Publicat pe Lasă un comentariu

CONCURS ÎN DATA 10.01.2022

În baza prevederilor art. 618, alin. 1, lit. b și alin. 2 din OUG 57/2019, privind Codul administrativ și art. II din Legea 203/2020, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020, privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 vă înștiințăm cu privire la demararea procedurii de organizare a concursului de recrutare pentru data de 10.01.2022, în vederea ocupării funcţiei publice de execuție vacantă de:

Referent, clasa III, grad profesional superior, ID post  85708 – Serviciul resurse umane,salarizare 

Condiții specifice:

– studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat

– minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

– raport de serviciu cu durată normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Condiţiile generale de ocupare a posturilor sunt cele prevăzute la art. 465 din OUG 57/2019, privind Codul administrativ. 

Publicarea anunțului de concurs se va asigura începând cu data de 02.12.2021 pe site-ul instituției și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.  Dosarele de concurs se vor depune la sediul instituției, str. Dacia, nr. 1, în perioada 02.12- 21.12.2021.

Probele concursului sunt:

selecția dosarelor în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor

proba scrisă se va susține în data de 10.01.2022, orele 11,00

interviul se va organiza în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Condițiile generale de participare sunt cele prevăzute de art.465 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, respectiv:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani; 

k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Acte necesare dosarului de inscriere:

a)formularul de înscriere; 

b)curriculum vitae, modelul comun european; 

c)copia actului de identitate; 

d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e)copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

f)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 

g)adeverinţă ( certificat de integritate comportamentală) că nu figurează înscris în evidențe cu mențiuni ce pot face obiectul Registrului național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale,de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor.

h)cazierul judiciar; 

i)declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia. Copiile de pe actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

j)  Raport de evaluare  psihologică de la un cabinet acreditat;

Bibliografie:

Referent, clasa III, gradul profesional superior– Serviciul resurse umane, salarizare

Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Constituția României, republicată;

Legea nr. 53 din 2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

HG nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

HG nr. 286/2011 – aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale din sectorul bugetar, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare;

OUG 111/2010 privind concediul și indemnizatia lunară pentru creșterea copiilor, cu modificările si completările ulterioare;

HG nr. 250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariatilor din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, cu modificările și completările ulterioare;

OUG 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 537/2004 aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Atributii specifice SRUS

– pe baza analizei precum şi a propunerilor primite de la șefii de centre/servicii, coordonatori, aprobate de către conducerea instiruţiei sau a modificărilor legislative, asigură întocmirea documentaţiei privind modificarea organigramei DAS, a numărului total de posturi şi a statului de funcţii, conform prevederilor legale;

– asigură întocmirea documentaţiei privind organizarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice vacante şi a posturilor contractuale vacante, a celor temporar vacante, a promovărilor în funcţii de conducere, în clasă și în grad profesional. Răspunde şi se asigură de publicitatea posturilor vacante pentru care se organizează concurs de recrutare sau promovare, conform prevederilor legale în vigoare;

– asigură secretariatul comisiilor de concurs/examen pentru ocuparea posturilor vacante;

– întocmeşte documentaţia privind numirea în funcţie publică şi a contractelor individuale de muncă pentru candidaţii declarati admişi, în conformitate cu prevederile legale;

– întocmeşte documente privind numirea, modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu şi/sau a contractului individual de muncă pentru personalul DAS Turda

– realizează  calculul drepturile salariale raportat la: concedii de odihnă, medicale sau de alt tip, reţineri, deduceri personale, impozitul pe venit şi contribuţii, precum şi întocmirea ordonanţărilor şi a ordinelor de plată;

– întocmeşte şi transmite lunar declaraţia D 112 şi D 100, respectiv anual D 205;

– solicită și centralizează fişele de post, ţine evidenţa acestora pentru toate posturile, conform prevederilor legale;

–  întocmeşte, gestionează şi răspunde de dosarele profesionale ale funcţionarilor publici precum şi de dosarele personale ale personalului contractual din cadrul instituţiei, conform prevederilor legale;

– gestionează contractele de muncă, prin întocmirea corectă şi la timp a tuturor contractelor individuale de muncă, conform legii. Înregistrează în baza de date on – line, contractele individuale de muncă prin programul Revisal. Răspunde de efectuarea acestei atribuţii corect şi în termenul legal;

– actualizează, majorează și modifică drepturilor salariale, după caz, conform legii.

