Publicat pe Lasă un comentariu

SELECȚIA DOSARELOR

TABEL PRIVIND SELECȚIA DOSARELOR DEPUSE PENTRU CONCURSUL DE PROMOVAREA ÎN GRAD PROFESIONAL ORGANIZAT

 ÎN DATA DE 19 OCTOMBRIE 2023 PENTRU PERSONALUL DIN CADRUL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ TURDA

 Informaţii privind selecția dosarelor
Data selecției dosarelor:  11.10.2023
 
 
Numărul și data dosarului de înscriere candidatRezultatul selecției dosarelorMotivul respingerii dosarului 
Dosar nr. 9256/05.10.2023Admis 
Dosar nr. 9238/05.10.2023Admis 
Dosar nr. 9297/06.10.2023Admis 

Afișat azi, 11.10.2023

Publicat pe 2 comentarii

Ajutorului pentru încălzirea locuinței

Începand cu data de 18.10.2023, locuitorii municipiului Turda vor putea depune documentele in vederea obtinerii ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale, energie electrica, lemne, carbuni, combustibili petrolieri si a suplimentului de energie conform prevederilor Legii nr.226/16.09.2021, privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

Ajutorul se acorda numai pentru un singur sistem de incalzire, pentru consumatorii de gaze naturale, energie electrica, lemne, carbuni si combustibili petrolieri ale caror venituri nete lunare/membru de familie sunt cuprinse intre 0 si 1386 lei , iar pentru persoana singura venitul net lunar sa fie cuprins intre 0 si 2053 lei. Ajutoarele pentru incalzirea locuintei se acorda  pentru perioada 1 noiembrie 2023- 31 martie 2024.

Ajutorul pentru încălzire se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute. Formularele de cerere și declarație pe propria răspundere pot fi procurate de solicitanți de la sediul Directiei de Asistenta Sociala, str. Avram Iancu, nr.12 sau se pot completa on-line  pe portalul se.primariaturda.ro

Acte necesare pentru obtinerea ajutorului de incalzire:

 • Copii dupa actele de identitate ale persoanei singure, respective a membrilor familiei care locuiesc în fapt la adresa de domiciliu menționată pe cerere (cărți de identitate sau certificate de naștere pentru membrii familiei care au varsta până la 14 ani);
 • Adeverinţa de salariat cu venitul net (si valoarea tichetelor de masa sau de vacanta), cupon de pensie, cupon somaj sau alte acte doveditoare ale veniturilor nete din luna anterioara depunerii cererii;
 • Pentru persoanele care realizeaza venituri din I.I., P.F.A, S.R.L., este necesară o adeverință de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice Turda;
 • CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA pentru toate persoanele peste 18 ani (de la Serv.Taxe si Impozite);
 • ADEVERINTA DE LA REGISTRU AGRICOL NUMAI PENTRU CEI CARE AU TERENURI EXTRAVILANE;
 • ADEVERINTA DE TEREN AGRICOL PENTRU PERSOANELE CARE DETIN TERENURI IN ALTA LOCALITATE, DE LA PRIMARIA RESPECTIVA-cu suprafata de teren detinuta si venitul net obtinut;
 • copie dupa talonul autoturismului;
 • după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei;
 • ultima factura de gaz pentru cei care solicita ajutor de incalzire cu gaze naturale;
 • ultima factura de energie electrica pentru toti solicitantii de ajutor de incalzire ;

Cererea și declarația pe propria răspundere însoțită de documentele mai sus menționate se depun  la sediul Directiei de Asistenta Sociala, str. Avram Iancu, nr.12   personal in intervalul orar 8,00 – 13,00, prin posta, sau online pe portalul se.primariaturda.ro până la data de 20 noiembrie,  pentru ca o persoană/familie să poată beneficia de ajutor de incalzire  începând cu luna noiembrie 2023.

