Publicat pe Lasă un comentariu

CONCURS ÎN DATA DE 08 NOIEMBRIE 2018

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ TURDA ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN DATA DE 08 NOIEMBRIE 2018 PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI CONTRACTUALE VACANTE :

ASISTENT MEDICAL GENERALIST – 1 post, durată nedeterminată, Locuință protejată pentru adulții cu probleme de sănătate mintală

Condiții specifice de participare   –   studii postliceale în domeniul asistenţei medicale

 • minim 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului şi / sau minim 1 an voluntariat în domeniul asistenţei medicale

SPĂLĂTOREASĂ LENJERIE – 1 post, durată nedeterminată, Creșa nr. 4

Condiții specifice de participare – studii generale,

ÎNGRIJITOR LA DOMICILIU – 1 post, durată nedeterminată, Centrul de zi si Centrul de îngrijiri la domiciliu

Condiții specifice de participare  –   studii generale, profesionale sau liceale

 • curs de formare în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice la domiciliu

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Calendarul concursului:

 • depunerea dosarelor de concurs în perioada 18 octombrie-31 octombrie 2018
 • selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în data de 01 noiembrie-02 noiembrie 2018
 • proba scrisă se va susține în data de 08 noiembrie 2018, orele 10.00
 • afişarea rezultatelor probei scrise în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data susţinerii probei
 • proba de interviu se va susţine în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise
 • afişarea rezultatelor probei de interviu în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei
 • afişarea rezultatelor finale în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi probei de interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Bibliografia/tematica pentru postul de asistent medical generalist– Locuință protejată pentru adulții cu probleme de sănătate mintală este:

Legea nr. 215/2001, privind administratia publică locală, cu modificările si completările actuale;

Legea nr. 487 / 2002, republicată, Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice;

Ordin nr. 488/2016 din 15 aprilie 2016,pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002;

Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile şi instituțiile  publice;

Îngrijiri speciale acordate pacienților de către asistenții medicali. Manual pentru colegiile şi şcolile post liceale sanitare-L.TITIRCĂ-Ed.Viața Medicală Românească.

 • Îngrijirea pacienților cu afecțiuni neurologice ; pag 299-329
 • Îngrijirea pacienților cu afecțiuni/deficiențe psihiatrice ; pag 330-339
 • Îngrijirea persoanelor vârstnice; pag 420-424
 • Îngrijirea pacienților cu boli metabolice şi de nutriție ;( pag.404-413)

Tehnici de evaluare şi îngrijri acordate de asistenții medicali – L. TITIRCĂ- Ed. Viața Românească- toate editiile.;

Urgențe medico-chirurgicale-Sinteze L. TITIRCĂ : Urgențe medico-chirurgicale, Ed. Medicală Bucuresti, 2001.;

 • Insuficiența respiratorie acută ;pag 17-24
 • Criza de astm bronşic ;pag 25-27
 • Infarctul miocardic acut ;pag 42-47
 • Resuscitarea cardiorespiratorie pag. 51-69
 • Accidente vasculare cerebrale (A.V.C.); pag 128-136

Fişa de post pentru funcția de asistent medical generalist;

 

   Bibliografia/tematica pentru postul de spălătoreasă lenjerie – Creşa nr. 4 este:

Legea nr. 263 din 19 iulie 2007, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor;

Hotărârea nr. 1252 din 12 decembrie 2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară;

Ordin nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare:  Anexa 1-   Norme tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private; Capitolul I-   Definiţii- art. 1; Capitolul II-Curățarea-art. 2,3,4,6; Capitolul III- Dezinfecția-art. 8,19,23;

Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile şi instituțiile  publice;

  Fişa de post pentru funcția de spălătoreasă;

 

Bibliografia/tematica pentru postul de îngrijitor la domiciliu – Centrul de zi si Centrul de îngrijiri la domiciliu este:

Legea nr. 215/2001, privind administratia publică locală, cu modificările si completările actuale;

