Publicat pe Lasă un comentariu

TICHETUL SOCIAL PE SUPORT ELECTRONIC-SPRIJIN PENTRU ROMÂNIA

Primăria municipiului Turda, prin Direcția de Asistență Socială primește dosare pentru familie cu copii şi persoanele fără adăpost eligibile, în vederea acordării sprijinului financiar sub formă de tichete sociale pe suport electronic. Conform prevederilor OUG 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestuia, cu modificările și completările ulterioare, are drept scop compensarea unei părţi din cheltuielile cu hrana pentru asigurarea traiului zilnic, prin acordarea unor tichete sociale pe suport electronic, pentru achiziţionarea de produse alimentare şi/sau pentru asigurarea de mese calde.
• Cine poate primi tichetele/voucherele sociale
Beneficiază de sprijin material sub formă de tichete sociale emise pe suport electronic următoarele categorii de persoane şi familii, denumite în continuare beneficiari:
a) pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflaţi în evidenţa caselor de pensii sectoriale şi beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;
b) persoanele – copii şi adulţi -, încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri proprii lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;
c) familiile cu cel puţin 2 copii în întreţinere ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
d) familiile monoparentale ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
e) familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social în condiţiile Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
f) persoanele fără adăpost astfel cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare.
Persoanele care se încadrează în mai multe categorii dintre cele prevăzute mai sus beneficiază de sprijinul aferent unei singure categorii din care fac parte la data acordării acestuia.
Prin excepţie de la prevederile de mai sus, în situaţia în care familiile prevăzute la lit. c) – e) au un membru de familie ce face parte din categoriile de beneficiari prevăzute la lit. a) sau b), sprijinul material se cumulează.
Nu beneficiază de acordarea sprijinului material, persoanele care la data acordării sprijinului nu au domiciliul în România sau care nu fac dovada că locuiesc în România, potrivit legii, precum şi persoanele care execută pedepse privative de libertate ori beneficiază de servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private.
Beneficiarii de la literele a)-e) vor fi identificați de Casa Națională de Pensii Publice și Agenția Națională
pentru Plăți și Inspecție Socială.
Persoanele fără adăpost, familiile cu cel puţin 2 copii în întreţinere precum și familiile monoparentale indiferent de numărul de copii aflați în întreținere, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei, și care nu beneficiază de alocație pentru susținerea familiei pot solicita acordarea acestor tichete sociale pe suport electronic, prin depunerea unei cereri și declarații pe propria răspundere la Direcţia de Asistenţă Socială str. Dacia nr. 1 Turda, Luni-Joi între orele 08.00-13.00 și Vineri de la 08.00-12.00
• Cum vor fi livrate tichete sociale pe suport electronic
Tichetele sociale vor fi livrate de Poșta Română și vor fi alimentate automat cu câte 250 de lei, la fiecare două
luni, în perioada 1 iunie 2022-31 decembrie 2022 și poate fi utilizat în termen de 12 luni de la data fiecărei alimentări.
• Cum se uitilizează tichetele
Beneficiarul poate utiliza tichetele sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde numai în rețeaua unităților afiliate, pe baza actului de identitate/carte de identitate provizorie, după caz.
• Ce documente sunt necesare pentru acordarea tichetelor sociale
-cererea și declarația pe propria răspundere pentru solicitarea tichetului social electronic pentru alimente/masă caldă – familie cu copii şi persoanele fără adăpost.
– actele de identitate ale tuturor membrilor familiei (copie și original ),
-certificat naștere pentru minorii sub 14 ani (original și copie) ;
-documente privind starea civilă (certificat de casătorie, certificat de deces, sentință de divorț);
– hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor și după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei;
-documente privind veniturile nete realizate în ultima lună ( venituri din pensii, venituri din salarii și asimilate salariilor, indemnizații, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din activități Agricole, venituri din alte surse,);
-dosar plic.
Cererea și declarația pe propria răspundere se pot obține de la sediul instituției, sau de aici:
Informații suplimentare pot fi obținute la sediul DAS Turda sau la nr. de tel. 0738772192
Publicat pe Lasă un comentariu

SELECTIA DOSARELOR

TABEL PRIVIND SELECTIA DOSARELOR DEPUSE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR  CONTRACTUALE DE EXECUŢIE  VACANTE ORGANIZAT DE DAS TURDA ÎN DATA 30 iunie 2022

