Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE PROBEI SCRISE

TABEL CU REZULTATELE PROBEI SCRISE LA CONCURSUL FUNCȚII CONTRACTUALE ORGANIZAT ÎN DATA DE 30.08.2021

NR CRT.NUMELE ȘI PRENUMELEPOSTUL VACANTPUNCTAJ

PROBEI  SCRISE

REZULTATELE

PROBEI SCRISE

OBS
1Dosar nr.7606/10.08.2021Inspector de specialitate II94.66Admis
2Dosar nr.7730/13.08.2021Îngrijitor la domiciliu59.22Admis
3Dosar nr.7793/17.08.2021Infirmieră Creșa nr. 447.50Respins
4Dosar nr.7924/19.08.2021Infirmieră Creșa nr. 498.67Admis
5Dosar nr.7968/20.08.2021Inspector de specialitate II41.63Respins
6Dosar nr.7975/20.08.2021Îngrijitor -CSU72.00Admis

Notă: rezultatele probei scrise au fost afișate la sediul DAS Turda și pe site-ul DAS în data de 30.08.2021, orele 14.00. Contestațiile se pot depune la sediul DAS Turda (Registratura) până în data de 31.08.2021, orele 14.00. Proba de interviu se va susține la sediul DAS Turda, str. Dacia . nr.1, în data de 01.09, de la  orele 9.00.

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR

TABEL PRIVIND REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR DEPUSE PENTRU CONCURSUL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE ORGANIZAT DE DAS TURDA ÎN DATA 30 AUGUST 2021

Informaţii privind selecţia dosarelor
Data selecţiei dosarelor:  23.08.2021
Numarul si data dosarului  candidatului Rezultatul selecţiei dosarelorObservatii
Dosar nr.7606/10.08.2021Admis
Dosar nr.7730/13.08.2021Admis
Dosar nr.7793/17.08.2021Admis
Dosar nr.7924/19.08.2021Admis
Dosar nr.7968/20.08.2021Admis
Dosar nr.7975/20.08.2021AdmisVa prezenta până la data desfașurării probei scrise a concursului documentele solicitate de către membrii comisiei de concurs
Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE FINALE LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

TABEL CU REZULTATELE FINALE LA  EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL SUPERIOR CELUI DEȚINUT ANTERIOR ORGANIZAT DE DAS TURDA ÎN DATA DE 17.08.2021

NR CRT.NUMARUL ȘI DATA DOSARULUI DE ÎNSCRIERE A CANDIDATULUI FUNCȚIA PUBLICA  /SERVICIUL PT CARE ORGANIZEAZĂ EXAMEN DE PROMOVAREPUNCT PROBA  SCRISĂREZULT PROBA SCRISĂPUNCT PROBA  INTERVREZULT PROBA  INTERVPUNCTAJ FINAL EXAMENREZULTAT EXAMEN
17124/22.07.2021CONSILIER  I PRINCIPAL (SERVICIUL ECONOMICO-FINANCIAR ȘI ADMINISTRATIV)78.50ADMIS87.00ADMIS165.50ADMIS
27125/22.07.2021CONSILIER I SUPERIOR (SERVICIUL EVIDENȚĂ ȘI PLATĂ SERVICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ)80.97ADMIS83.33ADMIS164.30ADMIS
37278/24.07.2021CONSILIER I PRINCIPAL  (COMPARTIMENTUL MONITORIZARE ASISTENȚI PERSONALI)75.12ADMIS91.66ADMIS166.78ADMIS

Rezultatele finale ale examenului de promovare au fost afișate la sediul DAS Turda și pe site-ul instituției în data de 18.08.2021  la orele 10.00.

