REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR

TABEL PRIVIND REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR DEPUSE PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE ORGANIZAT DE DAS TURDA ÎN DATA 29 SEPTEMBRIE 2020

Informații privind selecția dosarelor
Data selecției dosarelor: 15 SEPTEMBRIE 2020
Numărul și data dosarului candidatului la examenul de promovareRezultatul selecției dosarelorObservații
Dosar nr.7175/11.09.2020Admis
Dosar nr.7177/11.09.2020Admis
Dosar nr.7179/11.09.2020Admis

EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TURDA ORGANIZEAZĂ EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

pentru personalul contractual din cadrul instituției

în data de 29.09.2020, orele 10:00

Condițiile de participare la examenul de promovare:

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional superior celui deținut, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției contractuale ocupate;
 2. pentru a participa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare, candidatul trebuie să fi obținut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate.

Funcțiile contractuale de execuție pentru care se organizează examenul de promovare în grad profesional și compartimentul/serviciul/centru din care face parte:

Nr.crtDenumire funcțiecategorieGrad profesional deținutCompartimentul/ serviciulGradul profesional pentru care se organizează examenul
1.INSPECTOR SPECIALITATEEXECUȚIEISEFAIA
2.INSPECTOR SPECIALITATEEXECUȚIEIISEPBASI
3.CONSILIER JURIDICEXECUȚIEIICENTRUL DE CONSILIERE FEMEI SI COPII, VICTIME ALE VIOLENȚEI DOMESTICEI

Dosarul de concurs al examenului de promovare conține în mod obligatoriu:

 1. Cerere de înscriere;
 2. copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de Serviciul Resurse umane, Salarizare în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 3. copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 3 ani de activitate;

PROBELE EXAMENULUI:

Proba scrisă a concursului se va desfășura la sediul Direcției de Asistență Socială, str. Dacia, nr. 1 în data de 29.09.2020, la orele 10.00;

Dosarele se depun la sediul Primăriei Municipiului Turda, Biroul Resurse Umane, în termen de 5 zile lucrătoare de la data afișării anunțului.

Informații suplimentare se pot obține de la Serviciul Resurse Umane, Salarizare.

BIBLIOGRAFIE EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL PENTRU FUNCȚIA DE CONSILIER JURIDIC II – CENTRUL DE CONSILIERE FEMEI ȘI COPII- VICTIME ALE VIOLENȚEI DOMESTICE

 • Constituția României, republicată;
 • Legea nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;
 • Legea Nr. 101/2016 din 19 mai 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărâre nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 • Legea nr. 217/2003 din 22 mai 2003, republicată pentru prevenirea și combaterea violenței domestice;
 • Legea nr.292/2011, legea asistenței sociale cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 2525/2018 din 7 decembrie 2018 privind aprobarea Procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestic;
 • Ordonanță de urgență nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind codul administrativ;

BIBLIOGRAFIE EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONALA FUNCȚIEI DE INSPECTOR DE SPECIALITATE I DIN CADRUL SEFA :

 • Constituția României, republicată;
 • Legea nr.292/2011, legea asistenței sociale cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanță de urgență nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind codul administrativ;

BIBLIOGRAFIE EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONALA FUNCȚIEI DE INSPECTOR DE SPECIALITATE II DIN CADRUL SERVICIUL EVIDENȚA ȘI PLATA BENEFICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 • Constituția României, republicată;
 • Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea și îngrijirea copilului cu modificările și completările ulterioare;
 • HG 52/2011 pt. aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor;
 • Legea nr.292/2011, legea asistenței sociale cu modificările și completările ulterioare.

