Publicat pe Lasă un comentariu

Concurs în data de 10 iunie 2021

Direcția de asistență socială Turda organizează concurs în data de 10 iunie 2021, orele 10,00

pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuție vacante:

 • Referent, clasa III, grad profesional superior, ID post 85708 – Serviciul resurse umane, salarizare

Condiții specifice:

 • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat
 • minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice
 • raport de serviciu cu durată normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână
 • Referent, clasa III, grad profesional superior, ID post 85718 – Serviciul evidență și plată beneficii de asistență socială

Condiții specifice:

 • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat
 • minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice
 • raport de serviciu cu durată normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Condiţiile generale de ocupare a posturilor sunt cele prevăzute la art. 465 din OUG 57/2019, privind Codul administrativ. 

Publicarea anunțului de concurs se va asigura începând cu data de 10.05.2021 la sediul și pe site-ul Direcției de asistență socială Turda și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Dosarele de concurs se vor depune la sediul instituției, str. Dacia 1, în perioada 10 – 31.05.2021.

Probele concursului sunt:

 • selecția dosarelor în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor
 • proba scrisă se va susține în data de 10.06.2021, orele 10,00
 • interviul se va organiza în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Acte necesare la dosar:

 1. formularul de înscriere;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului. Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
 7. cazierul judiciar;
 8. adeverinţă ( certificat de integritate comportamentală) că nu figurează înscris în evidențe cu mențiuni ce pot face obiectul Registrului național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale,de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor.
 9. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
 10. raport de evaluare  psihologică de la un cabinet acreditat;

Copiile de pe actele necesare se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia copiei cărții de identitate, care se poate transmite şi în format electronic.

Adeverinţele de vechime care au un alt format decât cel prevăzut în HGR 611/2008, anexa 2D, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexă şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Bibliografie:

Pentru postul de referent, clasa III gradul profesional superior– Serviciul resurse umane, salarizare

-Constituția României, republicată

-Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Partea a VI-a – Statutul funcționarilor publici, Titlul I și II,  art. 365-537

-Legea 202/2002, privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare

-Ordonanța Guvernului nr. 137/2000, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare

-Legea nr. 53 din 2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârea Guvernului  nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârea Guvernului  nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale din sectorul bugetar, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța de urgență nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu modificările si completările ulterioare;

-Hotărârea Guvernului  nr. 250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța de urgență nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârea Guvernului  nr. 537/2004 aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Pentru postul de referent, clasa III, grad profesional superior  – Serviciul evidență și plată beneficii de asistență socială

-Constituția României, republicată

-Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Partea a VI-a – Statutul funcționarilor publici, Titlul I și II,  art. 365-537

-Legea nr.202/2002, privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare

-Ordonanța Guvernului nr. 137/2000, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare

– Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

– Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

– Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 116 din 15 martie 2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;

– Hotărârea Guvernului nr. 1.149 din 17 octombrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;

Atributii specifice 

Pentru postul de referent, clasa III, grad profesional superior  – Serviciul resurse umane, salarizare

