CONCURS ÎN DATA DE 18 SEPTEMBRIE 2019

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ TURDA ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN DATA DE 18 SEPTEMBRIE 2019 PENTRU OCUPAREA POSTULUI CONTRACTUAL DE EXECUȚIE VACANT:

ÎNGRIJITOR LA DOMICILIU – 1 post, durată nedeterminată, Centrul de zi si Centrul de îngrijiri la domiciliu

Condiții specifice de participare : studii generale, profesionale sau liceale

                                                   cursuri de formare/perfecționare în meseria de îngrijitor la domiciliu

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Calendarul concursului:

 • depunerea dosarelor de concurs în perioada 27 august-09 septembrie 2019, orele 12.00
 • selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în perioada 10 septembrie-11 septembrie 2019
 • proba scrisa va susține în data de 18 septembrie 2019, orele 10.00
 • afişarea rezultatelor probei scrise în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data susţinerii probei
 • proba de interviu se va susţine în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
 • afişarea rezultatelor probei de interviu în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data susţinerii probei
 • afişarea rezultatelor finale în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi probei de interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

            Bibliografia/tematica pentru postul de Îngrijitor la domiciliu:

 1. Constituţia României
 2. Legea nr. 17 / 2000, republicată privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;
 3. Ordonanţă de urgenţă nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; Titlul I, Dispoziţii generale; Partea a VI-a- Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice; art. 368- Principii aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi personalului contractual din administraţia publică
 4. Fişa de post pentru postul de Îngrijitor la domiciliu;

Acte necesare la dosar:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă /în specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă ( certificat de integritate comportamentală) că nu figurează înscris în evidențe cu mențiuni ce pot face obiectul Registrului național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale,de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor.
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care va conţine, în clar, numărul, data, numele în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 • curriculum vitae;
 • Raport de evaluare psihologică de la un cabinet acreditat;

Proba scrisă se va susține în data de 18 septembrie 2019, orele 10.00 la sediul Direcției de Asistenţă Socială Turda, Str. Dacia, nr. 1, sau în altă locație comunicată în termen candidaților. Dosarele se depun la sediul Direcției de Asistență Socială Turda, Str. Dacia, nr. 1, la Serviciul Resurse Umane, Salarizare până la data de 09 septembrie 2019, orele 12.00. Informații suplimentare și bibliografia necesară se pot obține de la Serviciul Resurse Umane, Salarizare, telefon 0264-317137.

REZULTATELE FINALE LA EXAMENUL DE PROMOVARE

TABEL CU REZULTATELE FINALE LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEȚINUT ANTERIOR ORGANIZAT ÎN DATA DE 31.07.2019

NR. CRT.NUMELE ȘI PRENUMELEFUNCȚIA PUBLICĂ PT. CARE SE ORGANIZEAZĂ EXAMENULPUNCT. PROBA SCRISĂREZULT. PROBA SCRISĂPUNCT. PROBA INTERV.REZULT. PROBA INTERV.PUNCTAJ FINAL CONCURSREZULTAT CONCURS
1Băl ElizaConsilier I superior98.33Admis100.00Admis198.33Admis
2Ciupei Grațiela DanaConsilier juridic I superior98.33Admis100.00Admis198.33Admis
3Hiriț Anca MariaReferent III superior96.33Admis100.00Admis196.33Admis

 

Rezultatele finale ale examenului de promovare în grad professional superior celui deținut anterior au fost afișate la sediul DAS Turda și pe site-ul DAS în data de 31.07.2019, la orele 16.00.

REZULTATELE PROBEI SCRISE LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRAD

TABEL CU REZULTATELE PROBEI SCRISE LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRAD IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEȚINUT ANTERIOR ORGANIZAT ÎN DATA DE 31.07.2019

NR CRT.NUMELE ȘI PRENUMELEFUNCȚIA PUBLICĂ PT. CARE SE ORGANIZEAZĂ EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONALPUNCTAJ. PROBEI   SCRISEREZULTATELE PROBEI SCRISE OBS.
1Băl ElizaConsilier I superior98.33Admis 
2Ciupei Grațiela DanaConsilier juridic I superior98.33Admis 
3Hiriț Anca MariaReferent III superior96.33Admis 

Notă: rezultatele probei scrise au fost afișate la sediul DAS Turda și pe site-ul DAS în data de 31.07.2017, orele 13.30. Proba de interviu se susține la sediul DAS Turda, str. Dacia nr. 1, în data de 31.07.2019 orele 14.30.

SELECȚIA DOSARELOR

TABEL PRIVIND SELECȚIA DOSARELOR DEPUSE PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR ORGANIZAT DE DAS TURDA ÎN DATA DE 31 IULIE 2019

Informații privind selecția dosarelor
Data selecției dosarelor: 24.07.2019
Numele și prenumele candidatului Rezultatul selecției dosarelorMotivul respingerii dosarului
Băl ElizaAdmis 
Ciupei Grațiela DanaAdmis 
Hiriț Anca MariaAdmis 

Rezultatele selecției dosarelor au fost afișate la sediul DAS Turda, str. Dacia , nr. 1 și pe site-ul DAS Turda în data de 24.07.2019, orele 14.00.

REZULTATE FINALE

TABEL CU REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCȚIE CONTRACTUALĂ TEMPORAR VACANTĂ ORGANIZAT ÎN DATA DE 15.07.2019

NR CRT.NUMELE ȘI PRENUMELEPOSTUL VACANTPUNCTAJ PROBA PRACTICĂREZULT. PROBA PRACTICĂPUNCTAJ PROBA INTERV.REZULT. PROBA INTERVPUNCTAJ FINAL CONC.REZULT. CONCURS
1Pop NastasiaMuncitor IV (ajutor de bucătar)90.00Admis86.67Admis88.34Admis

Notă: Rezultatele finale au fost afișate în data de 15.07. 2019, orele 14.00 la sediul DAS Turda și pe site-ul instituției. Contestațiile se pot depune la Registratura DAS Turda, str. Dacia nr. 1 până în data de 16.07.2019, orele 14.00.