 Informaţii privind selecţia dosarelor
Data selecţiei dosarelor:  23.06.2022
Numarul si data dosarului de inscriere candidatRezultatul selecţiei dosarelorMotivul respingerii dosarului
Dosar nr. 5291/14.06.2022Admis
Dosar nr. 5434/16.06.2022Admis
Dosar nr. 5566/20.06.2022RespinsNu îndeplinește condiția de vechime în specialitatea studiilor, necesara ocuparii functiei (minim 3 ani)
Dosar nr. 5659/22.06.2022Admis
Dosar nr. 5666/22.06.2022Admis

Afișat zi, 23.06.2022 ora 12:00

Publicat pe Lasă un comentariu

CONCURS ÎN DATA DE 30 IUNIE 2022

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ TURDA ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN DATA DE 30 IUNIE 2022  PENTRU OCUPAREA POSTURILOR  CONTRACTUALE DE EXECUŢIE  VACANTE :

ASISTENT MEDICAL PL – 1 post, durată nedeterminată, Locuinţa maxim protejată pentru adulţi cu probleme de sănatate mintală 6 locuri (mun Turda,  strada Aleea Salcamilor  nr 8, jud Cluj)

Condiții specifice de participare:

 • studii  absolvite cu diplomă de scoala postliceala sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform Hotararii de guvern nr. 797 din 2 decembrie 1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976 – 1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
 • minim 3 ani vechime ca asistent medical

ASISTENT SOCIAL DEBUTANT- 1 post, durată  nedeterminată, Locuinţa maxim protejată pentru adulţi cu probleme de sănatate mintală 6 locuri (mun Turda,  strada Aleea Salcamilor  nr 8, jud Cluj)

Condiții specifice de participare :

 • studii superioare de lungă durată, studii universitare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental știinţe sociale, ramura de ştiinţă sociologie, specializarea asistenţă socială;
 • aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Asistentilor Sociali din România ;
 • minim 9 luni vechime ca asistent social

ÎNGRIJITOR  –   4 posturi, durată  nedeterminată, Locuinţa maxim protejată pentru adulţi cu probleme de sănatate mintală 6 locuri ( mun Turda,  strada Aleea Salcamilor  nr 8, jud Cluj)

 • Condiții specifice de participare : studii generale, profesionale sau liceale absolvite cu certificat/diplomă de absolvire sau diplomă de bacalaureat;
 • nu este necesară vechime în specialitatea studiilor

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Calendarul concursului:

 • depunerea dosarelor de concurs în perioada 8 iunie -22 iunie 2022, orele 12.00
 • selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în perioada 23-24 iunie 2022
 • proba scrisa se va susține în data de 30 iunie 2022 , orele 09.00
 • afişarea rezultatelor probei scrise în termen de maxim 1 zi  lucrătoare de la data susţinerii probei
 • proba de interviu se va susţine în data de 5 iulie 2022, orele 09.00.
 • afişarea rezultatelor probei de interviu în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data susţinerii probei
 • afişarea rezultatelor finale în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi probei de interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Bibliografia/tematica pentru postul de asistent medical PLLocuinta maxim protejata pentru adulti cu probleme de sanatate mintala 6 locuri:

 • Legea nr. 487 / 2002, republicată, Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice;
 • Ordin nr. 488/2016 din 15 aprilie 2016,pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002;
 • Îngrijiri speciale acordate pacienților de către asistenții medicali. Manual pentru colegiile şi şcolile post liceale sanitare-L.TITIRCĂ-Ed.Viața Medicală Românească.
 • Îngrijirea pacienților cu afecțiuni neurologice ; pag 299-329
 • Îngrijirea pacienților cu afecțiuni/deficiențe psihiatrice ; pag 330-339
 • Îngrijirea pacienților cu boli metabolice şi de nutriție ;( pag.404-413)
 • Tehnici de evaluare şi îngrijri acordate de asistenții medicali – L. TITIRCĂ- Ed. Viața Românească- toate editiile.;
 • Urgențe medico-chirurgicale-Sinteze L. TITIRCĂ : Urgențe medico-chirurgicale, Ed. Medicală Bucuresti, 2001.;
 • Insuficiența respiratorie acută ;pag 17-24
 • Criza de astm bronşic ;pag 25-27
 • Infarctul miocardic acut ;pag 42-47
 • Resuscitarea cardiorespiratorie pag. 51-69
 • Accidente vasculare cerebrale (A.V.C.); pag 128-136
 • Fişa de post pentru funcția de asistent medical PL

 Bibliografia/tematica pentru postul de Asistent social debutant- Locuinta maxim protejata pentru adulti cu probleme de sanatate mintala 6 locuri