Pentru beneficiarii de ajutor social, cererile de incalzire , se depun  la ghiseul unde s-au depus si actele pentru ajutor social impreuna cu o factura de energie electrica.

Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista anexa, nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei.

 

LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului social

Bunuri imobile
1Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală
Bunuri mobile*
1Autoturism/Autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“
5Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
*) Aflate în stare de funcţionare
Depozite bancare
1Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei
Terenuri/animale şi/sau păsări
1Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului de incalzire.

          CUANTUMURILE LUNARE ALE AJUTOARELOR

                     PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI

Venituri nete lunare/membru de familieGaze naturale    

      (lei)           

Lemne, carbuni, combustibili petrolieri

       (lei)

Energie electrica

     (lei)

 <200 lei         250           320        500
  200,1 lei –   320 lei         225           288        450
  320,1 lei –   440 lei         200           256        400
  440,1 lei –   560 lei         175           224        350
  560,1 lei –   680 lei         150           192        300
  680,1 lei –   920 lei         125            160        250
  920,1 lei – 1040 lei         100           128        200
1040,1 lei – 1160 lei           75              96        150
1160,1 lei – 1280 lei           50             64        100
1280,1 lei – 1386 lei           25               32                                      50  

 

Pt.persoana singura:

1280,1 lei – 2053 lei           25               32                                      50  

 

SUPLIMENTUL  PENTRU ENERGIE

 SUMA FIXA, se acorda in functie de  sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum de:

 1. 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică;
 2. 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale;
 3. 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri.

În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună.

Suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe tot parcursul anului.

 

O R A R                             

AJUTOARE  DE  INCALZIRE 

 • CERERILE SI ACTELE DOVEDITOARE PENTRU LUNA NOIEMBRIE 2022 SE MAI PREIAU IN ZILELELE DE 16-17-18, IN ITERVALUL ORAR:

                          10.00 -12.00,

URMAND CA DUPA ACEASTA DATA PRELUAREA SA SE SUSPENDE PANA LA DATA DE 5 DECEMBRIE 2022.

 • CERERILE SI ACTELE DOVEDITOARE PENTRU LUNA DECEMBRIE VOR FI DEPUSE IN PERIOADA 5 – 20 DECEMBRIE IN INTERVALUL ORAR                                       

                                      8.00 – 12.00

 

        Acest program este  facut pentru a putea prelucra datele in sistemul informatic.

Publicat pe Lasă un comentariu

EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ TURDA ORGANIZEAZĂ EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

pentru personalul din cadrul instituție

în data de 19.10.2023, orele 9:00

Condițiile de participare la examenul de promovare:

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional superior celui deținut, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției contractuale ocupate;
 2. pentru a participa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare, candidatul trebuie să fi obținut cel puțin calificativul „bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate.
 3. să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

Funcțiile pentru care se organizează examenul de promovare în grad profesional și compartimentul/serviciul/centru din care face parte:

Nr.crt.Denumire funcțieCategoriaGrad professional deținutCompartimentul/ServiciulGradul profesional pentru care se organizează examenul
1CONSILIERexecuțieASISTENTAUTORITATE TUTELARĂPRINCIPAL
2INSPECTOR DE SPECIALITATEexecuțieISERVICIUL RESURSE UMANE SALARIZAREIA
3CONSILIER JURIDICexecuțieICENTRUL DE CONSILIERE FEMEI SI COPII, VICTIME ALE VIOLENȚEI DOMESTICEIA

Dosarul de concurs al examenului de promovare conține în mod obligatoriu :

 1. Cerere de înscriere;
 2. copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de Serviciul Resurse umane, Salarizare în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 3. Adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă ecestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară care să nu fi fost radiată;
 4. copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 3 ani de activitate;

PROBELE EXAMENULUI:

Dosarele se depun la sediul DAS Turda, Biroul Resurse Umane, în termen de 5 zile lucrătoare de la data afișării anunțului- 10.10.2023