– asigură introducerea în baza de date a concediilor de odihnă ale salariaţilor, în baza cererilor apobate ale acestora de către şeful ierarhic superior sau înlocuitorul de drept al acestuia; Răspunde de întocmirea situaţiei privind planificarea concediilor de odihnă, în vederea aprobării de către primar şi umăreşte respectarea ei. Răspunde de evidenţa tuturor tipurilor de concedii: concediilor de odihnă, medicale, de studii cu sau fără plată şi interese personale, aprobate conform prevederilor legale;

– întocmeşte și verifică foile de prezenţă colectivă (pontajul centralizator) lunar pe direcţii;

– întocmește și urmareste  vizarea legitimaţiilor de serviciu, ecusoane şi urmăreşte recuperarea lor la încetrea/modificarea raportului de serviciu sau de muncă ale angajaţilor;

– eliberează, la cerere, adeverinţe privind calitatea de salariat/asigurat, vechimea în muncă/specialitate și drepturile salariale;

– asigură aplicarea prevederilor legale privind pensionarea pentru limită de vârstă sau invaliditate. Eliberează angajaţilor, la îndeplinirea condiţiilor legale, actele necesare depunerii documentaţiei de pensionare la Casa locala de Pensii;

– operează actele administrative privind modificările intervenite în situaţia funcţiilor şi a funcţionarilor publici, precum şi încărcarea documentelor în format electronic pe Portalul de management al funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;

– solicită şi centralizează, conform prevederilor legale, rapoartele de evaluare ale funcţionarilor publici și ale personalului contractual, în condiţiile legii.

– actualizează formularul de evaluare a performanţelor profesionale anuale ale funcţionarilor publici şi a personalului contractual, la modificări legislative şi le postează pe reţeaua internă a instituţiei;

– pe baza propunerilor din rapoartele de evaluare ale funcţionarilor publici întocmeşte Centralizatorul: „Planul de perfecţionare profesională pe anul (în curs)” pe care îl transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, conform legislaţiei în vigoare. Răspunde de întocmirea documentului „Planul de perfecţionare profesională anual” în termenele legale.

– răspunde de evidenţa cursurilor de perfecţionare, masterate, sau orice alte forme de perfecţionare profesională; centalizează situaţia la zi;

– asigură efectuarea stagiilor de practică pofesională de către studenţii/elevii care solicită acest lucru, în baza unui protocol între instituţia de învăţământ şi DAS Turda sau în nume personal prin cerere şi eliberează adeverinţe privind stagiul de practică, în condiţiile legii.

– întocmeşte referate şi decizii ale Directorului DAS Turda privind sancţionarea disciplinară a angajaţilor pe baza raportului Comisiei de disciplină, cu respectarea prevederilor legale;

–  întocmeşte documentaţia necesara  transfomării clasei, gradului unor posturi vacante, prevăzute în statul de funcţii şi în termen de 10 zile înştiinţează Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, asupra modificărilor;

– intocmeşte statul de personal/funcţii ori de câte ori intervin modificări privind componentele definitorii acestuia: structura organizatorică, numărul şi categoria funcţiilor, numărul de angajaţi, drepturile salariale lunare sau noi angajaţi;

– are obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale angajaţilor şi ale candidaţilor la concursuri în vederea ocupării unui post vacant precum şi confidenţialitatea asupra activităţii serviciului în afara celor care nu sunt în contradicţie cu principiul trasparenţei în administraţia publică;

– oferă funcţionarului public şi personalului contractual, în baza principiului transparenţei, toate informaţiile referitoare la raportul de serviciu sau muncă al acestuia, din oficiu sau după caz la cerere, precum şi informaţiile de interes public conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,

– întocmeşte diferite evidenţe sau situaţii statistice privind salariaţii, după pregătire, vârstă, domiciliu, vechime în muncă, salarizare, etc, la cererea Directorului DAS Turda

– comunică angajaţilor sub semnătură de primire deciziile în original care privesc raporturile de serviciu şi de muncă precum şi numirea în diferite comisii în termenul legal;

– verifică prezenţa zilnică a salariaţilor; Întocmeşte pontajul zilnic şi lunar pentru toate direcţiile, serviciile, centrele şi compartimentele din subordinea DAS Turda;

– pregăteşte în vederea arhivării documentele din cadrul SRUS, în condiţiile legii;

– asigură formalităţile necesare întocmirii şi depunerii jurământului de către funcţionarii publici definitivi;

– întocmeşte documentaţia, conform legii, referitoare la funcţionarii publici debutanţi. Răspunde de întocmirea actelor necesare informării şefului compartimentului în care sunt recrutaţi debutanţi asupra legislaţiei specifice. La sfârşitul perioadei de stagiu colectează documentele necesare în vederea numirii în funcţie publică definitivă sau eliberării după caz;

– elaborează reglementări cu caracter intern – Regulamentul Intern,  realizează Regulamentul de Organizare si Functionare DAS Turda

– Asigură comunicarea dintre conducerea Instituţiei şi salariaţi cu privire la: drepturile salariale, prevederile Regulamentului Intern, a dispoziţiilor referitoare la organizarea activităţilor.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la doamna Filip Cristina, consilier superior: Strada Dacia nr. 1, Turda,  telefon: 0264/317137 .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *