Publicat pe Lasă un comentariu

TABEL CU REZULTATELE PROBEI SCRISE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCŢII PUBLICE VACANTE

TABEL CU REZULTATELE PROBEI SCRISE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCŢII PUBLICE VACANTE ORGANIZAT IN DATA DE 11.10.2017

NR CRT.NUMELE ŞI PRENUMELEPOSTUL VACANTPUNCTAJUL PROBEI  SCRISEREZULTATELE PROBEI SCRISEOBS
1Iuga Diana  AncaConsilier I superior88,00Admis
2Festo Nagy AnaConsilier I asistent95,00Admis
3Ludusan Denisa GabrielaConsilier I superior90,00Admis
4Serban Cosmina LauraConsilier I asistent4,00Respins

Nota: rezultatele la proba scrisă au fost afişate în data de 11.10. 2017, orele 14.00 la sediul SPAS Turda şi pe site-ul Instiţutiei. Contestaţiile la proba scrisă se pot depune la Registratura SPAS Turda, str. Dacia, nr. 1 până în data de 12.10.2017, orele 14.00. Proba de interviu pentru candidaţii declaraţi admişi se va susţine în data de 13.10.2017, orele 10.00 la sediul SPAS Turda, str. Dacia, nr. 1.

Publicat pe Lasă un comentariu

SELECȚIA DOSARELOR DEPUSE PENTRU POSTURILE VACANTE

TABEL PRIVIND SELECȚIA DOSARELOR DEPUSE PENTRU POSTURILE VACANTE – FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE ORGANIZAT DE SPAS TURDA ÎN DATA DE 11 OCTOMBRIE 2017

 

Informații privind selecția dosarelor

Data selecției dosarelor:  02.10.2017
Numele și prenumele candidatuluRezultatul selecției dosarelorMotivul respingerii dosarului
Iuga Diana AncaAdmis 
Festo Nagy AnaAdmis 
Ludusan Denisa GabrielaAdmis 
Padurariu Liana MariaRespinsNu îndeplinește condiția de vechime în specialitate
Serban Cosmina LauraAdmis 
Sidlovschi Maria AngelaRespinsNu îndeplinește condiția de vechime în specialitate
Tarta Damaris MihaelaRespinsNu îndeplinește condiția de vechime în specialitate
Publicat pe Lasă un comentariu

CONCURS IN DATA DE 11 OCTOMBRIE 2017

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA ORGANIZEAZA CONCURS IN DATA DE 11 OCTOMBRIE 2017,ORELE 9.00 PENTRU OCUPAREA URMATOARELOR POSTURI  VACANTE (FUNCTII PUBLICE)

 Consilier I superior –Autoritate tutelară, Oficiul juridic

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă asistenţă socială, specializare asistenţă socială sau in domeniul de licență teologie , specializarea teologie – asistenţă socială
 • minim 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

Consilier I superior –Anchete si Prestații sociale

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă asistenţă socială, specializare asistenţă socială sau in domeniul de licență teologie , specializarea teologie – asistenţă socială
 • minim 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

Consilier I asistent –Anchete si Prestații sociale

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul domeniul de licenţă asistenţă socială, specializare asistenţă socială sau in domeniul de licență teologie , specializarea teologie – asistenţă socială
 • minim 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

Proba scrisă se va susține în data de 11 octombrie, 2017 orele 09.00, la sediul Serviciului Public de Asistență Socială Turda, Str Dacia, nr.1 sau în altă locaţie comunicată în termen candidaţilor Dosarele se depun la sediul Serviciului Public de Asistenta Sociala  Turda, Compartimentul Contabilitate, Resurse Umane, str. Dacia nr. 1 pana la data de 27.09.2017 ,orele 12,00. Toate copiile vor fi insotite si de actele originale pentru conformitate sau se vor legaliza. Dosarele se vor verifica de catre comisia de concurs in termen de 5 zile de la data  expirarii termenului de  depunere. Rezultatele selectarii dosarelor se vor afisa la sediul institutiei .

Informatii suplimentare si bibliografia necesara fiecarui post se pot obtine de la Compartimentul Contabilitate, Resurse Umane, telefon  0264/317137.

Acte necesare  întocmirii dosarului de concurs:

 1. formularul de înscriere
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 5. certificat de cazier judiciar;
 6. adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

BIBLIOGRAFIE

pentru functia publica de executie de consilier clasa I grad profesional superior la Compartimentul Autoritate tutelara, Oficiul juridic

 1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 4.  Legea nr. 292/2011 legea asistenţei sociale;
 5. Legea nr. 272/2004 ,republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;

BIBLIOGRAFIE

pentru functia publica de executie de consilier clasa I grad profesional superior la Compartimentul Anchete si prestatii sociale

 1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea nr. 292/2011 legea asistenţei sociale;
 5. Legea  nr. 448 din 6 decembrie 2006, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor  persoanelor cu handicap;
 6. Hotararea nr. 268 / 2007pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

BIBLIOGRAFIE

pentru functia publica de executie de consilier clasa I grad profesional asistent  la Compartimentul Anchete si prestatii sociale

 1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea nr. 292/2011 legea asistenţei sociale;
 5. Legea  nr. 448 din 6 decembrie 2006, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor  persoanelor cu handicap;
 6. Hotararea nr. 268 / 2007pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCTII CONTRACTUALE VACANTE ORGANIZAT IN DATA DE 23.08.2017

TABEL CU REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCTII  CONTRACTUALE VACANTE ORGANIZAT IN DATA DE 23.08.2017

NR CRT.NUMELE SI PRENUMELEPOSTUL VACANTPUNCT PROBA  SCRISAREZULT PROBA SCRISAPUNCT PROBA  INTERVREZULT PROBA  INTERVPUNCTAJ FINAL CONCURSREZULTAT CONCURS
1Dan Iuliu HoreaInspector de specialitate IA93.00admis100admis193.00admis
2Iacob Rebeca FlorinaIngrijitor la domiciliu30.00respins
3Fleser Bogdan IoanInspector de specialitate IA90.00admis99.66admis189.66admis
4Sasa Mihaela TeodoraMedic100.00admis85.00admis185.00admis
5Tamas Dee Timea GizellaIngrijitor la domiciliu80.00admis88.00admis168.00admis

       Nota:  Rezultatele finale au fost afisate in data 28.08.2017, orele 13.00 la sediul SPAS Turda. Contestatiile se pot depune la Registratura SPAS Turda in termen de 24 de ore de la afisare.

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE PROBEI SCRISE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCȚII CONTRACTUALE VACANTE ORGANIZAT ÎN DATA DE 23.08.2017

TABEL CU REZULTATELE PROBEI SCRISE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCȚII  CONTRACTUALE VACANTE ORGANIZAT ÎN DATA DE 23.08.2017

NR CRT.NUMELE ȘI PRENUMELEPOSTUL VACANTPUNCTAJ PROBEI  SCRISEREZULTATELE PROBEI SCRISEOBS.
1Dan Iuliu HoreaInspector de specialitate IA93.00Admis
2Iacob Rebeca FlorinaIngrijitor la domiciliu30.00Respins
3Fleser Bogdan IoanInspector de specialitate IA90.00Admis
4Sasa Mihaela TeodoraMedic specialist100.00Admis
5Tamas Dee Timea GizellaIngrijitor la domiciliu80.00Admis

            Notă: rezultatele la proba scrisă au fost afișate în data de 23.08.2017, orele 14.30 la sediul SPAS Turda  și pe site-ul Instituției. Contestațiile la proba scrisă se pot depune la Registratura SPAS Turda, str. Dacia, nr. 1 până în data de 24.08.2017, orele 14.30. Proba de interviu pentru candidații declarați admiși se va susține în data de 28.08.2017, orele 9.00 la sediul SPAS Turda, str. Dacia, nr. 1.

Publicat pe Lasă un comentariu

TABEL PRIVIND SELECTIA DOSARELOR DEPUSE PENTRU POSTURILE VACANTE

TABEL PRIVIND SELECȚIA DOSARELOR DEPUSE PENTRU POSTURILE VACANTE ORGANIZAT DE SPAS TURDA ÎN DATA DE 23 AUGUST 2017

Informații privind selecția dosarelor
Data selecției dosarelor: 16.08.2017
Numele și prenumele candidatuluiRezultatul selecției dosarelorMotivul respingerii dosarului
Dan Iuliu HoreaAdmis
Iacob Rebeca FloricaAdmis
Fleser Bogdan IoanAdmis
Sasa Mihaela TeodoraAdmis
Tamas Dee Timea GizellaAdmis
Publicat pe Lasă un comentariu

CONCURS ÎN 23 AUGUST 2017 PENTRU OCUPARE POSTURI VACANTE

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ TURDA ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN DATA DE 23 AUGUST 2017 PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI CONTRACTUALE DE EXECUȚIE VACANTE:

MEDIC SPECIALIST – 1 post, durată nedeterminată,  Centrul de zi și Centrul de îngrijiri la domiciliu.