REZULTATELE PROBEI PRACTICE

TABEL CU REZULTATELE PROBEI PRACTICE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCȚIE CONTRACTUALĂ TEMPORAR VACANTĂ ORGANIZAT ÎN DATA DE 15.07.2019

NR CRT.NUMELE ȘI PRENUMELEPOSTUL VACANTPUNCTAJ. PROBEI PRACTICEREZULTATELE PROBEI PRACTICEOBS.
1Pop NastasiaMuncitor IV90.00Admis 

Notă: rezultatele probei practice au fost afișate la sediul DAS Turda și pe site-ul DAS în data de 15.07.2017, orele 12.00. Contestația la proba practică se depune la Registratura DAS Turda până la data de 16.07.2019, orele.12.00. Proba de interviu se susține la sediul DAS Turda, str. Dacia nr. 1, în data de 16.07.2019 orele 13.00.

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR

TABEL PRIVIND REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR DEPUSE PENTRU POSTUL TEMPORAR VACANT – FUNCȚIE CONTRACTUALĂ DE EXECUȚIE DE: MUNCITOR IV ORGANIZAT DE  DAS TURDA ÎN DATA 15 IULIE 2019

Informații privind selecția dosarelor
Data selecției dosarelor:  04 IULIE  2019
Numele și prenumele candidatuluiRezultatul selecției dosarelorObservații
Popa NastasiaAdmis 

 

REZULTATELE FINALE

TABEL CU REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCȚIE CONTRACTUALĂ VACANTĂ ORGANIZAT ÎN DATA DE 25.06.2019

NR. CRT.NUMELE ȘI PRENUMELEPOSTUL VACANTPUNCTAJ PROBA SCRISĂREZULT. PROBA SCRISĂPUNCTAJ PROBA INTERV.REZULT PROBA INTERV.PUNCTAJ FINAL CONC.REZULT. CONC.
1Botos CrinaKinetoterapeut92.66Admis71.00Admis81.83Respins
2Pacurar AlexandruKinetoterapeut97.00Admis98.67Admis97.84Admis
3Turean Andrada MihaelaKinetoterapeutNu s-a prezentat     

Nota: Rezultatele finale au fost afișate în data de 27.06.2019, orele 13.00 la sediul DAS Turda și pe site-ul instituției. Contestațiile se pot depune la Registratura DAS Turda, str. Dacia nr. 1 până în data de 28.06.2019, orele 13.00.

CONCURS ÎN DATA DE 15 IULIE 2019

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ TURDA ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN DATA DE 15 IULIE 2019 PENTRU OCUPAREA POSTULUI CONTRACTUAL DE EXECUŢIE TEMPORAR VACANT

MUNCITOR IV (BUCATAR) – 1 post, durată determinată, Cantina de ajutor social

Condiții specifice de participare: studii generale, profesionale sau liceale

                                                    cursuri de formare/perfecționare în meseria de bucătar

                                                    minim 3.6 ani în specialitatea studiilor

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Calendarul concursului:

 • depunerea dosarelor de concurs în perioada 27 iunie- 03 iulie 2019, orele 12.00
 • selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în data de 04 iulie 2019
 • proba practică se va susține în data de 15 iulie, orele 10.00
 • afişarea rezultatelor probei practice în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data susţinerii probei
 • proba de interviu se va susţine în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei practice.
 • afişarea rezultatelor probei de interviu în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei
 • afişarea rezultatelor finale în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba practică şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei practice şi probei de interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Bibliografia/tematica pentru postul de muncitor IV (bucatar)

 • Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările şi completările actuale;
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile şi instituțiile  publice ;
 • Legea nr. 208/1997,legea cantinelor sociale
 • Fişa de post pentru Muncitor IV(bucatar)

Acte necesare la dosar:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă /în specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care va conţine, în clar, numărul, data, numele în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 • curriculum vitae;
 • Raport de evaluare psihologică de la un cabinet acreditat;

Proba practică se va susține în data de 15 iulie 2019, orele 10.00 la sediul Cantinei de ajutor social Turda, Str. Eminescu, nr. 1, sau în altă locaţie comunicată în termen candidaţilor. Dosarele se depun la sediul Direcției de Asistenţă Socială Turda, Str Dacia, nr. 1, la Serviciul Resurse Umane, Salarizare până la data de 03 iulie 2019, orele 12.00. Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obține de la Serviciul Resurse Umane, Salarizare, telefon 0264-317137.

REZULTATELE PROBEI SCRISE

TABEL CU REZULTATELE PROBEI SCRISE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCȚIE CONTRACTUALĂ VACANTĂ ORGANIZAT ÎN DATA DE 25.06.2019

NR CRT.NUMELE ȘI PRENUMELEPOSTUL VACANTPUNCTAJ PROBEI SCRISEREZULTATELE PROBEI SCRISEOBS
1Botos CrinaKinetoterapeut92.66Admis
2Pacurar AlexandruKinetoterapeut97.00Admis
3Turean Andrada MihaelaKinetoterapeutNu s-a prezentat

Notă: rezultatele probei scrise au fost afișate la sediul DAS Turda și pe site-ul DAS în data de 25.06.2019, orele 13.00. Proba de interviu se va susține în 27.06.2019 la sediul Centrului social de urgență pentru persoane fără adăpost, str. Avram Iancu, nr. 12 la orele 9.00