Publicat pe Lasă un comentariu

SELECȚIA DOSARELOR

TABEL PRIVIND SELECȚIA DOSARELOR DEPUSE PENTRU OCUPAREA POSTULUI  CONTRACTUAL DE EXECUŢIE INSPECTOR SPECIALITATE S/IA VACANT ORGANIZAT DE DAS TURDA ÎN DATA 10 IUNIE 2024

  Informaţii privind selecţia dosarelor
 Data selecţiei dosarelor:  04.06.2024
Numarul si data dosarului de inscriere candidat

 

Rezultatul selecţiei dosarelorMotivul respingerii dosarului 
Dosar nr. 4568/28.05.2024RESPINSLipsă vechime în specialitatea studiilor 

Afișat zi, 04.06.2024

Nr. 4867/04.06.2024

Publicat pe Lasă un comentariu

CONCURS ÎN DATA DE 10 IUNIE 2024

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ TURDA ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN DATA DE 10 IUNIE 2024 PENTRU OCUPAREA POSTULUI CONTRACTUAL DE EXECUŢIE VACANT DE :

 

 1. INSPECTOR SPECIALITATE S/IA – 1 post, durată nedeterminată – Compartimentul evidență și plată beneficii de asistență socială

Condiții specifice de participare :

-studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

-vechime în specialitatea studiilor : minim 7 ani

-raport de muncă cu durată normală a timpului de muncă (8h/zi)

Poate participa la concurs persoana care îndeplinește următoarele condiţii generale prevăzute în HGR 1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

 1. are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. nu a comis infracţiunile prevăzute la 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Calendarul concursului:

 • depunerea dosarelor de concurs în perioada 17 – 30 mai 2024, ora 15
 • selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în perioada 31 mai 2024– 04 iunie 2024
 • proba scrisă se va susţine în data de 10 iunie 2024, orele 10,00
 • afişarea rezultatelor probei scrise în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei
 • proba de interviu se va susţine într-un termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise
 • afişarea rezultatelor probei de interviu în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei
 • afişarea rezultatelor finale în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi probei de interviul, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor

Atribuțiile postului:

organizează activitatea de întocmire a nomenclatorului arhivistic și urmărește modul de aplicare a acestuia

-asigură legătura cu Arhivele Naționale Cluj

-verifică și preia dosarele de la creatori pe bază de inventare și procese verbale

-pregătește pe baza inventarelor cutii de arhivare cu dosare pentru depunerea pe rafturi în arhivă

-ține evidența tuturor documentelor intrate, ieșite și împrumutate din arhiva unității

-întocmește situațiile necesare selecționării documentelor cu termen de păstrare expirat

-primește și administrează dosarele de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței depuse în conformitate cu legislația în vigoare

-administrează baza de date care cuprinde beneficiarii de ajutoare pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale

-întocmește lunar situații centralizatoare, situații statistice privind beneficiarii și cuantumul ajutoarelor pentru încălzirea locuinței

-întocmește dispozițiile de acordare sau neacordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței și le trimite titlarilor de cereri

-asigură legătura cu furnizorii de gaze naturale pentru aprobarea corectă a sumelor cuvenite

-arhivează toate actele în baza nomenclatorului arhivistic

-îndeplinește alte sarcini adaptate legislației în vigoare și conform specializării sale

-răspunde de corectitudinea informațiilor furnizate și utilizate în vederea pregătirii unor decizii

-răspunde de furnizarea corectă și la timp a informațiilor solicitate

-răspunde de modul de implementare a standardelor SCIM și de însușirea și respectarea procedurilor de sistem elaborate la nivel de instituție și a procedurilor operaționale la nivelul SEFA, EPBAS

-atribuții precizate în fișa postului

Bibliografia/tematica  

 1. OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Tematica: Partea a-VI-a – Titlul III – Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice

 1. Legea nr. 292/2011 din 20 decembrie 2011, legea asistenţei sociale;

Tematica : cap.II, cap.IV, cap.V secțiunea 2, cap.VI

 1. HG 1154/2022 normele metodologice de aplicare a legii 196/2016

Tematica : Anexa 4 -lista bunurilor ce conduc la excluderea VMI

 1. Legea nr. 16 din 2 aprilie 1996 (*republicată*), privind Arhivele Naţionale;
 2. Legea 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică
 3. Legea 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie
 4. HG 1073/2021 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie

Acte necesare la dosar:

 1. formular de înscriere la concurs
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 5. copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. curriculum vitae, model comun european.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. 2) – 5) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

În conformitate cu prevederile OUG 41/2016 și ale Legii 9/2023, actele solicitate la dosar, precum şi certificatul de încadrare într-un grad de handicap, după caz, se vor prezenta în original. Secretarul comisiei de concurs va realiza copii ale documentelor solicitate și le va certifica pentru conformitate cu originalul.

Certificatul de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului, anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale instituţiilor sau autorităţilor publice, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la b) – e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise, după caz, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.

Dosarele se depun la sediul Direcției de Asistență Socială Turda, str. Avram Iancu, nr.12 până la data de 30 mai 2024, orele 15. Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selecției dosarelor se vor afişa la sediul şi pe site-ul instituţiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane,  telefon 0264-317.137 sau 0738.772.188

Nr.4179/16.05.2024

Afișat în data de 17.05.2024

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE PROMOVARE

TABEL CU REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE PROMOVAREA ÎN GRAD PROFESIONAL ORGANIZAT ÎN DATA DE 4 DECEMBRIE 2023 PENTRU PERSONALUL DIN CADRUL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ TURDA

NUMĂRUL ȘI DATA DOSARULUI DE ÎNSCRIERE A CANDIDATULUI FUNCȚIA / SERVICIUL PT CARE ORGANIZEAZA CONCURS DE PROMOVAREPUNCTAJ PROBĂ  SCRISĂREZULTAT PROBĂ SCRISĂPUNCTAJ PROBĂ  INTERVIUREZULTAT PROBĂ  INTERVIUPUNCTAJ FINAL CONCURSREZULTAT CONCURS
Dosar nr. 10.691/17.11.2023Consilier principal/ Compartimentului prevenire situații de urgență și marginalizare 90ADMIS85ADMIS87.5ADMIS

Rezultatele finale ale concursului de promovare au fost afișate la sediul DAS Turda și pe site-ul instituției în data de 06.12.2023  la orele 15.00

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE PROBEI DE INTERVIU

TABEL CU REZULTATELE PROBEI DE INTERVIU LA CONCURSUL DE PROMOVAREA ÎN GRAD PROFESIONAL ORGANIZAT ÎN DATA DE 4 DECEMBRIE 2023 PENTRU PERSONALUL DIN CADRUL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ TURDA

NR CRT.NUMĂRUL ȘI DATA DOSARULUI DE ÎNSCRIERE A CANDIDATULUI FUNCȚIA /SERVICIUL PT CARE ORGANIZEAZĂ CONCURS DE PROMOVAREPUNCTAJUL PROBEI  DE INTERVIUREZULTATELE PROBEI DE INTERVIU OBS.
3Dosar nr. 10.691/17.11.2023Consilier principal/ Compartimentului prevenire situații de urgență și marginalizare

 

85ADMIS

 Notă: -ca urmare a declarației pe propria răspundere a candidaților că nu vor face contestație la punctajul obținut la proba scrisă și a acordului dat, proba de interviu se va susține la sediul DAS Turda, str. Avram Iancu nr.12, în data de 05.12.2023, ora 13.

-rezultatele probei de interviu  au fost afișate  la sediul DAS Turda și pe site-ul DAS  în data de 05.12.2023, orele 14.00. Contestația la proba de interviu a concursului se poate depune la Registratura DAS Turda, str. Avram Iancu, nr. 12 până la data de 06.12.2023, orele 14.00.

