Publicat pe Lasă un comentariu

SELECȚIA DOSARELOR – MEDIC SPECIALIST PSIHIATRIE

TABEL PRIVIND REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR DEPUSE PENTRU POSTUL VACANT – FUNCȚIE CONTRACTUALĂ DE EXECUȚIE DE: MEDIC SPECIALIST PSIHIATRIE ORGANIZAT DE DAS TURDA ÎN DATA DE 04 DECEMBRIE 2019

 Informații privind selecția dosarelor
Data selecției dosarelor: 27 noiembrie 2019
Numele și prenumele candidatului

 

Rezultatul selecției dosarelorObservații
Bîndilă Cristian GheorgheAdmis 
Vega PaulAdmisVa prezenta adeverința de integritate comportamentală până la data susținerii probei scrise a concursului (04.12.2019)
Publicat pe Lasă un comentariu

SELECȚIA DOSARELOR – PSIHOLOG PRACTICANT ȘI INFIRMIERĂ

TABEL PRIVIND REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR DEPUSE PENTRU POSTURILE VACANTE – FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE DE: PSIHOLOG PRACTICANT ȘI INFIRMIERĂ ORGANIZAT DE DAS TURDA ÎN DATA DE: 04 DECEMBRIE 2019

Informații privind selecția dosarelor
Data selecției dosarelor: 27 noiembrie 2019
Numele și prenumele candidatului

 

Rezultatul selecției dosarelorObservații
Ceclan AnaAdmis 
Mic EmiliaAdmis 
Miko Diana CristinaAdmis 
Rosa IleanaRespinsNu îndeplinește condiția de vechime în specialitatea studiilor (minim 1 an)
Turcu Ana AuricaAdmis 
Publicat pe Lasă un comentariu

Spune NU! violenței domestice

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ TURDA

ESTE IMPORTANT SĂ RUPI TĂCEREA ȘI SĂ TE PROTEJEZI PE TINE ȘI PE COPIII TĂI!!!

Ce este violența domestică?

 • Conform Legii 217/2003, pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, cu modificările și completările ulterioare, violența domestică reprezintă orice inacțiune sau acțiune de violență fizică, sexuală, psihologică, economică, socială sau spirituală care se produce în mediul familial sau domestic ori între soți sau foști soți, precum și între actuali sau foști parteneri, indiferent dacă agresorul locuiește sau a locuit împreună cu victima.

Violența partenerului poate îmbrăca diverse forme:

 • Violența verbală – adresarea printr-un limbaj jignitor, brutal, precum și utilizarea de insulte, amenințări, cuvinte și expresii degradante sau umilitoare;
 • Violența fizică – vătămarea corporală ori a sănătății prin lovire, îmbrâncire, trântire, tragere de păr, înțepare, tăiere, ardere, strangulare, mușcare, în orice formă și de orice intensitate, inclusiv mascate ca fiind rezultatul unor accidente, prin otrăvire, intoxicare, supunerea la eforturi fizice epuizante sau la activități cu grad mare de risc pentru viață sau sănătate și integritate corporală;
 • Violența psihologică – amenințări verbale, șantaj, violență demonstrativă asupra obiectelor sau animalelor, afișare ostentativă a armelor, controlul vieții personale, acte de gelozie, constrângerile de orice fel;
 • Violența sexuală – agresiune sexuală, impunere de acte degradante, hărțuire, intimidare, manipulare, brutalitate în vederea întreținerii unor relații sexuale forțate, viol conjugai;
 • Violența economică – interzicerea activității profesionale, privare de mijloace economice, sustragerea intenționată a bunurilor, interzicerea dreptului de a poseda, folosi și dispune de bunurile comune, refuzul de a susține familia, impunerea de munci grele și nocive în detrimentul sănătății;
 • Violența socială – impunerea izolării persoanei de familie, de comunitate și de prieteni, interzicerea frecventării instituției de învățământ, impunerea izolării prin detenție, inclusiv în locuința familială
 • Violența spirituală – interzicere, limitare, ridiculizare, penalizare a aspirațiilor membrilor de familie, impunerea aderării la credințe și practici spirituale și religioase inacceptabile.

