Publicat pe Lasă un comentariu

CONCURS ÎN DATA DE 09 MAI 2018

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ TURDA ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN DATA DE 09  MAI 2018 PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI VACANTE CONTRACTUALE

PSIHOLOG PRACTICANT – 1 post, durată nedeterminată, Locuință protejată pentru adulții cu probleme de sănătate mintală

Condiții specifice de participare – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul Psihologie, specializare Psihologie, Terapie ocupațională

 • minim 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului

ASISTENT MEDICAL GENERALIST PL/PRINCIPAL – 1 post, durată nedeterminată, Creșa nr. 4

Condiții specifice de participare   –   studii  postliceale în domeniul asistenţei medicale

–  minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului

ÎNGRIJITOR – 1 post, durată  nedeterminată, Locuință protejată pentru adulții cu probleme de sănătate mintală

Condiții specifice de participare   –    studii generale, profesionale sau liceale

                                                      –    disponibilitate de a lucra în 3 schimburi

 ÎNGRIJITOR LA DOMICILIU  – 2 posturi, durată  nedeterminată, Centrul de zi şi  Centrul de îngrijiri la domiciliu

Condiții specifice de participare –  studii generale, profesionale sau liceale

 • cursuri de formare în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice la domiciliu

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Calendarul concursului:

 • depunerea dosarelor de concurs în perioada 16 aprilie-27 aprilie 2018, orele 12,00
 • selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în perioada 30 aprilie-02 mai 2018
 • proba scrisă se va susține în data de 09 mai 2018, orele 10.00
 • proba practică pentru postul de îngrijitor se va sustine în data de 09 mai 2018, orele 12.00
 • afişarea rezultatelor probei scrise în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei
 • proba de interviu se va susţine în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise
 • afişarea rezultatelor probei de interviu în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei
 • afişarea rezultatelor finale în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă, proba practică şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise  şi probei de interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Bibliografia/tematica pentru postul de psiholog practicant – Locuință protejată pentru adulții cu probleme de sănătate mintală :

– Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică din 01.11.2013, aprobat prin Hotărârea Colegiului Psihologilor din România nr. 4CN/2013 şi publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 715 din 20.11.2013 (M.Of. nr. 715/2013)

– Tratat de psihoterapii cognitive şi comportamentale, Daniel David, Ed.Polirom 2017

                Cap.3:      Anatomia actului psihoterapeutic, p.119-123

                Cap.6:      Relația terapeutică cognitiv-comportamentală: p.147-153

                Cap.7.3:  Proceduri de intervenție la nivel comportamental: p.194-209

– DSM IV – Manual de diagnostic şi statistică a tulburărilor mentale, Bucuresti 2003

                   Schizofrenia şi alte tulburări psihotice, p.297-345

– Legea nr. 487 / 2002  republicată, Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice

– Ordin  nr. 488/2016  pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002

Legea  nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile şi instituțiile  publice

Bibliografia/tematica pentru postul de asistent medical Pl/ principal – Creşa nr. 4:

– Legea  nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările si completările

– Ordin 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordin 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți, cu modificările şi completările ulterioare.

– Legea  nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile şi instituțiile  publice

– Codul de etică şi deontologie profesională al asistentului medical, 2003;

– Puericultura şi pediatrie pentru asistenții medicali – Mihaela Vasile, Editura ALL, 2012:

         Cap.2 Creşterea şi dezvoltarea

         Cap.4 Îngrijirile acordate sugarului

         Cap.5 Îngrijirile acordate copilului de la 1 an la 18 ani – 5.1.Copilul antepreşcolar

                                                                                               – 5.2.Copilul preşcolar

         Cap.6 Alimentația copilului   -6.1 .Alimentația nou-născutului

                                                       -6.2. Alimentația sugarului

                                                       -6.3. Alimentația copilului antepreşcolar

                                                       -6.4. Alimentația copilului preşcolar

         Cap.3 Caracteristicile semnelor şi simptomelor

         Cap.4 Afecțiunile copilului  -4.3.Afecțiuni carentiale

                                                     -4.4.Afecțiuni respiratorii

                                                     -4.6. Afecțiuni digestive

                                                     -4.9.Afecțiunile SNC

                                                     -4.9.1 Convulsiile şi epilepsia infantile

                                                     -4.9.2 Handicapul fizic şi psihomotor

Bibliografia/tematica pentru postul de îngrijitor – Locuință protejată pentru adulții cu probleme de sănătate

– Ordin nr.  961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare: Anexa 1- Norme tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private;  Capitolul I – Definiţii – art. 1; Capitolul II – Curățarea – art. 2,3,4,6; Capitolul III – Dezinfecția-art. 8,19,23;

  Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile şi instituțiile  publice;

– Fişa de post pentru funcția de îngrijitor în unități de ocrotire socială si sanitară;

Bibliografia/tematica pentru postul de îngrijitor la domiciliu – Centrul de zi şi  Centrul de îngrijiri la domiciliu

– Legea   nr.  17/2000, privind protecția persoanelor vârstnice;

– Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile şi instituțiile  publice;

– Fişa de post pentru funcția de îngrijitor la domiciliu;

Acte necesare la dosar:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care va conţine, în clar, numărul, data, numele în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 • curriculum vitae.
 • Raport de evaluare psihologică de la un cabinet acreditat.

Proba scrisă şi proba practică se vor susține în data de 09 mai 2018, orele 10.00, respectiv orele 12.00 la sediul Serviciului Public de Asistență Socială Turda, Str Dacia, nr.1 sau în altă locaţie comunicată în termen candidaţilor. Dosarele se depun la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda, Str Dacia, nr. 1, la Compartimentul Contabilitate, Resurse Umane până la data de  27 aprilie 2018, orele 12.00. Dosarele se vor verifica de către comisiile de concurs iar rezultatele selectării dosarelor se vor afişa la sediul instituţiei şi pe site-ul Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda. Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obține de la  Compartimentul Contabilitate, Resurse Umane, telefon 0264-317137.