Publicat pe Lasă un comentariu

SELECȚIA DOSARELOR

TABEL PRIVIND SELECȚIA DOSARELOR DEPUSE PENTRU OCUPAREA POSTULUI  CONTRACTUAL DE EXECUŢIE INSPECTOR SPECIALITATE S/IA VACANT ORGANIZAT DE DAS TURDA ÎN DATA 10 IUNIE 2024

  Informaţii privind selecţia dosarelor
 Data selecţiei dosarelor:  04.06.2024
Numarul si data dosarului de inscriere candidat

 

Rezultatul selecţiei dosarelorMotivul respingerii dosarului 
Dosar nr. 4568/28.05.2024RESPINSLipsă vechime în specialitatea studiilor 

Afișat zi, 04.06.2024

Nr. 4867/04.06.2024

Publicat pe Lasă un comentariu

CONCURS ÎN DATA DE 10 IUNIE 2024

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ TURDA ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN DATA DE 10 IUNIE 2024 PENTRU OCUPAREA POSTULUI CONTRACTUAL DE EXECUŢIE VACANT DE :

 

 1. INSPECTOR SPECIALITATE S/IA – 1 post, durată nedeterminată – Compartimentul evidență și plată beneficii de asistență socială

Condiții specifice de participare :

-studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

-vechime în specialitatea studiilor : minim 7 ani

-raport de muncă cu durată normală a timpului de muncă (8h/zi)

Poate participa la concurs persoana care îndeplinește următoarele condiţii generale prevăzute în HGR 1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

 1. are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. nu a comis infracţiunile prevăzute la 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Calendarul concursului:

 • depunerea dosarelor de concurs în perioada 17 – 30 mai 2024, ora 15
 • selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în perioada 31 mai 2024– 04 iunie 2024
 • proba scrisă se va susţine în data de 10 iunie 2024, orele 10,00
 • afişarea rezultatelor probei scrise în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei
 • proba de interviu se va susţine într-un termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise
 • afişarea rezultatelor probei de interviu în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei
 • afişarea rezultatelor finale în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi probei de interviul, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor

Atribuțiile postului:

organizează activitatea de întocmire a nomenclatorului arhivistic și urmărește modul de aplicare a acestuia

-asigură legătura cu Arhivele Naționale Cluj

-verifică și preia dosarele de la creatori pe bază de inventare și procese verbale

-pregătește pe baza inventarelor cutii de arhivare cu dosare pentru depunerea pe rafturi în arhivă

-ține evidența tuturor documentelor intrate, ieșite și împrumutate din arhiva unității

-întocmește situațiile necesare selecționării documentelor cu termen de păstrare expirat

-primește și administrează dosarele de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței depuse în conformitate cu legislația în vigoare

-administrează baza de date care cuprinde beneficiarii de ajutoare pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale

-întocmește lunar situații centralizatoare, situații statistice privind beneficiarii și cuantumul ajutoarelor pentru încălzirea locuinței

-întocmește dispozițiile de acordare sau neacordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței și le trimite titlarilor de cereri

-asigură legătura cu furnizorii de gaze naturale pentru aprobarea corectă a sumelor cuvenite

-arhivează toate actele în baza nomenclatorului arhivistic

-îndeplinește alte sarcini adaptate legislației în vigoare și conform specializării sale

-răspunde de corectitudinea informațiilor furnizate și utilizate în vederea pregătirii unor decizii

-răspunde de furnizarea corectă și la timp a informațiilor solicitate

-răspunde de modul de implementare a standardelor SCIM și de însușirea și respectarea procedurilor de sistem elaborate la nivel de instituție și a procedurilor operaționale la nivelul SEFA, EPBAS

-atribuții precizate în fișa postului

Bibliografia/tematica  

 1. OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Tematica: Partea a-VI-a – Titlul III – Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice

 1. Legea nr. 292/2011 din 20 decembrie 2011, legea asistenţei sociale;

Tematica : cap.II, cap.IV, cap.V secțiunea 2, cap.VI

 1. HG 1154/2022 normele metodologice de aplicare a legii 196/2016

Tematica : Anexa 4 -lista bunurilor ce conduc la excluderea VMI

 1. Legea nr. 16 din 2 aprilie 1996 (*republicată*), privind Arhivele Naţionale;
 2. Legea 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică
 3. Legea 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie
 4. HG 1073/2021 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie

Acte necesare la dosar:

 1. formular de înscriere la concurs
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 5. copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. curriculum vitae, model comun european.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. 2) – 5) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

În conformitate cu prevederile OUG 41/2016 și ale Legii 9/2023, actele solicitate la dosar, precum şi certificatul de încadrare într-un grad de handicap, după caz, se vor prezenta în original. Secretarul comisiei de concurs va realiza copii ale documentelor solicitate și le va certifica pentru conformitate cu originalul.

