Publicat pe Lasă un comentariu

SELECȚIA DOSARELOR

TABEL PRIVIND SELECȚIA DOSARELOR DEPUSE PENTRU POSTURILE VACANTE – FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE ORGANIZAT DE SPAS TURDA ÎN DATA 02 AUGUST 2018

Informații privind selecția dosarelor
Data selecției dosarelor: 24.07.2018
Numele și prenumele candidatuluiRezultatul selecției dosarelorObservații
Borcea Voichița FilofteeaAdmis
Frătean ElenaAdmis
Hanc Ana MariaAdmisVa prezenta Raportul de evaluare psihologică până cel târziu la data susținerii probei scrise a concursului
Pârjol Brândușa IoanaAdmis
Prața Sanda RoxanaAdmis
Pădurariu Dragoș GeorgeAdmis
Pereț FiruțaAdmis
Tarța Adriana GabrielaAdmisVa prezenta Certificatul de cazier judiciar până cel tarziu la data susținerii probei scrise a concursului
Toader Ioana RalucaAdmis
Vasinc Petruța IoanaAdmis
Publicat pe Lasă un comentariu

CONCURS ÎN DATA DE 02 AUGUST 2018

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ TURDA ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN DATA DE 02 AUGUST 2018 PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI VACANTE CONTRACTUALE  DE:

INFIRMIERA  – 1 post, durată nedeterminată, Creșa nr. 4

Condiții specifice de participare    –        studii generale, profesionale sau liceale

                                                      –         cursuri de calificare pentru  infirmiere

 MUNCITOR CALIFICAT IV (BUCATAR)      –  1 post, durată  nedeterminată, Cantina de ajutor social

Condiții specifice de participare        –    studii generale, profesionale sau liceale

ÎNGRIJITOR LA DOMICILIU  – 2 posturi, durată nedeterminată, Centrul de zi şi Centrul de îngrijiri la domiciliu

Condiții specifice de participare    –  studii generale, profesionale sau liceale

–   cursuri de formare în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice la domiciliu

 Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Calendarul concursului:

 • depunerea dosarelor de concurs în perioada 09 iulie-20 iulie 2018
 • selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în perioada 23 iulie -24 iulie 2018
 • proba scrisă se va susține în data de 02 august 2018, orele 10.00
 • proba practică pentru postul de muncitor calificat IV (bucătar) se va sustine în data de 02 august, orele 12.00
 • afişarea rezultatelor probei scrise  în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei
 • proba de interviu se va susţine în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise
 • afişarea rezultatelor probei de interviu în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei
 • afişarea rezultatelor finale în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă, proba practică şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise  şi probei de interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Bibliografia/tematica pentru postul de infirmieră- Cresa nr. 4  este:

 • Legea nr. 263 din 19 iulie 2007,privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor;
 • Hotărârea nr. 1252 din 12 decembrie 2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară;
 • Ordin nr.  961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare:  Anexa 1-   Norme tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private;  Capitolul I-    Definiţii- art. 1;   Capitolul II-Curățarea-art. 2,3,4,6; Capitolul III- Dezinfecția-art. 8,19,23;
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile şi instituțiile  publice;
 • Fişa de post pentru funcția de infirmieră;

Bibliografia /tematica pentru postul de îngrijitor la domiciliu este:

 •  Legea 215/2001 legea administraţiei publice locale, republicată , cu modificările si completările ulterioare ;
 •  Ordin nr.  961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare:  Anexa 1-   Norme tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private;  Capitolul I-    Definiţii- art. 1;   Capitolul II-Curățarea-art. 2,3,4,6; Capitolul III- Dezinfecția-art. 8,19,23;
 • Legea 477/2004,  privind Codul de conduită a personalului contractual;
 • Fişa de post pentru funcția de îngrijitor la domiciliu;

Bibliografia/tematica pentru postul de muncitor calificat  IV (bucătar)-Cantina de ajutor social este:

 • Legea 215/2001,  privind administraţiei publice locale, republicată,cu modificările si completările ulterioare ;
 • Legea 208 / 1997, privind cantinele de ajutor social
 • Legea 477/2004  privind Codul de conduită a personalului contractual;
 • Fişa de post pentru funcția de muncitor calificat (bucătar);

Acte necesare la dosar:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor,
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care va conţine, în clar, numărul, data, numele în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 • curriculum vitae.
 • Raport de evaluare  psihologică de la un cabinet acreditat

Proba scrisă şi proba practică se vor susține în data de 02 august 2018, orele 10.00, respectiv orele 12.00 la sediul Serviciului Public de Asistență Socială Turda, Str. Dacia, nr. 1 sau în altă locaţie comunicată în termen candidaţilor. Dosarele se depun la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda, Str Dacia, nr. 1, la Compartimentul Contabilitate, Resurse Umane până la data de 20 iulie 2018, orele 12.00. Dosarele se vor verifica de către comisiile de concurs iar rezultatele selectării dosarelor se vor afişa la sediul instituţiei şi pe site-ul Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda. Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obține de la  Compartimentul Contabilitate, Resurse Umane, telefon 0264-317137.