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE PROBEI SCRISE

TABEL CU REZULTATELE PROBEI SCRISE PENTRU CONCURSUL DE PROMOVAREA ÎN GRAD PROFESIONAL ORGANIZAT ÎN DATA DE 4 DECEMBRIE 2023 PENTRU PERSONALUL DIN CADRUL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ TURDA

NR CRTNUMĂRUL ȘI DATA DOSARULUI DE ÎNSCRIERE A CANDIDATULUI FUNCȚIA /SERVICIUL PT CARE ORGANIZEAZĂ CONCURS DE PROMOVAREPUNCTAJ PROBĂ SCRISĂREZULTATELE PROBEI SCRISEOBS.
3Dosar nr. 10.691/17.11.2023Consilier principal/ Compartimentului prevenire situații de urgență și marginalizare 90ADMIS

Notă:

Rezultatele probei scrise a fost afișat la sediul DAS Turda și pe site-ul DAS în data de 05.12.2023  la orele 9.00.

Publicat pe Lasă un comentariu

SELECȚIA DOSARELOR DEPUSE PENTRU CONCURSUL DE PROMOVAREA

TABEL PRIVIND SELECȚIA DOSARELOR DEPUSE PENTRU CONCURSUL DE PROMOVAREA ÎN GRAD PROFESIONAL ORGANIZAT ÎN DATA DE 4 DECEMBRIE 2023 PENTRU PERSONALUL DIN CADRUL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ TURDA

 Informaţii privind selecția dosarelor
Data selecției dosarelor:  22.11.2023
Numărul și data dosarului de înscriere candidatRezultatul selecției dosarelorMotivul respingerii dosarului
Dosar nr. 10.691/17.11.2023Admis

Afișat azi, 22.11.2023

Publicat pe Lasă un comentariu

EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ TURDA ORGANIZEAZĂ EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

pentru personalul din cadrul instituție

în data de 04.12.2023, orele 9:00

Condițiile de participare la examenul de promovare:

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional superior celui deținut, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
 2. să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
 3. să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

Funcția pentru care se organizează examenul de promovare în grad profesional și compartimentul/serviciul/ din care face parte:

Nr.crt.Denumire funcțieCategoriaGrad profesional deținutCompartimentul/

Serviciul

Gradul profesional pentru care se organizează examenul
1CONSILIERexecuțieASISTENTCompartimentul prevenire situații de urgență și marginalizarePRINCIPAL

Dosarul de concurs al examenului de promovare conține în mod obligatoriu :

 1. Formularul de înscriere;
 2. Copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de Serviciul Resurse umane, Salarizare în vederea atestării vechimii în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
 3. Adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară care să nu fi fost radiată;
 4. Copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;

PROBELE EXAMENULUI:

Dosarele se depun la sediul DAS Turda, Biroul Resurse Umane, în termen de 20 zile de la data afișării anunțului- 21.11.2023

Afișarea rezultatelor selecției dosarelor  -22.11.2023

Proba scrisă a concursului se va desfășura la sediul Direcției de Asistență Socială, str. Avram Iancu nr. 12 în data de 04.12.2023 la orele 9.00;

BIBLIOGRAFIE EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL A FUNCȚIEI DE CONSILIER ASISTENT ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI PREVENIREA SITUAȚII DE URGENȚĂ ȘI MARGINALIZARE

 1. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, titlul I și II ale părții a VI ;
 2. Constituţia României, republicată;
 3. Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările si completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată cu modificările și completările ulterioare.
 5. Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune (VMI)
 6. HG 1154/2022 normele metodologice de aplicare a legii 196/2016
 7. Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale.
 8. Hotararea nr. 1149/ 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale.
 9. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
 10. Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă

Informații suplimentare se pot obține de la Serviciul Resurse Umane, Salarizare, telefon 0738.772.188

Publicat pe 2 comentarii

REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE PROMOVAREA ÎN GRAD PROFESIONAL

TABEL CU REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE PROMOVAREA ÎN GRAD PROFESIONAL ORGANIZAT ÎN DATA DE 19 OCTOMBRIE 2023 PENTRU PERSONALUL DIN CADRUL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ TURDA