REZULTATELE FINALE – MEDIC SPECIALIST PSIHIATRIE

TABEL CU REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCȚIE CONTRACTUALĂ VACANTĂ DE MEDIC SPECIALIST PSIHIATRIE ORGANIZAT ÎN DATA DE 04.12.2019

NR. CRT.NUMELE ȘI PRENUMELEPOSTUL VACANT PUNCTAJ PROBEI SCRISEREZ. PROBEI SCRISEPUNCTAJ PROBEI INTERVIUREZ. PROBEI INTERVIUPUNCTAJ CONCURSREZ. CONCURS
1VEGA PAULMEDIC SPECIALIST84.15ADMIS96.67ADMIS90.41ADMIS

Notă: rezultatele finale ale concursului au fost afișate la sediul DAS Turda și pe site-ul DAS în data de 09.12.2019, orele 12.00.

REZULTATELE FINALE

TABEL CU REZULTATELE FINALE  LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCTII CONTRACTUALE VACANTE DE PSIHOLOG PRACTICANT SI INFIRMIERA ORGANIZAT IN DATA DE 04.12.2019

NR CRTNUMELE SI PRENUMELEPOSTUL VACANT PUNCTAJ PROBEI SCRISEREZ PROBEI SCRISEPUNCTAJ PROBEI INTERVIUREZ PROBEI INTERVIUPUNCTAJ CONCURSREZ CONCURS
1CECLAN ANAINFIRMIERA66.42ADMISNU S-A PREZENTATRESPINS

 

2MIC EMILIAINFIRMIERA88.00ADMIS86.00ADMIS87.00ADMIS
3TURCU ANA AURICAINFIRMIERA54.44ADMIS84.00ADMIS69.22RESPINS
4MIKO DIANA CRISTINAPSIHOLOG PRACTICANT82.50ADMIS88.00ADMIS85.25ADMIS

Nota: rezultatele finale ale concursului au fost afisate la sediul DAS Turda si pe site-ul DAS in data de 06.12.2019 , orele 12.00. Contestatiile se depun la Registratura DAS Turda pana la data de 09.12.2019, orele 12.00.

REZULTATELE PROBEI SCRISE

TABEL CU REZULTATELE PROBEI SCRISE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCȚII CONTRACTUALE VACANTE ORGANIZAT ÎN DATA DE 04.12.2019

NR. CRT.NUMELE ȘI PRENUMELEPOSTUL VACANTPUNCTAJUL PROBEI SCRISEREZULTATELE PROBEI SCRISEOBS.
1CECLAN ANAINFIRMIERĂ66.42ADMIS
2MIC EMILIAINFIRMIERĂ88.00ADMIS
3TURCU ANA AURICAINFIRMIERĂ54.44ADMIS
4MIKO DIANA CRISTINAPSIHOLOG PRACTICANT82.50ADMIS
5BÎNDILĂ CRISTIAN GHEORGHEMEDIC SPECIALIST PSIHIATRIE44.75RESPINS
6VEGA PAULMEDIC SPECIALIST PSIHIATRIE84.15ADMIS

Notă: rezultatele probei scrise au fost afișate la sediul DAS Turda și pe site-ul DAS în data de 04.12.2019, orele 15.00. Contestația la proba scrisă se poate depune la Registratura DAS Turda, str. Dacia, nr. 1 până la data de 05.12.2019, orele 15.00. Proba de interviu pentru posturile de psiholog practicant și infirmieră se va susține la sediul DAS Turda, str. Dacia nr. 1, în data de 06.12.2019, orele 09.00, iar pentru postul de medic specialist psihiatrie proba de interviu se va susține în data de 09.12.2019, orele 10.00 la sediul DAS Turda, str. Dacia nr. 1.

SELECȚIA DOSARELOR – MEDIC SPECIALIST PSIHIATRIE

TABEL PRIVIND REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR DEPUSE PENTRU POSTUL VACANT – FUNCȚIE CONTRACTUALĂ DE EXECUȚIE DE: MEDIC SPECIALIST PSIHIATRIE ORGANIZAT DE DAS TURDA ÎN DATA DE 04 DECEMBRIE 2019

Informații privind selecția dosarelor
Data selecției dosarelor: 27 noiembrie 2019
Numele și prenumele candidatului

Rezultatul selecției dosarelorObservații
Bîndilă Cristian GheorgheAdmis
Vega PaulAdmisVa prezenta adeverința de integritate comportamentală până la data susținerii probei scrise a concursului (04.12.2019)

