Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATE FINALE

TABEL CU REZULTATELE FINALE  LA  EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN CLASĂ

ORGANIZAT ÎN DATA DE 22.10.2020

NR CRT.NUMELE ȘI PRENUMELEFUNCȚIA PUBLICĂ PT. CARE SE ORGANIZEAZĂ EXAMENULPUNCTAJ PROBA  SCRISĂREZULTAT PROBA SCRISĂPUNCTAJ PROBA  INTERVIUREZULTAT PROBA  INTERVIUPUNCTAJ FINAL CONCURSREZULTAT CONCURS
1Bucur Silviu AdrianConsilier I asistent84.67Admis83.33Admis84.00Admis

Rezultatele finale ale examenului de promovare în clasa au fost afișate la sediul DAS Turda în data de 26.10.2020 la orele 13.00. Contestația se poate depune la Registratura DAS Turda până în data de 27.10.2020, orele 13.00.

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE PROBEI SCRISE

TABEL CU REZULTATELE PROBEI SCRISE LA EXAMENUL DE PROMOVARE IN CLASA ORGANIZAT IN DATA DE 22.10.2020

NR. CRT.NUMELE SI PRENUMELEFUNCTIA PUBLICA  PT CARE ORGANIZEAZA EXAMEN DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONALPUNCTAJ

PROBEI  SCRISE

REZULTATELE

PROBEI SCRISE

OBS
1Bucur Silviu AdrianConsilier I asistent84.67Admis 

Nota: rezultatele probei scrise au fost afisate  la sediul DAS Turda si pe site-ul DAS  in data de 22.10.2020, orele 15.00. Proba de interviu se sustine la sediul DAS Turda, str. Dacia . nr.1, in data de 26.10.2020 orele 10.00.

Publicat pe Lasă un comentariu

SELECȚIA DOSARELOR

TABEL PRIVIND SELECȚIA DOSARELOR DEPUSE PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN CLASĂ

ORGANIZAT DE DAS TURDA ÎN DATA DE 22 OCTOMBRIE 2020

Data selecției dosarelor: 14.22.2020
Numele şi prenumele candidatuluiRezultatul selecției dosarelorMotivul respingerii dosarului
Bucur Silviu AdrianAdmis

Rezultatele selecției dosarelor au fost afișate la sediul DAS Turda, str. Dacia , nr. 1 si pe site-ul DAS Turda în data de 14.10.2020, orele14.00

Publicat pe Lasă un comentariu

EXAMEN DE PROMOVARE ÎN CLASĂ

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TURDA ORGANIZEAZA EXAMEN DE PROMOVARE ÎN CLASĂ – COMPARTIMENTUL PREVENIRE SITUATII DE URGENTA SI MARGINALIZARE SOCIALA

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (23), art. 477, art. 480 precum și ale art. 481 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, vă comunicăm că în cadrul DAS Turda va avea loc în data de 22 octombrie 2020 examenul de promovare în clasă, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.

Condiţiile de desfăşurare a examenului de promovare: concursul se va desfăşura la sediul DAS Turda, Strada Dacia nr. 1, proba scrisă – 22 octombrie 2020, orele 10.00 şi interviul – 26 octombrie 2020.

Condițiile de participare la examenul de promovare:

Pentru a participa la examenul de promovare în clasă, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. a) să dobândească, ulterior intrării în corpul funcționarilor publici, o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul instituției publice;
 2. b) să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod.

Funcția publică pentru care se organizează examenul și compartimentul din care face parte:

Referent III superior din cadrul Compartimentul Prevenire Situatii De Urgenta si Marginalizare Sociala

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 5 zile de la data publicării anunţului privind organizarea examenului de promovare în clasă şi conţine în mod obligatoriu:

 1. a) cerere de înscriere la examenul de promovare în clasă;
 2. b) diploma (adeverinta de absolvire) de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoara activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul autorității sau instituției publice;
 3. c) adeverința eliberată de Serviciul Resurse Umane, Salarizare în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată, în condițiile legii.

Dosarul de înscriere la examenul de promovare se depune la sediul DAS Turda şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 145 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici.

