REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCȚIE CONTRACTUALĂ TEMPORAR VACANTĂ

TABEL CU REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCTIE CONTRACTUALA TEMPORAR VACANTA ORGANIZAT IN DATA DE 25.04.2019

NR CRT.NUMELE ȘI PRENUMELEPOSTUL VACANTPUNCTAJ PROBA PRACTICĂREZULT. PROBA PRACTICĂPUNCTAJ PROBA INTERV.REZULT. PROBA INTERV.PUNCTAJ FINAL CONC.REZULT. CONCURS
1Selegean EmiliaMuncitor IV96.00Admis83.00Admis89.50Admis

Notă: Rezultatele finale au fost afișate în data de 25.04.2019, orele 13.00 la sediul DAS Turda și pe site-ul instituției. Contestațiile se pot depune la Registratura DAS Turda, str. Dacia nr. 1 până în data de 02.05.2019, orele 13.00.

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR

TABEL PRIVIND REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR DEPUSE PENTRU POSTUL TEMPORAR VACANT – FUNCȚIE CONTRACTUALĂ DE EXECUȚIE DE: MUNCITOR CALIFICAT IV ORGANIZAT DE DAS TURDA ÎN DATA 25 APRILIE 2019

 Informații privind selecția dosarelor
Data selecției dosarelor: 18 aprilie 2019
Numele și prenumele candidatuluiRezultatul selecției dosarelorObservații
SELEGEAN EMILIAAdmis 

 

CONCURS ÎN DATA DE 25 APRILIE 2019

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ TURDA ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN DATA DE 25 APRILIE 2019  PENTRU OCUPAREA POSTULUI CONTRACTUAL DE EXECUŢIE TEMPORAR VACANT DE:

MUNCITOR CALIFICAT IV  (BUCĂTAR ) – 1 post, durată  determinată, Cantina de ajutor social

Condiții specifice de participare    –        studii generale , profesionale sau liceale

                                              –        cursuri de formare , perfectionare in meseria de bucatar

                                             –          minim 3.6  ani vechime în muncă

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Calendarul concursului:

 • depunerea dosarelor de concurs în perioada 11 aprilie-17 aprilie 2019, orele 12.00
 • selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în data de 18 aprilie 2019
 • proba practica se va susține în data de 25 aprilie, orele 10.00
 • afişarea rezultatelor probei practice în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data susţinerii probei
 • proba de interviu se va susţine în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei practice
 • afişarea rezultatelor probei de interviu în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei
 • afişarea rezultatelor finale în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba practică şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei practice  şi probei de interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

      Bibliografia/tematica pentru postul de muncitor calificat IV  este :

 • Legea  nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările si completările actuale;
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile şi instituțiile  publice ;
 • Legea  nr. 208/1997 legea cantinelor sociale ;
 • Fişa postului pentru funcția de muncitor calificat (bucătar);

Acte necesare la dosar:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă /în specialitatea studiilor;
 • copie certificat de membru vizat la zi, asigurare de răspundere civilă profesională
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care va conţine, în clar, numărul, data, numele în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 • curriculum vitae;
 • Raport de evaluare psihologică de la un cabinet acreditat;

Proba practică se va susține în data de 25 aprilie, orele 10.00 la sediul Cantinei de ajutor social Turda, Str Mihai Eminescu, nr. 1 sau în altă locaţie comunicată în termen candidaţilor. Dosarele se depun la sediul Direcției de Asistenţă Socială Turda, Str Dacia, nr. 1, la Serviciul Resurse Umane, Salarizare  până la data de 17 aprilie 2019, orele 12.00. Dosarele se vor verifica de către comisiile de concurs iar rezultatele selectării dosarelor se vor afişa la sediul instituţiei şi pe site-ul Direcției de Asistenţă Socială Turda. Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obține de Serviciul Resurse Umane, Salarizare, telefon 0264-317137.

REZULTAT CONTESTATIE

PROCES VERBAL

Incheiat azi, 21.01.2019, ora 7.30, cu ocazia intrunirii Comisiei de solutionare a Contestatiilor conform art. 32 pct. 2 din HG 286/2011

Ca urmare a contestatiei  nr. 685/18.01.2019 depusa de dna Chiorean Rozalia-Sidonia, candidata pentru postul de muncitor II (ajutor de bucatar) , la Cresa nr. 4 , la rezultatul final al lucrarii, comisia de solutionare a contestatiilor numita prin Decizia nr.  536/1/12.12.2018, cu componenta urmatoare :

                       Presedinte: Oarga Gabriela-coordonator personal de specialitate

                       Membrii :     Ciupei Gratiela Dana-consilier juridic DAS

                                           Badita Gentiana Alina-consilier DAS

                       Secretar:     Moldovan Camelia Dorina-consilier RU, DAS

au procedat la recorectarea interviului.

