Publicat pe Lasă un comentariu

CONCURS ÎN DATA DE 20 IANUARIE 2021

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ TURDA ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN DATA DE 20 IANUARIE 2021  PENTRU OCUPAREA POSTURILOR  CONTRACTUALE DE EXECUŢIE  VACANTE :

ÎNGRIJITOR  –   2 posturi, durată  nedeterminată, Serviciul Creșe, Creșa  nr. 4  :  

Condiții specifice de participare :   studii generale, profesionale sau liceale

ÎNGRIJITOR  –   2 posturi, durată  nedeterminată, Serviciul Creșe, Creșa  nr. 5  :  

Condiții specifice de participare :   studii generale, profesionale sau liceale        

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Calendarul concursului: 

 • depunerea dosarelor de concurs în perioada 29 decembrie 2020- 12 ianuarie 2021, orele 12.00
 • selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în perioada 13-14 ianuarie 2021
 • proba scrisa se va susține în data de 20 ianuarie 2021, orele 10.00
 • afişarea rezultatelor probei scrise  în termen de maxim 1 zi  lucrătoare de la data susţinerii probei
 • proba de interviu se va susţine în data de 26 ianuarie 2021, orele 10.00.
 • afişarea rezultatelor probei de interviu în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data susţinerii probei
 • afişarea rezultatelor finale în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi probei de interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.    

Bibliografia/tematica pentru postul de Îngrijitor Serviciul Crese :

 1. Constitutia României; 
 2. Legea nr. 263/ 2007, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor;
 3. Hotarârea nr. 1252/2012 din 12 decembrie 2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară;
 4. Ordin nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare: Anexa 1-   Norme tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private;  Capitolul I-    Definiţii- art. 1;   Capitolul II-Curățarea-art. 2,3,4,6; Capitolul III- Dezinfecția-art. 8,19,20,23;
 5. Ordonanţă de urgenţă  nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; Titlul I,  Dispoziţii generale; Partea  a VI-a- Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice; art. 368-  Principii aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi personalului contractual din administraţia publică;
 6. Fişa de post  pentru funcția de îngrijitor;

Tematica

Curățenia şi dezinfecția în unitățile sanitare

          – definiții

          – curățenia

          – dezinfecția

Atribuții de serviciu îngrijitoare

Acte necesare la dosar:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă /în meserie si /sau în specialitatea studiilor, în copie ; 
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă ( certificat de integritate comportamentală) că nu figurează înscris în evidențe cu mențiuni ce pot face obiectul Registrului național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale,de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor.
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care va conţine, în clar, numărul, data, numele în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 • curriculum vitae;
 • Raport de evaluare  psihologică de la un cabinet acreditat;

Proba scrisă se va susține în data de 20 ianuarie 2021, orele 10.00 la sediul Direcției de Asistenţă Socială Turda, Str. Dacia, nr. 1, sau în altă locaţie comunicată în termen candidaţilor. Dosarele se depun la sediul Direcției de Asistenţă Socială Turda, Str. Dacia, nr. 1, la Serviciul Resurse Umane, Salarizare până la data de 12 ianuarie 2021 orele 12.00. Informaţii suplimentare se pot obține de la Serviciul Resurse Umane, Salarizare, telefon 0264-317137; 0738/772188.

Publicat pe Lasă un comentariu

TICHETE SOCIALE PENTRU GRĂDINIȚĂ

Direcția de Asistență Socială Turda aduce la cunoștință faptul că începând cu 1 ianuarie 2021, intră în vigoare Legea 49/2020 prin care se modifică o parte din criteriile de acordare a stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță.

Astfel, potrivit noilor reglementări, stimulentul educațional, se acordă copiilor din familiile care au stabilit dreptul la alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, indiferent dacă familia se află în plata acestui drept sau acesta este suspendat.

Stimulentul se acordă din oficiu, odată cu stabilirea dreptului de alocație pentru susținerea familiei, sau după acordarea acestuia, persoanei care este și titularul alocației pentru susținerea familiei.

Tichetele se acordă și copiilor aflați în îngrijirea persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dacă veniturile pe persoană, inclusiv copilul aflat în îngrijire, nu depășesc nivelul maxim de venituri pentru acordarea alocației pentru susținerea familiei (530 lei/membru de familie). În acest caz, stimulentul educațional se acordă la cerere.

Sprijinul de tip stimulent educațional se acordă numai pentru copiii înscriși într-o unitate de învățământ preșcolar, conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, potrivit noilor reglementări, valoarea unui tichet social pentru grădiniță, va fi de 0,2 ISR exprimat în lei (adică 100 lei).

Frecventarea regulată a grădiniței este obligatorie fiind admise numai absențe motivate în baza unor scutiri medicale (care să nu depășească 50% din numărul total de zile de grădiniță dintr-o lună) sau învoiri de către părinți (cel mult 3 zile pe lună).

Tichetele vor putea fi folosite exclusiv pentru achiziționarea de produse alimentare, de igienă, articole de îmbrăcăminte și/sau rechizite.

Pentru informații privind întocmirea și depunerea dosarului, părinții sunt rugați să contacteze Direcția de Asistenta Socială Turda, str. Dacia, nr. 1, de Luni până Vineri între orele 8.00 – 12.00; telefon 0264-317137, e-mail office@asistentasocialaturda.ro.

Publicat pe Lasă un comentariu

CONCURS ÎN DATA DE 13 IANUARIE 2021

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ TURDA ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN DATA DE 13 IANUARIE 2021 PENTRU OCUPAREA POSTURILOR CONTRACTUALE DE EXECUŢIE VACANTE:

MEDIC SPECIALIST –  1 post, durată  nedeterminată,  Serviciul Asistenta Medicala

Condiții specifice de participare : studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, domeniul fundamental – științe biologice si biomedicale, ramura de știință – medicină, domeniul de licență – sănătate, specializarea medicină generala/ medicina de familie;

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL – 1 post, durată nedeterminată, Serviciul Asistenta Medicala

Condiții specifice de participare : studii  absolvite cu diplomă de scoala postliceala sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform Hotararii de guvern nr. 797 din 2 decembrie 1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976 – 1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare.

 • minim 5 ani vechime ca asistent medical

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL – 1 post, durată nedeterminată, Serviciul Asistenta Medicala-Cabinet stomatologic

Condiții specifice de participare : studii  absolvite cu diplomă de scoala postliceala sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform Hotararii de guvern nr. 797 din 2 decembrie 1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976 – 1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare.

 • minim 5 ani vechime ca asistent medical

EDUCATOR PUERICULTOR DEBUTANT – 1 post, durată nedeterminată, Serviciul Creșe, Creșa Josika Miklos

Condiții specifice de participare : studii medii

                                                      absolvirea unui curs în domeniul psihopedagogic sau curs autorizat de educator puericultor, dovedit prin foaie matricolă sau certificat de absolvire.

ÎNGRIJITOR  –   4 posturi, durată  nedeterminată, Serviciul Creșe, Creșa Josika Miklos  :

Condiții specifice de participare :   studii generale, profesionale sau liceale

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Calendarul concursului:

 • depunerea dosarelor de concurs în perioada 21 decembrie 2020- 05 ianuarie 2021, orele 12.00
 • selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în perioada 06-07 ianuarie 2021
 • proba scrisa va susține în data de 13 ianuarie 2021, orele 10.00
 • afişarea rezultatelor probei scrise în termen de maxim 1 zi  lucrătoare de la data susţinerii probei
 • proba de interviu se va susţine în data de 19 ianuarie 2021, orele 10.00.
 • afişarea rezultatelor probei de interviu în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data susţinerii probei
 • afişarea rezultatelor finale în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi probei de interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

    Bibliografia /tematica pentru postul de medic specialist este:

 1. Esențialul în Medicina de Familie, Dumitru Matei, Editura Amaltea, Ed. a IlI-a, 2016;
 2. Algoritmi de practică pentru Medicul de familie, voi 1, coordonator: Prof. Dr. Corolian Ulmeanu, colectiv de autori: Asociația Romană pentru Educație Pediatrica in Medicina de Familie, Editura Amaltea, 2019;
 3. Esențialul în Pediatrie, Carmen Ciofu, Eugen Ciofu, Editura Amaltea, Ed. a IV-a, 2017;
 4. Psihiatria Medicului de Familie, Cătălină Tudose, Florin Tudose, Editura Medicală, 2013;
 5. Îndreptar de vaccinare în cabinetul medicului de familie, coordonator: Dr. Valeria Herdea, colectiv de autori: Asociația Romană pentru Educație Pediatrică în Medicina de Familie, Editura Amaltea, 2018;
 6. Constitutia României ;
 7. Legea nr. 292/2011, legea asistenţei sociale;
 8. Ordonanţă de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ; Titlul I, Dispoziţii generale;  Partea  a VI-a- Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice; art. 368-  Principii aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi personalului contractual din administraţia publică;
 9. Ordinul Ministerului Sanatatii 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor.
 10. Ordinul nr. 5298/1668/ 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos
 11. Ordinul nr. 1563 / 2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi.
 12. Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor.