Certificatul de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului, anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale instituţiilor sau autorităţilor publice, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la b) – e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise, după caz, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.

Dosarele se depun la sediul Direcției de Asistență Socială Turda, str. Avram Iancu, nr.12 până la data de 30 mai 2024, orele 15. Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selecției dosarelor se vor afişa la sediul şi pe site-ul instituţiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane,  telefon 0264-317.137 sau 0738.772.188

Nr.4179/16.05.2024

Afișat în data de 17.05.2024

Publicat pe Lasă un comentariu

SPRIJIN PENTRU COPIII PROVENIȚI DIN FAMILII DEFAVORIZATE

În conformitate cu OUG 34/2024 mamele aflate în situații defavorizate vor primi TICHETE SOCIALE pe suport electronic, în valoare de 2.000 de lei, pentru nou-născuți. Această măsură se derulează prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027. Banii pot fi folosiți doar pentru produse necesare îngrijirii nou-născutului.
• Sprijinul material se acordă în perioada 2024 – 2027, pentru copii născuți începând cu data de 12 aprilie 2024, dar nu mai târziu de 3 luni de la nașterea copilului, cu încadrarea în categoriile prevăzute de lege. De asemenea, în cazul unei nașteri multiple, sprijinul material se acordă pentru fiecare nou-născut.
• Valoarea tichetului social va fi acordată într-o singură tranșă pentru fiecare nou-născut.
Potrivit OUG 34/2024, CATEGORIILE DE PERSOANE care vor primi tichete sociale pentru nou-născuți sunt:
a) Mamele care beneficiază de venit minim de incluziune acordat în baza Legii nr. 196/2016, cu modificările și completările ulterioare;
b) mamele cu dizabilități;
c) mamele aflate temporar în situații critice de viață, respectiv victime ale calamităților, ale violenței domestice, persoane dependente și/sau care se află în situații deosebite de vulnerabilitate, stabilite prin ancheta socială sau referat întocmite de autoritățile publice cu atribuții în domeniul asistenței sociale la solicitarea persoanei sau la sesizarea unui terț;
d) mamele care nu dețin acte de identitate;
e) mamele minore ;
f) mamele cetățeni străini sau apatrizi proveniți din zone de conflict armat.
Prin excepție, în cazul în care copilul este lipsit de ocrotirea mamei în primele 3 luni de la naștere, tichetul social poate fi acordat reprezentantului legal al copilului.
Tichetele sociale pot fi folosite în termen de maximum 6 luni de la data emiterii, doar pe teritoriul României și nu permit efectuarea de operațiuni de retragere numerar sau de preschimbare în numerar.
Cererile se depun la sediul Direcției de Asistență Socială Turda, strada Avram Iancu, nr. 12.
Program cu publicul:
 • Luni, Miercuri, Joi – 8:00-13:00;
 • Marți – 8:00-16:00
 • Vineri: 8:00-12:30.
La depunere, cererile vor fi însoțite de următoarele documente: – BI/CI mamă, certificat de naștere copil, certificat de handicap, dacă este cazul.
Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la numărul de telefon 0264 – 317.137, adresa de e-mail: office@asistentasocialaturda.ro sau direct la sediul Direcției de Asistență Socială.
May be an image of baby
Publicat pe Lasă un comentariu

50 ani de căsătorie

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ – TURDA aduce la cunoștința cuplurilor care împlinesc 50 ani de căsătorie, că evenimentul va fi organizat în data de 14.12.2023 orele 09.00 în Sala mare a Primăriei Turda.

Toate persoanele care și-au depus cereri sunt rugate să se prezinte la sediul Primăriei din P-ța 1 Decembrie 1918 nr. 28  începând cu orele 08.30, având asupra lor cartea de identitate.

Cuplurile care nu și-au depus cerere, dar care împlinesc 50 ani de la încheierea căsătoriei până la această dată, sunt așteptate pe str. Avram Iancu nr 12, până la data de 12.12.2023 orele 13.00  cu următoarele acte în original și copie: certificatul de căsătorie, cartea de identitate a ambilor soți, precum și un certificat fiscal de la Serviciul Impozite și Taxe.

