Publicat pe 2 comentarii

CONCURS PENTRU OCUPARE POSTURI VACANTE

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ TURDA

ORGANIZEAZĂ ÎN DATA DE 07 FEBRUARIE 2017

CONCURS PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI  VACANTE

 

INSPECTOR DE SPECIALITATE IA – 1 post, durată nedeterminată, Compartimentul Contabilitate, Salarizare, Resurse umane

Condiții specifice de participare studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de licență economie, contabilitate sau finanțe

 • Minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului

INFIRMIERA– 3 posturi, durată nedeterminată, Serviciul  Creșe

Condiții specifice de participare:

 • studii generale, profesionale sau liceale
 • cursuri în domeniul medico-social

ÎNGRIJITOR – 1 post, durată  nedeterminată, Centrul Social de urgență pentru Persoane fără Adăpost

Condiții specifice de participare:

 • studii generale, profesionale sau liceale

ÎNGRIJITOR – 1 post, durată  nedeterminată, Centrul de Consiliere femei și copii, victime ale violenței domestice

Condiții specifice de participare:

 • studii generale, profesionale sau liceale

ASISTENT MEDICAL PL – 1 post, durată nedeterminată,  Serviciul Cabinete medicale școlare

Condiții specifice de participare:

 • studii postliceale  în domeniul asistenței medicale,
 • minim 2 ani vechime în specialitate studiilor

MUNCITOR IV  (BUCĂTAR) – 1 post, durata nedeterminată, Cantina de ajutor social

Condiții specifice de participare:

 • studii medii (liceu economic)/studii profesionale (calificare bucătar)

Poate participa la concurs persoana care îndeplinește următoarele condiții generale:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Calendarul concursului:

 • depunerea dosarelor de concurs în perioada 13 ianuarie – 27 ianuarie 2017, orele 12,00
 • selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în perioada 30-31 ianuarie 2017
 • proba scrisă se va susține în data de 07 februarie 2017, orele 09,00
 • afişarea rezultatelor probei scrise în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei
 • proba practică pentru posturile de îngrijitori si cel de muncitor IV (bucătar) în data de 08 februarie 2017, orele 09.00
 • proba de interviu se va susţine în data de 13 februarie 2017, orele 09,00
 • afişarea rezultatelor probei de interviu în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei
 • afişarea rezultatelor finale în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă, proba practică  şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise, probei practice şi probei de interviul, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Bibliografia pentru postul de inspector de specialitate IA:

 • Legea nr. 215/2001 legea administrației publice locale, republicată ;
 • Legea nr. 477/2004 privind privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile  publice
 • Legea 82/1991, republicată ; legea contabilității ;
 • Ordin 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;

Bibliografia pentru posturile de infirmiere :

 • Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile şi instituțiile  publice
 • Ordinul  261 / 2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare – Anexa- Norme tehnice privind curăţarea, dezinfecţia si sterilizarea în unităţile sanitare; capitolele 1,2,3.
 • Ordin 916 / 2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare- Anexa IV -precauţiuni universale (PU)

Bibliografia pentru postul de asistent medical Pl -Cabinete medicale școlare

 • Legea  nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile  publice
 • Ordinul Ministerului Sănătății 653/2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților
 • Tehnici de evaluare și îngrijiri acordate de asistenții medicali-L. Titircă, vol II, București, Ed. Viața medicală românească, 2008- pag 41-43, 44-46,116-119, 136-169
 • Puericultură si pediatrie pentru asistenții medicali, Mihaela Vasile, Editura All, 2012

Cap.2 Creșterea și dezvoltarea (pag.11-pag.22)

2.1.Noțiuni de creştere si dezvoltare

2.2.Creşterea staturală

2.3.Creşterea ponderală

2.4.Dezvoltarea psihomotorie(de la 3 ani la adolescent pg.20-21)

2.6.Indici de apreciere a creşterii si maturației

Cap.4 Afecțiunile copilului

4.3. Afecțiuni carențiale (pag. 161-176)

-4.3.1.Sdr. de malnutriție

-4.3.2.Rahitismul carențial

-4.3.3.Tetania

4.4. Afecțiuni respiratorii(pag.190-198)

-4.4.1.Amigdalitele

-4.4.2.Astmul bronsic

4.6. Afecțiuni digestive(214-239)

-4.6.1 Sdr. diareic

-4.6.2 Sdr. dureros abdominal

-4.6.3 Parazitozele intestinale

4.8. Afecțiunile renale(250-256)

-4.8.1 Infecțiile de tract urinar

4.9. Afecțiunile SNC (267-278)

-4.9.1.Convulsiile și epilepsia infantile

-4.9.2.Handicapul fizic și neuromotor

4.10. Afecțiunile sângelui(278-288)

-4.10.1 Anemii

4.11. Afecțiunile glandelor endocrine și bolile de nutriție (302-309)

4.11.1 Diabetul zaharat

4.11.2 Hipotiroidismul

4.11.3 Hipertiroidismul

Bibliografia pentru postul de muncitor IV(bucătar)

 • Legea 477/2004  privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice
 • Legea 208/1997 legea cantinelor sociale

Bibliografia pentru posturile de îngrijitor este:

 • Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual;
 • Ordin 916 / 2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor nosocomiale în unitățile sanitare – Anexa IV – precauțiuni universale (PU)

Acte necesare la dosar:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 • Certificatul de membru OAMMR, însoțit de avizul anual
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care va conţine, în clar, numărul, data, numele în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 • curriculum vitae.
 • Aviz psihologic de la un cabinet acreditat

Proba scrisă se va susține în data de 07 februarie 2017 orele 09.00, la sediul Serviciului Public de Asistență Socială Turda, Str Dacia, nr.1 sau în altă locație comunicată în termen candidaților.    Dosarele se depun la sediul Serviciului Public de Asistență Socială Turda, Str Dacia, nr. 1, la Compartimentul resurse umane până la data de 27 ianuarie , orele 12.00. Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selectării dosarelor se vor afișa la sediul instituției și pe site-ul Primăriei municipiului Turda. Informații suplimentare și bibliografia necesară se pot obține de la  Compartimentul Resurse Umane, telefon 0264-317137.