Tematica

 1. Sindromul anemic la copil – 2
 2. Pielonefrită acută la copil – 2
 3. Infecțiile tractului urinar – 3
 4. Gastroenteriile acute transmisibile /contagioase
 5. Diareea şi gastroenterocolita acută – 3
 6. Constipația – 3
 7. Bolile infecțioase ale copilăriei (Rujeola, Rubeola, Varicela, Parotidita epidemică, Mononucleoza infecțioasa, Tusea convulsivă) – 1
 8. Parazitozele intestinale (Oxiuriaza, Ascaridiaza, Tricocefaloza, Teniazele, Giardiaza) – 3
 9. Copilul abuzat – 2
 10. Sănătatea mintală şi afecțiunile psihice ale copilului – 1
 11. Asistenta medicală a adolescentului – 1
 12. Pacientul cu potențial suicidar – 4
 13. Tulburarea autistă – 4
 14. Atacul de panică – 4
 15. Semne si Simptome (Tușea, Durerea toracică, Palpitațiile, Dispneea, Tulburările de tranzit intestinal, Cefaleea) – 1
 16. Bolile respiratorii (Infecții ale căilor aeriene superioare, Pneumoniile, Tuberculoza pulmonară la copil, Astmul bronșic) – 1
 17. Bolile cardiovasculare (Reumatismul articular acut, Hipertensiunea arterială, Angina stabilă, Sindroamele coronariene acute, Tulburări ale ritmului cardiac) – 1
 18. Bolile digestive (Boala ulceroasă, Tulburări funcționale gastrointestinale, afecțiunile veziculei şi căilor biliare) – 1
 19. Dismenoreea şi durerea pelvină – 1
 20. Sindromul premenstrual – 1
 21. Bolile cu transmitere sexuală – 1
 22. Torsiunea de testicul – 2
 23. Comunicare – 5
 24. Vaccinuri incluse în programul național de imunizare – 5
 25. Vaccinuri opționale – 5
 26. Vaccinarea în condiții speciale – 5
 27. Managementul situațiilor de urgentă în cabinet – 2
 28. Urgente majore (Cetoacidoza diabetică la copil, Hipoglicemia la copil, Convulsiile febrile status epilepticus. Sincopa, Coma, Reacția anafilactică) -1,2
 29. Urgente ale aparatului respirator (Detresa respiratorie acută, Criza de astm bronsic, Laringita edematoasă subglotică, Epiglotita acută flegmonoasă, Aspirație de corpi straini)-2
 30. Urgente cardiovasculare (Hipertensiunea arterială, Pericardita, Sincopa) – 2
 31. Urgente digestive (Ingestia de corpi străini, Vărsăturile, Hemoragiile digestive la copil, Colica biliară) —1,2
 32. ORL (Epistaxisul, Corp străin intranazal, Corp străin auricular ,sinuzite) – 2
 33. Oftalmologice (Ochiul roșu, Traumatismul ocular, Corp străin ocular conjunctivite) – 2
 34. Traumatismele cranio-cerebrale – 2
 35. Entorse, luxații, fracturi – 2
 36. Nutriție și alimentație pediatrică – 3
 37. Durerea abdominală recurentă – 3
 38. Rahitismul carențial – 3
 39. Dermatologie-urticarie, pediculoză, dopecie, psoriazis
 40. Intoxicații
 41. Legislație specifică – 6,7,8,9,10,11,12

Bibliografia/tematica pentru postul de asistent medical Pl/principal – Serviciul Asistenta Medicala/ Cabinet stomatologic este:

