Publicat pe Lasă un comentariu

CONCURS ÎN DATA DE 13 IANUARIE 2021

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ TURDA ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN DATA DE 13 IANUARIE 2021 PENTRU OCUPAREA POSTURILOR CONTRACTUALE DE EXECUŢIE VACANTE:

MEDIC SPECIALIST –  1 post, durată  nedeterminată,  Serviciul Asistenta Medicala

Condiții specifice de participare : studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, domeniul fundamental – științe biologice si biomedicale, ramura de știință – medicină, domeniul de licență – sănătate, specializarea medicină generala/ medicina de familie;

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL – 1 post, durată nedeterminată, Serviciul Asistenta Medicala

Condiții specifice de participare : studii  absolvite cu diplomă de scoala postliceala sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform Hotararii de guvern nr. 797 din 2 decembrie 1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976 – 1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare.

 • minim 5 ani vechime ca asistent medical

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL – 1 post, durată nedeterminată, Serviciul Asistenta Medicala-Cabinet stomatologic

Condiții specifice de participare : studii  absolvite cu diplomă de scoala postliceala sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform Hotararii de guvern nr. 797 din 2 decembrie 1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976 – 1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare.

 • minim 5 ani vechime ca asistent medical

EDUCATOR PUERICULTOR DEBUTANT – 1 post, durată nedeterminată, Serviciul Creșe, Creșa Josika Miklos

Condiții specifice de participare : studii medii

                                                      absolvirea unui curs în domeniul psihopedagogic sau curs autorizat de educator puericultor, dovedit prin foaie matricolă sau certificat de absolvire.

ÎNGRIJITOR  –   4 posturi, durată  nedeterminată, Serviciul Creșe, Creșa Josika Miklos  :

Condiții specifice de participare :   studii generale, profesionale sau liceale

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Calendarul concursului:

 • depunerea dosarelor de concurs în perioada 21 decembrie 2020- 05 ianuarie 2021, orele 12.00
 • selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în perioada 06-07 ianuarie 2021
 • proba scrisa va susține în data de 13 ianuarie 2021, orele 10.00
 • afişarea rezultatelor probei scrise în termen de maxim 1 zi  lucrătoare de la data susţinerii probei
 • proba de interviu se va susţine în data de 19 ianuarie 2021, orele 10.00.
 • afişarea rezultatelor probei de interviu în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data susţinerii probei
 • afişarea rezultatelor finale în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi probei de interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

    Bibliografia /tematica pentru postul de medic specialist este:

 1. Esențialul în Medicina de Familie, Dumitru Matei, Editura Amaltea, Ed. a IlI-a, 2016;
 2. Algoritmi de practică pentru Medicul de familie, voi 1, coordonator: Prof. Dr. Corolian Ulmeanu, colectiv de autori: Asociația Romană pentru Educație Pediatrica in Medicina de Familie, Editura Amaltea, 2019;
 3. Esențialul în Pediatrie, Carmen Ciofu, Eugen Ciofu, Editura Amaltea, Ed. a IV-a, 2017;
 4. Psihiatria Medicului de Familie, Cătălină Tudose, Florin Tudose, Editura Medicală, 2013;
 5. Îndreptar de vaccinare în cabinetul medicului de familie, coordonator: Dr. Valeria Herdea, colectiv de autori: Asociația Romană pentru Educație Pediatrică în Medicina de Familie, Editura Amaltea, 2018;
 6. Constitutia României ;
 7. Legea nr. 292/2011, legea asistenţei sociale;
 8. Ordonanţă de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ; Titlul I, Dispoziţii generale;  Partea  a VI-a- Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice; art. 368-  Principii aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi personalului contractual din administraţia publică;
 9. Ordinul Ministerului Sanatatii 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor.
 10. Ordinul nr. 5298/1668/ 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos
 11. Ordinul nr. 1563 / 2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi.
 12. Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor.

Tematica

 1. Sindromul anemic la copil – 2
 2. Pielonefrită acută la copil – 2
 3. Infecțiile tractului urinar – 3
 4. Gastroenteriile acute transmisibile /contagioase
 5. Diareea şi gastroenterocolita acută – 3
 6. Constipația – 3
 7. Bolile infecțioase ale copilăriei (Rujeola, Rubeola, Varicela, Parotidita epidemică, Mononucleoza infecțioasa, Tusea convulsivă) – 1
 8. Parazitozele intestinale (Oxiuriaza, Ascaridiaza, Tricocefaloza, Teniazele, Giardiaza) – 3
 9. Copilul abuzat – 2
 10. Sănătatea mintală şi afecțiunile psihice ale copilului – 1
 11. Asistenta medicală a adolescentului – 1
 12. Pacientul cu potențial suicidar – 4
 13. Tulburarea autistă – 4
 14. Atacul de panică – 4
 15. Semne si Simptome (Tușea, Durerea toracică, Palpitațiile, Dispneea, Tulburările de tranzit intestinal, Cefaleea) – 1
 16. Bolile respiratorii (Infecții ale căilor aeriene superioare, Pneumoniile, Tuberculoza pulmonară la copil, Astmul bronșic) – 1
 17. Bolile cardiovasculare (Reumatismul articular acut, Hipertensiunea arterială, Angina stabilă, Sindroamele coronariene acute, Tulburări ale ritmului cardiac) – 1
 18. Bolile digestive (Boala ulceroasă, Tulburări funcționale gastrointestinale, afecțiunile veziculei şi căilor biliare) – 1
 19. Dismenoreea şi durerea pelvină – 1
 20. Sindromul premenstrual – 1
 21. Bolile cu transmitere sexuală – 1
 22. Torsiunea de testicul – 2
 23. Comunicare – 5
 24. Vaccinuri incluse în programul național de imunizare – 5
 25. Vaccinuri opționale – 5
 26. Vaccinarea în condiții speciale – 5
 27. Managementul situațiilor de urgentă în cabinet – 2
 28. Urgente majore (Cetoacidoza diabetică la copil, Hipoglicemia la copil, Convulsiile febrile status epilepticus. Sincopa, Coma, Reacția anafilactică) -1,2
 29. Urgente ale aparatului respirator (Detresa respiratorie acută, Criza de astm bronsic, Laringita edematoasă subglotică, Epiglotita acută flegmonoasă, Aspirație de corpi straini)-2
 30. Urgente cardiovasculare (Hipertensiunea arterială, Pericardita, Sincopa) – 2
 31. Urgente digestive (Ingestia de corpi străini, Vărsăturile, Hemoragiile digestive la copil, Colica biliară) —1,2
 32. ORL (Epistaxisul, Corp străin intranazal, Corp străin auricular ,sinuzite) – 2
 33. Oftalmologice (Ochiul roșu, Traumatismul ocular, Corp străin ocular conjunctivite) – 2
 34. Traumatismele cranio-cerebrale – 2
 35. Entorse, luxații, fracturi – 2
 36. Nutriție și alimentație pediatrică – 3
 37. Durerea abdominală recurentă – 3
 38. Rahitismul carențial – 3
 39. Dermatologie-urticarie, pediculoză, dopecie, psoriazis
 40. Intoxicații
 41. Legislație specifică – 6,7,8,9,10,11,12

Bibliografia/tematica pentru postul de asistent medical Pl/principal – Serviciul Asistenta Medicala/ Cabinet stomatologic este:

 1. Constitutia României ;
 2. Legea nr. 292/2011, legea asistenţei sociale;
 3. Ordonanţă de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ; Titlul I, Dispoziţii generale;  Partea  a VI-a- Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice; art. 368-  Principii aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi personalului contractual din administraţia publică;
 4. Ordinul Ministerului Sanatatii 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor
 5. Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistenții medicali (Ghid de nursing) -L. Titircă, vol II, Bucuresti, Ed. Cartea medicală , 2018.pag. 41-49;77-102;136-146;149-170;
 6. Ghid de nursing cu tehnici de evaluare şi îngrijiri corespunzatoare nevoilor fundamentale-L Titirca,vol I Bucuresti, Ed. Cartea medicală , 2018, pag. 82-83;89;270-275;
 7. Îngrijiri speciale acordate pacienților de către asistenții medicali (Manual pentru colegiile şi școlile postliceale sanitare) Bucuresti, Ed. Cartea medicală , 2018, pag.276-294;
 8. Puericultura şi pediatrie pentru asistenții medicali-M Vasile, Bucuresti, Ed. All, 2012; pag.11-22; 161-176; 190-198; 214-239; 250-256; 267-288; 302-309;
 9. Ordin nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor;
 10. Ordin nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare;

Bibliografia /tematica pentru postul de Educator puericultor debutant  este:

 1. Constitutia României;
 2. Legea nr. 263/ 2007, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor;
 3. Hotarârea nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară
 4. Ordonanţă de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ; Titlul I, Dispoziţii generale;  Partea  a VI-a- Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice; art. 368-  Principii aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi personalului contractual din administraţia publică;
 5. Anexa la Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 4.694/2.08.2019- Curriculum pentru Educaţia Timpurie 2019
 6. Ghid pentru educatia timpurie a copiilor cuprinsă între naștere și 3 ani (Autor: Material elaborat de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului).pag. 20-82, pag. 89-94, pag. 102-108.

Bibliografia/tematica pentru postul de Îngrijitor Serviciul Crese:

 1. Constitutia României;
 2. Legea nr. 263/ 2007, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor;
 3. Hotarârea nr. 1252/2012 din 12 decembrie 2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară
 4. Ordin nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare: Anexa 1-   Norme tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private;  Capitolul I-    Definiţii- art. 1;   Capitolul II-Curățarea-art. 2,3,4,6; Capitolul III- Dezinfecția-art. 8,19,20,23;
 5. Ordonanţă de urgenţă nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; Titlul I, Dispoziţii generale; Partea a VI-a- Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice; art. 368-  Principii aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi personalului contractual din administraţia publică;
 6. Fişa de post pentru funcția de îngrijitor;

Tematica

 •  Curățenia şi dezinfecția în unitățile sanitare
 • definiții
 •  curățenia
 • dezinfecția
 •   Atribuții de serviciu îngrijitoare

Acte necesare la dosar:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă /în meserie si /sau în specialitatea studiilor, în copie ;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă ( certificat de integritate comportamentală) că nu figurează înscris în evidențe cu mențiuni ce pot face obiectul Registrului național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale,de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor.
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care va conţine, în clar, numărul, data, numele în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 • aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical generalist emis de Ordinul asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
 • curriculum vitae;
 • Raport de evaluare psihologică de la un cabinet acreditat;

Proba scrisă se va susține în data de 13 ianuarie 2021, orele 10.00 la sediul Direcției de Asistenţă Socială Turda, Str. Dacia, nr. 1, sau în altă locaţie comunicată în termen candidaţilor. Dosarele se depun la sediul Direcției de Asistenţă Socială Turda, Str Dacia, nr. 1, la Serviciul Resurse Umane, Salarizare până la data de 05 ianuarie 2021 orele 12.00. Informaţii suplimentare se pot obține de la Serviciul Resurse Umane, Salarizare, telefon 0264-317137; 0738/772188.

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATE FINALE

TABEL CU REZULTATELE FINALE  LA  EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN CLASĂ

ORGANIZAT ÎN DATA DE 22.10.2020

NR CRT.NUMELE ȘI PRENUMELEFUNCȚIA PUBLICĂ PT. CARE SE ORGANIZEAZĂ EXAMENULPUNCTAJ PROBA  SCRISĂREZULTAT PROBA SCRISĂPUNCTAJ PROBA  INTERVIUREZULTAT PROBA  INTERVIUPUNCTAJ FINAL CONCURSREZULTAT CONCURS
1Bucur Silviu AdrianConsilier I asistent84.67Admis83.33Admis84.00Admis

Rezultatele finale ale examenului de promovare în clasa au fost afișate la sediul DAS Turda în data de 26.10.2020 la orele 13.00. Contestația se poate depune la Registratura DAS Turda până în data de 27.10.2020, orele 13.00.

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE PROBEI SCRISE

TABEL CU REZULTATELE PROBEI SCRISE LA EXAMENUL DE PROMOVARE IN CLASA ORGANIZAT IN DATA DE 22.10.2020

NR. CRT.NUMELE SI PRENUMELEFUNCTIA PUBLICA  PT CARE ORGANIZEAZA EXAMEN DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONALPUNCTAJ

PROBEI  SCRISE

REZULTATELE

PROBEI SCRISE

OBS
1Bucur Silviu AdrianConsilier I asistent84.67Admis 

Nota: rezultatele probei scrise au fost afisate  la sediul DAS Turda si pe site-ul DAS  in data de 22.10.2020, orele 15.00. Proba de interviu se sustine la sediul DAS Turda, str. Dacia . nr.1, in data de 26.10.2020 orele 10.00.

Publicat pe Lasă un comentariu

SELECȚIA DOSARELOR

TABEL PRIVIND SELECȚIA DOSARELOR DEPUSE PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN CLASĂ

ORGANIZAT DE DAS TURDA ÎN DATA DE 22 OCTOMBRIE 2020

Data selecției dosarelor: 14.22.2020
Numele şi prenumele candidatuluiRezultatul selecției dosarelorMotivul respingerii dosarului
Bucur Silviu AdrianAdmis

Rezultatele selecției dosarelor au fost afișate la sediul DAS Turda, str. Dacia , nr. 1 si pe site-ul DAS Turda în data de 14.10.2020, orele14.00

Publicat pe Lasă un comentariu

EXAMEN DE PROMOVARE ÎN CLASĂ

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TURDA ORGANIZEAZA EXAMEN DE PROMOVARE ÎN CLASĂ – COMPARTIMENTUL PREVENIRE SITUATII DE URGENTA SI MARGINALIZARE SOCIALA

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (23), art. 477, art. 480 precum și ale art. 481 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, vă comunicăm că în cadrul DAS Turda va avea loc în data de 22 octombrie 2020 examenul de promovare în clasă, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.

Condiţiile de desfăşurare a examenului de promovare: concursul se va desfăşura la sediul DAS Turda, Strada Dacia nr. 1, proba scrisă – 22 octombrie 2020, orele 10.00 şi interviul – 26 octombrie 2020.

Condițiile de participare la examenul de promovare:

Pentru a participa la examenul de promovare în clasă, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. a) să dobândească, ulterior intrării în corpul funcționarilor publici, o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul instituției publice;
 2. b) să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod.

Funcția publică pentru care se organizează examenul și compartimentul din care face parte:

Referent III superior din cadrul Compartimentul Prevenire Situatii De Urgenta si Marginalizare Sociala

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 5 zile de la data publicării anunţului privind organizarea examenului de promovare în clasă şi conţine în mod obligatoriu:

 1. a) cerere de înscriere la examenul de promovare în clasă;
 2. b) diploma (adeverinta de absolvire) de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoara activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul autorității sau instituției publice;
 3. c) adeverința eliberată de Serviciul Resurse Umane, Salarizare în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată, în condițiile legii.

Dosarul de înscriere la examenul de promovare se depune la sediul DAS Turda şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 145 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici.

Relaţii suplimentare se pot obţine în intervalul orar 08.00 – 15.30 de luni până joi, iar vinerea 08.00 – 13.00 la nr. de telefon 0264/317137 int 2

BIBLIOGRAFIE EXAMEN DE PROMOVARE ÎN CLASĂ – COMPARTIMENTUL PREVENIRE SITUATII DE URGENTA SI MARGINALIZARE SOCIALA

 1. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, titlul I și II ale părții a VI ;
 2. Constituţia României, republicată;
 3. Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările si completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată cu modificările și completările ulterioare.
 5. Legea nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat.
 6. Hotararea nr. 50 din 19 ianuarie 2011pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001privind venitul minim garantat.
 7. Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale.
 8. Hotararea nr. 1149 din 17 octombrie 2002pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale.

Afisat azi la sediul DAS Turda, str. Dacia, nr. 1 si pe site-ul Institutiei in data de 07.10.2020, orele 10.00

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATE FINALE LA EXAMENUL DE PROMOVARE

TABEL CU REZULTATELE FINALE LA EXAMENUL DE PROMOVARE FUNCȚII CONTRACTUALE

ORGANIZAT ÎN DATA DE 29.09.2020

NR. CRT.NUMELE ȘI PRENUMELEPOSTUL PE CARE SE PROMOVEAZĂ PUNCTAJUL PROBEI SCRISEREZ. PROBEI SCRISEPUNCTAJUL PROBEI INTERVIUREZ. PROBEI INTERVIUPUNCTAJ CONCURSREZULTAT CONCURS
1Dosar nr.7175/ 11.09.2020Admis96.00Admis100.00Admis98.00Admis
2Dosar nr.7177/ 11.09.2020Admis95.00Admis100.00Admis97.50Admis
3Dosar nr.7179/ 11.09.2020Admis98.00Admis100.00Admis99.00Admis

Nota: rezultatele finale ale concursului au fost afișate la sediul DAS Turda și pe site-ul DAS în data de 29.09.2020, orele 15.30. Contestațiile se depun la Registratura DAS Turda până la data de 30.09.2020, orele.15.30.

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE PROBEI SCRISE LA EXAMENUL DE PROMOVARE

TABEL CU REZULTATELE PROBEI SCRISE LA EXAMENUL DE PROMOVARE  FUNCȚII CONTRACTUALE

ORGANIZAT ÎN DATA DE 29.09.2020

 

NR. CRT.NUMELE ȘI PRENUMELEPOSTUL ÎN CARE SE PROMOVEAZĂPUNCTAJUL PROBEI SCRISEREZULTATELE PROBEI SCRISEOBS.
1Dosar nr.7175/ 11.09.2020Inspector de specialitate I96.00ADMIS
2Dosar nr.7177/ 11.09.2020Consilier juridic I95.00ADMIS
3Dosar nr.7179/ 11.09.2020Inspector de specialitate IA98.00ADMIS

Notă: rezultatele probei scrise au fost afișate la sediul DAS Turda și pe site-ul DAS în data de 29.09.2020, orele 13.00. Ca urmare a consimțământului scris dat de către candidați proba de interviu se va susține la sediul DAS Turda, str. Dacia nr. 1, în data de 29.09.2020, orele 14.00.

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR

TABEL PRIVIND REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR DEPUSE PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE ORGANIZAT DE DAS TURDA ÎN DATA 29 SEPTEMBRIE 2020

Informații privind selecția dosarelor
Data selecției dosarelor: 15 SEPTEMBRIE 2020
Numărul și data dosarului candidatului la examenul de promovareRezultatul selecției dosarelorObservații
Dosar nr.7175/11.09.2020Admis
Dosar nr.7177/11.09.2020Admis
Dosar nr.7179/11.09.2020Admis
Publicat pe Lasă un comentariu

EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TURDA ORGANIZEAZĂ EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

pentru personalul contractual din cadrul instituției

în data de 29.09.2020, orele 10:00

Condițiile de participare la examenul de promovare:

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional superior celui deținut, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției contractuale ocupate;
 2. pentru a participa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare, candidatul trebuie să fi obținut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate.

Funcțiile contractuale de execuție pentru care se organizează examenul de promovare în grad profesional și compartimentul/serviciul/centru din care face parte:

Nr.crtDenumire funcțiecategorieGrad profesional deținutCompartimentul/ serviciulGradul profesional pentru care se organizează examenul
1.INSPECTOR SPECIALITATEEXECUȚIEISEFAIA
2.INSPECTOR SPECIALITATEEXECUȚIEIISEPBASI
3.CONSILIER JURIDICEXECUȚIEIICENTRUL DE CONSILIERE FEMEI SI COPII, VICTIME ALE VIOLENȚEI DOMESTICEI

Dosarul de concurs al examenului de promovare conține în mod obligatoriu:

 1. Cerere de înscriere;
 2. copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de Serviciul Resurse umane, Salarizare în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 3. copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 3 ani de activitate;

PROBELE EXAMENULUI:

Proba scrisă a concursului se va desfășura la sediul Direcției de Asistență Socială, str. Dacia, nr. 1 în data de 29.09.2020, la orele 10.00;

Dosarele se depun la sediul Primăriei Municipiului Turda, Biroul Resurse Umane, în termen de 5 zile lucrătoare de la data afișării anunțului.

Informații suplimentare se pot obține de la Serviciul Resurse Umane, Salarizare.

BIBLIOGRAFIE EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL PENTRU FUNCȚIA DE CONSILIER JURIDIC II – CENTRUL DE CONSILIERE FEMEI ȘI COPII- VICTIME ALE VIOLENȚEI DOMESTICE

 • Constituția României, republicată;
 • Legea nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;
 • Legea Nr. 101/2016 din 19 mai 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărâre nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 • Legea nr. 217/2003 din 22 mai 2003, republicată pentru prevenirea și combaterea violenței domestice;
 • Legea nr.292/2011, legea asistenței sociale cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 2525/2018 din 7 decembrie 2018 privind aprobarea Procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestic;
 • Ordonanță de urgență nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind codul administrativ;

BIBLIOGRAFIE EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONALA FUNCȚIEI DE INSPECTOR DE SPECIALITATE I DIN CADRUL SEFA :

 • Constituția României, republicată;
 • Legea nr.292/2011, legea asistenței sociale cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanță de urgență nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind codul administrativ;

BIBLIOGRAFIE EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONALA FUNCȚIEI DE INSPECTOR DE SPECIALITATE II DIN CADRUL SERVICIUL EVIDENȚA ȘI PLATA BENEFICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 • Constituția României, republicată;
 • Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea și îngrijirea copilului cu modificările și completările ulterioare;
 • HG 52/2011 pt. aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor;
 • Legea nr.292/2011, legea asistenței sociale cu modificările și completările ulterioare.
Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE FINALE – MEDIC SPECIALIST PSIHIATRIE

TABEL CU REZULTATELE FINALE LA  CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCȚIE CONTRACTUALĂ VACANTĂ DE MEDIC SPECIALIST PSIHIATRIE ORGANIZAT ÎN DATA DE 04.12.2019

NR. CRT.NUMELE ȘI PRENUMELEPOSTUL VACANT PUNCTAJ PROBEI  SCRISEREZ. PROBEI SCRISEPUNCTAJ PROBEI  INTERVIUREZ. PROBEI INTERVIUPUNCTAJ CONCURSREZ. CONCURS
1VEGA PAULMEDIC SPECIALIST84.15ADMIS96.67ADMIS90.41ADMIS

Notă: rezultatele finale ale concursului au fost afișate la sediul DAS Turda și pe site-ul DAS  în data de 09.12.2019, orele 12.00.