Publicat pe Lasă un comentariu

CONCURS ÎN DATA DE 17 IULIE 2024

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ TURDA ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN DATA DE 17 IULIE 2024 PENTRU OCUPAREA POSTULUI CONTRACTUAL DE EXECUŢIE VACANT DE :

ÎNGRIJITOR LA DOMICILIU  – 1 post, durată nedeterminată, Centrul de zi și îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice

Condiții specifice de participare :

-studii generale, profesionale sau liceale absolivite cu certificate/diplomă de absolvire sau diplomă de bacalaureat

-curs de îngrijitor la domiciliu

-nu este necesară vechime în specialitatea studiilor

Poate participa la concurs persoana care îndeplinește următoarele condiții generale prevăzute în HGR 1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Calendarul concursului:

 • depunerea dosarelor de concurs în perioada 26.06.2024 – 9.07.2024, ora 15
 • selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în perioada 10-12 iulie 2024
 • proba scrisă se va susţine în data de 17 iulie 2024, orele 10:00
 • afişarea rezultatelor probei scrise în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei
 • proba de interviu se va susţine într-un termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise
 • afişarea rezultatelor probei de interviu în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei
 • afişarea rezultatelor finale în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise  şi probei de interviul, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor

Atribuțiile postului:

 • se deplasează la domiciliul asistatului;
 • asigură o comunicare permanentă cu persoana asistată, antrenarea în activități de natură să îi păstreze tonusul psihic ;
 • respectă normele de igienă sanitară și personală;
 • este interzisă agresarea verbală sau fizică a beneficiarilor;
 • are o atitudine corespunzătoare faţă de colegi, beneficiari şi aparţinători;
 • acordă măsuri de prim ajutor cu rapiditate pentru a înlătura cauzele unor posibile incidente;
 • evaluează şi adaptează programul zilnic în funcţie de situaţiile apărute, pentru o îngrijire eficientă a persoanei asistate, dar şi pentru confortul său fizic şi psihic;
 • gestionează resursele materiale şi băneşti pentru a satisface nevoile imediate ale persoanei asistate;
 • asigură condiţiile igienico-sanitare: igienizarea camerei, igienizarea obiectelor persoanei asistate, igiena personală, conform planului individualizat de asistenţă şi îngrijire;
 • asigură toaleta asistatului:
 • îngrijirea părului, pieptănat;
 • bărbierit;
 • igiena gurii şi a feţei, a urechilor şi a nasului;
 • îngrijirea cavităţii bucale;
 • baie generală – duş sau cadă;
 •   tăierea unghiilor de la  mâini, picioare;
 •   îngrijirea regiunii fesiere;
 •   toaleta intimă a persoanei;
 •  dezinsecţie;
 •  punerea ploştii şi igienizarea ei;
 •  prevenirea escarelor;
 •   acordă ajutor la îmbrăcare/dezbrăcare;
 •  acordă ajutor la mobilizare:
 •  mobilizare în poziţia şezând –la pat;
 •  transfer pat – scaun (scaun cu rotile);
 •  mobilizare/însoţire toaletă;
 •  exerciţii cu cadrul;
 •  mobilizarea membrelor inferioare/superioare;
 •  gimnastică corporală;
 •  acordă ajutor la schimbarea lenjeriei;
 • prepară sau acordă ajutor la prepararea hranei precum şi la servirea ei;
 • acordă ajutor la curăţenia camerei persoanei îngrijite;
 • acordă ajutor la spălatul rufelor şi la călcat;
 • acordă ajutor în probleme administrative:
 • întocmirea listei de cumpărături;
 • însoţire-efectuare de cumpărături;
 • plata diverselor facturi;
 • însoţire pentru vizite medicale/plimbări/vizite;
 • administrează medicamentele orale recomandate de medic;
 • asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament;
 • respectă programul de muncă stabilit, graficul de activitate , traseele de deplasare la domiciliul persoanelor vârsnice ;
 • întocmește rapoarte de monitorizare zilnică a activității și le predă șefului de centru;
 • răspunde de corectitudinea datelor pe care le consemnează în documente;
 • răspunde de furnizarea corectă și la timp a informațiilor solicitate ;
 • participă la şedinţe de lucru;
 • se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme;
 • participă la activităţile centrului de zi;
 • întocmeşte rapoarte de activitate la solicitarea şefului centrului;
 • sesizează șeful centrului orice formă de abuz, neglijare sau alte situații neconforme în legătură cu vârstnicii precum și despre orice schimbare intervenită în starea generală a acestora ;
 • nu pretinde, nu  primește  foloase materiale sau bănești  din partea beneficiarilor și a  aparținătorilor, în caz contrar se vor aplica sancțiuni disciplinare, mergând până la desfacerea contractului de muncă;
 • nu desfăsoară activități care prin,natura lor ar aduce prejudicii morale  sau materiale  instituției  sau vârstnicilor;
 • răspunde de corectitudinea modului de însușire și aplicare a legislației și instrucțiunilor în vigoare aplicabile domeniului de activitate. Nimeni nu poate fi apărat de răspundere pe motiv că nu a cunoscut sau a interpretat greșit actele normative ce îi reglementează activitatea;
 • în cazul în care apar modificări legislative vizând domeniul de activitate al postului, noile prevederi vor fi însușite și puse în practică de către ocupantul postului;
 • pentru nerealizarea sarcinilor de serviciu sau pentru gresita lor rezolvare răspunde material, administrativ, disciplinar sau penal, după caz. Numai forța majoră apără de răspundere ;
 • îndeplinește alte sarcini adaptate legislației în vigoare și conform specializării sale;
 • respectă normele de securitate şi sănătate în muncă prevăzute de lege, instrucţiunile interne SSM prelucrate cu ocazia instructajelor generale şi periodice şi instrucţiunile şi normativele privind apărarea împotriva incendiilor;
 • respectă prevederile legii privind sănătatea și securitatea în muncă și de siguranță împotriva incendiilor. În caz de incendiu intervine cu stingătoare din dotare, acordă primul ajutor, acționează pentru limitarea și stingerea incendiului atât cât și când este rațional posibil;
 • păstrează confidențialitatea cu privire la identitatea și situația vârstnicilor, respectând prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
 • răspunde de modul de implementare a standardelor de SCIM și de însușirea și respectarea procedurilor de sistem elaborate la nivel de instituție și a procedurilor operaționale elaborate la nivelul Centrului de zi și centrului de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice;
 • respectă normele şi îndatoririle prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 – Partea VI TITLUL III privind Codul administrativ.
 • atribuții precizate în fișa postului