Punctajul obtinut la proba interviului in urma  recorectarii este urmatorul:

I. Intrebarea 1–  comisia acorda 3,33 puncte, din totalul de 10 pct., deoarece in raspuns nu se regaseste decat unul dintre cele 3 raspunsuri corecte, si anume experienta profesionala.

Intrebarea 2– comisia acorda 10 puncte, din totalul de 10 pct.,  toate raspunsurile oferite au fost corecte si in concordanta cu raspunsurile intrebarii.

Intrebarea 3 comisia acorda 10 puncte, din totalul de 10 pct.,  toate raspunsurile fiind corecte.

II. Intrebarea 1-Comisia acorda 5 puncte din totalul de 10 pct. deoarece a raspuns partial la intrebare.

Intrebarea 2-Comisia acorda 7,50 puncte din totalul de 10 pct., raspunsurile oferite fiind partial corecte.

III. Intrebarea 1-Comisia acorda 5 puncte din totalul de 10 pct. , deoarece a mentionat doar unul din cele 2 raspunsuri .

IV. Intrebarea 1 -Comisia acorda  7 puncte din 10 pct. , doarece raspunsul oferit a fost partial corect.

V. Intrebarea 1– Comisia acorda 8 puncte din 10 pct., doarece raspunsul oferit a fost partial corect.

In ceea ce priveste inregistrarea interviului, aceasta nu este obligatorie conform legii, institutia neutilizand aceasta metoda la niciun alt concurs. Mai mult tot ceea ce s-a discutat in cadrul interviului a fost consemnat in scris de catre secretarul comisiei de concurs,  a fost citit si asumat prin semnatura de catre dna Chioren Rozalia-Sidonia.

Avand in vedere ca cealalta candidata nu a depus contestatie la randul ei  pentru proba de interviu, comisia nu poate compara lucrarea acesteia cu a contestatarei, nefiind legal acest lucru. Comisia de reexaminare are obligatia de a recorecta doar lucrarea a carui rezultat a fost contestat pe baza baremului de concurs.

In consecinta, dna Chiorean Rozalia-Sidonia  a obtinut in urma recorectarii interviului un punctaj de 55,83 puncte. In aceste conditii puctajul final obtinut de candidata este de 73.08 puncte.

(proba practica 90,33 si proba interviului 55,83 puncte).

Avand in vedere faptul ca punctajul obtinut este 73,08 puncte, mai mic decat al contracandidatei  este declarata RESPINSA, conform  HG 286/2011, art. 34 al. 1 lit.b.

Afisat azi, 21.01.2019, ora 9.30, la sediul DAS Turda, precum si pe site-ul : www.asistentasocialaturda.ro

REZULTATELE FINALE

TABEL CU REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCȚII CONTRACTUALE VACANTE ORGANIZAT ÎN DATA DE 15.01.2019

NR CRT.NUMELE ȘI PRENUMELEPOSTUL VACANTPUNCTAJ PROBA PRACTICĂREZULTAT PROBA PRACTICĂPUNCTAJ PROBA INTERVREZULT PROBA INTERVPUNCTAJ FINAL CONCURSREZULTAT CONCURS
1Chiorean Rozalia SidoniaMuncitor II90.33Admis57.66Admis74.00Respins
2Hoca AdrianÎngrijitor81.33Admis75.99Admis78.66Admis
3Văcar DorinaMuncitor II83.67Admis76.98Admis80.33Admis

Notă: Rezultatele finale au fost afișate în data de 17.01.2019, orele 12.30 la sediul DAS Turda și pe site-ul instituției. Contestațiile se pot depune la Registratura DAS Turda, str. Dacia nr. 1 până în data de 18.01.2019, orele 12.30.