Condiții specifice de participare – studii superioare în ramura de știință medicină, domeniul de licență sănătate, specializarea  medicină

INSPECTOR DE SPECIALITATE IA – 2 posturi, durată nedeterminată, Compartimentul Anchete și Prestații sociale.

Condiții specifice de participare:

 • studii superioare în ramura de inginerie mecanică, domeniul de licență – mecanică, / în ramura științe politice, domeniul de licență – relații internaționale și studii europene;
 • minim 8 ani vechime în specialitatea studiilor;

ÎNGRIJITOR LA DOMICILIU – 1 post, durată  nedeterminată, Centrul de zi şi Centrul de îngrijiri persoane vârstnice la domiciliu

Condiții specifice de participare –  studii generale, profesionale sau liceale;

Poate participa la concurs persoana care îndeplinește următoarele condiții generale:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Calendarul concursului:

 • depunerea dosarelor de concurs în perioada 31 iulie- 11 august 2017, orele 11,00;
 • selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în perioada 14-16 august 2017;
 • proba scrisă se va susține în data de 23 august 2017, orele 09,00;
 • afişarea rezultatelor probei scrise în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei;
 • proba de interviu se va susţine în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;
 • afişarea rezultatelor probei de interviu în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei;
 • afişarea rezultatelor finale în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului;

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi probei de interviul, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Bibliografia pentru postul de medic specialist – Centrul de zi și Centrul de îngrijiri  la domiciliu:

 • Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual;
 • Legea 17/2000 privind protecția  persoanelor vârstnice;
 • Bazele medicinei de familie-Adrian Restian, Ed. Medicală, București, 2002;

                  Vol 1-punct:7.5,7.6;

                  Vol 2-punct: 5.6; 7,8,13,16:

                  Vol 3-punct:6,7,8,9,10,13,14,19,26,28,29,30,31,39;

 • Diagnostic si tratament în practica medicală – L.M. Tierney, S.J. Mc. PHee, M.A. Papadakis, Ed. Stiințelor medicale, Bucureşti, 2001;

                        Patologia geriatrică-pg. 36-56;

                        Asistența terminală-pg. 86-96;

                        Patologia cardiacă-pg.278-353;

                        HTA-pg. 353-372;

                        Patologia digestivă-pg. 446-531;

                        Patologia reumatologică-pg. 659-706;

                        Patologia nefrologică-pg. 728-757;

                        Patologia urologică- pg. 757-789;

                        Patologia neurologică- pg. 789-841;

                        Patologia psihiatrică-pg. 841-897;DZ şi hipoglicemia-pg. 961-999;

Bibliografia pentru posturile de inspector de  specialitate IA –Compartimentul Anchete şi Prestații sociale :

 • Legea nr. 215/2001 legea administrației publice locale, republicată;  
 • Legea 477/2004  privind Codul de conduită a personalului contractual;
 • Legea 116/2002 legea privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;
 • Hotărârea nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;
 • Legea nr. 416 din 18 iulie 2001 (*actualizată*) privind venitul minim garantat;
 • Hotărârea nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

Bibliografia pentru postul de îngrijitor la domiciliu – Centrul de zi şi Centrul de îngrijiri  la domiciliu :

 • Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual;
 • Legea 17/2000 privind protecţia  persoanelor vârstnice:

Acte necesare la dosar:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care va conţine, în clar, numărul, data, numele în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 • curriculum vitae;
 • Raport de evaluare psihologică de la un cabinet acreditat.