Bibliografia/tematica

 • Legea nr.17/2000, republicată , privind asistența socială a persoanelor vârstnice

Cap I -Dispoziții generale

Cap.II- Servicii și benficii sociale

 • Legea asistenței sociale nr.292/2011

Cap.IV-Secțiunea a IV-a -asistența socială a persoanelor vârstnice

Acte necesare la dosar:

a) formular de înscriere la concurs

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b) – e) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

În conformitate cu prevederile OUG 41/2016 și ale Legii 9/2023, actele solicitate la dosar, precum şi certificatul de încadrare într-un grad de handicap, după caz, se vor prezenta în original. Secretarul comisiei de concurs va realiza copii ale documentelor solicitate și le va certifica pentru conformitate cu originalul.

Certificatul de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului, anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale instituţiilor sau autorităţilor publice, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la b) – e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise, după caz, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.

Proba scrisă se va susține în data de 17.07.2024, orele 10.00 la sediul Direcției de Asistență Socială Turda, sau în altă locaţie comunicată în termen candidaților. Dosarele se depun la sediul Direcției de Asistență Socială Turda, str. Avram Iancu, nr.12 până la data de 9 IULIE 2024, orele 15. Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selecției dosarelor se vor afişa la sediul şi pe site-ul instituţiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane,  telefon 0264-317.137 sau 0738.772.188

Nr. 5569  / 25.06.2024

Afișat în data de  26.06.2024

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *