Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCTIE CONTRACTUALA DE EXECUTIE

TABEL CU REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCTIE CONTRACTUALA DE EXECUTIE DE MUNCITOR IV (BUCATAR), ORGANIZAT DE DAS TURDA IN DATA DE 17.05.2022

NR CRT.NUMARUL SI DATA DOSARULUI DE INSCRIERE A CANDIDATULUI FUNCTIA CONTRACTUALA/ SERVICIUL PT CARE ORGANIZEAZA CONCURS DE RECRUTAREPUNCT PROBA  PRACTICAREZULT PROBA PRACTICAPUNCT PROBA  INTERVREZULT PROBA  INTERVPUNCTAJ FINAL CONCURSREZULTAT CONCURS
14112/05.05.2022Muncitor IV(Bucatar), Cantina de ajutor social98Admis97.33Admis97,67Admis

Rezultatele finale ale concursului de recrutare  au fost afisate la sediul DAS Turda si pe site-ul Institutiei in data de  18.05.2022  la orele 15.00.

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE PROBEI DE INTERVIU

TABEL CU REZULTATELE  PROBEI DE INTERVIU LA CONCURSUL DE RECRUTARE ORGANIZAT IN DATA DE 17.05.2022 – DAS TURDA

NR CRT.NUMARUL SI DATA DOSARULUI DE INSCRIERE A CANDIDATULUI FUNCTIA CONTRACTUALA /SERVICIUL PT CARE ORGANIZEAZA CONCURS DE RECRUTAREPUNCTAJ

PROBEI  DE INTERVIU

REZULTATELE

PROBEI DE INTERVIU

OBS
14112/05.05.2022Muncitor IV(Bucatar), Cantina de ajutor social97.33ADMIS

Nota: rezultatele probei de interviu   au fost afisate  la sediul DAS Turda si pe site-ul DAS  in data de 17.05.2022, orele 15,00. Contestatia la proba de interviu a concursului se poate depune la Registratura DAS Turda, str. Dacia, nr. 1 pana la data de 18.05.2022, orele 14.30.

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE PROBEI PRACTICE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCTIE CONTRACTUALA DE EXECUTIE DE MUNCITOR IV (BUCATAR)

TABEL CU REZULTATELE PROBEI PRACTICE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCTIE CONTRACTUALA DE EXECUTIE DE MUNCITOR IV (BUCATAR) ORGANIZAT IN DATA DE 17.05.2022 DE  DAS TURDA

NR CRTNUMARUL SI DATA DOSARULUI DE INSCRIERE A CANDIDATULUI FUNCTIA CONTRACTUALA  /SERVICIUL PT CARE ORGANIZEAZA CONCURS DE RECRUTAREPUNCTAJ PROBA PRACTICAREZULTATELE PROBEI PRACTICEOBS
14112/05.05.2022MUNCITOR IV(BUCATAR), CANTINA DE AJUTOR SOCIAL98ADMIS 
24157/06.05.2022MUNCITOR IV(BUCATAR), CANTINA DE AJUTOR SOCIALABSENT

Nota: rezultatul probei scrise   a fost afisat  la sediul DAS Turda si pe site-ul DAS  in data de 17.05.2022, orele 13,00.Ca urmare a declaratiei pe propria raspundere a candidatei ca nu va face contestatie la punctajul obtinut la proba scrisa si a acordului dat  proba de interviu se  va sustine la Sediul Cantinei de ajutor Social din cadrul  DAS Turda, str. Eminescu  nr.1, in data de 17.05.2022,  orele 14,00.

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR

TABEL PRIVIND REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR DEPUSE PENTRU CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCȚIE CONTRACTUALA DE EXECUȚIE ORGANIZAT DE DAS TURDA ÎN DATA 17 MAI 2022

 Informaţii privind selecţia dosarelor
Data selecţiei dosarelor:  10.05.2022
 
 
Numarul si data dosarului de inscriere candidatRezultatul selecţiei dosarelorMotivul respingerii dosarului 
Dosar nr.4112/05.05.2022Admis  
Dosar nr.4157/06.05.2022AdmisVa prezenta până la data desfașurării probei scrise a concursului documentele solicitate de către membrii comisiei de concurs 

 

Publicat pe Lasă un comentariu

CONCURS BUCĂTAR

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ TURDA ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN DATA DE  17.05.2022 PENTRU OCUPAREA POSTULUI  CONTRACTUAL DE EXECUŢIE  VACANT :

 MUNCITOR IV (BUCATAR) – 1 post, durată nedeterminată, Cantina de ajutor social

Condiții specifice de participare: studii generale, profesionale sau liceale

                                                     cursuri de formare/perfecționare în meseria de bucătar

                                                     curs de igiena

                                                     minim 6 luni  în specialitatea studiilor

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Calendarul concursului:

 • depunerea dosarelor de concurs în perioada 21.04.2022- 06.05.2022, orele 12.00
 • selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în data de 9-11.05.2022
 • proba practică se va susține în data de 17.05.2022, orele 10.00
 • afişarea rezultatelor probei practice în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data susţinerii probei
 • proba de interviu se va susţine în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei practice.
 • afişarea rezultatelor probei de interviu în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei
 • afişarea rezultatelor finale în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba practică şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei practice şi probei de interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Bibliografia/tematica pentru postul de muncitor IV (bucatar)

 

 • Ordonanţă de urgenţă  nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;; Titlul III, Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice , Capitolul III – Drepturi şi obligaţii ale personalului contractual din administraţia publică, precum şi răspunderea acestuia, 549 -553
 • Ordin 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, cap VI.
 • Legea nr. 208/1997, legea cantinelor sociale
 • Fişa de post pentru Muncitor IV (bucatar)

Acte necesare la dosar:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă /în specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care va conţine, în clar, numărul, data, numele în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 • curriculum vitae;

Proba practică se va susține în data de 17.05.2022, orele 10.00 la sediul Cantinei de ajutor social Turda, Str. Eminescu, nr. 1, sau în altă locaţie comunicată în termen candidaţilor. Dosarele se depun la sediul Direcției de Asistenţă Socială Turda, Str Dacia, nr. 1, la Serviciul Resurse Umane, Salarizare până la data de 06.05.2022, orele 12.00. Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obține de la Serviciul Resurse Umane, Salarizare, telefon 0264-317137.