 • pe baza analizei precum şi a propunerilor primite de la șefii de centre/servicii, coordonatori, aprobate de către conducerea instiruţiei sau a modificărilor legislative, asigură întocmirea documentaţiei privind modificarea organigramei DAS, a numărului total de posturi şi a statului de funcţii, conform prevederilor legale;
 • asigură întocmirea documentaţiei privind organizarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice vacante şi a posturilor contractuale vacante, a celor temporar vacante, a promovărilor în funcţii de conducere, în clasă și în grad profesional. Răspunde şi se asigură de publicitatea posturilor vacante pentru care se organizează concurs de recrutare sau promovare, conform prevederilor legale în vigoare;
 • asigură secretariatul comisiilor de concurs/examen pentru ocuparea posturilor vacante;
 • întocmeşte documentaţia privind numirea în funcţie publică şi a contractelor individuale de muncă pentru candidaţii declarati admişi, în conformitate cu prevederile legale;
 • întocmeşte documente privind numirea, modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu şi/sau a contractului individual de muncă pentru personalul DAS Turda
 • realizează  calculul drepturile salariale raportat la: concedii de odihnă, medicale sau de alt tip, reţineri, deduceri personale, impozitul pe venit şi contribuţii, precum şi a ordinelor de plată;
 • întocmeşte şi transmite lunar declaraţia D 112 şi D 100, respectiv anual D 205;
 • solicită și centralizează fişele de post, ţine evidenţa acestora pentru toate posturile, conform prevederilor legale;
 • întocmeşte, gestionează şi răspunde de dosarele profesionale ale funcţionarilor publici precum şi de dosarele personale ale personalului contractual din cadrul instituţiei, conform prevederilor legale;
 • gestionează contractele de muncă, prin întocmirea corectă şi la timp a tuturor contractelor individuale de muncă, conform legii. Înregistrează în baza de date on – line, contractele individuale de muncă prin programul Revisal. Răspunde de efectuarea acestei atribuţii corect şi în termenul legal;
 • actualizează, majorează și modifică drepturilor salariale, după caz, conform legii.- asigură introducerea în baza de date a concediilor de odihnă ale salariaţilor, în baza cererilor apobate ale acestora de către şeful ierarhic superior sau înlocuitorul de drept al acestuia. Răspunde de întocmirea situaţiei privind planificarea concediilor de odihnă, în vederea aprobării de către primar şi umăreşte respectarea ei. Răspunde de evidenţa tuturor tipurilor de concedii: concediilor de odihnă, medicale, de studii cu sau fără plată şi interese personale, aprobate conform prevederilor legale;
 • întocmeşte și verifică foile de prezenţă;
 • întocmește și urmareste  vizarea legitimaţiilor de serviciu, ecusoane şi urmăreşte recuperarea lor la încetrea/modificarea raportului de serviciu sau de muncă ale angajaţilor;
 • eliberează, la cerere, adeverinţe privind calitatea de salariat/asigurat, vechimea în muncă/specialitate și drepturile salariale;
 • asigură aplicarea prevederilor legale privind pensionarea pentru limită de vârstă sau invaliditate. Eliberează angajaţilor, la îndeplinirea condiţiilor legale, actele necesare depunerii documentaţiei de pensionare la Casa locala de Pensii;
 • operează actele administrative privind modificările intervenite în situaţia funcţiilor şi a funcţionarilor publici, precum şi încărcarea documentelor în format electronic pe Portalul de management al funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
 • solicită şi centralizează, conform prevederilor legale, rapoartele de evaluare ale funcţionarilor publici și ale personalului contractual, în condiţiile legii.
 • actualizează formularul de evaluare a performanţelor profesionale anuale ale funcţionarilor publici şi a personalului contractual, la modificări legislative şi le postează pe reţeaua internă a instituţiei;
 • pe baza propunerilor din rapoartele de evaluare ale funcţionarilor publici întocmeşte Centralizatorul: „Planul de perfecţionare profesională pe anul (în curs)” pe care îl transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, conform legislaţiei în vigoare. Răspunde de întocmirea documentului „Planul de perfecţionare profesională anual” în termenele legale.
 • răspunde de evidenţa cursurilor de perfecţionare, masterate, sau orice alte forme de perfecţionare profesională; centalizează situaţia la zi;
 • asigură efectuarea stagiilor de practică pofesională de către studenţii/elevii care solicită acest lucru, în baza unui protocol între instituţia de învăţământ şi DAS Turda sau în nume personal prin cerere şi eliberează adeverinţe privind stagiul de practică, în condiţiile legii.
 • întocmeşte referate şi decizii ale Directorului DAS Turda privind sancţionarea disciplinară a angajaţilor pe baza raportului Comisiei de disciplină, cu respectarea prevederilor legale;
 • întocmeşte documentaţia necesara  transfomării clasei, gradului unor posturi vacante, prevăzute în statul de funcţii şi în termen de 10 zile înştiinţează Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, asupra modificărilor;
 • intocmeşte statul de personal/funcţii ori de câte ori intervin modificări privind componentele definitorii acestuia: structura organizatorică, numărul şi categoria funcţiilor, numărul de angajaţi, drepturile salariale lunare sau noi angajaţi;
 • are obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale angajaţilor şi ale candidaţilor la concursuri în vederea ocupării unui post vacant precum şi confidenţialitatea asupra activităţii serviciului în afara celor care nu sunt în contradicţie cu principiul trasparenţei în administraţia publică;
 • oferă funcţionarului public şi personalului contractual, în baza principiului transparenţei, toate informaţiile referitoare la raportul de serviciu sau muncă al acestuia, din oficiu sau după caz la cerere, precum şi informaţiile de interes public conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,
 • întocmeşte diferite evidenţe sau situaţii statistice privind salariaţii, după pregătire, vârstă, domiciliu, vechime în muncă, salarizare, etc, la cererea Directorului DAS Turda
 • comunică angajaţilor sub semnătură de primire deciziile în original care privesc raporturile de serviciu şi de muncă precum şi numirea în diferite comisii în termenul legal;
 • verifică prezenţa zilnică a salariaţilor; Întocmeşte pontajul zilnic şi lunar pentru serviciile, centrele şi compartimentele din subordinea DAS Turda;
 • pregăteşte în vederea arhivării documentele din cadrul SRUS, în condiţiile legii;
 • asigură formalităţile necesare întocmirii şi depunerii jurământului de către funcţionarii publici definitivi;
 • întocmeşte documentaţia, conform legii, referitoare la funcţionarii publici debutanţi. Răspunde de întocmirea actelor necesare informării şefului compartimentului în care sunt recrutaţi debutanţi asupra legislaţiei specifice. La sfârşitul perioadei de stagiu colectează documentele necesare în vederea numirii în funcţie publică definitivă sau eliberării după caz;
 • elaborează reglementări cu caracter intern – Regulamentul Intern,  realizează Regulamentul de Organizare si Functionare DAS Turda;
 • asigură comunicarea dintre conducerea Instituţiei şi salariaţi cu privire la: drepturile salariale, prevederile Regulamentului Intern, a dispoziţiilor referitoare la organizarea activităţilor.