SELECȚIA DOSARELOR – PSIHOLOG PRACTICANT ȘI INFIRMIERĂ

TABEL PRIVIND REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR DEPUSE PENTRU POSTURILE VACANTE – FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE DE: PSIHOLOG PRACTICANT ȘI INFIRMIERĂ ORGANIZAT DE DAS TURDA ÎN DATA DE: 04 DECEMBRIE 2019

Informații privind selecția dosarelor
Data selecției dosarelor: 27 noiembrie 2019
Numele și prenumele candidatului

Rezultatul selecției dosarelorObservații
Ceclan AnaAdmis
Mic EmiliaAdmis
Miko Diana CristinaAdmis
Rosa IleanaRespinsNu îndeplinește condiția de vechime în specialitatea studiilor (minim 1 an)
Turcu Ana AuricaAdmis

CONCURS ÎN DATA DE 04 DECEMBRIE 2019

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ TURDA ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN DATA DE 04 DECEMBRIE 2019 PENTRU OCUPAREA POSTURILOR CONTRACTUALE DE EXECUŢIE VACANTE:

PSIHOLOG PRACTICANT – 1 post, durată nedeterminată, Centrul de zi si Centrul de îngrijiri la domiciliu

Condiții specifice de participare : studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, domeniul fundamental – științe sociale, ramura de știință – psihologie și științe comportamentale, domeniul de licență – psihologie, specializarea psihologie;

                                                – vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an.

MEDIC SPECIALIST (PSIHIATRIE) – 1 post, durată nedeterminată (1/2 normă de muncă), Locuință protejată pentru adulții cu probleme de sănătate mintală

Condiții specifice de participare : studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, domeniul fundamental – științe biologice si biomedicale, ramura de știință – medicină, domeniul de licență – sănătate, specializarea medicină;

INFIRMIERA  –  1 post, durată nedeterminată, Serviciul Creșe, Creșa nr. 5 :

Condiții specifice de participare :  studii generale, profesionale sau liceale;

  cursuri de formare/perfecționare în meseria de infirmieră;

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Calendarul concursului:

 • depunerea dosarelor de concurs în perioada 12-25 noiembrie 2019, orele 12.00;
 • selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în perioada 26-27 noiembrie 2019;
 • proba scrisa va susține în data de 04 decembrie 2019, orele 10.00;
 • afişarea rezultatelor probei scrise în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data susţinerii probei;
 • proba de interviu se va susţine în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;
 • afişarea rezultatelor probei de interviu în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data susţinerii probei;
 • afişarea rezultatelor finale în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului;

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi probei de interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Bibliografia /tematica pentru postul de medic specialist (psihiatrie) este: Constitutia Romaniei;

 1. Legea nr. 292/2011, legea asistenţei sociale;
 2. Legea sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002,republicată;
 3. Ordin nr. 488/2016 din 15 aprilie 2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002;
 4. Ordonanţă de urgenţă nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; Titlul I, Dispoziţii generale; Partea a VI-a- Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice; art. 368- Principii aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi personalului contractual din administraţia publică;

Bibliografie (recomandată de Ministerul Sănătăţii pentru ocuparea unui post de medic -specialitatea Psihiatrie)

 1. Birţ A.M. Psihiatrie.Prolegomene clinice, Ed. Dacia Cluj-Napoca,2001;
 2. Brânzei P., Chiriţă V., Boişteanu P., Cosmovici N., Astărăstoae V., Chiriţă R. Elemente de semiologie psihiatrică şi psihodiagnostic, Ed. Psihomnia, Iaşi, 1995;
 3. Chiriţă R., Papari A -Manual de psihiatrie clinică şi psihologie medicală, Ed. Fundaţia „Andrei Şaguna”, Constanţa, 2002;
 4. Chiriţă R., Papari A (coord.) -Tratat de Psihiatrie, Ed. Fundaţia „Andrei Şaguna”, Constanţa, 2002;
 5. Ey H., Bernard P., Brisset Ch., Manuel de Psychiatrie, Ed. Masson, Paris, 1989;
 6. Gheorghe M.D. -Actualităţi în psihiatria biologică, Ed. Intact, 1999, Bucureşti;
 7. Gheorghe M.D. -Ghid terapeutic. Tulburare bipolară, Ed. Medicală Universitară, Craiova 2001;
 8. Ionescu G. -Tratat de psihologie medicală şi psihoterapie, Ed. Asklepios, 1995;
 9. Kaplan J. H, Sadock B. J., Grebb J.A, Synopsis of Psychiatry, Seventh Edition, Wiliams and Wilkins, Baltimore;
 10. Kaplan J. H, Sadock B. J.-Taerapia medicamentoasă în Psihiatrie, Ed. Calisto, 2002;
 11. Lăzărescu M., Psihopatologie clinică, Ed. Vest, Timişoara, 1994;
 12. Lăzărescu M., Ogodescu D. -Îndreptar de psihiatrie, Ed. Helicon Timişoara, 1995;
 13. Lăzărescu M. (coord) -Clasificarea tulburărilor mentale şi de comportament. Simptomatologie şi diagnostic clinic, Ed. All Educational, 1998;
 14. Marinescu D, Udriştoiu T, Chiriţă V, Ghid Terapeutic. Schizofrenie, Ed. Medicală Universitară Craiova, 2001;
 15. Micluţia Ioana -Psihiatrie, Ed. Medicală Universitară Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca, 2002;
 16. Nica-Udangiu, Lidia şi colab -Ghid de urgenţe în psihiatrie, Ed. Suita, Bucureşti;
 17. Predescu V. (sub red) -Psihiatrie,vol I Ed. Medicală, 1988;
 18. Predescu V. (sub red) -Psihiatrie,vol II, Ed. Medicală, 1998;
 19. Prelipceanu D, Mihăilescu R, Teodorescu R, Tratat de sănătate mintală, vol I, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2000;
 20. Scripcaru Gh, Astărăstoae V., Boişteanu P., Chiriţă V, Scripcaru C, Psihiatrie medico-legală, Ed. Polirom, Iaşi, 2002;
 21. Tudose Cătălina Demenţele, Ed. Infomedica 2001;
 22. Udriştoiu T, Marinescu D, Boişteanu P -Ghid terapeutic. Depresie majoră, Ed. Medicală Universitară, Craiova, 2001
 23. *** American Psychiatric Association 1987, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, Third Edition, Washington D.C, American Psychiatric Press,1987;
 24. *** American Psychiatric Association 1987, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, Third Edition, Washington D.C, American Psychiatric Press, 1994;
 25. American Psychiatric Association 1987, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, Third Edition, Washington D.C, American Psychiatric Press, 2001;
 26. *** Clasificarea Internaţională a Maladiilor (1994), CIM-X-OMS, Ed. Medicală;
 27. *** Tratat de Psihiatrie, Oxford, Ediţia II, Ed. Asociaţia Psihiatrilor Liberi din România;
 28. ***World Health Organization The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders, Clinical Description and Diagnostic Guidelines, Geneva, WHO, 1992

Tematica (recomandată de Ministerul Sănătăţii pentru ocuparea unui post de medic -specialitatea Psihiatrie)

