data 11.10.2017, orele 12.00 la sediul SPAS Turda. Contestațiile se pot depune la Registratura SPAS Turda, str Dacia nr. 1 până în data de 16.10. 2017, orele 12.00.

 

Publicat pe Lasă un comentariu

TABEL CU REZULTATELE PROBEI SCRISE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCŢII PUBLICE VACANTE

TABEL CU REZULTATELE PROBEI SCRISE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCŢII PUBLICE VACANTE ORGANIZAT IN DATA DE 11.10.2017

NR CRT.NUMELE ŞI PRENUMELEPOSTUL VACANTPUNCTAJUL PROBEI  SCRISEREZULTATELE PROBEI SCRISEOBS
1Iuga Diana  AncaConsilier I superior88,00Admis
2Festo Nagy AnaConsilier I asistent95,00Admis
3Ludusan Denisa GabrielaConsilier I superior90,00Admis
4Serban Cosmina LauraConsilier I asistent4,00Respins

Nota: rezultatele la proba scrisă au fost afişate în data de 11.10. 2017, orele 14.00 la sediul SPAS Turda şi pe site-ul Instiţutiei. Contestaţiile la proba scrisă se pot depune la Registratura SPAS Turda, str. Dacia, nr. 1 până în data de 12.10.2017, orele 14.00. Proba de interviu pentru candidaţii declaraţi admişi se va susţine în data de 13.10.2017, orele 10.00 la sediul SPAS Turda, str. Dacia, nr. 1.

Publicat pe Lasă un comentariu

Ajutorul pentru încălzirea locuinței

Începând cu data de ­16.10.2017, locuitorii municipiului Turda vor putea depune documentele in vederea obținerii ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, energie electrica, lemne, cărbuni și combustibili petrolieri conform prevederilor Ordonanței de Urgență   nr. 70/2011 cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece.

Ajutorul se acorda numai pentru un singur sistem de încălzire, pentru consumatorii de gaze naturale, energie electrica, lemne, cărbuni și combustibili petrolieri ale căror venituri nete lunare/membru de familie este cuprins intre 0 si 615 lei, pentru perioada 1 noiembrie 2017- 31 martie 2018.

Ajutoarele pentru încălzire se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile acesteia, precum și bunurile mobile și imobile deținute. Formularele de cerere și declarație pe propria răspundere pot fi procurate de solicitanți de la sediul Cantinei de Ajutor Social (str. Mihai Eminescu, nr.1) sau se pot descărca de pe site-ul www.spasturda.ro.

Acte necesare pentru obținerea ajutorului de încălzire:

–          Documentele de stare civilă pentru toți membrii familiei care locuiesc în fapt la adresa de domiciliu menționată pe cerere (cărți de identitate sau certificate de naștere pentru membrii familiei care au până în 14 ani);

–          Adeverință de salariat cu venitul net, cupon de pensie, cupon șomaj sau alte acte doveditoare ale  veniturilor nete din luna anterioara depunerii cererii;

–          Pentru persoanele care realizează venituri din A.F.,P.F.A,S.R.L., este necesară o adeverință de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice Turda;

–          certificat fiscal pentru persoanele care au vârsta peste 18 ani;

–          adeverință de la Registru agricol;

–          copie după talonul autoturismului;

–          după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei;

–          factura de gaz /energie electrica;

Cererea și declarația pe propria răspundere însoțită de documentele mai sus menționate se depun    la sediul Cantinei de Ajutor Social (str. Mihai Eminescu, nr.1) până la data de 20 noiembrie pentru ca o persoană/familie să poată beneficia de ajutor începând cu luna noiembrie.

NOTĂ:

Familiile și persoanele singure care au în proprietate cel puțin unul dintre bunurile cuprinse în lista anexă, nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinței.

LISTA BUNURILOR

ce conduc la excluderea acordării ajutorului social

Bunuri imobile
1

Clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești

2

Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană ți 2.000 mp în zona rurală

Bunuri mobile*
1

Autoturism/Autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

2

Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

3

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

4Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“
5

Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

6

Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

7Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric

*) Aflate în stare de funcționare

Depozite bancare
1Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei
Terenuri/animale și/sau păsări
1

Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

 

NOTĂ: Deținerea unuia dintre bunurile menționate conduce la excluderea acordării ajutorului social.

Descarcă Cerere-declaratie-proprie-raspundere-2

Publicat pe Lasă un comentariu

Ziua sănătății mintale

Ziua sănătății mintale este sarbotorita în fiecare an pe 10 octombrie, începând din 1992, la inițiativa Federației Mondiale pentru Sănătate Mintală și cu sprijinul Organizației Mondiale a Sănătății.

În acest an, tema aleasă este ”Sănătatea mintala la locul de muncă”. Angajații Locuinței Protejate au realizat o broșura informativă în care sunt prezentați factorii de risc în dezvoltarea unei boli psihice la locul de muncă și strategiile de intervenție și bunele practici în promovarea sănătății mintale și a bunăstării generale a angajaților.