Dacă recunoști comportamentele următoare la partenerul tău e timpul să iei măsuri

 • Te amenință că te va răni (sau chiar o face), te amenință că te va părăsi sau că se va sinucide, te forțează să renunți la plângeri sau să comiți ilegalități,
 • Încearcă să-ți provoace frică prin acțiuni și gesturi: distrugerea lucrurilor, a proprietății, abuzarea animalelor, aducerea în casă a unor arme;
 • Ești umilită, ești jignită, te face să te simți vinovată de tot ceea ce se întâmplă și să ai o părere proastă despre tine;
 • Ești chestionată în permanență despre ce ai făcut, unde ai fost, cu cine te-ai întâlnit și cu cine ai vorbit. Gelozia este folosita ca justificare. Contactele tale sociale sunt limitate.
 • Se folosește de copii ca mijloace de șantaj și ca mesageri. Te face sa te simți responsabilă pentru copii, vinovată.
 • Ești tratată ca o servitoare, îți este interzis să iei decizii importante.
 • Îți interzice să ai o slujbă, ești dependentă de veniturile partenerului, nu ai acces la fondurile familiei și trebuie să te descurci cu sumele date de partener.

Contactează-ne atunci când:

 • soțul/partenerul te-a agresat, te lovește sau te amenință și îți pune viața ta și/sau a copiilor tăi în pericol;
 • episoadele de agresiune se repetă;
 • nu ai soluții de ieșire din impas ți-e teamă să contactezi rudele, prietenii, pentru a nu le periclita viața;

Spune NU violenței domestice! Ai dreptul să trăiești în siguranță!

Prezentare generală

 • Serviciile oferite în cadrul Direcție de Asistență Socială Turda sunt gratuite.

Servicii oferite:

 • Asistență socială;
 • Consiliere psihologică;
 • Consiliere juridică;
 • Susținere în căutarea unui loc de muncă și a unei locuințe;

Date de contact:

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ TURDA

Turda, str. Dacia, nr. 1, jud. Cluj;
tel: 0264-317.137 (Tasta 1 – Autoritate tutelară și oficiu juridic) / 0754-478.362 (Autoritate tutelară și oficiu juridic)

e-mail: office@asistentasocialaturda.ro

Publicat pe Lasă un comentariu

CONCURS ÎN DATA DE 04 DECEMBRIE 2019

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ TURDA ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN DATA DE 04 DECEMBRIE 2019 PENTRU OCUPAREA POSTURILOR CONTRACTUALE DE EXECUŢIE VACANTE:

PSIHOLOG PRACTICANT – 1 post, durată nedeterminată, Centrul de zi si Centrul de îngrijiri la domiciliu

Condiții specifice de participare : studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, domeniul fundamental – științe sociale, ramura de știință – psihologie și științe comportamentale, domeniul de licență – psihologie, specializarea psihologie;

                                                  – vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an.

MEDIC SPECIALIST (PSIHIATRIE) – 1 post, durată nedeterminată (1/2 normă de muncă), Locuință protejată pentru adulții cu probleme de sănătate mintală

Condiții specifice de participare : studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, domeniul fundamental – științe biologice si biomedicale, ramura de știință – medicină, domeniul de licență – sănătate, specializarea medicină;

INFIRMIERA  –   1 post, durată nedeterminată, Serviciul Creșe, Creșa nr. 5 :

Condiții specifice de participare :   studii generale, profesionale sau liceale;

                                         cursuri de formare/perfecționare în meseria de infirmieră;

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Calendarul concursului:

 • depunerea dosarelor de concurs în perioada 12-25 noiembrie 2019, orele 12.00;
 • selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în perioada 26-27 noiembrie 2019;
 • proba scrisa va susține în data de 04 decembrie 2019, orele 10.00;
 • afişarea rezultatelor probei scrise în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data susţinerii probei;
 • proba de interviu se va susţine în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;
 • afişarea rezultatelor probei de interviu în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data susţinerii probei;
 • afişarea rezultatelor finale în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului;

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi probei de interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Bibliografia /tematica pentru postul de medic specialist (psihiatrie) este: Constitutia Romaniei;

 1. Legea nr. 292/2011, legea asistenţei sociale;
 2. Legea sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002,republicată;
 3. Ordin nr. 488/2016 din 15 aprilie 2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002;
 4. Ordonanţă de urgenţă nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; Titlul I, Dispoziţii generale; Partea a VI-a- Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice; art. 368- Principii aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi personalului contractual din administraţia publică;