 1. Concepţia clinico-nosografică în psihiatria contemporană. Clasificarea tulburărilor mintale (ICD-10-WHO,DSM-IV-APA).Criterii de validitate şi credibilitate a diagnosticului psihiatric.(9,13,17,23,24,25,26,28,29)
 1. Normalitate, anormalitate, sănătate şi boală psihică.(8,11,17,19,27,28)
 2. Bazele biologice ale psihiatriei. Genetica şi psihiatria.(9,17,19)
 3. Bazele biologice ale psihiatriei (6,9,17)-neurotransmiţătorii-neuroanatomie funcţională
 4. Doctrine psihopatologice: psihanaliză, cognitivismul, comportamentalismul (behaviourism-ul), configurationismul (gestalt-ismul), psihopatologia dezvoltării, organodinamismul, etc.(5,8,9,17)
 1. Aspecte sociologice în psihiatrie: dinamica microgrupului familial, reţeaua de suport social, conceptul de „normalizare” şi „proiect de viaţă”, „etichetarea” socială în psihiatrie, disabiliţătile sociale şi destatuarea în psihiatrie.(4,9,12,18)
 2. Epidemiologia psihiatrică.(9,17)
 3. Etiopatogeneza generală psihiatrică: tipurile de patogeneză psihiatrică. Vulnerabilitatea şi factorii de risc în psihiatrie (factorii de „teren”).(9,11,12,17)
 4. Influenţe psiho-sociale stresante în etiopatogenia tulburărilor psihice (psihogeneza/sociogeneza). Conceptul de endogeneză şi somatogeneză în psihiatrie.(11,12,17)
 5. Semiologie psihiatrică: simptome psihopatologice constând în tulburarea diverselor funcţii psihice: atenţie (prosexie), percepţie, memorie (şi reprezentare), imaginaţie, gândire, dimensiunea pulsională şi afectivă a psihismului, motivaţie, acţiune voluntară, limbaj şi comunicare, expresivitate şi dimensiunea spirituală a psihismului (în special conştiinta morală). (1,2,5,15,17)
 6. Semiologie psihiatrică: sindroame psihopatologice: tulburări ale constienţei (vigilităţii, „delirium” şi tulburări ale somnului cu vise, etc.), sindrom (s.) anxios, s. fobic, s. obsesiv si compulsiv, s. depresiv, s. maniacal, s. delirant, s. halucinator, s. de depersonalizare, s. de transparenţă-influenţă psihică, s. dezorganizant ideoverbal (tulburări formale ale cursului gândirii, ale semanticii vorbirii), s. deficitar catatonic, s. amnestic organic, s. demenţial, s. retardare mintală (oligofrenie). (1,2,5,15,17) Notă: In domeniul psihopatologiei descriptive sunt recomandate instrumentele OMS şi europene SCAN, CIDI, AMDP, manualele clasice de psihiatrie (Kaplan, Oxford, Kendell, etc.).
 7. Boala Alzheimer şi alte demenţe (neuro-degenerative) predominant ale varstei a III-a. Elemente ale neuro-psiho-patologiei corticale şi subcorticale: (de lob frontal, temporal, parietal, occipital: afazii, apraxii, sindroame extrapiramidale si talamice).(1,4,5,9,13,15,18,21,23,24,25,26,28,29)
 8. Tulburări psihopatologice după traumatismele cerebrale.(1,9,13,18,23,24,25,26,28,29)
 9. Tulburări psihopatologice în ASC şi în alte tulburări circulatorii cerebrale. (1,9,13,18,23,24,25,26,28,29)
 10. Tulburări psihopatologice în infecţii (cu localizare cerebrală, generale sau cu altă localizare dar cu afectare cerebrală), inclusiv în infecţiile HIV şi in TBC.(1,4,9,13,18,23,24,25,26,28,29)
 11. Tulburări psihopatologice în tumorile cerebrale.(1,9,13,18,23,24,25,26,28,29)
 12. Tulburări psihopatologice în discrinii (endocrinopatii).(1,3,9,13,18,23,24,25,26,28,29)
