Publicat pe Lasă un comentariu

SELECȚIA DOSARELOR DEPUSE PENTRU CONCURSUL DE PROMOVAREA

TABEL PRIVIND SELECȚIA DOSARELOR DEPUSE PENTRU CONCURSUL DE PROMOVAREA ÎN GRAD PROFESIONAL ORGANIZAT ÎN DATA DE 4 DECEMBRIE 2023 PENTRU PERSONALUL DIN CADRUL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ TURDA

 Informaţii privind selecția dosarelor
Data selecției dosarelor:  22.11.2023
Numărul și data dosarului de înscriere candidatRezultatul selecției dosarelorMotivul respingerii dosarului
Dosar nr. 10.691/17.11.2023Admis

Afișat azi, 22.11.2023

Publicat pe Lasă un comentariu

EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ TURDA ORGANIZEAZĂ EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

pentru personalul din cadrul instituție

în data de 04.12.2023, orele 9:00

Condițiile de participare la examenul de promovare:

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional superior celui deținut, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
 2. să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
 3. să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

Funcția pentru care se organizează examenul de promovare în grad profesional și compartimentul/serviciul/ din care face parte:

Nr.crt.Denumire funcțieCategoriaGrad profesional deținutCompartimentul/

Serviciul

Gradul profesional pentru care se organizează examenul
1CONSILIERexecuțieASISTENTCompartimentul prevenire situații de urgență și marginalizarePRINCIPAL

Dosarul de concurs al examenului de promovare conține în mod obligatoriu :

 1. Formularul de înscriere;
 2. Copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de Serviciul Resurse umane, Salarizare în vederea atestării vechimii în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
 3. Adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară care să nu fi fost radiată;
 4. Copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;

PROBELE EXAMENULUI:

Dosarele se depun la sediul DAS Turda, Biroul Resurse Umane, în termen de 20 zile de la data afișării anunțului- 21.11.2023

Afișarea rezultatelor selecției dosarelor  -22.11.2023

Proba scrisă a concursului se va desfășura la sediul Direcției de Asistență Socială, str. Avram Iancu nr. 12 în data de 04.12.2023 la orele 9.00;

BIBLIOGRAFIE EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL A FUNCȚIEI DE CONSILIER ASISTENT ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI PREVENIREA SITUAȚII DE URGENȚĂ ȘI MARGINALIZARE

 1. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, titlul I și II ale părții a VI ;
 2. Constituţia României, republicată;
 3. Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările si completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată cu modificările și completările ulterioare.
 5. Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune (VMI)
 6. HG 1154/2022 normele metodologice de aplicare a legii 196/2016
 7. Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale.
 8. Hotararea nr. 1149/ 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale.
 9. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
 10. Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă

Informații suplimentare se pot obține de la Serviciul Resurse Umane, Salarizare, telefon 0738.772.188