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE PROMOVARE

TABEL CU REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE PROMOVAREA ÎN GRAD PROFESIONAL ORGANIZAT ÎN DATA DE 4 DECEMBRIE 2023 PENTRU PERSONALUL DIN CADRUL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ TURDA

NUMĂRUL ȘI DATA DOSARULUI DE ÎNSCRIERE A CANDIDATULUI FUNCȚIA / SERVICIUL PT CARE ORGANIZEAZA CONCURS DE PROMOVAREPUNCTAJ PROBĂ  SCRISĂREZULTAT PROBĂ SCRISĂPUNCTAJ PROBĂ  INTERVIUREZULTAT PROBĂ  INTERVIUPUNCTAJ FINAL CONCURSREZULTAT CONCURS
Dosar nr. 10.691/17.11.2023Consilier principal/ Compartimentului prevenire situații de urgență și marginalizare 90ADMIS85ADMIS87.5ADMIS

Rezultatele finale ale concursului de promovare au fost afișate la sediul DAS Turda și pe site-ul instituției în data de 06.12.2023  la orele 15.00

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE PROBEI DE INTERVIU

TABEL CU REZULTATELE PROBEI DE INTERVIU LA CONCURSUL DE PROMOVAREA ÎN GRAD PROFESIONAL ORGANIZAT ÎN DATA DE 4 DECEMBRIE 2023 PENTRU PERSONALUL DIN CADRUL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ TURDA

NR CRT.NUMĂRUL ȘI DATA DOSARULUI DE ÎNSCRIERE A CANDIDATULUI FUNCȚIA /SERVICIUL PT CARE ORGANIZEAZĂ CONCURS DE PROMOVAREPUNCTAJUL PROBEI  DE INTERVIUREZULTATELE PROBEI DE INTERVIU OBS.
3Dosar nr. 10.691/17.11.2023Consilier principal/ Compartimentului prevenire situații de urgență și marginalizare

 

85ADMIS

 Notă: -ca urmare a declarației pe propria răspundere a candidaților că nu vor face contestație la punctajul obținut la proba scrisă și a acordului dat, proba de interviu se va susține la sediul DAS Turda, str. Avram Iancu nr.12, în data de 05.12.2023, ora 13.

-rezultatele probei de interviu  au fost afișate  la sediul DAS Turda și pe site-ul DAS  în data de 05.12.2023, orele 14.00. Contestația la proba de interviu a concursului se poate depune la Registratura DAS Turda, str. Avram Iancu, nr. 12 până la data de 06.12.2023, orele 14.00.

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE PROBEI SCRISE

TABEL CU REZULTATELE PROBEI SCRISE PENTRU CONCURSUL DE PROMOVAREA ÎN GRAD PROFESIONAL ORGANIZAT ÎN DATA DE 4 DECEMBRIE 2023 PENTRU PERSONALUL DIN CADRUL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ TURDA

NR CRTNUMĂRUL ȘI DATA DOSARULUI DE ÎNSCRIERE A CANDIDATULUI FUNCȚIA /SERVICIUL PT CARE ORGANIZEAZĂ CONCURS DE PROMOVAREPUNCTAJ PROBĂ SCRISĂREZULTATELE PROBEI SCRISEOBS.
3Dosar nr. 10.691/17.11.2023Consilier principal/ Compartimentului prevenire situații de urgență și marginalizare 90ADMIS

Notă:

Rezultatele probei scrise a fost afișat la sediul DAS Turda și pe site-ul DAS în data de 05.12.2023  la orele 9.00.

Publicat pe Lasă un comentariu

SELECȚIA DOSARELOR DEPUSE PENTRU CONCURSUL DE PROMOVAREA

TABEL PRIVIND SELECȚIA DOSARELOR DEPUSE PENTRU CONCURSUL DE PROMOVAREA ÎN GRAD PROFESIONAL ORGANIZAT ÎN DATA DE 4 DECEMBRIE 2023 PENTRU PERSONALUL DIN CADRUL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ TURDA

 Informaţii privind selecția dosarelor
Data selecției dosarelor:  22.11.2023
Numărul și data dosarului de înscriere candidatRezultatul selecției dosarelorMotivul respingerii dosarului
Dosar nr. 10.691/17.11.2023Admis

Afișat azi, 22.11.2023

Publicat pe Lasă un comentariu

EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ TURDA ORGANIZEAZĂ EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

pentru personalul din cadrul instituție

în data de 04.12.2023, orele 9:00

Condițiile de participare la examenul de promovare:

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional superior celui deținut, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
 2. să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
 3. să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

Funcția pentru care se organizează examenul de promovare în grad profesional și compartimentul/serviciul/ din care face parte:

Nr.crt.Denumire funcțieCategoriaGrad profesional deținutCompartimentul/

Serviciul

Gradul profesional pentru care se organizează examenul
1CONSILIERexecuțieASISTENTCompartimentul prevenire situații de urgență și marginalizarePRINCIPAL

Dosarul de concurs al examenului de promovare conține în mod obligatoriu :

 1. Formularul de înscriere;
 2. Copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de Serviciul Resurse umane, Salarizare în vederea atestării vechimii în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
 3. Adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară care să nu fi fost radiată;
 4. Copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;

PROBELE EXAMENULUI:

Dosarele se depun la sediul DAS Turda, Biroul Resurse Umane, în termen de 20 zile de la data afișării anunțului- 21.11.2023

Afișarea rezultatelor selecției dosarelor  -22.11.2023

Proba scrisă a concursului se va desfășura la sediul Direcției de Asistență Socială, str. Avram Iancu nr. 12 în data de 04.12.2023 la orele 9.00;

BIBLIOGRAFIE EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL A FUNCȚIEI DE CONSILIER ASISTENT ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI PREVENIREA SITUAȚII DE URGENȚĂ ȘI MARGINALIZARE

 1. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, titlul I și II ale părții a VI ;
 2. Constituţia României, republicată;
 3. Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările si completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată cu modificările și completările ulterioare.
 5. Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune (VMI)
 6. HG 1154/2022 normele metodologice de aplicare a legii 196/2016
 7. Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale.
 8. Hotararea nr. 1149/ 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale.
 9. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
 10. Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă

Informații suplimentare se pot obține de la Serviciul Resurse Umane, Salarizare, telefon 0738.772.188

Publicat pe Lasă un comentariu

Venitul Minim de Incluziune

Ce este Venitul Minim de Incluziune (VMI)?

VMI reprezintă un program unic de asistență socială, creat pentru a ajuta persoanele și familiile vulnerabile să depășească obstacolele financiare pe care le întâmpină și să-și îmbunătățească viața. Acesta este un beneficiu prevăzut în Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune și are două componente:

SPRIJIN PENTRU INCLUZIUNE

Are ca scop prevenirea și combaterea sărăciei și a riscului de excluziune socială și înlocuiește ajutorul social acordat anterior pentru asigurarea venitului minim garantat (VMG).

SPRIJIN PENTRU FAMILIILE CU COPII

Se acordă familiilor cu copii aflați în întreținere cu vârsta de până la 18 ani și are ca scop prevenirea sărăciei și încurajarea participării copiilor la educație, înlocuind alocația pentru susținerea familiei (ASF).

IMPORTANT!

VMI se acordă începând cu luna ianuarie 2024 persoanelor/familiilor solicitante. Acesta înlocuiește prestațiile anterioare, respectiv, venitul minim garantat (VMG) și alocația pentru susținerea familiei (ASF).

Care sunt avantajele VMI?

 1.  Beneficiile VMI (ajutor de incluziune și/sau ajutor pentru familia cu copii) se acordă sub formă de plată unică lunară.
 2. Solicitanții de VMI sunt asigurați în sistemul de sănătate.
 3. Solicitanților de VMI li se asigură locuința împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor.
 4. Dacă sunteți solicitant de VMI aveți acces automat la serviciile sociale disponibile, în funcție de nevoile identificate, în vederea depășirii situațiilor de dificultate.
 5. Ca solicitant de VMI intrați în categoria consumatorilor vulnerabili și veți primi ajutoare pentru încălzirea locuinței și de alte măsuri destinate consumatorului vulnerabil.
 6. VMI promovează munca ca solicitant de VMI sunteți sprijiniți prin stimulente financiare inclusiv în situația în care veți obține venituri prin muncă și veți beneficia de măsuri care să sprijine accesul la locuri de muncă.
 7. Programul încurajează participarea copiilor din familiile vulnerabile la educație, pentru un viitor mai bun.

Cine poate solicita VMI?

 Persoanele singure și familiile aflate în situație de dificultate, care îndeplinesc condițiile de acordare potrivit legii.

Solicitanții trebuie să aibă reședința sau/și domiciliul în România și să facă dovada acesteia.

 

Cum se solicită VMI?