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE FINALE

TABEL CU REZULTATELE FINALE  LA  CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCTIE PUBLICA DE EXECUTIE DE REFERENT III SUPERIOR ORGANIZAT DE DAS TURDA IN DATA DE 10.01.2022

NR CRT.NUMARUL SI DATA DOSARULUI DE INSCRIERE A CANDIDATULUI FUNCTIA PUBLICA  /SERVICIUL PT CARE ORGANIZEAZA CONCURS DE RECRUTAREPUNCT

PROBA  SCRISA

REZULT

PROBA

SCRISA

PUNCT

PROBA  INTERV

REZULT

PROBA  INTERV

PUNCTAJ

FINAL

CONCURS

REZULTAT

CONCURS

111751/13.12.2021REFERENT III SUPERIOR (SERVICIUL RESURSE UMANE, SALARIZARE93.92Admis89.00Admis91.46Admis

Rezultatele finale ale concursului de recrutare  au fost afisate la sediul DAS Turda si pe site-ul Institutiei in data de  12.01.2022  la orele 10.00.

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE PROBEI DE INTERVIU

TABEL CU REZULTATELE  PROBEI DE INTERVIU LA CONCURSUL DE RECRUTARE ORGANIZAT IN DATA DE 10.01.2022 – DAS TURDA

NR CRT.NUMARUL SI DATA DOSARULUI DE INSCRIERE A CANDIDATULUI FUNCTIA PUBLICA  /SERVICIUL PT CARE ORGANIZEAZA CONCURS DE RECRUTAREPUNCTAJ

PROBEI  DE INTERVIU

REZULTATELE

PROBEI DE INTERVIU

OBS
111751/13.12.2021REFERENT III SUPERIOR –SERVICIUL RESURSE UMANE, SALARIZARE89.00ADMIS 

Nota: rezultatele probei de interviu   au fost afisate  la sediul DAS Turda si pe site-ul DAS  in data de 10.01.2022, orele 14.30. Contestatia la proba de interviu a concursului se poate depune la Registratura DAS Turda, str. Dacia, nr. 1 pana la data de 11.01.2022, orele 14.30.

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE PROBEI SCRISE

TABEL CU REZULTATELE  PROBEI SCRISE LA LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCTIE PUBLICA DE EXECUTIE DE REFERENT III SUPERIOR ORGANIZAT IN DATA DE 10.01.2022  DAS TURDA

NR CRTNUMARUL SI DATA DOSARULUI DE INSCRIERE A CANDIDATULUI FUNCTIA PUBLICA  /SERVICIUL PT CARE ORGANIZEAZA CONCURS DE RECRUTAREPUNCTAJ

PROBEI  SCRISE

REZULTATELE

PROBEI SCRISE

OBS
111751/13.12.2021REFERENT III  SUPERIOR –SERVICIUL RESURSE UMANE, SALARIZARE93.92ADMIS 

Nota: rezultatul probei scrise   a fost afisat  la sediul DAS Turda si pe site-ul DAS  in data de 10.01.2022, orele 12.30.Ca urmare a declaratiei pe propria raspundere a candidatei ca nu va face contestatie la punctajul obtinut la proba scrisa si a acordului dat  proba de interviu se  va sustine la sediul DAS Turda, str. Dacia  nr.1, in data de 10.01.2022,  orele 14.00.

Publicat pe Lasă un comentariu

SELECȚIA DOSARELOR

TABEL PRIVIND SELECTIA DOSARELOR DEPUSE PENTRU CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCTIE PUBLICA DE EXECUTIE   ORGANIZAT DE DAS TURDA IN DATA DE 10 IANUARIE 2022

Informaţii privind selecţia dosarelor
Data selecţiei dosarelor:  22.12.2021
Numarul si data dosarului de inscriere candidatRezultatul selecţiei dosarelorMotivul respingerii dosarului
11751/13.12.2021Admis

Rezultatele selectiei dosarelor au fost afisate la sediul DAS Turda, str. Dacia , nr. 1 si pe site-ul DAS Turda in data de 22.12.2021, orele  12.00.

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE FINALE LA CONCURS

TABEL CU REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCȚIE PUBLICĂ DE EXECUȚIE DE CONSILIER I SUPERIOR ORGANIZAT DE DAS TURDA ÎN DATA DE 15.12.2021

NR CRT.NUMĂRUL ȘI DATA DOSARULUI DE ÎNSCRIERE A CANDIDATULUI FUNCȚIA PUBLICĂ  /SERVICIUL PT. CARE ORGANIZEAZĂ CONCURS DE RECRUTAREPUNCT PROBA  SCRISĂREZULT PROBA SCRISĂPUNCT PROBA  INTERVREZULT PROBA  INTERVPUNCT FINAL CONCURSREZULTAT CONCURS
111410/26.11.2021CONSILIER I SUPERIOR (SERVICIUL RESURSE UMANE, SALARIZARE)90.67Admis89.00Admis89.84Admis

Rezultatele finale ale concursului de recrutare au fost afișate la sediul DAS Turda și pe site-ul Instituției în data de 17.12.2021 la orele 10.00.