–  Legea nr. 17 /2000,republicată,privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;

Ordin nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare:  Anexa 1-   Norme tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private; Capitolul I-   Definiţii- art. 1;   Capitolul II-Curățarea-art. 2,3,4,6; Capitolul III- Dezinfecția-art. 8,19,23;

Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile şi instituțiile  publice;

–  Fişa de post pentru funcția de îngrijitor la domiciliu;

Acte necesare la dosar:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie, voluntariat şi/sau în specialitatea studiilor;
 • copie certificat de membru vizat la zi, asigurare de răspundere civilă profesională, adeverinţă OAMGMAMR (numai pentru postul de asistent medical generalist);
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care va conţine, în clar, numărul, data, numele în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 • curriculum vitae;
 • Raport de evaluare psihologică de la un cabinet acreditat;

Proba scrisă se va susține în data de 08 noiembrie 2018, orele 10.00 la sediul Direcției de Asistență Socială Turda, Str Dacia, nr.1 sau în altă locaţie comunicată în termen candidaţilor.Dosarele se depun la sediul Direcției de Asistenţă Socială Turda, Str Dacia, nr. 1, la Serviciul Resurse Umane, Salarizare până la data de 31 octombrie , orele 12.00. Dosarele se vor verifica de către comisiile de concurs iar rezultatele selectării dosarelor se vor afişa la sediul instituţiei şi pe site-ul Direcției de Asistenţă Socială Turda. Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obține de Serviciul Resurse Umane, Salarizare, telefon 0264-317137.

Publicat pe Lasă un comentariu

AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI

Începand cu data de ­15.10.2018, locuitorii municipiului Turda vor putea depune documentele in vederea obtinerii ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale, energie electrica, lemne, carbuni si combustibili petrolieri conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă  nr.70/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si Hotărârii   nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece.

Ajutorul se acorda numai pentru un singur sistem de incalzire, pentru consumatorii de gaze naturale, energie electrica, lemne, carbuni si combustibili petrolieri ale caror venituri nete lunare/membru de familie este cuprins intre 0 si 615 lei, pentru perioada 1 noiembrie 2018- 31 martie 2019.

Ajutoarele pentru încălzire se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute. Formularele de cerere și declarație pe propria răspundere pot fi procurate de solicitanți de la sediul Cantinei de Ajutor Social (str. Mihai Eminescu, nr.1) sau se pot descarca de pe site-ul www.primariaturda.ro.

Acte necesare pentru obtinerea ajutorului de incalzire:

– Documentele de stare civilă pentru toți membrii familiei care locuiesc în fapt la adresa de domiciliu menționată pe cerere (cărți de identitate sau certificate de naștere pentru membrii familiei care au până în 14 ani)

– Adeverinţa de salariat cu venitul net(si valoarea tichetelor de masa), cupon de pensie, cupon somaj sau alte acte doveditoare ale  veniturilor nete din luna anterioara depunerii cererii;

– Pentru persoanele care realizeaza venituri din A.F.,P.F.A,S.R.L., este necesară o adeverință de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice Turda;

– certificat fiscal pentru persoanele care au varsta peste 18 ani;

– adeverinta de la Registru agricol;

– copie dupa talonul autoturismului;

– după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei;

– factura de gaz /energie electrica;

Cererea și declarația pe propria răspundere însoțită de documentele mai sus menționate se depun la sediul Cantinei de Ajutor Social (str. Mihai Eminescu, nr. 1) până la data de 20 noiembrie pentru ca o persoană/familie să poată beneficia de ajutor de incalzire începând cu luna noiembrie 2018.

NOTĂ: Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista anexa, nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinței.

 

LISTA BUNURILOR

ce conduc la excluderea acordării ajutorului social

Bunuri imobile

1Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală
Bunuri mobile*
1Autoturism/Autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“
5Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
*) Aflate în stare de funcţionare
Depozite bancare
1Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei
Terenuri/animale şi/sau păsări
1Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului social.