 Dacă sunteți solicitant de venit minim garantat (VMG) și/sau de alocație pentru susținerea familiei (ASF):

 1. Veți obține informații despre VMI de la Direcția de Asistență Socială Turda.
 2. Începând cu 1 noiembrie 2023 puteți depune la Direcția de Asistență Socială Turda documentele pentru acordarea VMI.
 3. Ce trebuie depus?
  1. Cererea de acordare a VMI – modelul cererii se găsește la Directia de asisstenta sociala Turda.
  2. Cererea de acordare a VMI trebuie însoţită de documentele doveditoare, inclusiv în cazul cetăţenilor străini sau apatrizi, precum şi al persoanelor fără adăpost.
  3. Cererea se depune pe suport hârtie sau se transmite electronic şi se înregistrează la Directia de asistenta sociala Turda.

Dacă nu ați beneficiat de VMG sau ASF până acum, dar vă aflați în situație de dificultate:

 1. Veți obține informații despre VMI de la Direcția de Asistență Socială Turda.
 2. Începând cu 1 noiembrie 2023 puteți depune la Direcția de Asistență Socială Turda documentele pentru acordarea VMI.
 3. Ce trebuie depus?
  1. Cererea de acordare a VMI – modelul cererii se găsește la primărie.
  2. Cererea de acordare a VMI trebuie însoţită de documentele doveditoare, inclusiv în cazul cetăţenilor străini sau apatrizi, precum şi al persoanelor fără adăpost.
  3. Cererea se depune pe suport hârtie sau se transmite electronic şi se înregistrează la Directia de asistenta sociala in localitatea în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul ori reşedinţa sau, după caz, trăieşte titularul

 

Care sunt condițiile de acordare VMI?

 Pentru a beneficia de venit minim de incluziune trebuie să îndepliniți următoarele condiții generale:

 • Să nu dispuneți de venituri suficiente pentru a vă asigura un nivel de trai minim.
 • Să aveți venituri nete lunare ajustate de până la 275 lei, respectiv până la 400 lei pentru persoana singură în vârstă de cel puțin 65 de ani, pentru acordarea ajutorului de incluziune.
 • Să aveți venituri nete lunare ajustate de până la 700 lei, pentru acordarea ajutorului pentru familia cu copii.
 • Să completați cererea de acordare a venitului minim de incluziune și să furnizați documentele justificative.
 • Cererea va fi analizată de către reprezentanții primăriei pentru verificarea îndeplinirii condițiilor de acordare a Se va realiza verificarea documentelor depuse și va avea loc o anchetă socială în teren, la reședința declarată.
 • Să vi se aprobe acordarea VMI prin dispoziția primarului.

 

Înregistrarea solicitanților

Toți beneficiarii actuali de VMG și ASF trebuie să se înregistreze în sistem începând cu data de 1 noiembrie și până la 31 decembrie 2023. Aceasta este o măsură esențială pentru a nu pierde dreptul la VMI odată cu aplicarea legii de la 1 ianuarie 2024.

 

Ce documente sunt necesare pentru a solicita VMI?

 • Formular standard de cerere pentru acordare VMI
 • Declarație pe propria răspundere
 • Actul de identitate al solicitantului și al membrilor familiei
 • Adeverințe de venit pentru toate sursele de venit ale familiei
 • Certificat de naștere pentru fiecare copil
 • Certificatul de deces pentru oricare membru decedat al familiei
 • Dovada școlarizării pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 16 ani
 • Angajamentul de plată (pentru situațiile în care se pot constata drepturi acordate necuvenit)
 • Alte documente specifice situației beneficiarului

 

Care este cuantumul VMI*?

