Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE PROMOVARE

TABEL CU REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE PROMOVAREA ÎN GRAD PROFESIONAL ORGANIZAT ÎN DATA DE 4 DECEMBRIE 2023 PENTRU PERSONALUL DIN CADRUL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ TURDA

NUMĂRUL ȘI DATA DOSARULUI DE ÎNSCRIERE A CANDIDATULUI FUNCȚIA / SERVICIUL PT CARE ORGANIZEAZA CONCURS DE PROMOVAREPUNCTAJ PROBĂ  SCRISĂREZULTAT PROBĂ SCRISĂPUNCTAJ PROBĂ  INTERVIUREZULTAT PROBĂ  INTERVIUPUNCTAJ FINAL CONCURSREZULTAT CONCURS
Dosar nr. 10.691/17.11.2023Consilier principal/ Compartimentului prevenire situații de urgență și marginalizare 90ADMIS85ADMIS87.5ADMIS

Rezultatele finale ale concursului de promovare au fost afișate la sediul DAS Turda și pe site-ul instituției în data de 06.12.2023  la orele 15.00

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE PROBEI DE INTERVIU

TABEL CU REZULTATELE PROBEI DE INTERVIU LA CONCURSUL DE PROMOVAREA ÎN GRAD PROFESIONAL ORGANIZAT ÎN DATA DE 4 DECEMBRIE 2023 PENTRU PERSONALUL DIN CADRUL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ TURDA

NR CRT.NUMĂRUL ȘI DATA DOSARULUI DE ÎNSCRIERE A CANDIDATULUI FUNCȚIA /SERVICIUL PT CARE ORGANIZEAZĂ CONCURS DE PROMOVAREPUNCTAJUL PROBEI  DE INTERVIUREZULTATELE PROBEI DE INTERVIU OBS.
3Dosar nr. 10.691/17.11.2023Consilier principal/ Compartimentului prevenire situații de urgență și marginalizare

 

85ADMIS

 Notă: -ca urmare a declarației pe propria răspundere a candidaților că nu vor face contestație la punctajul obținut la proba scrisă și a acordului dat, proba de interviu se va susține la sediul DAS Turda, str. Avram Iancu nr.12, în data de 05.12.2023, ora 13.

-rezultatele probei de interviu  au fost afișate  la sediul DAS Turda și pe site-ul DAS  în data de 05.12.2023, orele 14.00. Contestația la proba de interviu a concursului se poate depune la Registratura DAS Turda, str. Avram Iancu, nr. 12 până la data de 06.12.2023, orele 14.00.

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE PROBEI SCRISE

TABEL CU REZULTATELE PROBEI SCRISE PENTRU CONCURSUL DE PROMOVAREA ÎN GRAD PROFESIONAL ORGANIZAT ÎN DATA DE 4 DECEMBRIE 2023 PENTRU PERSONALUL DIN CADRUL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ TURDA

NR CRTNUMĂRUL ȘI DATA DOSARULUI DE ÎNSCRIERE A CANDIDATULUI FUNCȚIA /SERVICIUL PT CARE ORGANIZEAZĂ CONCURS DE PROMOVAREPUNCTAJ PROBĂ SCRISĂREZULTATELE PROBEI SCRISEOBS.
3Dosar nr. 10.691/17.11.2023Consilier principal/ Compartimentului prevenire situații de urgență și marginalizare 90ADMIS

Notă:

Rezultatele probei scrise a fost afișat la sediul DAS Turda și pe site-ul DAS în data de 05.12.2023  la orele 9.00.