Afișarea rezultatelor selecției dosarelor  -11.10.2023

Proba scrisă a concursului se va desfășura la sediul Direcției de Asistență Socială, str. Avram Iancu nr. 12 în data de 19.10.2023, la orele 9.00;

BIBLIOGRAFIE EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL PENTRU FUNCȚIA DE CONSILIER JURIDIC II – CENTRUL DE CONSILIERE FEMEI ȘI COPII- VICTIME ALE VIOLENȚEI DOMESTICE

 • Legea nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;
 • Hotărâre nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din legea nr. 98/2016privind achizițiile publice;
 • Legea nr. 217/2003 din 22 mai 2003, republicată pentru prevenirea și combaterea violenței domestice;
 • Legea nr.292/2011, legea asistenței sociale cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanță de urgență nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind codul administrativ;

BIBLIOGRAFIE EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONALA FUNCȚIEI DE INSPECTOR DE SPECIALITATE I DIN CADRUL SERVICIUL RESURSE UMANE, SALARIZARE

 • Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 53 din 2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • HG nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 • HG nr. 286/2011 – aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale din sectorul bugetar, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare;
 • OUG 111/2010 privind concediul și indemnizatia lunară pentru creșterea copiilor, cu modificările si completările ulterioare
 • HG nr.52/2011 prntru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
 • HG nr. 250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariatilor din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, cu modificările și completările ulterioare
 • OUG 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 537/2004 aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

BIBLIOGRAFIE EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONALA FUNCȚIEI DE CONSILIER ASISTENT ÎN CADRUL AUTORITĂȚII TUTELARE :

 • Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
 • Legea 156/ 2023 privind organizarea activității de prevenire a separării copilului de familie;
 • Legea 292/2011, republicata Legea asistentei sociale;
 • Legea 140/2022 privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale, modificarea și completarea unor acte normative;
 • HG 691/2015 privind aprobarea procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate;
 • Ordinul Nr.1733/2015 privind aprobarea procedurii de stabilire și plată a alocației lunare de plasament, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul Nr.95/2006 privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de asistență socială/persoane cu atribuții de asistență socială, în domeniul protecției drepturilor copilului;

Informații suplimentare se pot obține de la Serviciul Resurse Umane, Salarizare, telefon 0738.772.188

Publicat pe Lasă un comentariu

SELECȚIA DOSARELOR

 TABEL PRIVIND SELECȚIA DOSARELOR DEPUSE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR  CONTRACTUALE DE EXECUŢIE VACANTE LA CONCURSUL ORGANIZAT DE DAS TURDA ÎN DATA 23 MAI 2023

 Informaţii privind selecția dosarelor
 Data selecției dosarelor: 16.05.2023
Numărul și data dosarului de înscriere candidatRezultatul selecției dosarelorMotivul respingerii dosarului 
Dosar nr. 4364/12.05.2023Admis 
Dosar nr. 4371/12.05.2023Admis 
Dosar nr. 4385/15.05.2023Admis 
Publicat pe Lasă un comentariu

CONCURS ÎN DATA DE 23 MAI 2023 – ÎNGRIJITOR LA DOMICILIU

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ TURDA ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN DATA DE 23 mai  2023, ORELE 10,00 PENTRU OCUPAREA POSTURILOR  CONTRACTUALE DE EXECUȚIE VACANTE:

ÎNGRIJITOR LA DOMICILIU – 2 posturi, durată nedeterminată, Centrul de zi si Centrul de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice

 • Condiții specifice de participare : studii generale, profesionale sau liceale absolvite cu certificat/diplomă de absolvire sau diplomă de bacalaureat;
 • Curs de îngrijitor la domiciliu acreditat de către MMPS
 • nu este necesară vechime în specialitatea studiilor

ÎNGRIJITOR  –   3 posturi, durată  nedeterminată, Locuinţa maxim protejată pentru adulţi cu probleme de sănatate mintală 6 locuri ( mun Turda,  strada Aleea Salcâmilor nr 8, jud Cluj)

 • Condiții specifice de participare : studii generale, profesionale sau liceale absolvite cu certificat/diplomă de absolvire sau diplomă de bacalaureat;
 • nu este necesară vechime în specialitatea studiilor

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale prevăzute în HGR 1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

 • are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are capacitate de muncă;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 • nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Bibliografia/tematica pentru postul de Îngrijitor la domiciliu- – Centrul de zi şi Centrul de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice:

 • Legea nr. 17 / 2000, republicată privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, Capitolul I – Dispoziții generale;  Capitolul II- Servicii și beneficii sociale
 • Legea asistenței sociale nr.292/2011 republicată și actualizată: Capitolul III – Sistemul de servicii sociale; Capitolul IV- Măsuri integrate de asistență social -Secțiunea a 4-a – Asistența socială a persoanelor vârstnice

 Bibliografia/tematica pentru postul  de Îngrijitor – Locuința maxim protejată pentru adulți cu probleme de sănătate mintală 6 locuri:

 • Ordin nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia:Anexa 1-Norme tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private; Capitolul I- Definiţii;   Capitolul II-Curățarea- ;  Capitolul III- Dezinfecția-art. 8; Anexa 3  – Procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc;

Acte necesare la dosar:

a) formular de înscriere la concurs;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

j) raport de evaluare psihologică de la un cabinet acreditat

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) este prevăzut în anexele anunțului.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b) – e) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Certificatul de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului, anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

Documentul prevăzut la alin. (1) lit. h) poate fi solicitat şi de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.

Raportul de evaluare psihologica mentional la lit j) se prezinta în original.

În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale instituţiilor sau autorităţilor publice, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la b) – e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.

            Calendarul concursului:

 • depunerea dosarelor de concurs în perioada 2 -15 mai  2023, orele 13.00
 • selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în perioada 16-18 mai 2023
 • proba scrisa se va susține în data de 23 mai 2023 , orele 10 .00
 • afişarea rezultatelor probei scrise în termen de maxim 1 zi  lucrătoare de la data susţinerii probei
 • proba de interviu se va susţine în data de 25 mai 2023 , orele 10.00.
 • afişarea rezultatelor probei de interviu în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data susţinerii probei
 • afişarea rezultatelor finale în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba practică şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi probei de interviul, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Proba scrisă se va susține în data de 23 mai  2023, orele 10.00 la sediul Direcției de Asistenţă Socială Turda, Str. Avram Iancu , nr. 12, sau în altă locaţie comunicată în termen candidaţilor.

Dosarele se depun la sediul Direcției de Asistenţă Socială Turda, Str Avram Iancu , nr. 12, la Serviciul Resurse Umane, Salarizare până la data de  15 mai  2023 orele 13.00.

Informaţii suplimentare se pot obține de la Serviciul Resurse Umane, Salarizare, telefon 0264-317137; 0738/772188.

Anexa 3 Model adeverinta vechime-1

Nota GDPR

Formular inscriere

Publicat pe Un comentariu

CONCURS ÎN DATA DE 23 MAI 2023 – ÎNGRIJITOR

 1. DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ TURDA ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN DATA DE 23 mai  2023, ORELE 12,00 PENTRU OCUPAREA POSTURILOR  CONTRACTUALE DE EXECUȚIE VACANTE:

ÎNGRIJITOR – 1 post, durată nedeterminată

 • Condiţii specifice de participare: absolvent studii generale sau liceale
 • vechime în muncă: minim 6 luni

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale prevăzute în HGR 1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

 • are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are capacitate de muncă;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 • nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Bibliografia/tematica pentru postul  de Îngrijitor

 • Ordinul 261/2007, pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare, art. 1-7 din Anexa 1
 • Ordinul 119/2014, pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, Cap. VI, art. 46-50
 • OUG 57/2019 Codul administrativ, Titlul III – Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cap. III – Drepturi și obligații ale personalului contractual din administrația publică, precum și răspunderea acestuia, art. 549 – 553 și art. 563 – 579
 • Curăţarea şi dezinfecţia spaţiilor publice, tehnici de lucru şi metode de aplicare a dezinfectantelor.