*Exemplificare

 • Cuantumul ajutorului de incluziune acordat familiei/persoanei singure reprezintă diferența dintre cuantumul maxim prevăzut de lege – 275 lei/lună/membru de familie sau 400 lei/lună în cazul persoanei singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani și cuantumul venitului net ajustat calculat conform legii.
   • Cuantumul maxim, pentru beneficiarii care nu obțin niciun venit, este de 275 lei/lună/ membru de familie, iar, în cazul persoanei singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani, cuantumul maxim este de 400 lei/lună.
 • Cuantumul ajutorului pentru familia cu copii este stabilit în funcție de nivelul venitului net lunar ajustat și numărul de copii din familie:
   • Pentru familia beneficiară de ajutor de incluziune, precum și pentru cea cu venituri nete lunare ajustate de până la 275 de lei/lună, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:
     • » 107 lei, pentru familia cu un copil;
     • » 214 lei, pentru familia cu 2 copii;
     • » 321 de lei, pentru familia cu 3 copii;
     • » 428 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulți.
 • Pentru familia monoparentală beneficiară de ajutor de incluziune, precum și pentru cea cu venituri nete lunare ajustate de până la 275 de lei/lună, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:
     • » 120 de lei, pentru familia cu un copil;
     • » 240 de lei, pentru familia cu 2 copii;
     • » 360 de lei, pentru familia cu 3 copii;
     • » 480 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulți.
 • Pentru familiile care au un venit net lunar ajustat cuprins între 276 de lei/lună și 700 de lei inclusiv, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:
     • » 85 de lei, pentru familia cu un copil;
     • » 170 de lei, pentru familia cu 2 copii;
     • » 255 de lei, pentru familia cu 3 copii;
     • » 340 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulți.
 • Pentru familiile monoparentale care au un venit net lunar ajustat cuprins între 276 de lei/ lună și 700 de lei inclusiv, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:
     • » 110 lei, pentru familia cu un copil;
     • » 215 lei, pentru familia cu 2 copii;
     • » 325 de lei, pentru familia cu 3 copii;
     • » 430 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulți.

 

Obligațiile familiilor/persoanelor singure care beneficiază de VMI

 •  Să depuneţi la Directia de asistenta sociala, din 6 în 6 luni, declaraţia pe propria răspundere, completată conform modelului aprobat prin normele metodologice de aplicare a legii.
 • Să comunicaţi Directiei de asistenta sociala orice modificare cu privire la domiciliu, venituri şi numărul membrilor familiei, în termen de maximum 10 zile de la data la care a intervenit  modificarea.
 • Solicitanţii de VMI – componenta ajutor de incluziune, atât titularul dreptului, cât și membrii familiei sale apți de muncă și care nu obţin venituri din orice formă legală de angajare şi nici din activităţi independente sau activităţi agricole au obligaţia:
   • de a urma măsurile active prevăzute de planul individualizat de mediere, stabilit de către AJOFM odată cu înregistrarea acestora ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă;
   • de a se prezenta, ori de câte ori sunt solicitate, la sediul AJOFM în a cărei evidenţă sunt înregistrate ca persoane în căutarea unui loc de muncă, în vederea încadrării în muncă sau a participării la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesional.
 • Solicitanţii de VMI care primesc ajutor de incluziune, au obligația să presteze lunar, la solicitarea primarului, activități sau lucrări de interes local, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă şi a normelor de securitate şi sănătate în muncă. Efectuarea activităților și lucrărilor de interes local se realizează de o singură persoană aptă de muncă din familia beneficiară de ajutor de incluziune.
 • Solicitanţii de VMI care primesc ajutor de incluziune în cuantum de până la 50 lei/lună au obligația de a presta trimestrial activități sau lucrări de interes local, în oricare din lunile trimestrului, primarul stabilind orele de muncă pentru trimestrul respectiv.
 • Solicitanţii de VMI care primesc ajutor de incluziune, au obligația să efectueze activități cu caracter ocazional, stabilite conform solicitărilor transmise primăriei de către persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale care au nevoie de forţă de muncă.
 • Solicitanţii de VMI care primesc ajutor de incluziune, au obligația să efectueze activități specifice, prevăzute de Legea 111/2022, dacă există solicitări în acest sens.
 • Solicitanţii de VMI care primesc ajutor de incluziune și care nu au un nivel de educaţie şcolară sau cunoştinţele necesare au obligația să parcurgă cursurile programului educaţional „A doua şansă“ reglementate prin ordin al ministrului educaţiei.
 • Solicitanţii de VMI care primesc ajutorul pentru familia cu copii, în situația în care unul sau mai mulți din copiii aflați în întreținere urmează cursurile unei unități de învățământ din străinătate, au obligația de a prezenta la primărie, din 6 în 6 luni, documentul eliberat de unitatea de învăţământ, în condiţiile legislaţiei statului respectiv, din care să rezulte frecventarea de către copii a cursurilor, precum şi numărul absenţelor înregistrate de aceştia, în vederea stabilirii cuantumului ajutorului acordat.
 • Titularul de VMI căruia i s-a suspendat dreptul (plata aferentă VMI integral sau a uneia din componentele sale), are obligația ca, în termenul maxim de 3 luni prevăzut de lege, să facă dovada îndeplinirii obligaţiilor a căror nerespectare a constituit motivul deciziei de În caz contrar, se va proceda la încetarea acordării dreptului.