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE PROBEI DE INTERVIU LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

TABEL CU REZULTATELE PROBEI DE INTERVIU LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL SUPERIOR CELUI DEȚINUT ANTERIOR ORGANIZAT ÎN DATA DE 17.08.2021 DE DAS TURDA

NR CRT.NUMĂRUL ȘI DATA DOSARULUI DE ÎNSCRIERE A CANDIDATULUI FUNCȚIA PUBLICĂ  /SERVICIUL PT CARE ORGANIZEAZĂ EXAMEN DE PROMOVAREPUNCTAJ PROBEI  DE INTERVIUREZULTATELE PROBEI DE INTERVIU OBS
17124/22.07.2021CONSILIER I PRINCIPAL (SERVICIUL ECONOMICO -FINANCIAR ȘI ADMINISTRATIV)83.33ADMIS
27125/22.07.2021CONSILIER I SUPERIOR (SERVICIUL EVIDENȚĂ ȘI PLATĂ SERVICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ)91.66ADMIS
37278/24.07.2021CONSILIER I PRINCIPAL (COMPARTIMENTUL MONITORIZARE ASISTENȚI PERSONALI)87.00ADMIS

Notă: Rezultatele probei de  au fost afișate la sediul DAS Turda și pe site-ul DAS în data de 17.08.2021, orele 15.30.

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE PROBEI SCRISE LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

TABEL CU REZULTATELE PROBEI SCRISE LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL SUPERIOR CELUI DEȚINUT ANTERIOR ORGANIZAT ÎN DATA DE 17.08.2021 DE DAS TURDA

NR CRT.NUMĂRUL ȘI DATA DOSARULUI DE ÎNSCRIERE A CANDIDATULUIFUNCȚIA PUBLICĂ  /SERVICIUL PT CARE ORGANIZEAZĂ EXAMEN DE PROMOVAREPUNCTAJ PROBEI  SCRISEREZULTATELE PROBEI SCRISE OBS
17124/22.07.2021CONSILIER I PRINCIPAL(SERVICIUL ECONOMICO-FINANCIAR ȘI ADMINISTRATIV)78.50ADMIS
27125/22.07.2021CONSILIER I SUPERIOR (SERVICIUL EVIDENȚĂ ȘI PLATĂ SERVICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ)80.97ADMIS
37278/24.07.2021CONSILIER I PRINCIPAL (COMPARTIMENTUL MONITORIZARE ASISTENȚI PERSONALI)75.12ADMIS

Notă: rezultatele probei scrise au fost afișate la sediul DAS Turda și pe site-ul DAS în data de 17.08.2021, orele 13.00. Proba de interviu se va susține la sediul DAS Turda, str. Dacia  nr.1, în data de 17.08..2021,  orele 14.30, ca urmare a declarațiilor date de către candidați în urma afișării rezultatelor la proba scrisă.

Publicat pe Lasă un comentariu

CONCURS ÎN DATA DE 30 AUGUST 2021

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ TURDA ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN DATA DE 30 AUGUST  2021  PENTRU OCUPAREA POSTURILOR  CONTRACTUALE DE EXECUŢIE  VACANTE :

INSPECTOR DE SPECIALITATE II – 1 post, durată  nedeterminată, Direcția de Asistenţă Socială Turda, Serviciul evidenţă şi plată beneficii de asistenţă  socială; 

Condiții specifice de participare : – studii superioare de lungă durată, studii universitare,  absolvite cu diplomă de licență;

       – vechime în specialitate studiilor/ şi/sau voluntariat în specialitatea studiilor  minim 1 an;

INFIRMIERĂ  –   1 post, durată  nedeterminată, Serviciul Creșe, Creșa  nr. 4  :  

Condiții specifice de participare :  – studii generale, profesionale sau liceale;

        -curs de infirmieră acreditat de către  MMPS

ÎNGRIJITOR LA DOMICILIU – 2 posturi, durată  nedeterminată,Centrul de zi şi Centrul de îngrijiri la domiciliu   

Condiții specifice de participare :   studii generale, profesionale sau liceale      

           – curs de îngrijitor la domiciliu acreditat de către MMPS

ÎNGRIJITOR  –   1 post, durată  nedeterminată, Centrul Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost „Șansa unei vieți decente” :