Bibliografie (recomandată de Ministerul Sănătăţii pentru ocuparea unui post de medic -specialitatea Psihiatrie)

 1. Birţ A.M. Psihiatrie.Prolegomene clinice, Ed. Dacia Cluj-Napoca,2001;
 2. Brânzei P., Chiriţă V., Boişteanu P., Cosmovici N., Astărăstoae V., Chiriţă R. Elemente de semiologie psihiatrică şi psihodiagnostic, Ed. Psihomnia, Iaşi, 1995;
 3. Chiriţă R., Papari A -Manual de psihiatrie clinică şi psihologie medicală, Ed. Fundaţia „Andrei Şaguna”, Constanţa, 2002;
 4. Chiriţă R., Papari A (coord.) -Tratat de Psihiatrie, Ed. Fundaţia „Andrei Şaguna”, Constanţa, 2002;
 5. Ey H., Bernard P., Brisset Ch., Manuel de Psychiatrie, Ed. Masson, Paris, 1989;
 6. Gheorghe M.D. -Actualităţi în psihiatria biologică, Ed. Intact, 1999, Bucureşti;
 7. Gheorghe M.D. -Ghid terapeutic. Tulburare bipolară, Ed. Medicală Universitară, Craiova 2001;
 8. Ionescu G. -Tratat de psihologie medicală şi psihoterapie, Ed. Asklepios, 1995;
 9. Kaplan J. H, Sadock B. J., Grebb J.A, Synopsis of Psychiatry, Seventh Edition, Wiliams and Wilkins, Baltimore;
 10. Kaplan J. H, Sadock B. J.-Taerapia medicamentoasă în Psihiatrie, Ed. Calisto, 2002;
 11. Lăzărescu M., Psihopatologie clinică, Ed. Vest, Timişoara, 1994;
 12. Lăzărescu M., Ogodescu D. -Îndreptar de psihiatrie, Ed. Helicon Timişoara, 1995;
 13. Lăzărescu M. (coord) -Clasificarea tulburărilor mentale şi de comportament. Simptomatologie şi diagnostic clinic, Ed. All Educational, 1998;
 14. Marinescu D, Udriştoiu T, Chiriţă V, Ghid Terapeutic. Schizofrenie, Ed. Medicală Universitară Craiova, 2001;
 15. Micluţia Ioana -Psihiatrie, Ed. Medicală Universitară Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca, 2002;
 16. Nica-Udangiu, Lidia şi colab -Ghid de urgenţe în psihiatrie, Ed. Suita, Bucureşti;
 17. Predescu V. (sub red) -Psihiatrie,vol I Ed. Medicală, 1988;
 18. Predescu V. (sub red) -Psihiatrie,vol II, Ed. Medicală, 1998;
 19. Prelipceanu D, Mihăilescu R, Teodorescu R, Tratat de sănătate mintală, vol I, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2000;
 20. Scripcaru Gh, Astărăstoae V., Boişteanu P., Chiriţă V, Scripcaru C, Psihiatrie medico-legală, Ed. Polirom, Iaşi, 2002;
 21. Tudose Cătălina Demenţele, Ed. Infomedica 2001;
 22. Udriştoiu T, Marinescu D, Boişteanu P -Ghid terapeutic. Depresie majoră, Ed. Medicală Universitară, Craiova, 2001
 23. *** American Psychiatric Association 1987, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, Third Edition, Washington D.C, American Psychiatric Press,1987;
 24. *** American Psychiatric Association 1987, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, Third Edition, Washington D.C, American Psychiatric Press, 1994;
 25. American Psychiatric Association 1987, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, Third Edition, Washington D.C, American Psychiatric Press, 2001;
 26. *** Clasificarea Internaţională a Maladiilor (1994), CIM-X-OMS, Ed. Medicală;
 27. *** Tratat de Psihiatrie, Oxford, Ediţia II, Ed. Asociaţia Psihiatrilor Liberi din România;
 28. ***World Health Organization The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders, Clinical Description and Diagnostic Guidelines, Geneva, WHO, 1992

Tematica (recomandată de Ministerul Sănătăţii pentru ocuparea unui post de medic -specialitatea Psihiatrie)

