Publicat pe Lasă un comentariu

CONCURS ÎN DATA DE 25 IUNIE 2019

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ TURDA ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN DATA DE  25  IUNIE  2019  PENTRU OCUPAREA POSTULUI  CONTRACTUAL DE EXECUŢIE  VACANT

KINETOTERAPEUT – 1 post, durată  nedeterminată, Centrul de zi şi Centrul de îngrijiri la domiciliu

Condiții specifice de participare :   studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul educatiei fizice şi sport,  specializare în domeniul kinetoterapiei

–          minim 1 an  în specialitatea studiilor

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:

Ø  are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

Ø  cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

Ø  are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

Ø  are capacitate deplină de exerciţiu;

Ø  are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

Ø  îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

Ø  nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Calendarul concursului:

–          depunerea dosarelor de concurs în perioada 30 mai- 12 iunie 2019, orele 12.00

–          selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în data de 13-14 iunie 2019

–          proba scrisă se va susține în data de 25 iunie, orele 10.00

–          afişarea rezultatelor probei scrise  în termen de maxim 1 zi  lucrătoare de la data susţinerii probei

–          proba de interviu se va susţine în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise

–          afişarea rezultatelor probei de interviu în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei

–          afişarea rezultatelor finale în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise  şi probei de interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

            Bibliografia/tematica pentru postul de kinetoterapeut – Centrul de zi şi Centrul de îngrijiri la domiciliu :

         Legea  nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările şi completările actuale;

        Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile şi instituțiile  publice ;

         Legea  nr. 17/2000, republicată , privind asistența socială a persoanelor vârstnice;

         Kinetoterapia pasiva, C. Albu, T. Leonard Vlad, A. Albu, Ed. Polirom, 2004

Cap. 1  Kinetoterapeutul în fața pacientului (pg. 11-15)

1.1  Reacțiile pacientului la boală

1.2  Relația kinetoterapeutului cu pacientul şi cu familia acestuia

Cap.  3  Reacțiile organismului în condiţiile lipsei de miscare (pg.20-26)

 1. Scăderea activității musculare şi hipotrofia musculară de repaus

1.1  Scăderea activității metabolice musculare

1.2  Hipotrofia musculară

1.3  Contracturarea musculară

1.4  Retracția  musculo-tendinoasă

 1. Demineralizarea osoasă
 2. Angrenarea marilor funcțiuni

3.1   Tulburările la nivel cardio-vascular

3.2   Aparatul respirator

Cap. 4   Evaluarea potențialului psihomotric al bolnavului (pg.27-38)

         4.1 Motricitatea

         4.2 Coordonarea mișcărilor

         4.3 Sensibilitatea

         4.4 Comunicarea (limbajul)

         4.5 Tulburări gnozice şi praxice

Cap. 9  Funcțiile mâinii (pg.155-158)

        9.1 Funcția de informare

        9.2 Funcția de execuție

        9.3 Funcția de exprimare (comunicare)

Acte necesare la dosar:

Ø  cerere de înscriere la concurs;

Ø  copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

Ø  copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

Ø  carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă /în specialitatea studiilor;

Ø  cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;

Ø  adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care va conţine, în clar, numărul, data, numele în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

Ø  curriculum vitae;

Ø  Raport de evaluare  psihologică de la un cabinet acreditat;

                 Proba scrisă se va susține în data de 25 iunie 2019, orele 10.00 la sediul Direcției de Asistenţă Socială Turda, Str Dacia, nr. 1, sau în altă locaţie comunicată în termen candidaţilor. Dosarele se depun la sediul Direcției de Asistenţă Socială Turda, Str Dacia, nr. 1, la Serviciul Resurse Umane, Salarizare  până la data de 12 iunie 2019, orele 12.00. Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obține de la Serviciul Resurse Umane, Salarizare, telefon 0264-317137.

Publicat pe Lasă un comentariu

CALENDARUL ÎNSCRIERILOR ÎN CREȘE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019 – 2020

Actele necesare pentru dosarul de înscriere în creșe:

 1. cerere tip (se ridică de la coordonatorul de personal al creșei sau se descarcă  de aici);
 2. certificatul de naștere al copilului în copie;
 3. actele de identitate ale părinților/reprezentanților legali, și după caz, copie a hotărârii/sentinței de plasament sau a sentinței de încredințare în vederea adopției – în copie;
 4. adeverință cu veniturile brute realizate de către părinți/reprezențanti legali în ultimele 6 luni;
 5. adeverință de la medicul de familie care atestă că este clinic sănătos copilul;
 6. fișa de imunizare întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății cu privire la intrarea copilului in colectivitate;
 7. dosar plic;

15.05.2019 – 31.05.2019 – Preluarea dosarelor la sediul fiecărei creșe, de către coordonatorul de personal al creșei.

03.06.2019 – 06.06.2019 – Evaluarea dosarelor de către comisia de înscrieri.

07.06.2019 – afișarea listelor cu copiii admiși la sediul fiecărei creșe.

La momentul intrării copiilor în colectivitate, dosarele vor fi completate cu următoarele acte:

 1. Adeverință de la medicul de familie/aviz epidemiologic pentru intrarea copilului în colectivitate;
 2. Contractul, privind furnizarea de servicii, încheiat între părinte/reprezentant legal al copilului și conducerea unității; (formularul se ridică de la coordonatorul de personal al creșei sau descarcă de aici)
 3. Formularul privind istoricul stării de sănătate a copilului, de la naștere până la intrarea in colectivitate (formularul se ridică de la coordonatorul de personal al creșei sau descarcă de aici).

Contact:

 • Creșa nr. 4: 0738.978.279
 • Creșa nr. 5: 0751.232.527

Totodată aducem la cunoștința publicului că hrana pentru copii este preparata de către personalul creșelor, existând meniuri zilnice care vor fi aduse la cunoștința părinților. Conform dispozițiilor legale părinții sunt obligați să suporte o parte din costurile hranei copiilor.