 13. Tulburări psihopatologice corelate ciclului menstrual, sarcinii şi perioadei puerperale.(1,9,13,18,23,24,25,26,28,29)
 1. Tulburări psihopatologice în epilepsie. (1,9,13,18,23,24,25,26,28,29)
 2. Alcoolismul: aspecte psihologice şi sociale; tulburări psihopatologice si somatice (1,4,9,11,12,16,18,23,24,25,26,28,29)
 1. Toxicomaniile altele decat cea alcoolică: aspecte psihologice si sociale; abuzul şi dependenţa; tulburări psihopatologice şi somatice.(1,4,13,18,23,24,25,26,28,29)
 2. Psihozele schizofrene, inclusiv tulburarea schizotipală.(1,3,4,5,9,13,14,15,16,17,23,24,25,26,28,30)
 3. Psihozele (delirante) acute şi cele persistente.(1,3,4,5,9,13,15,16,17,23,24,25,26,28,29)
 4. Tulburările dispozitiei: tulburarea bipolară şi cea monopolară depresivă (depresia recurentă), inclusiv ciclotimia şi distimia.(1,3,4,5,7,9,13,15,16,18,23,24,25,26,28,29)
 5. Tulburări de anxietate (tulburarea anxioasă, atacul de panică, fobiile). (1,3,4,5,9,13,15,16,18,23,24,25,26,28,29)
 6. Tulburări nevrotice şi somatoforme: -tulburarea (nevrotică) predominant fobică; -tulburarea (nevrotică) predominant obsesiv-compulsivă; -Tulburarea nevrotică predominant conversivă şi disociativă, inclusiv s. Ganser si personalitătile multiple; -Tulburarea de somatizare, somatoformă nediferenţiată, hipocondria nevrotică, disfunctia neurovegetativă somatoformă, algia psihogenă; -tulburarea (nevrotică) astenică şi cea de depersonalizare. Neurastenia. (1,3,4,5,9,13,15,16,18,23,24,25,26,28,29)
 7. Reacţia la stress sever (acută si posttraumatică) şi tulburarea de adaptare. (1,4,9,13,23,24,25,26,28,29)
 8. Sindroame comportamentale asociate unei dereglări fiziologice: tulburări ale instinctului alimentar şi sexual, ale agresivităţii şi cele ale somnului. (1,9,13,15,23,24,25,26,28,29)
 9. Tulburări de personalitate.(1,3,4,9,13,15,18,23,24,25,26,28,29)
 10. Suicidul în perspectiva psihiatriei.(3,4,16,20,28)
 11. Psihosomatica (3,4,17,18)
 12. Probleme de psihiatrie în practica medicului de familie.(4,12,18)
 13. Aspecte clinice specifice ciclurilor vietii.(1,4,18,28)
 14. Urgenţe în psihiatrie.(3,4,16)
 15. Intervenţia în criză.(3,4,16)
 16. Intârzierea mintală.(1,9,13,18,23,24,25,26,28,29)
 17. Tulburări specifice de dezvoltare în perioada copilăriei (9,23,24,25,26,28,29)
 18. Tulburări invadante (pervasive): autismul infantil şi tulburările conexe.(9,23,24,25,26,28,29)
 19. Tulburări comportamentale şi emoţionale cu debut la vârsta infanto-juvenilă, inclusiv tulburările de conduită (tulburări predominant în sfera: alimentaţiei, controlului sfincterian, agresivităţii la vârsta infanto-juvenilă). (9,23,24,25,26,28,29)
 20. Terapiile psihofarmacologice. (1,3,4,7,14,15,16,19,22)
 21. Terapia electroconvulsivantă.(1,9,17)
 22. Psihoterapiile: terapii comportamental-cognitive, de inspiraţie psihanalitică, experienţiale (individuale şi de grup).(1,4,8,12,18,25)
 23. Reabilitare şi reinserţie psiho-socială.(9,12,16,18)
 24. Expertiza psihiatrico-legală.(1,3,4,18,19,20,27,28)
 25. Expertiza capacităţii de muncă: boală, deficienţă (defect), disabilitate (incapacitate), handicap; programe de reabilitare în roluri sociale.(3,9,17)
 26. Reţeaua instituţiilor psihiatrice.(3,4,18)
 27. Psihiatria comunitară.(12,18)
 28. Psihiatria de legatură.(4)

