Publicat pe Lasă un comentariu

CONCURS ÎN DATA DE 22 APRILIE 2021

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ TURDA ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN DATA DE 22 APRILIE  2021  PENTRU OCUPAREA POSTURILOR  CONTRACTUALE DE EXECUŢIE  VACANTE :

 

ASISTENT SOCIAL DEBUTANT- 1 post, durată  nedeterminată, Centrul de zi şi Centrul de îngrijiri la domiciliu;

Condiții specifice de participare : studii superioare de lungă durată, studii universitare,  absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental știinţe sociale, ramura de ştiinţă sociologie, specializarea asistenţă socială;

      aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Asistentilor Sociali din România ;

REFERENT  IA–  1 post, durată  nedeterminată, Centrul de zi şi Centrul de îngrijiri la domiciliu;

Condiții specifice de participare :   studii liceale, respectiv studii medii liceale- profil economic finalizate cu diplomă de bacalaureat

        Minim 7 ani vechime in munca ;

ÎNGRIJITOR  –   1 post , durată  nedeterminată, Serviciul Creșe, Creșa nr. 5;  

Condiții specifice de participare :   studii generale, profesionale sau liceale

ÎNGRIJITOR  –   1 post, durată  nedeterminată, Serviciul Creșe, Creșa Josika Miklos  ;  

Condiții specifice de participare :   studii generale, profesionale sau liceale

ÎNGRIJITOR  –   1 post, durată  nedeterminată, Centrul Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost „Șansa unei vieți decente” :

Condiții specifice de participare :   studii generale, profesionale sau liceale

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Calendarul concursului: 

  • depunerea dosarelor de concurs în perioada 01 aprilie-14 aprilie 2021, orele 12.00
 • selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în perioada 15-16 aprilie 2021
  • proba scrisa va susține în data de 22 aprilie, orele 10.00
  • afişarea rezultatelor probei scrise  în termen de maxim 1 zi  lucrătoare de la data susţinerii probei
 • proba de interviu se va susţine în data de 27 aprilie 2021, orele 10.00.
 • afişarea rezultatelor probei de interviu în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data susţinerii probei
 • afişarea rezultatelor finale în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi probei de interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

    Bibliografia/tematica pentru postul de Asistent social debutant- Centrul de zi şi Centrul de îngrijiri la domiciliu 

 • Constitutia României; 
 1. Ordonanţă de urgenţă  nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; Titlul I,  Dispoziţii generale;  Partea  a VI-a- Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice; art. 368-  Principii aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi personalului contractual din administraţia publică;
 2. Legea nr. 292/2011 din 20 decembrie 2011, legea asistenţei sociale;
 3. Legea nr. 17/2000 din  6 martie 2000    republicată, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice
 4. Legea nr. 466 din  4 noiembrie 2004,privind Statutul asistentului social;
 5. Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale;
 6.   Ordonanţa guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare;
 7.   Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;
 8.  Fişa de post  pentru funcția de asistent social;

Tematica

    Asistența socială a persoanelor vârstnice:

    Definiția persoanei vârstnice ;

   Vulnerabilitatea psiho-biologică a persoanei vârstnice;

   Responsabilitatea echipei de îngrijire a vârstnicului si evaluarea gradului de dependență  (Fisasociogeriatrică);

    Legislația Asistenței Sociale la vârstnici; 

    Instituționalizarea vârstnicului şi alternative la instituționalizare;

    Servicii medico-sociale comunitare pentru vârstnici;

Bibliografia/tematica pentru postul de Referent IA- Centrul de zi si Ccentrul de îngrijiri la domiciliu 

  1. Constituția României; 
  2. Ordonanţă de urgenţă  nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; CAPITOLUL V    Managementul personalului contractual din administraţia publică şi gestiunea raporturilor juridice; PARTEA a VII-a    Răspunderea administrativa; TITLUL II    Răspunderea administrativ-disciplinară- art. 568-571;
  3. Legea nr. 17/2000 din  6 martie 2000    republicată, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;
 • Legea nr. 292/2011 din 20 decembrie 2011, legea asistenţei sociale;
  1. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor, cu modificările și completările ulterioare;
  2. Hotărârea nr. 2230 din  8 decembrie 1969  privind gestionarea bunurilor materiale ale organizaţiilor socialiste;
 •  Fişa postului Referent IA

Tematica

Norme privind organizarea şi efectuarea inventarierii;

Atribuţiile principale ale gestionarului, condiţii privind angajarea gestionarilor, răspunderea penală şi civilă a gestionarului;

Norme generale de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile;