Pentru postul de referent – Serviciul evidență și plată beneficii de asistență socială

 • acordă consiliere persoanelor singure şi familiilor privind acordarea de beneficii de asistenţă socială în conformitate cu legislaţia actuală;
 • analizează, verifică şi confruntă datele înscrise în cererea de ajutor social, acordat conform Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare, datele înscrise în actele doveditoare depuse de către solicitanţi, întocmind o documentaţie distinctă pentru fiecare cerere, conform fişelor adecvate propunerii privind plata, suspendarea, încetarea plăţii venitului minim garantat, precum şi pentru respingerea cererii;
 • efectuează anchete sociale la persoanele singure şi familiile beneficiare de ajutor social, la 6 luni sau ori de câte ori este nevoie;
 • transmite toată documentatia necesară compartimentelor de specialitate in vederea elaborării proiectelor de decizie privind acordarea de ajutor social, de modificare a sumelor acordate, de încetare sau de respingere a cererii de venit minim garantat ;
 • întocmeşte dosare conf. Hotărârilor Consiliului Local privind acordarea unor ajutoare de urgenţă respectiv tichete sociale persoanelor şi familiilor, în vederea depăşirii unor situaţii de dificultate; 
 • întocmește și depune lunar la AJPIS Cluj  anexele prevăzute de legea privind venitul minim garantat,respectând termenele prevazute de lege;
 • întocmeşte statele de plată  pentru acordarea  ajutoarelor de încălzire pentru beneficiarii de venit minim garantat;
 • preia, verifică cererile pentru  acordarea  ajutoarelor de urgență și a indemnizației pentru cuplurile care au împlinit 50 ani de căsătorie, întocmeste statele de plată ; 
 • urmărește și recuperează drepturile bănești acordate necuvenit reprezentând ajutor de incalzire  și informează persoana desemnată cu coordonarea activității despre aceste situații;
 • întocmește  situațiile necesare monitorizării prestațiilor sociale către Trezoreria Turda în conformitate cu OMFP nr. 1849/401/2008;
 • rezolvă reclamațiile și sesizările privitoare la aplicarea Legii venitului minim garantat și  informează persoana desemnată cu coordonarea activității despre aceste situații;
 • colaborează cu celelalte  compartimente DAS. și servicii ale UAT Turda  pentru buna desfășurare a activității;
 • întocmește lunar lista persoanelor apte de muncă care beneficiază de venit minim garantat;      
 • răspunde de respectarea termenelor prevăzute de lege ( acordarea drepturilor,efectuarea anchetelor sociale, emiterea dispoziției primarului,comunicarea către beneficiari ,etc);
 • recuperează pagubele create în acordarea beneficiilor sociale și își asumă răspunderea în cazul nesolicitării certificatelor de atestare fiscală care dovedesc achitarea obligațiilor către bugetul local;
 • sesizeaza orice nereguli existente în dosarele pe care le are în evidenţă şi atunci când este cazul de a proceda la recuperarea daunelor şi la urmărirea debitorilor, pâna la lichidarea acestora ;
 • respectă prevederile legii privind sănătatea si securitatea în muncă;
 • pentru nerealizarea sarcinilor de serviciu sau pentru greșita lor rezolvare răspunde material, administrativ, disciplinar sau penal, după caz.Numai forța majoră apără de răspundere.
 • răspunde de corectitudinea modului de însușire și aplicare a legislației și instrucțiunilor în vigoare aplicabile domeniului de activitate.Nimeni nu poate fi apărat de răspundere pe motiv că nu a cunoscut sau a interpretat greșit actele normative ce îi reglementează activitatea.

Afișat azi 10.05.2021

Publicat pe Lasă un comentariu

CALENDARUL ÎNSCRIERILOR LA CREȘE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021 – 2022

Actele necesare pentru dosarul de înscriere în creșe:

 1. cerere tip (se ridică de la sediul DAS Turda, str. Dacia nr. 1 sau se descarcă  de aici);
 2. certificatul de naștere al copilului 
 3. actele de identitate ale părinților/reprezentanților legali, și după caz, copie a hotărârii judecătorești privind  încredințarea minorului;
 4. adeverință cu veniturile brute realizate de către părinți/reprezentanți legali în ultimele 6 luni; (descarcă  de aici
 5. adeverință de la medicul de familie care atestă că este clinic sănătos copilul;
 6. fișa de imunizare întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății cu privire la intrarea copilului in colectivitate;
 7. declarație pe proprie răspundere a părintelui/reprezentantului legal cu privire la consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.(descarcă de aici )
 8. dosar plic;

17.05.2021 – 31.05.2021 – Preluarea dosarelor la sediul DAS Turda, str. Dacia nr. 1, Luni – vineri  între orele 08:00 – 12:00 sau online la adresa office@asistentasocialaturda.ro

02.06.2021 – 04.06.2021 – Evaluarea dosarelor de către comisia de înscrieri.

07.06.2021 – afișarea listelor cu copiii admiși.

La momentul intrării copiilor în colectivitate, dosarele vor fi completate cu următoarele acte:

 1. Adeverință de la medicul de familie/aviz epidemiologic pentru intrarea copilului în colectivitate;
 2. Contractul, privind furnizarea de servicii, încheiat între părinte/reprezentant legal al copilului și conducerea unității; (formularul se ridică de la coordonatorul de personal al creșei)
 3. Formularul privind istoricul stării de sănătate a copilului, de la naștere până la intrarea in colectivitate (formularul se ridică de la coordonatorul de personal al creșei sau descarcă de aici).

Contact:

 • Creșa nr. 5 –  str. Calea Victoriei 5E , Turda, jud. Cluj, 0751-232527

                       Coordonator personal de specialitate: Oargă Gabriela

 • Creșa nr. 4 – Str. Aviatorilor nr. 16, Turda , jud. Cluj,  tel.  0738-978279

                        Coordonator personal de specialitate: Koloszi Anca

 • Creșa Josika Mikloș-0742-613937 

                        Educator puericultor Czegezi Adrien

Nu se vor lua în calcul cererile părinților/reprezentanților legali care nu au domiciliul/reședința în municipiul Turda.

Totodată aducem la cunoștința publicului că hrana pentru copii este preparata de către personalul creșei. Lista de meniuri va fi adusă la cunoștința părinților fiind afișată la avizier.

Conform dispozițiilor legale părinții sunt obligați să suporte o parte din costurile hranei copiilor.

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE FINALE

TABEL CU REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

ORGANIZAT ÎN DATA DE 22.04.2021

 

NR CRTNUMELE ȘI PRENUMELEPOSTUL PE VACANTPUNCTAJ PROBEI  SCRISEREZ PROBEI SCRISEPUNCTAJ PROBEI  INTERVIUREZULT PROBEI INTERVIUPUNCTAJ CONCURSREZULT CONCURS
1Dosar nr. 4006/08.06.2021Asistent social deb.-Centru de zi75.83Admis80.00Admis77.92Admis
2Dosar nr. 4133/13.04.2021Referent IA- Centru de zi58.17Admis100.00Admis79.10Admis
3Dosar nr.4073/12.04.2021Ingrijitoare- Cresa nr. 598.00Admis90.00Admis94.00Admis
4Dosar nr. 3912/05.04.2021Ingrijitor -CSU88.00Admis100.00Admis94.00Admis
5Dosar nr. 3986//07.04.2021Ingrijitoare-Cresa J Miklos85.17Admis90.00Admis87.59Admis
6Dosar nr. 4129/13.04.2021Ingrijitoare-Cresa nr.534.95 Respins
7Dosar  nr. 4150/14.04.2021Ingrijitoare-Cresa nr. 570.50 Admis100.00Admis85.25Respins

Notă: rezultatele finale ale concursului au fost afișate la sediul DAS Turda și pe site-ul DAS în data de 27.04.2021, orele 12.00. Contestațiile se depun la Registratura DAS Turda până la data de 28.04.2021, orele 12.00.

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE PROBEI SCRISE

TABEL CU REZULTATELE PROBEI SCRISE LA CONCURSUL FUNCȚII CONTRACTUALE ORGANIZAT ÎN DATA DE 22.04.2021

 

NR CRT.NUMELE ȘI PRENUMELEPOSTUL VACANTPUNCTAJ PROBEI  SCRISEREZULTATELE  PROBEI SCRISEOBS
1Dosar nr. 4006/08.06.2021Asistent social deb.-Centru de zi75.83Admis
2Dosar nr. 4133/13.04.2021Referent IA – Centru de zi58.17Admis
3Dosar nr.4073/12.04.2021Îngrijitoare – Creșa nr. 598.00Admis
4Dosar nr. 3912/05.04.2021Îngrijitor – CSU88.00Admis
5Dosar nr. 3986//07.04.2021Îngrijitoare – Creșa J. Miklos85.17Admis
6Dosar nr. 4129/13.04.2021Îngrijitoare – Creșa nr.534.95 Respins
7Dosar  nr. 4150/14.04.2021Îngrijitoare – Creșa nr. 570.50 Admis

Notă: rezultatele probei scrise au fost afișate la sediul DAS Turda și pe site-ul DAS în data de 22.04.2021, orele 13.00. Contestațiile se pot depune la sediul DAS Turda (Registratură) până în data de 23.04.2021, orele 13.00 . Proba de interviu se va susține la sediul DAS Turda, str. Dacia . nr.1, în data de 27.04.2021, de la  orele 9.00.

Publicat pe 2 comentarii

Centru nou de vaccinare – Liceul Teoretic Liviu Rebreanu

Direcția de Asistență Socială Turda vă informează că începând cu data de 20.04.2021 s-a deschis un nou centru de vaccinare în municipiul Turda, în incinta sălii de sport a Liceul Teoretic Liviu Rebreanu, str. Tineretului nr. 6, care funcționează după următorul program:
Luni-Duminică între orele 08.00-20.00.
Telefon : 0756043627 (la acest nr. de telefon nu se fac programări)
Ar putea fi o imagine cu 1 persoană
Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR

TABEL PRIVIND REZULTATUL SELECȚIEI  DOSARELOR DEPUSE PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT DE  DAS TURDA ÎN DATA 22 APRILIE 2021

Informaţii privind selecţia dosarelor
Data selecţiei dosarelor:  15 APRILIE 2021
Numarul și data dosarului  candidatului Rezultatul selecţiei dosarelorObservatii
Dosar nr.3912/05.04.2021Admis 
Dosar nr.3986/07.04.2021Admis
Dosar nr.4006/08.04.2021Admis
Dosar nr.4073/12.04.2021Admis
Dosar nr.4129/13.04.2021Admis
Dosar nr.4133/13.04.2021Admis
Dosar nr.4150/14.04.2021Admis

 

Publicat pe Lasă un comentariu

Centru nou de vaccinare –Școala Horea, Cloșca și Crișan–

Direcția de Asistență Socială Turda vă informează că începând cu data de 06.04.2021 s-a deschis un nou centru de vaccinare în municipiul Turda, în incinta sălii de sport a Școlii Horea, Cloșca și Crișan, str. Lotus nr. 7, care funcționează după următorul program:
Luni-Duminică între orele 08.00-20.00.
Telefon : 0745178930 (la acest nr. de telefon nu se fac programări)
Ar putea fi o imagine cu 1 persoană
Publicat pe Lasă un comentariu

CONCURS ÎN DATA DE 22 APRILIE 2021

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ TURDA ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN DATA DE 22 APRILIE  2021  PENTRU OCUPAREA POSTURILOR  CONTRACTUALE DE EXECUŢIE  VACANTE :

 

ASISTENT SOCIAL DEBUTANT- 1 post, durată  nedeterminată, Centrul de zi şi Centrul de îngrijiri la domiciliu;

Condiții specifice de participare : studii superioare de lungă durată, studii universitare,  absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental știinţe sociale, ramura de ştiinţă sociologie, specializarea asistenţă socială;

      aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Asistentilor Sociali din România ;

REFERENT  IA–  1 post, durată  nedeterminată, Centrul de zi şi Centrul de îngrijiri la domiciliu;

Condiții specifice de participare :   studii liceale, respectiv studii medii liceale- profil economic finalizate cu diplomă de bacalaureat

        Minim 7 ani vechime in munca ;

ÎNGRIJITOR  –   1 post , durată  nedeterminată, Serviciul Creșe, Creșa nr. 5;  

Condiții specifice de participare :   studii generale, profesionale sau liceale

ÎNGRIJITOR  –   1 post, durată  nedeterminată, Serviciul Creșe, Creșa Josika Miklos  ;  

Condiții specifice de participare :   studii generale, profesionale sau liceale

ÎNGRIJITOR  –   1 post, durată  nedeterminată, Centrul Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost „Șansa unei vieți decente” :

Condiții specifice de participare :   studii generale, profesionale sau liceale

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Calendarul concursului: 

  • depunerea dosarelor de concurs în perioada 01 aprilie-14 aprilie 2021, orele 12.00
 • selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în perioada 15-16 aprilie 2021
  • proba scrisa va susține în data de 22 aprilie, orele 10.00
  • afişarea rezultatelor probei scrise  în termen de maxim 1 zi  lucrătoare de la data susţinerii probei
 • proba de interviu se va susţine în data de 27 aprilie 2021, orele 10.00.
 • afişarea rezultatelor probei de interviu în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data susţinerii probei
 • afişarea rezultatelor finale în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi probei de interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

    Bibliografia/tematica pentru postul de Asistent social debutant- Centrul de zi şi Centrul de îngrijiri la domiciliu 

 • Constitutia României; 
 1. Ordonanţă de urgenţă  nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; Titlul I,  Dispoziţii generale;  Partea  a VI-a- Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice; art. 368-  Principii aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi personalului contractual din administraţia publică;
 2. Legea nr. 292/2011 din 20 decembrie 2011, legea asistenţei sociale;
 3. Legea nr. 17/2000 din  6 martie 2000    republicată, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice
 4. Legea nr. 466 din  4 noiembrie 2004,privind Statutul asistentului social;
 5. Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale;
 6.   Ordonanţa guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare;
 7.   Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;
 8.  Fişa de post  pentru funcția de asistent social;

Tematica

    Asistența socială a persoanelor vârstnice:

    Definiția persoanei vârstnice ;

   Vulnerabilitatea psiho-biologică a persoanei vârstnice;