  Bibliografia /tematica pentru postul de Psiholog practicant este :

 1. Constitutia Romaniei
 2. Legea nr. 292/2011, legea asistenţei sociale;
 3. Legea nr. 17 / 2000, republicată, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;
 4. Hotărârea nr. 1/2018 pentru aprobarea Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică;
 5. Legea 213/27.05.2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica;
 6. Hotărârea nr. 788/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.213 din 27.05.2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Ordonanţă de urgenţă nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; Titlul I, Dispoziţii generale; Partea a VI-a- Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice; art. 368- Principii aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi personalului contractual din administraţia publică;
 8. Tratat de psihoterapii cognitive şi comportamentale, Daniel David, Ed.Polirom, 2017

              Cap. 3    Anatomia actului psihoterapeutic, p.119-123

              Cap. 6    Relația terapeutică cognitiv-comportamentală: p.147-153

             Cap. 7 Proceduri de intervenție la nivel cognitiv, pag.155-188

 • Antrenamentul autogen, pag. 210-212
 • Relaxarea Jacobson, pag. 213-215
 • Tehnica de control al respirației pag. 217

Cap. 8  Prototipul unui demers terapeutic ( fara studiu de caz) pag. 253-270

                                            Anexa 2

2.2 Decalogul iraționalității pag. 358

2.3 Decalogul raționalității pag. 358

2.4 Sfaturi pentru o viață rațională și fericită pag. 360

2.5 Automonitorizarea demersului terapeutic pag.361

2.6 Prescripții psihologice pag. 362

 1. DSM-5, manual de diagnostic și clasificare statistică a tulburărilor mintale, ediția 5-a, București, Editura medicală Callisto, 2016 ;

Tulburarea depresivă majoră

 • criterii de diagnostic pag. 160-161
 • elemente de diagnostic pag. 162-164
 • debut și evoluție pag.165-166
 • riscul de suicid pag. 167

Tulburările anxioase

 • prezentare generală pag. 189-190

Tulburarea anxioasă generalizată

 • elemente de diagnostic pag. 191-192
 • debut și evoluție pag. 192-193

Tematica

Cunoaşterea aspctelor privind sănătatea şi boala psihică:

 • Aspecte generale privind sănătatea şi boala psihică;
 • Aspecte privind stabilirea diagnosticului nosologic conform sistemului multiaxial DSM V;
 • Tulburările psihice (clasificare, descriere);
 • Tulburările de personalitate (clasificare, descriere).

Cunoaşterea aspectelor privind construirea şi utilizarea testelor psihologice:

 • Dimensiuni ale personalităţii. Modele teoretice privind dimensiunile personalităţii;
 • Cunoaşterea chestionarelor/inventarelor de personalitate;
 • Cunoaşterea testelor de atenţie şi memorie;

Principalele aspecte normative privind activitatea de asistenţă psihologică:

 • Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică;

Bibliografia/tematica pentru postul de Infirmiera:

 1. Constitutia Romaniei;
 2. Legea nr. 263/ 2007, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor;
 3. Hotararea nr. 1252/2012 din 12 decembrie 2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară
 4. Ordin nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare: Anexa 1-  Norme tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private; Capitolul I-  Definiţii- art. 1;  Capitolul II-Curățarea-art. 2,3,4,6; Capitolul III- Dezinfecția-art. 8,19,23;
 5. Ordonanţă de urgenţă nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; Titlul I, Dispoziţii generale; Partea a VI-a- Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice; art. 368- Principii aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi personalului contractual din administraţia publică;
 6. Fişa de post pentru postul de Infirmiera;

Tematica

Curățenia si dezinfecția in unitățile sanitare

        – definiții

        – curățenia

        – dezinfecția

Atribuții de serviciu infirmiera

Acte necesare la dosar:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă /în specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă ( certificat de integritate comportamentală) că nu figurează înscris în evidențe cu mențiuni ce pot face obiectul Registrului național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale,de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor.
 • candidatii pentru postul de psiholog practicant trebuie să aibă calitatea de membri în Colegiul Psihologilor din România și să aibă atestat în specialitatea psihologie clinică;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care va conţine, în clar, numărul, data, numele în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 • curriculum vitae;
 • Raport de evaluare psihologică de la un cabinet acreditat;

Proba scrisă se va susține în data de 04 decembrie 2019, orele 10.00 la sediul Direcției de Asistenţă Socială Turda, Str. Dacia, nr. 1, sau în altă locaţie comunicată în termen candidaţilor. Dosarele se depun la sediul Direcției de Asistenţă Socială Turda, Str Dacia, nr. 1, la Serviciul Resurse Umane, Salarizare până la data de 25 noiembrie 2019, orele 12.00. Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obține de la Serviciul Resurse Umane, Salarizare, telefon 0264-317137; 0738/772188.

