Publicat pe Lasă un comentariu

CONCURS ÎN 23 AUGUST 2017 PENTRU OCUPARE POSTURI VACANTE

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ TURDA ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN DATA DE 23 AUGUST 2017 PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI CONTRACTUALE DE EXECUȚIE VACANTE:

MEDIC SPECIALIST – 1 post, durată nedeterminată,  Centrul de zi și Centrul de îngrijiri la domiciliu.

Condiții specifice de participare – studii superioare în ramura de știință medicină, domeniul de licență sănătate, specializarea  medicină

INSPECTOR DE SPECIALITATE IA – 2 posturi, durată nedeterminată, Compartimentul Anchete și Prestații sociale.

Condiții specifice de participare:

 • studii superioare în ramura de inginerie mecanică, domeniul de licență – mecanică, / în ramura științe politice, domeniul de licență – relații internaționale și studii europene;
 • minim 8 ani vechime în specialitatea studiilor;

ÎNGRIJITOR LA DOMICILIU – 1 post, durată  nedeterminată, Centrul de zi şi Centrul de îngrijiri persoane vârstnice la domiciliu

Condiții specifice de participare –  studii generale, profesionale sau liceale;

Poate participa la concurs persoana care îndeplinește următoarele condiții generale:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Calendarul concursului:

 • depunerea dosarelor de concurs în perioada 31 iulie- 11 august 2017, orele 11,00;
 • selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în perioada 14-16 august 2017;
 • proba scrisă se va susține în data de 23 august 2017, orele 09,00;
 • afişarea rezultatelor probei scrise în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei;
 • proba de interviu se va susţine în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;
 • afişarea rezultatelor probei de interviu în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei;
 • afişarea rezultatelor finale în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului;

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi probei de interviul, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Bibliografia pentru postul de medic specialist – Centrul de zi și Centrul de îngrijiri  la domiciliu:

 • Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual;
 • Legea 17/2000 privind protecția  persoanelor vârstnice;
 • Bazele medicinei de familie-Adrian Restian, Ed. Medicală, București, 2002;

                  Vol 1-punct:7.5,7.6;

                  Vol 2-punct: 5.6; 7,8,13,16:

                  Vol 3-punct:6,7,8,9,10,13,14,19,26,28,29,30,31,39;

 • Diagnostic si tratament în practica medicală – L.M. Tierney, S.J. Mc. PHee, M.A. Papadakis, Ed. Stiințelor medicale, Bucureşti, 2001;

                        Patologia geriatrică-pg. 36-56;

                        Asistența terminală-pg. 86-96;

                        Patologia cardiacă-pg.278-353;

                        HTA-pg. 353-372;

                        Patologia digestivă-pg. 446-531;

                        Patologia reumatologică-pg. 659-706;

                        Patologia nefrologică-pg. 728-757;

                        Patologia urologică- pg. 757-789;

                        Patologia neurologică- pg. 789-841;

                        Patologia psihiatrică-pg. 841-897;DZ şi hipoglicemia-pg. 961-999;

Bibliografia pentru posturile de inspector de  specialitate IA –Compartimentul Anchete şi Prestații sociale :

 • Legea nr. 215/2001 legea administrației publice locale, republicată;  
 • Legea 477/2004  privind Codul de conduită a personalului contractual;
 • Legea 116/2002 legea privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;
 • Hotărârea nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;
 • Legea nr. 416 din 18 iulie 2001 (*actualizată*) privind venitul minim garantat;
 • Hotărârea nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

Bibliografia pentru postul de îngrijitor la domiciliu – Centrul de zi şi Centrul de îngrijiri  la domiciliu :

 • Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual;
 • Legea 17/2000 privind protecţia  persoanelor vârstnice:

Acte necesare la dosar:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care va conţine, în clar, numărul, data, numele în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 • curriculum vitae;
 • Raport de evaluare psihologică de la un cabinet acreditat.