Relaţii suplimentare se pot obţine în intervalul orar 08.00 – 15.30 de luni până joi, iar vinerea 08.00 – 13.00 la nr. de telefon 0264/317137 int 2

BIBLIOGRAFIE EXAMEN DE PROMOVARE ÎN CLASĂ – COMPARTIMENTUL PREVENIRE SITUATII DE URGENTA SI MARGINALIZARE SOCIALA

 1. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, titlul I și II ale părții a VI ;
 2. Constituţia României, republicată;
 3. Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările si completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată cu modificările și completările ulterioare.
 5. Legea nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat.
 6. Hotararea nr. 50 din 19 ianuarie 2011pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001privind venitul minim garantat.
 7. Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale.
 8. Hotararea nr. 1149 din 17 octombrie 2002pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale.

Afisat azi la sediul DAS Turda, str. Dacia, nr. 1 si pe site-ul Institutiei in data de 07.10.2020, orele 10.00

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATE FINALE LA EXAMENUL DE PROMOVARE

TABEL CU REZULTATELE FINALE LA EXAMENUL DE PROMOVARE FUNCȚII CONTRACTUALE

ORGANIZAT ÎN DATA DE 29.09.2020

NR. CRT.NUMELE ȘI PRENUMELEPOSTUL PE CARE SE PROMOVEAZĂ PUNCTAJUL PROBEI SCRISEREZ. PROBEI SCRISEPUNCTAJUL PROBEI INTERVIUREZ. PROBEI INTERVIUPUNCTAJ CONCURSREZULTAT CONCURS
1Dosar nr.7175/ 11.09.2020Admis96.00Admis100.00Admis98.00Admis
2Dosar nr.7177/ 11.09.2020Admis95.00Admis100.00Admis97.50Admis
3Dosar nr.7179/ 11.09.2020Admis98.00Admis100.00Admis99.00Admis

Nota: rezultatele finale ale concursului au fost afișate la sediul DAS Turda și pe site-ul DAS în data de 29.09.2020, orele 15.30. Contestațiile se depun la Registratura DAS Turda până la data de 30.09.2020, orele.15.30.

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE PROBEI SCRISE LA EXAMENUL DE PROMOVARE

TABEL CU REZULTATELE PROBEI SCRISE LA EXAMENUL DE PROMOVARE  FUNCȚII CONTRACTUALE

ORGANIZAT ÎN DATA DE 29.09.2020

 

NR. CRT.NUMELE ȘI PRENUMELEPOSTUL ÎN CARE SE PROMOVEAZĂPUNCTAJUL PROBEI SCRISEREZULTATELE PROBEI SCRISEOBS.
1Dosar nr.7175/ 11.09.2020Inspector de specialitate I96.00ADMIS
2Dosar nr.7177/ 11.09.2020Consilier juridic I95.00ADMIS
3Dosar nr.7179/ 11.09.2020Inspector de specialitate IA98.00ADMIS

Notă: rezultatele probei scrise au fost afișate la sediul DAS Turda și pe site-ul DAS în data de 29.09.2020, orele 13.00. Ca urmare a consimțământului scris dat de către candidați proba de interviu se va susține la sediul DAS Turda, str. Dacia nr. 1, în data de 29.09.2020, orele 14.00.

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR

TABEL PRIVIND REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR DEPUSE PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE ORGANIZAT DE DAS TURDA ÎN DATA 29 SEPTEMBRIE 2020

Informații privind selecția dosarelor
Data selecției dosarelor: 15 SEPTEMBRIE 2020
Numărul și data dosarului candidatului la examenul de promovareRezultatul selecției dosarelorObservații
Dosar nr.7175/11.09.2020Admis
Dosar nr.7177/11.09.2020Admis
Dosar nr.7179/11.09.2020Admis
Publicat pe Lasă un comentariu

EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TURDA ORGANIZEAZĂ EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

pentru personalul contractual din cadrul instituției

în data de 29.09.2020, orele 10:00

Condițiile de participare la examenul de promovare:

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional superior celui deținut, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției contractuale ocupate;
 2. pentru a participa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare, candidatul trebuie să fi obținut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate.

Funcțiile contractuale de execuție pentru care se organizează examenul de promovare în grad profesional și compartimentul/serviciul/centru din care face parte:

Nr.crtDenumire funcțiecategorieGrad profesional deținutCompartimentul/ serviciulGradul profesional pentru care se organizează examenul
1.INSPECTOR SPECIALITATEEXECUȚIEISEFAIA
2.INSPECTOR SPECIALITATEEXECUȚIEIISEPBASI
3.CONSILIER JURIDICEXECUȚIEIICENTRUL DE CONSILIERE FEMEI SI COPII, VICTIME ALE VIOLENȚEI DOMESTICEI

Dosarul de concurs al examenului de promovare conține în mod obligatoriu:

 1. Cerere de înscriere;
 2. copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de Serviciul Resurse umane, Salarizare în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 3. copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 3 ani de activitate;

PROBELE EXAMENULUI:

Proba scrisă a concursului se va desfășura la sediul Direcției de Asistență Socială, str. Dacia, nr. 1 în data de 29.09.2020, la orele 10.00;

Dosarele se depun la sediul Primăriei Municipiului Turda, Biroul Resurse Umane, în termen de 5 zile lucrătoare de la data afișării anunțului.

Informații suplimentare se pot obține de la Serviciul Resurse Umane, Salarizare.

BIBLIOGRAFIE EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL PENTRU FUNCȚIA DE CONSILIER JURIDIC II – CENTRUL DE CONSILIERE FEMEI ȘI COPII- VICTIME ALE VIOLENȚEI DOMESTICE

 • Constituția României, republicată;
 • Legea nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;
 • Legea Nr. 101/2016 din 19 mai 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărâre nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 • Legea nr. 217/2003 din 22 mai 2003, republicată pentru prevenirea și combaterea violenței domestice;
 • Legea nr.292/2011, legea asistenței sociale cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 2525/2018 din 7 decembrie 2018 privind aprobarea Procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestic;
 • Ordonanță de urgență nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind codul administrativ;

BIBLIOGRAFIE EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONALA FUNCȚIEI DE INSPECTOR DE SPECIALITATE I DIN CADRUL SEFA :

 • Constituția României, republicată;
 • Legea nr.292/2011, legea asistenței sociale cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanță de urgență nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind codul administrativ;

BIBLIOGRAFIE EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONALA FUNCȚIEI DE INSPECTOR DE SPECIALITATE II DIN CADRUL SERVICIUL EVIDENȚA ȘI PLATA BENEFICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 • Constituția României, republicată;
 • Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea și îngrijirea copilului cu modificările și completările ulterioare;
 • HG 52/2011 pt. aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor;
 • Legea nr.292/2011, legea asistenței sociale cu modificările și completările ulterioare.
Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE FINALE – MEDIC SPECIALIST PSIHIATRIE

TABEL CU REZULTATELE FINALE LA  CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCȚIE CONTRACTUALĂ VACANTĂ DE MEDIC SPECIALIST PSIHIATRIE ORGANIZAT ÎN DATA DE 04.12.2019

NR. CRT.NUMELE ȘI PRENUMELEPOSTUL VACANT PUNCTAJ PROBEI  SCRISEREZ. PROBEI SCRISEPUNCTAJ PROBEI  INTERVIUREZ. PROBEI INTERVIUPUNCTAJ CONCURSREZ. CONCURS
1VEGA PAULMEDIC SPECIALIST84.15ADMIS96.67ADMIS90.41ADMIS

Notă: rezultatele finale ale concursului au fost afișate la sediul DAS Turda și pe site-ul DAS  în data de 09.12.2019, orele 12.00.

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE FINALE

TABEL CU REZULTATELE FINALE   LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCTII CONTRACTUALE VACANTE DE PSIHOLOG PRACTICANT SI INFIRMIERA ORGANIZAT IN DATA DE 04.12.2019

NR CRTNUMELE SI PRENUMELEPOSTUL VACANT PUNCTAJ PROBEI SCRISEREZ PROBEI SCRISEPUNCTAJ PROBEI INTERVIUREZ PROBEI INTERVIUPUNCTAJ CONCURSREZ CONCURS
1CECLAN ANAINFIRMIERA66.42ADMISNU S-A PREZENTATRESPINS

 

2MIC EMILIAINFIRMIERA88.00ADMIS86.00ADMIS87.00ADMIS
3TURCU ANA AURICAINFIRMIERA54.44ADMIS84.00ADMIS69.22RESPINS
4MIKO DIANA CRISTINAPSIHOLOG PRACTICANT82.50ADMIS88.00ADMIS85.25ADMIS

Nota: rezultatele finale ale concursului au fost afisate la sediul DAS Turda si pe site-ul DAS in data de 06.12.2019 , orele 12.00. Contestatiile se depun la Registratura DAS Turda pana la data de 09.12.2019, orele 12.00.