Publicat pe Lasă un comentariu

CONCURS ÎN DATA DE 17 DECEMBRIE 2018

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ TURDA ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN DATA DE 17 DECEMBRIE 2018  PENTRU OCUPAREA POSTULUI  CONTRACTUAL DE EXECUŢIE  VACANT  DE:

MEDIC DENTIST SPECIALIST – 1 post, durată  nedeterminată, Cabinetul stomatologic nr. 1

Condiții specifice de participare – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de medicină dentară, specializare medicină dentară

                                                      – minim 2 ani vechime în specialitatea studiilor

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Calendarul concursului:

 • depunerea dosarelor de concurs în perioada 22 noiembrie-06 decembrie 2018;
 • selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în data de 07 decembrie-10 decembrie  2018;
 • proba scrisă se va susține în data de 17 decembrie 2018, orele 10.00
 • afişarea rezultatelor probei scrise în termen de maxim 2 zile  lucrătoare de la data susţinerii probei;
 • proba de interviu se va susţine în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;
 • afişarea rezultatelor probei de interviu în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei;
 • afişarea rezultatelor finale în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise  şi probei de interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Bibliografia/tematica pentru postul de medic dentist specialist este

 • Legea  nr. 215/2001, privind administratia publică locală, cu modificările si completările actuale;
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile şi instituțiile  publice;
 1. Viorica Milicescu – Examenul clinic in ortodontie si ortopedia dento-faciala, Ed. Cerma, Bucuresti, 1996;
 2. Livia Zarnea-Pedodontie, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1993;
 3. Gh.Boboc-Aparatul dento-maxilar. Formare si dezvoltare. Editia a II. Ed. Medicala, Bucuresti, 1996

Tematica concursului

 1. Eruptia dentara (2) (pag 20-41)
 2. Profilaxia cariei dentare (2)  (pag. 213-242)
 3. Caria simpla a dintilor temporari(2) (pag.94-107)
 4. Pulpita dintilor temporari(2) (pag.108-122)
 5. Gangrena dintilor temporari(2) (pag.123-140)
 6. Afectiunile dintilor permanenti in perioada de crestere (2) (pag.161-182)
 7. Consecintele pierderilor precoce ale dintilor temporari  (2) (pag.243-256)
 8. Examenul clinic in ortodontie si ortopedia dento-faciala (Anamneza, Examenul Clinic, Examenul Functional al ocluziei (1) (pag.13-51,87-89)
 9. Corelatiile dintre respiratie si dezvoltarea aparatului dentomaxilar (3) (pag. 317-330)
 10. Rolul deglutitiei in dezvoltarea aparatului dentomaxilar si in producerea anomaliilor dentomaxilare(3) (pag. 350-369)

Acte necesare la dosar:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă /în specialitatea studiilor;
 • copie certificat de membru vizat la zi, asigurare de răspundere civilă profesională
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care va conţine, în clar, numărul, data, numele în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 • curriculum vitae;
 • Raport de evaluare psihologică de la un cabinet acreditat;

Proba scrisă se va susține în data de 17 decembrie 2018, orele 10.00 la sediul Direcției de Asistență Socială Turda, Str Dacia, nr.1 sau în altă locaţie comunicată în termen candidaţilor.Dosarele se depun la sediul Direcției de Asistenţă Socială Turda, Str Dacia, nr. 1, la Serviciul Resurse Umane, Salarizare  până la data de 06 decembrie 2018, orele 12.00. Dosarele se vor verifica de către comisiile de concurs iar rezultatele selectării dosarelor se vor afişa la sediul instituţiei şi pe site-ul Direcției de Asistenţă Socială Turda. Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obține de Serviciul Resurse Umane, Salarizare, telefon 0264-317137.

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATE FINALE

TABEL CU REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCTII  CONTRACTUALE VACANTE ORGANIZAT IN DATA DE 08.11.2018

NUMELE SI PRENUMELEPOSTUL VACANTPUNCTAJ PROBA  SCRISAREZULTAT PROBA SCRISAPUNCTAJ PROBA  INTERVREZULT PROBA  INTERVPUNCTAJ FINAL CONCURSREZULTAT CONCURS
Cucea Iulia AndreeaAsistent medical generalist51.00Admis71.00Admis61.00Admis
Chiorean Rozalia SidoniaSpalatoreasa53.66Admis60.33Admis57.00Respins
Fratean ElenaSpalatoreasa83.00Admis91.67Admis87.34Admis
Nemes AdrianaSpalatoreasa83.00Admis74.33Admis78.67Respins
Plesa Nicolae MihaiIngrijitor la domiciliu91.00Admis73.00Admis82.00Admis

Nota: Rezultatele finale au fost afisate in data de 12.11.2018 orele 12.00  la sediul DAS Turda si pe site-ul institutiei. Contestatiile se pot depune la Registratura DAS Turda, str. Dacia nr. 1 pana in data de 13.11..2018, orele 12.00.

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE PROBEI SCRISE

TABEL CU REZULTATELE PROBEI SCRISE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCTII CONTRACTUALE VACANTE

ORGANIZAT IN DATA DE 08.11.2018

 

NR CRT.NUMELE SI PRENUMELEPOSTUL VACANTPUNCTAJ PROBEI SCRISEREZULTATELE PROBEI SCRISEOBS
1Cucea Iulia AndreeaAsistent medical generalist51.00Admis 
2Chiorean Rozalia SidoniaSpalatoreasa53.66Admis 
3Fratean ElenaSpalatoreasa83.00Admis 
4Nemes AdrianaSpalatoreasa83.00Admis 
5Plesa Nicolae MihaiIngrijitor la domiciliu91.00Admis 
6Rus Felicia CrinaSpalatoreasaNu s-a prezentat  

Nota: rezultatele probei scrise au fost afisate la sediul DAS Turda in data de 08.11.2018 , orele 13.00. Contestatiile la proba scrisa se pot depune la Registratura DAS Turda, str. Dacia, nr. 1 pana in data de 09.11.2018, orele 13.00. Proba de interviu se va desfasura la sediul DAS Turda, str. Dacia , nr. 1 in data de 12.11. 2018 , orele 09.00.

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR

TABEL PRIVIND REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR DEPUSE PENTRU POSTURILE VACANTE – FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE DE: ASISTENT MEDICAL GENERALIST, SPĂLĂTOREASĂ ȘI ÎNGRIJITOR LA DOMICILIU

ORGANIZAT DE  DAS TURDA ÎN DATA 08 NOIEMBRIE 2018

Informații privind selecția dosarelor
Data selecției dosarelor:  01 noiembrie 2018
Numele și prenumele candidatuluiRezultatul selecției dosarelorObservații
Chiorean Rozalia SidoniaAdmis 
Cucea Iulia AndreeaAdmis 
Frătean ElenaAdmis 
Nemeș AdrianaAdmis 
Pleșa Nicolae MihaiAdmis 
Rus Felicia CrinaAdmis