 1. Concepţia clinico-nosografică în psihiatria contemporană. Clasificarea tulburărilor mintale (ICD-10-WHO,DSM-IV-APA).Criterii de validitate şi credibilitate a diagnosticului psihiatric.(9,13,17,23,24,25,26,28,29)
 1. Normalitate, anormalitate, sănătate şi boală psihică.(8,11,17,19,27,28)
 2. Bazele biologice ale psihiatriei. Genetica şi psihiatria.(9,17,19)
 3. Bazele biologice ale psihiatriei (6,9,17)-neurotransmiţătorii-neuroanatomie funcţională
 4. Doctrine psihopatologice: psihanaliză, cognitivismul, comportamentalismul (behaviourism-ul), configurationismul (gestalt-ismul), psihopatologia dezvoltării, organodinamismul, etc.(5,8,9,17)
 1. Aspecte sociologice în psihiatrie: dinamica microgrupului familial, reţeaua de suport social, conceptul de „normalizare” şi „proiect de viaţă”, „etichetarea” socială în psihiatrie, disabiliţătile sociale şi destatuarea în psihiatrie.(4,9,12,18)
 2. Epidemiologia psihiatrică.(9,17)
 3. Etiopatogeneza generală psihiatrică: tipurile de patogeneză psihiatrică. Vulnerabilitatea şi factorii de risc în psihiatrie (factorii de „teren”).(9,11,12,17)
 4. Influenţe psiho-sociale stresante în etiopatogenia tulburărilor psihice (psihogeneza/sociogeneza). Conceptul de endogeneză şi somatogeneză în psihiatrie.(11,12,17)
 5. Semiologie psihiatrică: simptome psihopatologice constând în tulburarea diverselor funcţii psihice: atenţie (prosexie), percepţie, memorie (şi reprezentare), imaginaţie, gândire, dimensiunea pulsională şi afectivă a psihismului, motivaţie, acţiune voluntară, limbaj şi comunicare, expresivitate şi dimensiunea spirituală a psihismului (în special conştiinta morală). (1,2,5,15,17)
 6. Semiologie psihiatrică: sindroame psihopatologice: tulburări ale constienţei (vigilităţii, „delirium” şi tulburări ale somnului cu vise, etc.), sindrom (s.) anxios, s. fobic, s. obsesiv si compulsiv, s. depresiv, s. maniacal, s. delirant, s. halucinator, s. de depersonalizare, s. de transparenţă-influenţă psihică, s. dezorganizant ideoverbal (tulburări formale ale cursului gândirii, ale semanticii vorbirii), s. deficitar catatonic, s. amnestic organic, s. demenţial, s. retardare mintală (oligofrenie). (1,2,5,15,17) Notă: In domeniul psihopatologiei descriptive sunt recomandate instrumentele OMS şi europene SCAN, CIDI, AMDP, manualele clasice de psihiatrie (Kaplan, Oxford, Kendell, etc.).
 7. Boala Alzheimer şi alte demenţe (neuro-degenerative) predominant ale varstei a III-a. Elemente ale neuro-psiho-patologiei corticale şi subcorticale: (de lob frontal, temporal, parietal, occipital: afazii, apraxii, sindroame extrapiramidale si talamice).(1,4,5,9,13,15,18,21,23,24,25,26,28,29)
 8. Tulburări psihopatologice după traumatismele cerebrale.(1,9,13,18,23,24,25,26,28,29)
 9. Tulburări psihopatologice în ASC şi în alte tulburări circulatorii cerebrale. (1,9,13,18,23,24,25,26,28,29)
 10. Tulburări psihopatologice în infecţii (cu localizare cerebrală, generale sau cu altă localizare dar cu afectare cerebrală), inclusiv în infecţiile HIV şi in TBC.(1,4,9,13,18,23,24,25,26,28,29)
 11. Tulburări psihopatologice în tumorile cerebrale.(1,9,13,18,23,24,25,26,28,29)
 12. Tulburări psihopatologice în discrinii (endocrinopatii).(1,3,9,13,18,23,24,25,26,28,29)
