Publicat pe Lasă un comentariu

CONCURS POSTURI CONTRACTUALE DE EXECUŢIE

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ TURDA ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN DATA DE 27 DECEMBRIE 2017  PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI CONTRACTUALE DE EXECUȚIE  VACANTE:

ÎNGRIJITOR – 2 posturi, durată nedeterminată, Locuință protejată pentru adulții cu probleme psihice.

Condiții specifice de participare:

 • studii generale, profesionale sau liceale;
 • disponibilitate de a lucra în 3 schimburi;

ASISTENT SOCIAL PRACTICANT – 1 post, durată nedeterminată, Locuință protejată pentru adulții cu probleme psihice

Condiții specifice de participare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de licență asistență socială, specializare asistență socială sau in domeniul de licență teologie , specializarea teologie – asistență socială;
 • 1 an vechime în specialitatea studiilor;

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracțiuni săvârşite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Calendarul concursului:

 • depunerea dosarelor de concurs în perioada 04 decembrie-15 decembrie, orele 12,00;
 • selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în perioada 18-19 decembrie  2017;
 • proba scrisă se va susține în data de 27 decembrie 2017, orele 10,00;
 • proba practică pentru posturile de ingrijitori se va sustine in data de 27 decembrie 2017, orele 12.00;
 • afişarea rezultatelor probei scrise/practice în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei;
 • proba de interviu se va susţine în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise/practice;
 • afişarea rezultatelor probei de interviu în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei;
 • afişarea rezultatelor finale în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului;

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă/ practică şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise/practice  şi probei de interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Bibliografia pentru postul de asistent social practicant:

 • Legea 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările si completările actuale;
 • Ordonanţa nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările si completările actuale;
 • Legea  448/2006, republicată, privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • Legea nr. 487/2002, republicată, legea sănătăţii mintale si a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice;
 • Ordin nr. 488/2016 din 15 aprilie 2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002;
 • Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

Acte necesare la dosar:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care va conţine, în clar, numărul, data, numele în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 • curriculum vitae;
 • Raport de evaluare psihologică de la un cabinet acreditat.

Proba scrisă se va susține în data de 27 decembrie  2017 orele 10.00, la sediul Serviciului Public de Asistență Socială Turda, Str. Dacia, nr.1 sau în altă locație comunicată în termen candidaților. Dosarele se depun la sediul Serviciului Public de Asistență Socială Turda, Str. Dacia, nr. 1, la Compartimentul resurse umane până la data de 15 decembrie 2017, orele 12.00. Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selectării dosarelor se vor afișa la sediul instituției și pe site-ul Serviciului Public de Asistență Socială Turda. Informații suplimentare și bibliografia necesară se pot obține de la  Compartimentul Resurse Umane, telefon 0264-317137.

Publicat pe Lasă un comentariu

PROCES VERBAL CONTESTATIE

PROCES VERBAL

Incheiat azi, 20.11.2017, orele 11.00, cu ocazia intrunirii Comisiei de solutionare a contestatiilor depuse in urma sustinerii probei scrise a concursului, conform art. 32 pct. 2 din HG 286/2011.

Ca urmare a contestatiei nr. 8703/17.11.2017 depusa de catre dna Calugar Diana Gabriela, candidata pentru postul de ingrijitor la domiciliu, la Centrul de zi si ingrijiri la domiciliu, la rezultatul final al lucrarii, comisia de solutionare a contestatiilor numita prin Decizia nr.  479/26.10.2017, cu componenta urmatoare:

 • Presedinte: dr. Tiganila Codrina – medic specialist Cabinet medical scolar;
 • Membrii: Koti Monia Oana – director general SPAS;
 •                Popa Veronica Anca – coordonator personal de specialitate SPAS Turda;
 • Secretar: Moldovan Camelia Dorina – consilier RU SPAS.

Mentionam ca nu a fost luata in considerare recorectarea raspunsurilor la proba scrisa intrucat conform H.G. nr. 286/2011 nu s-a depus contestatia in cele 24 de ore de la afisarea rezultatelor probei scrise, adica in data de 15.11.2017 pana la orele 12.30.

Punctajul obtinut la proba interviului in urma  recorectarii este urmatorul:

Intrebarea 1 – Comisia acorda 6 puncte.

Intrebarea 2 – Comisia acorda 8,33 puncte.

Intrebarea 3 – Comisia acorda 5,66 puncte.

Intrebarea 4 – Comisia acorda 8,16 puncte

Intrebarea 5 – Comisia acorda 3,66 puncte.

Intrebarea 6 – Comisia acorda 6,66 puncte

Intrebarea 7 – Comisia acorda 7.33 puncte

Intrebarea 8 – Comisia acorda 4,66 puncte

Intrebarea 9 – Comisia acorda 7 puncte.