Proba scrisă se va susține în data de 23 august, 2017 orele 09.00, la sediul Serviciului Public de Asistență Socială Turda, Str Dacia, nr.1 sau în altă locație comunicată în termen candidaților. Dosarele se depun la sediul Serviciului Public de Asistență Socială Turda, Str Dacia, nr. 1, la Compartimentul resurse umane până la data de 11 august 2017, orele 11.00. Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selectării dosarelor se vor afișa la sediul instituției și pe site-ul Serviciului Public de Asistență Socială Turda. Informații suplimentare și bibliografia necesară se pot obține de la  Compartimentul Resurse Umane, telefon 0264-317137.

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCȚII CONTRACTUALE VACANTE

TABEL CU REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCȚII  CONTRACTUALE VACANTE ORGANIZAT ÎN DATA DE 12.07.2017

NR CRT.

NUMELE ȘI PRENUMELE

POSTUL VACANT

PUNCTAJ PROBA  SCRISĂ

REZULTAT PROBA SCRISĂ

PUNCTAJ PROBA  INTERVIU

REZULTAT PROBA  INTERVIU

PUNCTAJ FINAL CONCURS

REZULTAT CONCURS

1Alboci EugeniaInfirmieră13.33respins
2Crișan Amalia MihaelaÎngrijitor la domiciliu70.00admis90.66admis160.66admis
3Cuc Mihaela TeodoraEducator puericultor100.00admis96.66admis196.66admis
4Drăgan Mihaela MariaAsistent medical generalist26.78respins
5Laza Dorina LuminițaÎngrijitor77.00admis60.00admis137.00admis
6Mocan Gabriela SimonaInfirmieră34.99respins
7Mocuta Aurora DoinaInfirmieră68.64admis100.00admis168.64admis
8Petean VictoriaÎngrijitor la domiciliu30.00respins
9Pop Diana LoredanaAsistent medical generalist94.82admis85.33admis180.15admis

Notă: Rezultatele finale au fost afișate in data 14.07.2017, orele 13.00 la sediul SPAS Turda. Contestațiile se pot depune la Registratura SPAS Turda în termen de 24 de ore de la afișare (până la data de 17.07.2017, orele 13.00).

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE PROBEI SCRISE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCȚII CONTRACTUALE VACANTE ORGANIZAT ÎN DATA DE 12.07.2017

 

NR. CRT.NUMELE ȘI PRENUMELEPOSTUL VACANTPUNCTAJUL PROBEI  SCRISEREZULTATELE PROBEI SCRISEOBS.
1Alboci EugeniaInfirmieră13.33respins
2Crișan Amalia MihaelaÎngrijitor la domiciliu70.00admis
3Cuc Mihaela TeodoraEducator puericultor100.00admis
4Drăgan Mihaela MariaAsistent medical generalist26.78respins
5Laza Dorina LuminițaÎngrijitor77.00admis
6Mocan Gabriela SimonaInfirmieră34.99respins
7Mocuta Aurora DoinaInfirmieră68.64admis
8Petean VictoriaÎngrijitor la domiciliu30.00respins
9Pop Diana LoredanaAsistent medical generalist94.82admis

Notă: Rezultatele probei scrise au fost afișate în data 12.07.2017, orele 14.00 la sediul SPAS Turda. Contestațiile se pot depune la Registratura SPAS Turda în termen de 24 de ore de la afișare. Proba de interviu va avea loc in data de 14.07.2017, orele 09.00, la sediul SPAS Turda, str. Dacia, nr. 1.

Publicat pe Lasă un comentariu

SELECȚIA DOSARELOR PRIVIND POSTURILE VACANTE

Nr.4917/04.07.2017

TABEL PRIVIND SELECȚIA DOSARELOR DEPUSE PENTRU POSTURILE VACANTE

ORGANIZAT DE  SPAS TURDA ÎN DATA DE 12 IULIE  2017

 

 

Informații privind selecția dosarelor

Data selecției dosarelor:  04.07.2017
Numele și prenumele candidatuluiRezultatul selecției dosarelorMotivul respingerii dosarului
Alboci EugeniaAdmis 
Crisan Amalia MihaelaAdmis 
Cuc Mihaela TeodoraAdmis 
Dragan Mihaela MariaAdmis 
Laza Dorina LuminitaAdmis 
Mocan Gabriela SimonaAdmis 
Mocuta Aurora DoinaAdmis 
Petean VictoriaAdmis 
Pop Diana LoredanaAdmis