Publicat pe Lasă un comentariu

SELECȚIA DOSARELOR DEPUSE PENTRU CONCURSUL DE PROMOVAREA

TABEL PRIVIND SELECȚIA DOSARELOR DEPUSE PENTRU CONCURSUL DE PROMOVAREA ÎN GRAD PROFESIONAL ORGANIZAT ÎN DATA DE 4 DECEMBRIE 2023 PENTRU PERSONALUL DIN CADRUL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ TURDA

 Informaţii privind selecția dosarelor
Data selecției dosarelor:  22.11.2023
Numărul și data dosarului de înscriere candidatRezultatul selecției dosarelorMotivul respingerii dosarului
Dosar nr. 10.691/17.11.2023Admis

Afișat azi, 22.11.2023

Publicat pe Lasă un comentariu

EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ TURDA ORGANIZEAZĂ EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

pentru personalul din cadrul instituție

în data de 04.12.2023, orele 9:00

Condițiile de participare la examenul de promovare:

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional superior celui deținut, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
 2. să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
 3. să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

Funcția pentru care se organizează examenul de promovare în grad profesional și compartimentul/serviciul/ din care face parte:

Nr.crt.Denumire funcțieCategoriaGrad profesional deținutCompartimentul/

Serviciul

Gradul profesional pentru care se organizează examenul
1CONSILIERexecuțieASISTENTCompartimentul prevenire situații de urgență și marginalizarePRINCIPAL

Dosarul de concurs al examenului de promovare conține în mod obligatoriu :

 1. Formularul de înscriere;
 2. Copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de Serviciul Resurse umane, Salarizare în vederea atestării vechimii în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
 3. Adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară care să nu fi fost radiată;
 4. Copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;

PROBELE EXAMENULUI:

Dosarele se depun la sediul DAS Turda, Biroul Resurse Umane, în termen de 20 zile de la data afișării anunțului- 21.11.2023

Afișarea rezultatelor selecției dosarelor  -22.11.2023

Proba scrisă a concursului se va desfășura la sediul Direcției de Asistență Socială, str. Avram Iancu nr. 12 în data de 04.12.2023 la orele 9.00;

BIBLIOGRAFIE EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL A FUNCȚIEI DE CONSILIER ASISTENT ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI PREVENIREA SITUAȚII DE URGENȚĂ ȘI MARGINALIZARE

 1. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, titlul I și II ale părții a VI ;
 2. Constituţia României, republicată;
 3. Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările si completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată cu modificările și completările ulterioare.
 5. Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune (VMI)
 6. HG 1154/2022 normele metodologice de aplicare a legii 196/2016
 7. Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale.
 8. Hotararea nr. 1149/ 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale.
 9. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
 10. Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă

Informații suplimentare se pot obține de la Serviciul Resurse Umane, Salarizare, telefon 0738.772.188

Publicat pe 2 comentarii

REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE PROMOVAREA ÎN GRAD PROFESIONAL

TABEL CU REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE PROMOVAREA ÎN GRAD PROFESIONAL ORGANIZAT ÎN DATA DE 19 OCTOMBRIE 2023 PENTRU PERSONALUL DIN CADRUL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ TURDA

NR CRT.NUMĂRUL ȘI DATA DOSARULUI DE ÎNSCRIERE A CANDIDATULUI FUNCȚIA / SERVICIUL PT CARE ORGANIZEAZA CONCURS DE PROMOVAREPUNCTAJ PROBĂ  SCRISĂREZULTAT PROBĂ SCRISĂPUNCTAJ PROBĂ  INTERVIUREZULTAT PROBĂ  INTERVIUPUNCTAJ FINAL CONCURSREZULTAT CONCURS
1Dosar nr. 9256/05.10.2023Consilier juridic IA / Centrul de consiliere femei și copii-victime ale violenței domestice80,00ADMIS100ADMIS

 

90ADMIS
2Dosar nr. 9238/05.10.2023Inspector de specialitate IA /Serviciul Resurse Umane, Slarizare81,67ADMIS100ADMIS90,83ADMIS
3Dosar nr. 9297/06.10.2023Consilier principal/Autoritatea Tutelară77,66ADMIS100ADMIS88,83ADMIS

Rezultatele finale ale concursului de promovare au fost afișate la sediul DAS Turda și pe site-ul instituției în data de 23.10.2023  la orele 10.00

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE PROBEI DE INTERVIU

TABEL CU REZULTATELE PROBEI DE INTERVIU LA CONCURSUL DE PROMOVAREA ÎN GRAD PROFESIONAL ORGANIZAT ÎN DATA DE 19 OCTOMBRIE 2023 PENTRU PERSONALUL DIN CADRUL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ TURDA

NR CRT.NUMĂRUL ȘI DATA DOSARULUI DE ÎNSCRIERE A CANDIDATULUI FUNCȚIA /SERVICIUL PT CARE ORGANIZEAZĂ CONCURS DE PROMOVAREPUNCTAJUL

PROBEI  DE INTERVIU

REZULTATELE

PROBEI DE INTERVIU

OBS.
1Dosar nr. 9256/05.10.2023

 

Consilier juridic IA / Centrul de consiliere femei și copii-

victime ale violenței domestice

100ADMIS
2Dosar nr. 9238/05.10.2023

 

Inspector de specialitate IA /Serviciul Resurse Umane, Slarizare100ADMIS
3Dosar nr. 9297/06.10.2023Consilier principal/Autoritatea Tutelară100ADMIS

 Notă: -ca urmare a declarației pe propria răspundere a candidaților că nu vor face contestație la punctajul obținut la proba scrisă și a acordului dat, proba de interviu se va susține la sediul DAS Turda, str. Avram Iancu nr.12, în data de 19.10.2021, ora 13.

-rezultatele probei de interviu  au fost afișate  la sediul DAS Turda și pe site-ul DAS  în data de 19.10.2023, orele 14.00. Contestația la proba de interviu a concursului se poate depune la Registratura DAS Turda, str. Avram Iancu, nr. 12 până la data de 20.10.2023, orele 14.00.

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE PROBEI SCRISE

TABEL CU REZULTATELE PROBEI SCRISE PENTRU CONCURSUL DE PROMOVAREA ÎN GRAD PROFESIONAL ORGANIZAT ÎN DATA DE 19 OCTOMBRIE 2023 PENTRU PERSONALUL DIN CADRUL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ TURDA

NR CRTNUMĂRUL ȘI DATA DOSARULUI DE ÎNSCRIERE A CANDIDATULUI FUNCȚIA /SERVICIUL PT CARE ORGANIZEAZĂ CONCURS DE PROMOVAREPUNCTAJ

PROBĂ SCRISĂ

REZULTATELE

PROBEI SCRISE

OBS.
1Dosar nr. 9256/05.10.2023

 

Consilier juridic IA / Centrul de consiliere femei și copii-

victime ale violenței domestice

80,00ADMIS
2Dosar nr. 9238/05.10.2023

 

Inspector de specialitate IA /Serviciul Resurse Umane, Slarizare81,67ADMIS
3Dosar nr. 9297/06.10.2023Consilier principal/Autoritatea Tutelară77,66ADMIS

Notă:

Rezultatele probei scrise a fost afișat la sediul DAS Turda și pe site-ul DAS în data  de 19.10.2023  la orele 12.00.

Publicat pe Lasă un comentariu

SELECȚIA DOSARELOR

TABEL PRIVIND SELECȚIA DOSARELOR DEPUSE PENTRU CONCURSUL DE PROMOVAREA ÎN GRAD PROFESIONAL ORGANIZAT

 ÎN DATA DE 19 OCTOMBRIE 2023 PENTRU PERSONALUL DIN CADRUL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ TURDA

 Informaţii privind selecția dosarelor
Data selecției dosarelor:  11.10.2023
 
 
Numărul și data dosarului de înscriere candidatRezultatul selecției dosarelorMotivul respingerii dosarului 
Dosar nr. 9256/05.10.2023Admis 
Dosar nr. 9238/05.10.2023Admis 
Dosar nr. 9297/06.10.2023Admis 

Afișat azi, 11.10.2023

Publicat pe Lasă un comentariu

EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ TURDA ORGANIZEAZĂ EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

pentru personalul din cadrul instituție

în data de 19.10.2023, orele 9:00

Condițiile de participare la examenul de promovare:

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional superior celui deținut, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției contractuale ocupate;
 2. pentru a participa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare, candidatul trebuie să fi obținut cel puțin calificativul „bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate.
 3. să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

Funcțiile pentru care se organizează examenul de promovare în grad profesional și compartimentul/serviciul/centru din care face parte:

Nr.crt.Denumire funcțieCategoriaGrad professional deținutCompartimentul/ServiciulGradul profesional pentru care se organizează examenul
1CONSILIERexecuțieASISTENTAUTORITATE TUTELARĂPRINCIPAL
2INSPECTOR DE SPECIALITATEexecuțieISERVICIUL RESURSE UMANE SALARIZAREIA
3CONSILIER JURIDICexecuțieICENTRUL DE CONSILIERE FEMEI SI COPII, VICTIME ALE VIOLENȚEI DOMESTICEIA

Dosarul de concurs al examenului de promovare conține în mod obligatoriu :

 1. Cerere de înscriere;
 2. copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de Serviciul Resurse umane, Salarizare în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 3. Adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă ecestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară care să nu fi fost radiată;
 4. copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 3 ani de activitate;

PROBELE EXAMENULUI:

Dosarele se depun la sediul DAS Turda, Biroul Resurse Umane, în termen de 5 zile lucrătoare de la data afișării anunțului- 10.10.2023

Afișarea rezultatelor selecției dosarelor  -11.10.2023

Proba scrisă a concursului se va desfășura la sediul Direcției de Asistență Socială, str. Avram Iancu nr. 12 în data de 19.10.2023, la orele 9.00;

BIBLIOGRAFIE EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL PENTRU FUNCȚIA DE CONSILIER JURIDIC II – CENTRUL DE CONSILIERE FEMEI ȘI COPII- VICTIME ALE VIOLENȚEI DOMESTICE

 • Legea nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;
 • Hotărâre nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din legea nr. 98/2016privind achizițiile publice;
 • Legea nr. 217/2003 din 22 mai 2003, republicată pentru prevenirea și combaterea violenței domestice;
 • Legea nr.292/2011, legea asistenței sociale cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanță de urgență nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind codul administrativ;

BIBLIOGRAFIE EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONALA FUNCȚIEI DE INSPECTOR DE SPECIALITATE I DIN CADRUL SERVICIUL RESURSE UMANE, SALARIZARE

 • Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 53 din 2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • HG nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 • HG nr. 286/2011 – aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale din sectorul bugetar, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare;
 • OUG 111/2010 privind concediul și indemnizatia lunară pentru creșterea copiilor, cu modificările si completările ulterioare
 • HG nr.52/2011 prntru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
 • HG nr. 250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariatilor din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, cu modificările și completările ulterioare
 • OUG 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 537/2004 aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

BIBLIOGRAFIE EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONALA FUNCȚIEI DE CONSILIER ASISTENT ÎN CADRUL AUTORITĂȚII TUTELARE :

 • Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
 • Legea 156/ 2023 privind organizarea activității de prevenire a separării copilului de familie;
 • Legea 292/2011, republicata Legea asistentei sociale;
 • Legea 140/2022 privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale, modificarea și completarea unor acte normative;
 • HG 691/2015 privind aprobarea procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate;
 • Ordinul Nr.1733/2015 privind aprobarea procedurii de stabilire și plată a alocației lunare de plasament, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul Nr.95/2006 privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de asistență socială/persoane cu atribuții de asistență socială, în domeniul protecției drepturilor copilului;

Informații suplimentare se pot obține de la Serviciul Resurse Umane, Salarizare, telefon 0738.772.188