CONCURS ÎN DATA DE 18 SEPTEMBRIE 2019

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ TURDA ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN DATA DE 18 SEPTEMBRIE 2019 PENTRU OCUPAREA POSTULUI CONTRACTUAL DE EXECUȚIE VACANT:

ÎNGRIJITOR LA DOMICILIU – 1 post, durată nedeterminată, Centrul de zi si Centrul de îngrijiri la domiciliu

Condiții specifice de participare : studii generale, profesionale sau liceale

  cursuri de formare/perfecționare în meseria de îngrijitor la domiciliu

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Calendarul concursului:

 • depunerea dosarelor de concurs în perioada 27 august-09 septembrie 2019, orele 12.00
 • selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în perioada 10 septembrie-11 septembrie 2019
 • proba scrisa va susține în data de 18 septembrie 2019, orele 10.00
 • afişarea rezultatelor probei scrise în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data susţinerii probei
 • proba de interviu se va susţine în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
 • afişarea rezultatelor probei de interviu în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data susţinerii probei
 • afişarea rezultatelor finale în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi probei de interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

           Bibliografia/tematica pentru postul de Îngrijitor la domiciliu:

 1. Constituţia României
 2. Legea nr. 17 / 2000, republicată privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;
 3. Ordonanţă de urgenţă nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; Titlul I, Dispoziţii generale; Partea a VI-a- Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice; art. 368- Principii aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi personalului contractual din administraţia publică
 4. Fişa de post pentru postul de Îngrijitor la domiciliu;

Acte necesare la dosar:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă /în specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă ( certificat de integritate comportamentală) că nu figurează înscris în evidențe cu mențiuni ce pot face obiectul Registrului național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale,de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor.
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care va conţine, în clar, numărul, data, numele în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 • curriculum vitae;
 • Raport de evaluare psihologică de la un cabinet acreditat;

Proba scrisă se va susține în data de 18 septembrie 2019, orele 10.00 la sediul Direcției de Asistenţă Socială Turda, Str. Dacia, nr. 1, sau în altă locație comunicată în termen candidaților. Dosarele se depun la sediul Direcției de Asistență Socială Turda, Str. Dacia, nr. 1, la Serviciul Resurse Umane, Salarizare până la data de 09 septembrie 2019, orele 12.00. Informații suplimentare și bibliografia necesară se pot obține de la Serviciul Resurse Umane, Salarizare, telefon 0264-317137.

REZULTATELE FINALE LA EXAMENUL DE PROMOVARE

TABEL CU REZULTATELE FINALE LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEȚINUT ANTERIOR ORGANIZAT ÎN DATA DE 31.07.2019

NR. CRT.NUMELE ȘI PRENUMELEFUNCȚIA PUBLICĂ PT. CARE SE ORGANIZEAZĂ EXAMENULPUNCT. PROBA SCRISĂREZULT. PROBA SCRISĂPUNCT. PROBA INTERV.REZULT. PROBA INTERV.PUNCTAJ FINAL CONCURSREZULTAT CONCURS
1Băl ElizaConsilier I superior98.33Admis100.00Admis198.33Admis
2Ciupei Grațiela DanaConsilier juridic I superior98.33Admis100.00Admis198.33Admis
3Hiriț Anca MariaReferent III superior96.33Admis100.00Admis196.33Admis

 

Rezultatele finale ale examenului de promovare în grad professional superior celui deținut anterior au fost afișate la sediul DAS Turda și pe site-ul DAS în data de 31.07.2019, la orele 16.00.