Condiții specifice de participare : studii generale, profesionale sau liceale

Poate participa la concurs persoana care îndeplinește următoarele condiţii generale:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Calendarul concursului: 

 • depunerea dosarelor de concurs în perioada 09 august- 20 august 2021, orele 12.00.
 • selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în perioada 23 august-24 august 2021.
 • proba scrisă se va susține în data de 30 august  2021, orele 10.00.
 • afişarea rezultatelor probei scrise  în termen de maxim 1 zi  lucrătoare de la data susţinerii probei
 • proba de interviu se va susţine în data de 01 septembrie 2021, orele 10.00.
 • afişarea rezultatelor probei de interviu în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data susţinerii probei
 • afişarea rezultatelor finale în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi probei de interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.    

Bibliografia/tematica pentru postul de Inspector de specialitate II – Serviciul , evidenţă si plată beneficii de asistenţă  socială:

 1. Constituția României; 
 2. Ordonanţă de urgenţă  nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; Titlul I,  Dispoziţii generale;  Partea  a VI-a- Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice; art. 368-  Principii aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi personalului contractual din administraţia publică;
 3. Legea nr. 292/2011 din 20 decembrie 2011, legea asistenţei sociale;
 4. Ordonanţa guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare;
 5. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;
 6. Legea nr. 116 din 15 martie 2002, privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;
 7. Hotărârea nr. 1149 din 17 octombrie 2002,pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;
 8.  Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Hotărârea  nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 
 10. Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 11. Hotărârea nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006  privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap , cu modificările şi completările ulterioare;
 12. Fişa de post  pentru funcția de Inspector de specialitate ;

                 Tematica

– reglementări privind administrația publică;
– reglementări privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor şi libertăților fundamentale ale omului, prevenirea si combaterea incitării la ura si discriminarea;        –  reglementări privind venitul minim garantat
– reglementări privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Bibliografia/tematica pentru postul de Infirmieră Serviciul Crese :

 • Constitutia României; 
 1. Legea nr. 263/ 2007, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor;
 2. Hotărârea nr. 1252/2012 din 12 decembrie 2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară
 1. Ordin nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare: Anexa 1-   Norme tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private;  Capitolul I-    Definiţii- art. 1;   Capitolul II-Curățarea-art. 2,3,4,6; Capitolul III- Dezinfecția-art. 8,19,20,23;
 2. Ordonanţă de urgenţă  nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; Titlul I,  Dispoziţii generale; Partea  a VI-a- Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice; art. 368-  Principii aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi personalului contractual din administraţia publică;
 3. Fişa de post  pentru funcția de infirmieră

Tematica

 •  Noţiuni privind descrierea etapelor parcurse pentru o bună curăţenie, a regulilor pentru efectuarea curăţeniei, precum şi a controlului eficienţei curăţeniei ;
 • Noţiuni privind metodele folosite pentru dezinfecţie, regulile generale ale dezinfecţiei, precum  şi controlul eficienţei acesteia ;
 •       Noţiuni privind igiena personală a infirmierei (igiena pielii şi a anexelor ei, igiena gurii, nasului şi urechilor) ;
 • Noţiuni privind echipamentul de protecţie a infirmierei;
 • Noţiuni privind funcţiunile şi circuitele funcţionale în cadrul creşelor ;
 • Noţiuni privind modul de servire a meselor în săli de grupă în creşe;

Bibliografia/tematica pentru postul de Îngrijitor la domiciliu Centrul de zi si Centrul de îngrijiri la domiciliu  :

 1.   Constitutia României;
 2.   Legea nr. 292/2011 din 20 decembrie 2011, legea asistenţei sociale;
 3.   Legea nr. 17/2000 din  6 martie 2000    republicată, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;
 4. Ordonanţă de urgenţă  nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; Titlul I,  Dispoziţii generale; Partea  a VI-a- Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice; art. 368-  Principii aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi personalului contractual din administraţia publică;
 5. 5  Ordonanţa guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare;
 6.   Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;
 7.   Fişa de post  pentru funcția de Îngrijitor la domiciliu;