 1. Constitutia României ;
 2. Legea nr. 292/2011, legea asistenţei sociale;
 3. Ordonanţă de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ; Titlul I, Dispoziţii generale;  Partea  a VI-a- Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice; art. 368-  Principii aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi personalului contractual din administraţia publică;
 4. Ordinul Ministerului Sanatatii 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor
 5. Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistenții medicali (Ghid de nursing) -L. Titircă, vol II, Bucuresti, Ed. Cartea medicală , 2018.pag. 41-49;77-102;136-146;149-170;
 6. Ghid de nursing cu tehnici de evaluare şi îngrijiri corespunzatoare nevoilor fundamentale-L Titirca,vol I Bucuresti, Ed. Cartea medicală , 2018, pag. 82-83;89;270-275;
 7. Îngrijiri speciale acordate pacienților de către asistenții medicali (Manual pentru colegiile şi școlile postliceale sanitare) Bucuresti, Ed. Cartea medicală , 2018, pag.276-294;
 8. Puericultura şi pediatrie pentru asistenții medicali-M Vasile, Bucuresti, Ed. All, 2012; pag.11-22; 161-176; 190-198; 214-239; 250-256; 267-288; 302-309;
 9. Ordin nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor;
 10. Ordin nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare;

Bibliografia /tematica pentru postul de Educator puericultor debutant  este:

 1. Constitutia României;
 2. Legea nr. 263/ 2007, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor;
 3. Hotarârea nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară
 4. Ordonanţă de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ; Titlul I, Dispoziţii generale;  Partea  a VI-a- Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice; art. 368-  Principii aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi personalului contractual din administraţia publică;
 5. Anexa la Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 4.694/2.08.2019- Curriculum pentru Educaţia Timpurie 2019
 6. Ghid pentru educatia timpurie a copiilor cuprinsă între naștere și 3 ani (Autor: Material elaborat de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului).pag. 20-82, pag. 89-94, pag. 102-108.

Bibliografia/tematica pentru postul de Îngrijitor Serviciul Crese:

 1. Constitutia României;
 2. Legea nr. 263/ 2007, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor;
 3. Hotarârea nr. 1252/2012 din 12 decembrie 2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară
 4. Ordin nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare: Anexa 1-   Norme tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private;  Capitolul I-    Definiţii- art. 1;   Capitolul II-Curățarea-art. 2,3,4,6; Capitolul III- Dezinfecția-art. 8,19,20,23;
 5. Ordonanţă de urgenţă nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; Titlul I, Dispoziţii generale; Partea a VI-a- Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice; art. 368-  Principii aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi personalului contractual din administraţia publică;
 6. Fişa de post pentru funcția de îngrijitor;

Tematica

 •  Curățenia şi dezinfecția în unitățile sanitare
 • definiții
 •  curățenia
 • dezinfecția
 •   Atribuții de serviciu îngrijitoare

Acte necesare la dosar:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă /în meserie si /sau în specialitatea studiilor, în copie ;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă ( certificat de integritate comportamentală) că nu figurează înscris în evidențe cu mențiuni ce pot face obiectul Registrului național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale,de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor.
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care va conţine, în clar, numărul, data, numele în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 • aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical generalist emis de Ordinul asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
 • curriculum vitae;
 • Raport de evaluare psihologică de la un cabinet acreditat;

Proba scrisă se va susține în data de 13 ianuarie 2021, orele 10.00 la sediul Direcției de Asistenţă Socială Turda, Str. Dacia, nr. 1, sau în altă locaţie comunicată în termen candidaţilor. Dosarele se depun la sediul Direcției de Asistenţă Socială Turda, Str Dacia, nr. 1, la Serviciul Resurse Umane, Salarizare până la data de 05 ianuarie 2021 orele 12.00. Informaţii suplimentare se pot obține de la Serviciul Resurse Umane, Salarizare, telefon 0264-317137; 0738/772188.

Publicat pe Lasă un comentariu

MODIFICARE BAREM ACORDARE AJUTOR DE ÎNCĂLZIRE

Începând cu data de 1 DECEMBRIE 2020 pot beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, lemne sau energie electrică persoanele singure sau familiile al căror venit net lunar/persoană se situează până la suma de 800 lei conform OUG 207/27 NOIEMBRIE 2020.

Cererile depuse până în data de 20 a lunii beneficiază de ajutorul de încălzire cu luna în curs.

Preluarea cererilor însoțite de acte doveditoare se face pe strada M. Eminescu nr. 1 conform următorului program:

LUNI – JOI: 8,00 – 10,00

13,00 – 15,00

VINERI: 8,00 – 10,00