În cadrul evenimentului expunem produsele realizate de beneficiarii Locuinței Protejate la ergoterapie. Astfel, dorim să arătăm, că în ciuda dizabilității psihice pe care o au, beneficiarii noștri, pot realiza lucruri deosebite.

Evenimentul are rol de a pune în lumina importanța menținerii unei sănătăți mintale optime, de a educa publicul cu privire la implicațiile bolilor mintale și de a conștientiza cum decurge viața celor afectați de tulburările psihice.

Tulburările mintale nu sunt copleșitoare numai  pentru persoanele afectate, ci se reflecta și în modul de funcționare al societății.

Va invitam să intrați in lumea noastră, o lume a nondiscriminării, a înțelegerii și toleranței, să vedeți OMUL care se află dincolo de eticheta de persoana cu dizabilități psihice.

Descarcă BROSURA 10oct 2017

Publicat pe Lasă un comentariu

“Luna seniorului” sărbătorește vârstnicii la Turda

„Luna seniorului” este un eveniment organizat de către Centrul de zi şi centrul de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială, pe parcursul lunii octombrie pe care am dedicat-o începând de anul trecut persoanelor care au trecut pragul pensionării.

         În acest an am debutat cu o frumoasă excursie în Zona Moldovei unde ne-am bucurat de zile frumoase şi de pelerinajul pe care l-am făcut în ţinutul mănăstirilor. În timp ce noi, cei 50 de participanţi la excursie ne bucuram de clipele petrecute împreună şi de locurile vizitate, în Turda, un grup de alţi seniori ai Centrului de zi au participat la Festivalul Agrofest Turda la o şezătoare specifică zonei Ardealului. Aceştia au avut un real succes, oferind un spectacol muzical şi de culoare prin vestimentatiile lor tradiționale.

În data de 1 octombrie cu ocazia sărbătoririi „Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice” am lansat campania de donaţii „Bunici de duminică” prin care aşteptăm comunitatea să răspundă „prezent” iniţiativei noastre.

„Luna seniorului” continuă cu prezentarea unei şezători ardelene în data de 5 octombrie 2017, ora 18,00 la Casa de Cultură „Ionel Floaşiu” din Câmpia Turzii, alături de Asociaţia Turda Tin şi Ansamblul „Ţarina”.

În data de 11 octombrie 2017, orele 11,30 împreună cu Centrul Raţiu pentru Democraţie, partenerii noştri în cadrul evenimentului „Luna seniorului”, vom aduce în faţa seniorilor turdeni spre vizionare, filmul „Usturoi”, producţie românească. Evenimentul va avea loc în Salina Turda şi va iniţia o serie de evenimente organizate de către Centrul de zi pentru persoane vârstnice, gazda noastră oferind gratuitate pentru pensionari. Aşadar, în fiecare lună, în a doua zi de miercuri, noi cei de la Centrul de zi, vom aduce în faţa vârstnicilor turdeni evenimente prezentate de către noi, iar Salina Turda va fi gazda noastră, în mod gratuit.

Seara zilei de 12 octombrie va dărui seniorilor noştri şi întregii comunităţi turdene o seară frumoasă de romanţe, la Teatrul Aureliu Manea. Evenimentul are loc la ora 19,00, este organizat de către Primăria mun.Turda, Casa de Cultură, Asociaţia Turda Tin şi Centrul de zi şi este coordonat de căre pr.Sebastian Zăhan.

Ziua de 16 octombrie 2017 va aduce pe scena Teatrului Aureliu Manea două „trupe”, una aparţinând Centrului de zi pentru vârstnici Turda şi cealaltă Centrului de zi pentru vârstnici nr.1 Cluj Napoca. Seniorii din Turda vor prezenta la ora 12,00, pe scena teatrului turdean, patru scenete comice, iar colegii lor de la centrul similar din Cluj Napoca, o comedie în 3 acte scrisă de Mihai Traistă.

Dorim pe această cale să invităm persoanele vârstnice şi nu numai, să participe la acţiunile  noastre într-un număr cât mai mare pentru a se bucura de ceea ce am pregătit în cadrul evenimentului “Luna seniorului”.

Publicat pe Lasă un comentariu

SELECȚIA DOSARELOR DEPUSE PENTRU POSTURILE VACANTE

TABEL PRIVIND SELECȚIA DOSARELOR DEPUSE PENTRU POSTURILE VACANTE – FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE ORGANIZAT DE SPAS TURDA ÎN DATA DE 11 OCTOMBRIE 2017

 

Informații privind selecția dosarelor

Data selecției dosarelor:  02.10.2017
Numele și prenumele candidatuluRezultatul selecției dosarelorMotivul respingerii dosarului
Iuga Diana AncaAdmis 
Festo Nagy AnaAdmis 
Ludusan Denisa GabrielaAdmis 
Padurariu Liana MariaRespinsNu îndeplinește condiția de vechime în specialitate
Serban Cosmina LauraAdmis 
Sidlovschi Maria AngelaRespinsNu îndeplinește condiția de vechime în specialitate
Tarta Damaris MihaelaRespinsNu îndeplinește condiția de vechime în specialitate