 13. Tulburări psihopatologice corelate ciclului menstrual, sarcinii şi perioadei puerperale.(1,9,13,18,23,24,25,26,28,29)
 1. Tulburări psihopatologice în epilepsie. (1,9,13,18,23,24,25,26,28,29)
 2. Alcoolismul: aspecte psihologice şi sociale; tulburări psihopatologice si somatice (1,4,9,11,12,16,18,23,24,25,26,28,29)
 1. Toxicomaniile altele decat cea alcoolică: aspecte psihologice si sociale; abuzul şi dependenţa; tulburări psihopatologice şi somatice.(1,4,13,18,23,24,25,26,28,29)
 2. Psihozele schizofrene, inclusiv tulburarea schizotipală.(1,3,4,5,9,13,14,15,16,17,23,24,25,26,28,30)
 3. Psihozele (delirante) acute şi cele persistente.(1,3,4,5,9,13,15,16,17,23,24,25,26,28,29)
 4. Tulburările dispozitiei: tulburarea bipolară şi cea monopolară depresivă (depresia recurentă), inclusiv ciclotimia şi distimia.(1,3,4,5,7,9,13,15,16,18,23,24,25,26,28,29)
 5. Tulburări de anxietate (tulburarea anxioasă, atacul de panică, fobiile). (1,3,4,5,9,13,15,16,18,23,24,25,26,28,29)
 6. Tulburări nevrotice şi somatoforme: -tulburarea (nevrotică) predominant fobică; -tulburarea (nevrotică) predominant obsesiv-compulsivă; -Tulburarea nevrotică predominant conversivă şi disociativă, inclusiv s. Ganser si personalitătile multiple; -Tulburarea de somatizare, somatoformă nediferenţiată, hipocondria nevrotică, disfunctia neurovegetativă somatoformă, algia psihogenă; -tulburarea (nevrotică) astenică şi cea de depersonalizare. Neurastenia. (1,3,4,5,9,13,15,16,18,23,24,25,26,28,29)
 7. Reacţia la stress sever (acută si posttraumatică) şi tulburarea de adaptare. (1,4,9,13,23,24,25,26,28,29)
 8. Sindroame comportamentale asociate unei dereglări fiziologice: tulburări ale instinctului alimentar şi sexual, ale agresivităţii şi cele ale somnului. (1,9,13,15,23,24,25,26,28,29)
 9. Tulburări de personalitate.(1,3,4,9,13,15,18,23,24,25,26,28,29)
 10. Suicidul în perspectiva psihiatriei.(3,4,16,20,28)
 11. Psihosomatica (3,4,17,18)
 12. Probleme de psihiatrie în practica medicului de familie.(4,12,18)
 13. Aspecte clinice specifice ciclurilor vietii.(1,4,18,28)
 14. Urgenţe în psihiatrie.(3,4,16)
 15. Intervenţia în criză.(3,4,16)
 16. Intârzierea mintală.(1,9,13,18,23,24,25,26,28,29)
 17. Tulburări specifice de dezvoltare în perioada copilăriei (9,23,24,25,26,28,29)
 18. Tulburări invadante (pervasive): autismul infantil şi tulburările conexe.(9,23,24,25,26,28,29)
 19. Tulburări comportamentale şi emoţionale cu debut la vârsta infanto-juvenilă, inclusiv tulburările de conduită (tulburări predominant în sfera: alimentaţiei, controlului sfincterian, agresivităţii la vârsta infanto-juvenilă). (9,23,24,25,26,28,29)
 20. Terapiile psihofarmacologice. (1,3,4,7,14,15,16,19,22)
 21. Terapia electroconvulsivantă.(1,9,17)
 22. Psihoterapiile: terapii comportamental-cognitive, de inspiraţie psihanalitică, experienţiale (individuale şi de grup).(1,4,8,12,18,25)
 23. Reabilitare şi reinserţie psiho-socială.(9,12,16,18)
 24. Expertiza psihiatrico-legală.(1,3,4,18,19,20,27,28)
 25. Expertiza capacităţii de muncă: boală, deficienţă (defect), disabilitate (incapacitate), handicap; programe de reabilitare în roluri sociale.(3,9,17)
 26. Reţeaua instituţiilor psihiatrice.(3,4,18)
 27. Psihiatria comunitară.(12,18)
 28. Psihiatria de legatură.(4)