NR CRT.NUMĂRUL ȘI DATA DOSARULUI DE ÎNSCRIERE A CANDIDATULUI FUNCȚIA / SERVICIUL PT CARE ORGANIZEAZA CONCURS DE PROMOVAREPUNCTAJ PROBĂ  SCRISĂREZULTAT PROBĂ SCRISĂPUNCTAJ PROBĂ  INTERVIUREZULTAT PROBĂ  INTERVIUPUNCTAJ FINAL CONCURSREZULTAT CONCURS
1Dosar nr. 9256/05.10.2023Consilier juridic IA / Centrul de consiliere femei și copii-victime ale violenței domestice80,00ADMIS100ADMIS

 

90ADMIS
2Dosar nr. 9238/05.10.2023Inspector de specialitate IA /Serviciul Resurse Umane, Slarizare81,67ADMIS100ADMIS90,83ADMIS
3Dosar nr. 9297/06.10.2023Consilier principal/Autoritatea Tutelară77,66ADMIS100ADMIS88,83ADMIS

Rezultatele finale ale concursului de promovare au fost afișate la sediul DAS Turda și pe site-ul instituției în data de 23.10.2023  la orele 10.00

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE PROBEI DE INTERVIU

TABEL CU REZULTATELE PROBEI DE INTERVIU LA CONCURSUL DE PROMOVAREA ÎN GRAD PROFESIONAL ORGANIZAT ÎN DATA DE 19 OCTOMBRIE 2023 PENTRU PERSONALUL DIN CADRUL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ TURDA

NR CRT.NUMĂRUL ȘI DATA DOSARULUI DE ÎNSCRIERE A CANDIDATULUI FUNCȚIA /SERVICIUL PT CARE ORGANIZEAZĂ CONCURS DE PROMOVAREPUNCTAJUL

PROBEI  DE INTERVIU

REZULTATELE

PROBEI DE INTERVIU

OBS.
1Dosar nr. 9256/05.10.2023

 

Consilier juridic IA / Centrul de consiliere femei și copii-

victime ale violenței domestice

100ADMIS
2Dosar nr. 9238/05.10.2023

 

Inspector de specialitate IA /Serviciul Resurse Umane, Slarizare100ADMIS
3Dosar nr. 9297/06.10.2023Consilier principal/Autoritatea Tutelară100ADMIS

 Notă: -ca urmare a declarației pe propria răspundere a candidaților că nu vor face contestație la punctajul obținut la proba scrisă și a acordului dat, proba de interviu se va susține la sediul DAS Turda, str. Avram Iancu nr.12, în data de 19.10.2021, ora 13.

-rezultatele probei de interviu  au fost afișate  la sediul DAS Turda și pe site-ul DAS  în data de 19.10.2023, orele 14.00. Contestația la proba de interviu a concursului se poate depune la Registratura DAS Turda, str. Avram Iancu, nr. 12 până la data de 20.10.2023, orele 14.00.

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE PROBEI SCRISE

TABEL CU REZULTATELE PROBEI SCRISE PENTRU CONCURSUL DE PROMOVAREA ÎN GRAD PROFESIONAL ORGANIZAT ÎN DATA DE 19 OCTOMBRIE 2023 PENTRU PERSONALUL DIN CADRUL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ TURDA

NR CRTNUMĂRUL ȘI DATA DOSARULUI DE ÎNSCRIERE A CANDIDATULUI FUNCȚIA /SERVICIUL PT CARE ORGANIZEAZĂ CONCURS DE PROMOVAREPUNCTAJ

PROBĂ SCRISĂ

REZULTATELE

PROBEI SCRISE

OBS.
1Dosar nr. 9256/05.10.2023

 

Consilier juridic IA / Centrul de consiliere femei și copii-

victime ale violenței domestice

80,00ADMIS
2Dosar nr. 9238/05.10.2023

 

Inspector de specialitate IA /Serviciul Resurse Umane, Slarizare81,67ADMIS
3Dosar nr. 9297/06.10.2023Consilier principal/Autoritatea Tutelară77,66ADMIS

Notă:

Rezultatele probei scrise a fost afișat la sediul DAS Turda și pe site-ul DAS în data  de 19.10.2023  la orele 12.00.