REZULTATELE PROBEI PRACTICE

TABEL CU REZULTATELE PROBEI PRACTICE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCTII CONTRACTUALE VACANTE ORGANIZAT IN DATA DE 15.01.2019

NR CRT.NUMELE ȘI PRENUMELEPOSTUL VACANTPUNCTAJUL PROBEI PRACTICEREZULTATELE PROBEI PRACTICEOBS
1Chiorean Rozalia SidoniaMuncitor II90.33Admis 
2Hoca AdrianÎngrijitor81.33Admis 
3Văcar DorinaMuncitor II83.67Admis 

Notă: rezultatele probei practice au fost afișate la sediul DAS Turda în data de 15.01.2019, orele 14.00. Contestațiile la proba practică se pot depune la Registratura DAS Turda, str. Dacia, nr. 1 până în data de 16.01.2019 orele 14.00. Proba de interviu se va desfășura la sediul Creșei nr. 4, str. Aviatorilor, nr. 16 în data de 17.01.2019, orele 9.00.

Locație concurs

Proba practică a concursului organizat de catre Direcția de Asistență Socială Turda în data de 15 ianuarie, orele 10.00 se va susține  pentru  postul vacant de Muncitor II la Creșa nr. 4, str. Aviatorilor, nr. 16, iar pentru postul vacant de Îngrijitor la Centrul comunitar de sănătate și igienă, str Câmpiei, nr. 51.

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR

TABEL PRIVIND REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR DEPUSE PENTRU POSTUL VACANT – FUNCȚIE CONTRACTUALĂ DE EXECUȚIE DE: MUNCITOR CALIFICAT II ȘI INGRIJITOR – ORGANIZAT DE DAS TURDA ÎN DATA 15 IANUARIE 2019

 Informații privind selecția dosarelor

Data selecției dosarelor: 07 ianuarie 2019

Numele și prenumele candidatului 

Rezultatul selecției dosarelor

Observații

Chiorean Rozalia SidoniaAdmis 
Hoca AdrianAdmis 
Vacar DorinaAdmis

Va prezenta Certificatul de cazier judiciar până cel târziu la data desfășurării probei practice a concursului (15.01.2019)

Comisia.

REZULTATE FINALE

TABEL CU REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCTIE  CONTRACTUALA VACANTA ORGANIZAT IN DATA DE 17.12.2018

NR CRT.NUMELE SI PRENUMELEPOSTUL VACANTPUNCTAJ PROBA  SCRISAREZULTAT PROBA SCRISAPUNCTAJ PROBA  INTERVREZULT PROBA  INTERVPUNCTAJ FINAL CONCURSREZULTAT CONCURS
1Colesa RamonaMedic dentist specialist80.40admis88.00admis84.20respins
2Papp MelindaMedic dentist specialist96.00admis86.33admis91.17admis
3Tarchila Tinis Ioana AngelaMedic dentist specialistNu s-a prezentat     

Nota:  Rezultatele finale au fost afisate in data de 19.12.2018 , orele 15.00  la sediul DAS Turda si pe site-ul institutiei. Contestatiile se pot depune la Registratura DAS Turda , str Dacia nr. 1 pana in data de 20.12.2018, orele 15.00.

PROCES VERBAL CONTESTATIE

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 19.12.2018 de catre Comisia de solutionare a contestatiilor depuse, dupa sustinerea probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de medic dentist specialist

Comisia de solutionare a contestatiilor stabilita prin Decizia nr. 512/1/21.11.2018 s-a intrunit in data de 19 decembrie 2018, orele 8.30 la sediul DAS Turda si a analizat contestatia d-nei Colesa Ramona completata cu Contestatia depusa la Registratura Primariei Turda stabilind urmatoarele:

 • Din analiza bibliografiei de concurs raspunsul la Intrebarea nr. 6 poate fi interpretabil motiv pentru care Admite solicitarea de la punctul 1 al contestatiei  prin anularea punctajului de 4 puncte la aceasta intrebare .
 • Respinge solicitarea de la punctul 2 al contestatiei deoarece baremul a fost stabilit si afisat inainte de corectarea lucrarilor, in consecinta nu mai poate fi modificat.
 • Respinge solicitarea de la punctul 3 al contestatiei deoarece Comisia de solutionare a contestatiilor analizeaza lucrarea doar pentru candidatul contestatar.
 • Respinge contestatia referitoare la procedura de selectie a dosarelor deoarece nu a fost depusa in termenul prevazut de lege.

Punctajul la proba scrisa obtinut in urma analizei comisiei de solutionare a contestatiei este:

               Colesa Ramona, 80.4 puncte, Admis

               Papp Melinda, 96 puncte, Admis