 • ORDIN 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati; Anexa 2
 • Legea nr. 292/2011 din 20 decembrie 2011, legea asistenţei sociale cap III și IV;
 • Legea nr. 466 din 4 noiembrie 2004,privind Statutul asistentului social, ART.1-25;
 • Fişa de post pentru funcția de asistent social;

            Bibliografia/tematica pentru postul  de Îngrijitor – Locuinta maxim protejata pentru adulti cu probleme de sanatate mintala 6 locuri:

 • Ordin nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia:Anexa 1-Norme tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private; Capitolul I- Definiţii;   Capitolul II-Curățarea- ;  Capitolul III- Dezinfecția-art. 8,; Anexa 3  – Procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc
 • Fişa de post pentru funcția de îngrijitor;

Nota: La studierea actelor normative din bibliografie, candidații vor avea în vedere toate republicările, modificările şi completările intervenite până la data depunerii dosarelor de concurs.

Acte necesare la dosar:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă /în meserie si /sau în specialitatea studiilor, în copie ;
 • aviz de exercitare a profesiei de asistent social eliberat de Colegiul National al Asistentilor Sociali din Romania;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă ( certificat de integritate comportamentală) că nu figurează înscris în evidențe cu mențiuni ce pot face obiectul Registrului național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale,de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor.
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care va conţine, în clar, numărul, data, numele în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 • curriculum vitae;
 • raport de evaluare  psihologică de la un cabinet acreditat;

Proba scrisă se va susține în data de 30 iunie 2022, orele 09.00 la sediul Direcției de Asistenţă Socială Turda, Str. Dacia, nr. 1, sau în altă locaţie comunicată în termen candidaţilor. Dosarele se depun la sediul Direcției de Asistenţă Socială Turda, Str Dacia, nr. 1, la Serviciul Resurse Umane, Salarizare până la data de 22 iunie 2022 orele 12.00. Informaţii suplimentare se pot obține de la Serviciul Resurse Umane, Salarizare, telefon 0264-317137; 0738/772188.

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCTIE CONTRACTUALA DE EXECUTIE

TABEL CU REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCTIE CONTRACTUALA DE EXECUTIE DE MUNCITOR IV (BUCATAR), ORGANIZAT DE DAS TURDA IN DATA DE 17.05.2022

NR CRT.NUMARUL SI DATA DOSARULUI DE INSCRIERE A CANDIDATULUI FUNCTIA CONTRACTUALA/ SERVICIUL PT CARE ORGANIZEAZA CONCURS DE RECRUTAREPUNCT PROBA  PRACTICAREZULT PROBA PRACTICAPUNCT PROBA  INTERVREZULT PROBA  INTERVPUNCTAJ FINAL CONCURSREZULTAT CONCURS
14112/05.05.2022Muncitor IV(Bucatar), Cantina de ajutor social98Admis97.33Admis97,67Admis

Rezultatele finale ale concursului de recrutare  au fost afisate la sediul DAS Turda si pe site-ul Institutiei in data de  18.05.2022  la orele 15.00.

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE PROBEI DE INTERVIU

TABEL CU REZULTATELE  PROBEI DE INTERVIU LA CONCURSUL DE RECRUTARE ORGANIZAT IN DATA DE 17.05.2022 – DAS TURDA

NR CRT.NUMARUL SI DATA DOSARULUI DE INSCRIERE A CANDIDATULUI FUNCTIA CONTRACTUALA /SERVICIUL PT CARE ORGANIZEAZA CONCURS DE RECRUTAREPUNCTAJ

PROBEI  DE INTERVIU

REZULTATELE

PROBEI DE INTERVIU

OBS
14112/05.05.2022Muncitor IV(Bucatar), Cantina de ajutor social97.33ADMIS

Nota: rezultatele probei de interviu   au fost afisate  la sediul DAS Turda si pe site-ul DAS  in data de 17.05.2022, orele 15,00. Contestatia la proba de interviu a concursului se poate depune la Registratura DAS Turda, str. Dacia, nr. 1 pana la data de 18.05.2022, orele 14.30.

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE PROBEI PRACTICE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCTIE CONTRACTUALA DE EXECUTIE DE MUNCITOR IV (BUCATAR)

TABEL CU REZULTATELE PROBEI PRACTICE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCTIE CONTRACTUALA DE EXECUTIE DE MUNCITOR IV (BUCATAR) ORGANIZAT IN DATA DE 17.05.2022 DE  DAS TURDA

NR CRTNUMARUL SI DATA DOSARULUI DE INSCRIERE A CANDIDATULUI FUNCTIA CONTRACTUALA  /SERVICIUL PT CARE ORGANIZEAZA CONCURS DE RECRUTAREPUNCTAJ PROBA PRACTICAREZULTATELE PROBEI PRACTICEOBS
14112/05.05.2022MUNCITOR IV(BUCATAR), CANTINA DE AJUTOR SOCIAL98ADMIS 
24157/06.05.2022MUNCITOR IV(BUCATAR), CANTINA DE AJUTOR SOCIALABSENT

Nota: rezultatul probei scrise   a fost afisat  la sediul DAS Turda si pe site-ul DAS  in data de 17.05.2022, orele 13,00.Ca urmare a declaratiei pe propria raspundere a candidatei ca nu va face contestatie la punctajul obtinut la proba scrisa si a acordului dat  proba de interviu se  va sustine la Sediul Cantinei de ajutor Social din cadrul  DAS Turda, str. Eminescu  nr.1, in data de 17.05.2022,  orele 14,00.

Publicat pe Lasă un comentariu

DISTRIBUIRE ALIMENTE ÎN CADRUL PROGRAMULUI POAD 2022

Direcția de Asistență Socială anunța că începând cu data de 16 mai 2022 începe în municipiul Turda distribuția pachetelor cu produse alimentare acordate prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) 2022.

Conform OUG 84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD, pot beneficia de ajutoare constând în pachete cu alimente, următoarele categorii de persoane:

– familiile și persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare; – familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare; – persoanele/ familiile aflate temporar în situații critice de viață, respectiv victime ale calamităților, persoane dependente, definite conform prezentei ordonanțe de urgență, și în alte situații asemănătoare stabilite prin anchetele sociale și care se află în situații deosebite de vulnerabilitate, precum și persoanele care locuiesc în așezările informale.

Fiecare pachet cu ajutoare alimentare cântărește aproximativ 25 kg.

Pachetele pot fi ridicate de la punctul de distribuire P.O.A.D. din  Turda strada A. Vlaicu nr.3 ,  (fostul liceu Chimie II-lângă Primărie ) de luni până joi între orele 08:00-13:00 și vineri între orele 08:00-12:00.

În prima fază sunt distribuite pachetele către persoanelor beneficiare de venit minim garantat (VMG) și/sau alocație de susținere a familiei  (ASF) pe baza actului de identitate valid, urmând ca distribuirea către persoanele cu handicap grav sau accentuat să fie anunțată la o dată ulterioară.

Ar putea fi o imagine cu interior

Publicat pe Lasă un comentariu

SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A SĂNĂTĂȚII MINTALE 2022

SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A SĂNĂTĂȚII MINTALE 2022 LA TURDA CAMPANIE – VOCI PENTRU SĂNĂTATEA MINTALĂ

Conform Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), ”unul din patru oameni din lume a avut, are sau va avea o problemă de sănătate mintală de-a lungul vieții și tulburările mintale vor fi prima cauză de dizabilitate la nivel mondial în anul 2030”.

În luna mai sărbătorim Săptămâna Europeană a Sănătății Mintale pentru a evidenția nevoia de a contribui la îmbunătățirea calității vieții persoanelor care trăiesc în comunitatea noastră și de a preveni îmbolnăvirile la nivel mintal în grupurile sociale cele mai vulnerabile cum sunt: femeile și copiii.

Pentru a crește nivelul de conștientizare a cetățenilor în ceea ce privește importanța sănătății mintale, Primăria municipiului Turda prin  Direcția de Asistență Socială Turda, în parteneriat cu Asociația Ianna/Floare Aleasă – Centru de Educație Specială, Câmpia Turzii, Liceul Integritas, Târgu Mureș și Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea, Departament de Misiune a Femeilor, organizează luni  16 mai 2022 și marți 17 mai 2022, campania intitulată ”VOCI PENTRU SĂNĂTATEA MINTALĂ”.

Această campanie va conține mai multe momente:

 • ”Note de speranță” – mini concert instrumental și momente poetice, realizate de elevi ai liceelor Integritas (Târgu Mureș) care vor îmbrăca tricouri purtând mesajul ”Free hugs” și ”Săptămâna europeană a sănătății mintale”;
 • ”Intră în ramă și privește în oglindă”, a activitate practică prin care tinerii și participanții la activitate vor conștientiza faptul că oricare dintre noi putem fi în viitor o victimă a tulburărilor mintale și că nu există nici o diferență între oameni în acest sens;
 • Distribuirea de fundițe de culoare verde;
 • Acțiunea cu numele ”Fii curajos și vino să mă cunoști”, în care un tânăr cu dizabilitate va face cunoștință cu acele persoane care doresc să se apropie și să socializeze. Acesta va dărui mere celor care vor intra în contact și vor comunica, mărul fiind un simbol al unui stil de viață sănătos pe care dorim să îl promovăm în rândul tinerilor.

Evenimentele se vor desfășura în următoarele locații: zona pietonală DM (centru Turzii)  între orele 11:00-13.00 și Parcul Teilor între orele 17.00-19.00.

Vă așteptăm alături de noi în număr cât mai mare.

Ar putea fi o imagine cu 2 persoane şi text care spune „...și concentrează-te stilul de viață Hrănește-Èi creierul M.H.E Mental Cultivă relațiile cu cei dragi Fă mișcare Trageadânc aer piept leși la soare Hidratează-te Voci pentru sănătatea mintală Proiect Note de speranță Alege muzică stimulează creierul Recuperează-te dormind Motto: Sunt tine, dacă incă nu știi! grijă Învață să aplici eticheta corectă inlocuiește modul în care gândeș™ti... Generalizează cu atenție evită prezicerile! multă dovadã cauta „Nimeni "ViaÈa mã place" terminat!" Numără lucrurile pozitive din viața ta gândesc nenorocirea, Săptămâna europeană sănătății mintale Nu lua personal! acest material", Gândește cu capul! emotională unbaton pregâtit, critica! imch aba,dar gandi termin bine. pliant teg"Art”

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR

TABEL PRIVIND REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR DEPUSE PENTRU CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCȚIE CONTRACTUALA DE EXECUȚIE ORGANIZAT DE DAS TURDA ÎN DATA 17 MAI 2022

 Informaţii privind selecţia dosarelor
Data selecţiei dosarelor:  10.05.2022
 
 
Numarul si data dosarului de inscriere candidatRezultatul selecţiei dosarelorMotivul respingerii dosarului 
Dosar nr.4112/05.05.2022Admis  
Dosar nr.4157/06.05.2022AdmisVa prezenta până la data desfașurării probei scrise a concursului documentele solicitate de către membrii comisiei de concurs 

 

Publicat pe Lasă un comentariu

CONCURS BUCĂTAR

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ TURDA ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN DATA DE  17.05.2022 PENTRU OCUPAREA POSTULUI  CONTRACTUAL DE EXECUŢIE  VACANT :

 MUNCITOR IV (BUCATAR) – 1 post, durată nedeterminată, Cantina de ajutor social

Condiții specifice de participare: studii generale, profesionale sau liceale

                                                     cursuri de formare/perfecționare în meseria de bucătar

                                                     curs de igiena

                                                     minim 6 luni  în specialitatea studiilor

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Calendarul concursului:

 • depunerea dosarelor de concurs în perioada 21.04.2022- 06.05.2022, orele 12.00
 • selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în data de 9-11.05.2022
 • proba practică se va susține în data de 17.05.2022, orele 10.00
 • afişarea rezultatelor probei practice în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data susţinerii probei
 • proba de interviu se va susţine în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei practice.
 • afişarea rezultatelor probei de interviu în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei
 • afişarea rezultatelor finale în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba practică şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei practice şi probei de interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Bibliografia/tematica pentru postul de muncitor IV (bucatar)

 

 • Ordonanţă de urgenţă  nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;; Titlul III, Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice , Capitolul III – Drepturi şi obligaţii ale personalului contractual din administraţia publică, precum şi răspunderea acestuia, 549 -553
 • Ordin 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, cap VI.
 • Legea nr. 208/1997, legea cantinelor sociale
 • Fişa de post pentru Muncitor IV (bucatar)

Acte necesare la dosar:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă /în specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care va conţine, în clar, numărul, data, numele în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 • curriculum vitae;

Proba practică se va susține în data de 17.05.2022, orele 10.00 la sediul Cantinei de ajutor social Turda, Str. Eminescu, nr. 1, sau în altă locaţie comunicată în termen candidaţilor. Dosarele se depun la sediul Direcției de Asistenţă Socială Turda, Str Dacia, nr. 1, la Serviciul Resurse Umane, Salarizare până la data de 06.05.2022, orele 12.00. Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obține de la Serviciul Resurse Umane, Salarizare, telefon 0264-317137.