Tematica

 •     Asistența socială a persoanelor vârstnice:
 •     Definiția persoanei vârstnice ;
 •    Vulnerabilitatea psiho-biologică a persoanei vârstnice;
 •     Responsabilitatea echipei de îngrijire a vârstnicului
 •     Legislația Asistenței sociale la vârstnici; 
 •     Servicii medico-sociale comunitare pentru vârstnici;
 •     Acordarea îngrijirilor igienice pentru persoana asistată;
   Acordarea primului ajutor persoanei asistate;
  Mobilizarea şi transportul bătrânului asistat;
  Supravegherea stării de sănătate a persoanei asistate;

                Bibliografia/tematica pentru postul  de Îngrijitor – Centrul Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost „Șansa unei vieți decente” :

 • Constituția României; 
 1. Legea nr. 116 din 15 martie 2002, privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;
 1. Hotărârea nr. 1149 din 17 octombrie 2002,pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;
 2. Ordin nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare:Anexa 1-Norme tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private;  Capitolul I- Definiţii- art. 1;   Capitolul II-Curățarea-art. 2,3,4,6; Capitolul III- Dezinfecția-art. 8,19,20,23;
 3.   Ordonanţă de urgenţă  nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; Titlul I,    Dispoziţii generale; Partea  a VI-a- Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice; art. 368-  Principii aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi personalului contractual din administraţia publică;
 4. Fişa de post  pentru funcția de îngrijitor;

Tematica

 • Noţiuni privind descrierea etapelor parcurse pentru o bună curăţenie, a regulilor pentru efectuarea curăţeniei, precum şi a controlului eficienţei curăţeniei ;
 • Noţiuni privind metodele folosite pentru dezinfecţie, regulile generale ale dezinfecţiei, precum  şi controlul eficienţei acesteia ;
 • Noţiuni privind igiena personală a îngrijitorului;
 • Noţiuni privind echipamentul de protecţie a îngrijitorului;
 • Noţiuni privind funcţiunile şi circuitele  în cadrul centrului ;
 • Atribuții de serviciu îngrijitor ;

Nota: La studierea actelor normative din bibliografie, candidații vor avea în vedere toate republicările, modificările şi completările intervenite până la data depunerii dosarelor de concurs.

Acte necesare la dosar:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă /în meserie si /sau în specialitatea studiilor, în copie ; 
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă ( certificat de integritate comportamentală) că nu figurează înscris în evidențe cu mențiuni ce pot face obiectul Registrului național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale,de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor.
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care va conţine, în clar, numărul, data, numele în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 • curriculum vitae;
 • Raport de evaluare  psihologică de la un cabinet acreditat;

Proba scrisă se va susține în data de 30 august 2021, orele 10.00 la sediul Direcției de Asistenţă Socială Turda, Str. Dacia, nr. 1, sau în altă locaţie comunicată în termen candidaţilor. Dosarele se depun la sediul Direcției de Asistenţă Socială Turda, str Dacia, nr. 1, la Serviciul Resurse Umane, Salarizare până la data de 20 august 2021, orele 12.00. Informaţii suplimentare se pot obține de la Serviciul Resurse Umane, Salarizare, telefon 0264-317137; 0738/772188.

Publicat pe Lasă un comentariu

CONCURSUL DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

TABEL PRIVIND SELECȚIA DOSARELOR DEPUSE PENTRU CONCURSUL DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL ORGANIZAT DE DAS TURDA ÎN DATA DE 17  AUGUST 2021

Informații privind selecția dosarelor
Data selecției dosarelor:  05.08.2021
Numărul și data dosarului de înscriere candidatRezultatul selecției dosarelorMotivul respingerii dosarului
7124/22.07.2021Admis
7125/22.07.2021Admis
7278/24.07.2021Admis

Rezultatele selecției dosarelor au fost afișate la sediul DAS Turda, str. Dacia , nr. 1 și pe site-ul DAS Turda în data de 04.08.2021, orele 10.00.