   Bibliografia /tematica pentru postul de Psiholog practicant este :

 1. Constitutia Romaniei
 2. Legea nr. 292/2011, legea asistenţei sociale;
 3. Legea nr. 17 / 2000, republicată, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;
 4. Hotărârea nr. 1/2018 pentru aprobarea Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică;
 5. Legea 213/27.05.2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica;
 6. Hotărârea nr. 788/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.213 din 27.05.2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Ordonanţă de urgenţă nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; Titlul I, Dispoziţii generale; Partea a VI-a- Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice; art. 368- Principii aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi personalului contractual din administraţia publică;
 8. Tratat de psihoterapii cognitive şi comportamentale, Daniel David, Ed.Polirom, 2017

               Cap. 3     Anatomia actului psihoterapeutic, p.119-123

               Cap. 6     Relația terapeutică cognitiv-comportamentală: p.147-153

               Cap. 7   Proceduri de intervenție la nivel cognitiv, pag.155-188

 • Antrenamentul autogen, pag. 210-212
 • Relaxarea Jacobson, pag. 213-215
 • Tehnica de control al respirației pag. 217

              Cap. 8     Prototipul unui demers terapeutic ( fara studiu de caz) pag. 253-270

                                             Anexa 2

2.2 Decalogul iraționalității pag. 358

2.3 Decalogul raționalității pag. 358

2.4 Sfaturi pentru o viață rațională și fericită pag. 360

2.5 Automonitorizarea demersului terapeutic pag.361

2.6 Prescripții psihologice pag. 362

 1. DSM-5, manual de diagnostic și clasificare statistică a tulburărilor mintale, ediția 5-a, București, Editura medicală Callisto, 2016 ;

Tulburarea depresivă majoră

 • criterii de diagnostic pag. 160-161
 • elemente de diagnostic pag. 162-164
 • debut și evoluție pag.165-166
 • riscul de suicid pag. 167

Tulburările anxioase

 • prezentare generală pag. 189-190

Tulburarea anxioasă generalizată

 • elemente de diagnostic pag. 191-192
 • debut și evoluție pag. 192-193

Tematica

Cunoaşterea aspctelor privind sănătatea şi boala psihică:

 • Aspecte generale privind sănătatea şi boala psihică;
 • Aspecte privind stabilirea diagnosticului nosologic conform sistemului multiaxial DSM V;
 • Tulburările psihice (clasificare, descriere);
 • Tulburările de personalitate (clasificare, descriere).

Cunoaşterea aspectelor privind construirea şi utilizarea testelor psihologice:

 • Dimensiuni ale personalităţii. Modele teoretice privind dimensiunile personalităţii;
 • Cunoaşterea chestionarelor/inventarelor de personalitate;
 • Cunoaşterea testelor de atenţie şi memorie;

Principalele aspecte normative privind activitatea de asistenţă psihologică:

 • Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică;

Bibliografia/tematica pentru postul de Infirmiera:

 1. Constitutia Romaniei;
 2. Legea nr. 263/ 2007, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor;
 3. Hotararea nr. 1252/2012 din 12 decembrie 2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară
 4. Ordin nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare: Anexa 1-   Norme tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private; Capitolul I-   Definiţii- art. 1;   Capitolul II-Curățarea-art. 2,3,4,6; Capitolul III- Dezinfecția-art. 8,19,23;
 5. Ordonanţă de urgenţă nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; Titlul I, Dispoziţii generale; Partea a VI-a- Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice; art. 368- Principii aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi personalului contractual din administraţia publică;
 6. Fişa de post pentru postul de Infirmiera;

Tematica

Curățenia si dezinfecția in unitățile sanitare

         – definiții

         – curățenia

         – dezinfecția

Atribuții de serviciu infirmiera

Acte necesare la dosar:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă /în specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă ( certificat de integritate comportamentală) că nu figurează înscris în evidențe cu mențiuni ce pot face obiectul Registrului național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale,de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor.
 • candidatii pentru postul de psiholog practicant trebuie să aibă calitatea de membri în Colegiul Psihologilor din România și să aibă atestat în specialitatea psihologie clinică;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care va conţine, în clar, numărul, data, numele în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 • curriculum vitae;
 • Raport de evaluare psihologică de la un cabinet acreditat;

Proba scrisă se va susține în data de 04 decembrie 2019, orele 10.00 la sediul Direcției de Asistenţă Socială Turda, Str. Dacia, nr. 1, sau în altă locaţie comunicată în termen candidaţilor. Dosarele se depun la sediul Direcției de Asistenţă Socială Turda, Str Dacia, nr. 1, la Serviciul Resurse Umane, Salarizare până la data de 25 noiembrie 2019, orele 12.00. Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obține de la Serviciul Resurse Umane, Salarizare, telefon 0264-317137; 0738/772188.