Acte necesare la dosar:

 1. formular de înscriere la concurs;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 5. copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. curriculum vitae, model comun european.
 10. raport de evaluare psihologică de la un cabinet acreditat

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) este prevăzut în anexele anunțului.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b) – e) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Certificatul de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului, anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

Documentul prevăzut la alin. (1) lit. h) poate fi solicitat şi de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.

Raportul de evaluare psihologica mentional la lit j) se prezinta în original.

În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale instituţiilor sau autorităţilor publice, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la b) – e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.

            Calendarul concursului:

 • depunerea dosarelor de concurs în perioada 2 -15 mai 2023, orele 13.00
 • selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în perioada 16-18 mai 2023
 • proba practica se va susține în data de 23 mai 2023 , orele 12 .00
 • afişarea rezultatelor probei practie în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data susţinerii probei
 • proba de interviu se va susţine în data de 25 mai 2023 , orele 12.00.
 • afişarea rezultatelor probei de interviu în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data susţinerii probei
 • afişarea rezultatelor finale în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba practică şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi probei de interviul, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Proba practică se va susține în data de 23 mai  2023, orele 12.00 la sediul Direcției de Asistenţă Socială Turda, Str. Avram Iancu , nr. 12, sau în altă locaţie comunicată în termen candidaţilor.

Dosarele se depun la sediul Direcției de Asistenţă Socială Turda, Str Avram Iancu, nr. 12, la Serviciul Resurse Umane, Salarizare până la data de  15 mai  2023 orele 13.00. Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selecției dosarelor se vor afişa la sediul şi pe site-ul instituţiei.

Informaţii suplimentare se pot obține de la Serviciul Resurse Umane, Salarizare, telefon 0264-317137; 0738/772188.

Formular inscriere

Nota GDPR

Anexa 3 Model adeverinta vechime-1

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE FINALE

TABEL CU REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCTII CONTRACTUALE DE EXECUTIE VACANTE ORGANIZAT IN DATA DE 14.03.2023 DE  DAS TURDA

NR CRT.NUMARUL SI DATA DOSARULUI DE INSCRIERE A CANDIDATULUI FUNCTIA CONTRACTUALA/ SERVICIUL PT CARE ORGANIZEAZA CONCURS DE RECRUTAREPUNCTAJ PROBA  SCRISAREZULTAT PROBA SCRISAPUNCTAJ PROBA  INTERVIUREZULTAT PROBA  INTERVIUPUNCTAJ FINAL CONCURSREZULTAT CONCURS
1Dosar nr. 2066/27.02.2023Kinetoterapeut/Centrul de zi şi Centrul de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice100ADMIS100ADMIS

 

100ADMIS
2Dosar nr. 2051/27.02.2023Kinetoterapeut/Centrul de zi şi Centrul de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice99ADMIS96.67ADMIS97.84RESPINS
3Dosar nr. 2047/27.02.2023Kinetoterapeut/Centrul de zi şi Centrul de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice70ADMIS91ADMIS80.5RESPINS
5Dosar nr. 1885/21.02.2023Îngrijitor la domiciliu /Centrul de zi si Centrul de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice61.66ADMIS88.67ADMIS75.17ADMIS
4Dosar nr. 2023/24.02.2023Ingrijitor /Locuinţa maxim protejată pentru adulţi cu probleme de sănatate mintală 6 locuri62ADMIS80.33ADMIS71.17ADMIS
6Dosar nr. 2094/28.02.2023Kinetoterapeut/Centrul de zi şi Centrul de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice67.32ADMISRESPINS67.32RESPINS