Norme specifice de utilizare a documentelor financiar-contabile;

Elemente obligatorii pe care trebuie să le conţină documentele financiar-contabile;

Răspunderea patrimonială conform Codului Muncii;

Dispoziţii generale, obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor;

                Bibliografia/tematica pentru posturile  de Îngrijitor – Serviciul Creșe :

 • Constituția României; 
 1. Legea nr. 263/ 2007, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor;
 2. Hotarârea nr. 1252/2012 din 12 decembrie 2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară
 1. Ordin nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare: Anexa 1-Norme tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private;  Capitolul I- Definiţii- art. 1;   Capitolul II-Curățarea-art. 2,3,4,6; Capitolul III- Dezinfecția-art. 8,19,20,23;
 2. Ordonanţă de urgenţă  nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; Titlul I,  Dispoziţii generale;  Partea  a VI-a- Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice; art. 368-  Principii aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi personalului contractual din administraţia publică;
 3. Fişa de post  pentru funcția de îngrijitor;

Tematica

Noţiuni privind descrierea etapelor parcurse pentru o bună curăţenie, a regulilor pentru efectuarea curăţeniei, precum şi a controlului eficienţei curăţeniei ;

Noţiuni privind metodele folosite pentru dezinfecţie, regulile generale ale dezinfecţiei, precum  şi controlul eficienţei acesteia ;

Noţiuni privind igiena personală a îngrijitoului (igiena pielii şi a anexelor ei, igiena gurii, nasului şi urechilor) ;

Noţiuni privind echipamentul de protecţie a îngrijitorului ;

Noţiuni privind funcţiunile şi circuitele funcţionale în cadrul creşelor ;

Noţiuni privind modul de servire a meselor în săli de grupă în creşe;

Bibliografia/tematica pentru postul  de Îngrijitor – Centrul Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost „Șansa unei vieți decente” :

 1. Constituția României; 
 2. Legea nr. 116 din 15 martie 2002, privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;
 3. Hotarârea nr. 1149 din 17 octombrie 2002,pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;
 1. Ordin nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare:Anexa 1-Norme tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private;  Capitolul I- Definiţii- art. 1;   Capitolul II-Curățarea-art. 2,3,4,6; Capitolul III- Dezinfecția-art. 8,19,20,23;
 2. Ordonanţă de urgenţă  nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; Titlul I,  Dispoziţii generale;  Partea  a VI-a- Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice; art. 368-  Principii aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi personalului contractual din administraţia publică;
 3. Fişa de post  pentru funcția de îngrijitor;

Curățenia şi dezinfecția în unitățile sanitare

          – definiții

          – curățenia

          – dezinfecția

          – atribuții de serviciu îngrijitor 

Nota: La studierea actelor normative din bibliografie, candidații vor avea în vedere toate republicările, modificările şi completările intervenite până la data depunerii dosarelor de concurs.

Acte necesare la dosar:

  • cerere de înscriere la concurs;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă /în meserie si /sau în specialitatea studiilor, în copie ; 
 • aviz de exercitare a profesiei de asistent social eliberat de Colegiul National al Asistentilor Sociali din Romania; 
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă ( certificat de integritate comportamentală) că nu figurează înscris în evidențe cu mențiuni ce pot face obiectul Registrului național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale,de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor.
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care va conţine, în clar, numărul, data, numele în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 • curriculum vitae;
 •   raport de evaluare  psihologică de la un cabinet acreditat;

Proba scrisă se va susține în data de 22 aprilie 2021, orele 10.00 la sediul Direcției de Asistenţă Socială Turda, Str. Dacia, nr. 1, sau în altă locaţie comunicată în termen candidaţilor. Dosarele se depun la sediul Direcției de Asistenţă Socială Turda, Str Dacia, nr. 1, la Serviciul Resurse Umane, Salarizare până la data de 14 aprilie  2021 orele 12.00. Informaţii suplimentare se pot obține de la Serviciul Resurse Umane, Salarizare, telefon 0264-317137; 0738/772188.

Publicat pe Lasă un comentariu

În atenția beneficiarilor de produse alimentare și de igienă din cadrul POAD 2021

Direcția Asistență Socială Turda vă informează că începând cu data de 09.03.2021, distribuirea produselor POAD se va face pe str. Câmpiei nr. 57 (cartier Poiana) în intervalul orar 08.00-12.00 de luni până vineri. În vederea ridicării produselor trebuie să vă prezentați cu CI/BI/CIP în original și certificat handicap original + copie unde este cazul. Produsele se vor distribui în limita stocurilor existente.