In consecinta, dna Calugar Diana Gabriela a obtinut in urma recorectarii interviului un punctaj de 57,50 puncte. In aceste conditii puctajul final obtinut de d-na Calugar Diana Gabriela este de 141.16 puncte  (proba scrisa 83,66 si proba interviului 57,50 puncte), ca urmare candidata este declarata RESPINSA, conform  HG 286/2011, art. 34 al. 1 lit.b.

Afisat azi, 20.11.2017, orele 14,00, la sediul SPAS Turda, precum si pe site-ul: www.spasturda.ro

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCȚII CONTRACTUALE TEMPORAR VACANTE

TABEL CU REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCȚII CONTRACTUALE TEMPORAR VACANTE

ORGANIZAT ÎN DATA DE 14.11.2017

NR. CRT.

NUMELE ȘI PRENUMELE

POSTUL VACANT

PUNCT. PROBA SCRISĂ

REZULTAT PROBA SCRISĂ

PUNCT. PROBA INTERV.

REZULT. PROBA INTERV

PUNCTAJ FINAL CONCURS

REZULTAT CONCURS

1

Bolboaca Ana

Asistent medical

11.25

respins

2

Calugar Diana Gabriela

Îngrijitor la domiciliu

83.66

admis

65.00

admis

148.66

respins

3

Parjol (Milas )Brandusa Ioana

Îngrijitor la domiciliu

76.00

admis

78.33

admis

154.33

admis

Notă: Rezultatele finale au fost afișate în data 16.11.2017, orele 13.00 la sediul SPAS Turda. Contestațiile se pot depune la Registratura SPAS Turda, str. Dacia nr. 1 până în data de 17.11. 2017, orele 13.00.

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE PROBEI SCRISE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCȚII CONTRACTUALE TEMPORAR VACANTE

TABEL CU REZULTATELE PROBEI SCRISE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCȚII CONTRACTUALE TEMPORAR VACANTE ORGANIZAT ÎN DATA DE 14.11.2017

NUMELE ȘI PRENUMELEPOSTUL VACANTPUNCTAJUL PROBEI  SCRISEREZULTATELE PROBEI SCRISEOBS
1Bolboaca AnaAsistent medical11,25RESPINS
2Călugar Diana GabrielaÎngrijitor la domiciliu83,66ADMIS
3Ciortea Maria LuminițaAsistent medicalRESPINSNU S-A PREZENTAT
4Milas Brandușa IoanaÎngrijitor la domiciliu76,00ADMIS

Notă – Rezultatele probei scrise au fost afișate la sediul SPAS Turda, str. Dacia, nr. 1 și pe site-ul Instituției în data de 14 noiembrie 2017, orele 12,30. Contestațiile se pot depune în termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor la Registratura SPAS Turda. Proba de interviu se va susține în data de 16 noiembrie 2017 orele 9,00 la sediul Centrului de consiliere femei și copii – victime ale violenței domestice, Turda, str. Avram Iancu, nr. 12.

Publicat pe Lasă un comentariu

ȘEZĂTOAREA ”CUM ERA ODATĂ-N SAT” ÎN SALINA TURDA

În șezătoarea de azi din Salina Turda, Centrul de zi pentru vârstnici, din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială, Ansamblul Folcloric ”Țarina” și Asociația Turda Tin au prezentat obiceiuri și tradiții și au interpretat frumoase melodii populare, totul într-un cadru specific satului românesc.
În luna octombrie Salina Turda a fost gazda evenimentului organizat de către Centrul de zi pentru vârstnici și Centrul Rațiu pentru Democrație, respectiv, vizionarea filmului românesc ”Usturoi”. Această activitate a Centrului de zi a fost cea dintâi acțiune organizată pentru pensionari, care beneficiază, în conformitate cu hotărârea Consiliului de Administrație de intrare gratuită în Salina Turda în cea de a doua zi de miercuri din lună. Azi, 8 noiembrie 2017, fiind cea de a doua miercuri din lună am organizat șezătoarea ”Cum era odată-n sat”, un spectacol de culoare, muzică și voie bună, propunându-ne ca și pe viitor să revenim cu programe artistice pentru ca pensionarii să își petreacă timpul în Salina Turda în mod plăcut.

Publicat pe Lasă un comentariu

SELECTIA DOSARELOR PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT IN 14.11.2017

TABEL PRIVIND SELECTIA DOSARELOR DEPUSE PENTRU POSTURILE TEMPORAR VACANTE – FUNCTII CONTRACTUALE  DE EXECUTIE ORGANIZAT DE  SPAS TURDA IN DATA DE 14 NOIEMBRIE 2017

Informaţii privind selecţia dosarelor
Data selecţiei dosarelor:  03.11.2017
Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelorMotivul respingerii dosarului
Bolboaca AnaAdmis 
Calugar Diana GabrielaAdmis 
Ciortea Maria LuminitaAdmis 
Milas Brindusa IoanaAdmis