Rezultatele finale ale concursului de recrutare  au fost afisate la sediul DAS Turda si pe site-ul Institutiei in data de  21.03.2023  la orele 15.00

Publicat pe 2 comentarii

REZULTATELE PROBEI DE INTERVIU

TABEL CU REZULTATELE PROBEI DE INTERVIU LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR  CONTRACTUALE DE EXECUŢIE  VACANTE ORGANIZAT IN DATA DE 14.03.2023 DE  DAS TURDA

NR CRT.NUMARUL SI DATA DOSARULUI DE INSCRIERE A CANDIDATULUI FUNCTIA CONTRACTUALA /SERVICIUL PT CARE ORGANIZEAZA CONCURS DE RECRUTAREPUNCTAJUL PROBEI  DE INTERVIUREZULTATELE PROBEI DE INTERVIU OBS
1Dosar nr. 1885/21.02.2023Îngrijitor la domiciliu /Centrul de zi si Centrul de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice88.67ADMIS
2Dosar nr. 2023/24.02.2023Ingrijitor /Locuinţa maxim protejată pentru adulţi cu probleme de sănatate mintală 6 locuri80.33ADMIS
3Dosar nr. 2047/27.02.2023Kinetoterapeut/Centrul de zi şi Centrul de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice91ADMIS
4Dosar nr. 2066/27.02.2023Kinetoterapeut/Centrul de zi şi Centrul de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice100ADMIS

 

5Dosar nr. 2051/27.02.2023Kinetoterapeut/Centrul de zi şi Centrul de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice96.67ADMIS
6Dosar nr. 2094/28.02.2023Kinetoterapeut/Centrul de zi şi Centrul de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstniceRESPINSABSENT

Nota: rezultatele probei de interviu  au fost afisate  la sediul DAS Turda si pe site-ul DAS  in data de  20.03.2023, orele 14,00. Contestatia la proba de interviu a concursului se poate depune la Registratura DAS Turda, str. Dacia, nr. 1 pana la data de 21.03.2023, orele 14.00.

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE PROBEI SCRISE DUPA REZOLVAREA CONTESTATIILOR

TABEL CU REZULTATELE PROBEI SCRISE DUPA REZOLVAREA CONTESTATIILOR LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR  CONTRACTUALE DE EXECUŢIE  VACANTE ORGANIZAT IN DATA DE 14.03.2023 DE  DAS TURDA

NR CRTNUMARUL SI DATA DOSARULUI DE INSCRIERE A CANDIDATULUI FUNCTIA CONTRACTUALA  /SERVICIUL PT CARE ORGANIZEAZA CONCURS DE RECRUTAREPUNCTAJ PROBA SCRISAREZULTATELE PROBEI SCRISAOBS
1Dosar nr. 1885/21.02.2023Îngrijitor la domiciliu /Centrul de zi si Centrul de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice61.66ADMIS
2Dosar nr. 2023/24.02.2023Ingrijitor /Locuinţa maxim protejată pentru adulţi cu probleme de sănatate mintală 6 locuri62ADMIS
3Dosar nr. 2047/27.02.2023Kinetoterapeut/Centrul de zi şi Centrul de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice70ADMIS
4Dosar nr. 2066/27.02.2023Kinetoterapeut/Centrul de zi şi Centrul de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice100ADMIS
5Dosar nr. 2051/27.02.2023Kinetoterapeut/Centrul de zi şi Centrul de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice99ADMIS
6Dosar nr. 2094/28.02.2023Kinetoterapeut/Centrul de zi şi Centrul de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice67.32ADMIS

Nota:

Rezultatele probei scrise dupa rezolvarea contestatiilor ale concursului de recrutare  au fost afisate la sediul DAS Turda si pe site-ul Institutiei in data  de  16.03.2023  la orele 13.00.

Proba de interviu se va sustine la sediul DAS Turda, str. Avram Iancu, nr. 12  , in data de 20.03.2023, de la orele 10.00.