Proba scrisă se va susține în data de 23 august, 2017 orele 09.00, la sediul Serviciului Public de Asistență Socială Turda, Str Dacia, nr.1 sau în altă locație comunicată în termen candidaților. Dosarele se depun la sediul Serviciului Public de Asistență Socială Turda, Str Dacia, nr. 1, la Compartimentul resurse umane până la data de 11 august 2017, orele 11.00. Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selectării dosarelor se vor afișa la sediul instituției și pe site-ul Serviciului Public de Asistență Socială Turda. Informații suplimentare și bibliografia necesară se pot obține de la  Compartimentul Resurse Umane, telefon 0264-317137.

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCȚII CONTRACTUALE VACANTE

TABEL CU REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCȚII  CONTRACTUALE VACANTE ORGANIZAT ÎN DATA DE 12.07.2017

NR CRT.

NUMELE ȘI PRENUMELE

POSTUL VACANT

PUNCTAJ PROBA  SCRISĂ

REZULTAT PROBA SCRISĂ

PUNCTAJ PROBA  INTERVIU

REZULTAT PROBA  INTERVIU

PUNCTAJ FINAL CONCURS

REZULTAT CONCURS

1Alboci EugeniaInfirmieră13.33respins
2Crișan Amalia MihaelaÎngrijitor la domiciliu70.00admis90.66admis160.66admis
3Cuc Mihaela TeodoraEducator puericultor100.00admis96.66admis196.66admis
4Drăgan Mihaela MariaAsistent medical generalist26.78respins
5Laza Dorina LuminițaÎngrijitor77.00admis60.00admis137.00admis
6Mocan Gabriela SimonaInfirmieră34.99respins
7Mocuta Aurora DoinaInfirmieră68.64admis100.00admis168.64admis
8Petean VictoriaÎngrijitor la domiciliu30.00respins
9Pop Diana LoredanaAsistent medical generalist94.82admis85.33admis180.15admis

Notă: Rezultatele finale au fost afișate in data 14.07.2017, orele 13.00 la sediul SPAS Turda. Contestațiile se pot depune la Registratura SPAS Turda în termen de 24 de ore de la afișare (până la data de 17.07.2017, orele 13.00).

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE PROBEI SCRISE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCȚII CONTRACTUALE VACANTE ORGANIZAT ÎN DATA DE 12.07.2017

 

NR. CRT.NUMELE ȘI PRENUMELEPOSTUL VACANTPUNCTAJUL PROBEI  SCRISEREZULTATELE PROBEI SCRISEOBS.
1Alboci EugeniaInfirmieră13.33respins
2Crișan Amalia MihaelaÎngrijitor la domiciliu70.00admis
3Cuc Mihaela TeodoraEducator puericultor100.00admis
4Drăgan Mihaela MariaAsistent medical generalist26.78respins
5Laza Dorina LuminițaÎngrijitor77.00admis
6Mocan Gabriela SimonaInfirmieră34.99respins
7Mocuta Aurora DoinaInfirmieră68.64admis
8Petean VictoriaÎngrijitor la domiciliu30.00respins
9Pop Diana LoredanaAsistent medical generalist94.82admis

Notă: Rezultatele probei scrise au fost afișate în data 12.07.2017, orele 14.00 la sediul SPAS Turda. Contestațiile se pot depune la Registratura SPAS Turda în termen de 24 de ore de la afișare. Proba de interviu va avea loc in data de 14.07.2017, orele 09.00, la sediul SPAS Turda, str. Dacia, nr. 1.

Publicat pe Lasă un comentariu

SELECȚIA DOSARELOR PRIVIND POSTURILE VACANTE

Nr.4917/04.07.2017

TABEL PRIVIND SELECȚIA DOSARELOR DEPUSE PENTRU POSTURILE VACANTE

ORGANIZAT DE  SPAS TURDA ÎN DATA DE 12 IULIE  2017

 

 

Informații privind selecția dosarelor

Data selecției dosarelor:  04.07.2017
Numele și prenumele candidatuluiRezultatul selecției dosarelorMotivul respingerii dosarului
Alboci EugeniaAdmis 
Crisan Amalia MihaelaAdmis 
Cuc Mihaela TeodoraAdmis 
Dragan Mihaela MariaAdmis 
Laza Dorina LuminitaAdmis 
Mocan Gabriela SimonaAdmis 
Mocuta Aurora DoinaAdmis 
Petean VictoriaAdmis 
Pop Diana LoredanaAdmis