   Responsabilitatea echipei de îngrijire a vârstnicului si evaluarea gradului de dependență  (Fisasociogeriatrică);

    Legislația Asistenței Sociale la vârstnici; 

    Instituționalizarea vârstnicului şi alternative la instituționalizare;

    Servicii medico-sociale comunitare pentru vârstnici;

Bibliografia/tematica pentru postul de Referent IA- Centrul de zi si Ccentrul de îngrijiri la domiciliu 

  1. Constituția României; 
  2. Ordonanţă de urgenţă  nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; CAPITOLUL V    Managementul personalului contractual din administraţia publică şi gestiunea raporturilor juridice; PARTEA a VII-a    Răspunderea administrativa; TITLUL II    Răspunderea administrativ-disciplinară- art. 568-571;
  3. Legea nr. 17/2000 din  6 martie 2000    republicată, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;
 • Legea nr. 292/2011 din 20 decembrie 2011, legea asistenţei sociale;
  1. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor, cu modificările și completările ulterioare;
  2. Hotărârea nr. 2230 din  8 decembrie 1969  privind gestionarea bunurilor materiale ale organizaţiilor socialiste;
 •  Fişa postului Referent IA

Tematica

Norme privind organizarea şi efectuarea inventarierii;

Atribuţiile principale ale gestionarului, condiţii privind angajarea gestionarilor, răspunderea penală şi civilă a gestionarului;

Norme generale de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile;

Norme specifice de utilizare a documentelor financiar-contabile;

Elemente obligatorii pe care trebuie să le conţină documentele financiar-contabile;

Răspunderea patrimonială conform Codului Muncii;

Dispoziţii generale, obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor;

                Bibliografia/tematica pentru posturile  de Îngrijitor – Serviciul Creșe :

 • Constituția României; 
 1. Legea nr. 263/ 2007, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor;
 2. Hotarârea nr. 1252/2012 din 12 decembrie 2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară
 1. Ordin nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare: Anexa 1-Norme tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private;  Capitolul I- Definiţii- art. 1;   Capitolul II-Curățarea-art. 2,3,4,6; Capitolul III- Dezinfecția-art. 8,19,20,23;
 2. Ordonanţă de urgenţă  nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; Titlul I,  Dispoziţii generale;  Partea  a VI-a- Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice; art. 368-  Principii aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi personalului contractual din administraţia publică;
 3. Fişa de post  pentru funcția de îngrijitor;

Tematica

Noţiuni privind descrierea etapelor parcurse pentru o bună curăţenie, a regulilor pentru efectuarea curăţeniei, precum şi a controlului eficienţei curăţeniei ;

Noţiuni privind metodele folosite pentru dezinfecţie, regulile generale ale dezinfecţiei, precum  şi controlul eficienţei acesteia ;

Noţiuni privind igiena personală a îngrijitoului (igiena pielii şi a anexelor ei, igiena gurii, nasului şi urechilor) ;

Noţiuni privind echipamentul de protecţie a îngrijitorului ;

Noţiuni privind funcţiunile şi circuitele funcţionale în cadrul creşelor ;

Noţiuni privind modul de servire a meselor în săli de grupă în creşe;

Bibliografia/tematica pentru postul  de Îngrijitor – Centrul Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost „Șansa unei vieți decente” :

 1. Constituția României; 
 2. Legea nr. 116 din 15 martie 2002, privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;
 3. Hotarârea nr. 1149 din 17 octombrie 2002,pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;
 1. Ordin nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare:Anexa 1-Norme tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private;  Capitolul I- Definiţii- art. 1;   Capitolul II-Curățarea-art. 2,3,4,6; Capitolul III- Dezinfecția-art. 8,19,20,23;
 2. Ordonanţă de urgenţă  nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; Titlul I,  Dispoziţii generale;  Partea  a VI-a- Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice; art. 368-  Principii aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi personalului contractual din administraţia publică;
 3. Fişa de post  pentru funcția de îngrijitor;

Curățenia şi dezinfecția în unitățile sanitare

          – definiții

          – curățenia

          – dezinfecția

          – atribuții de serviciu îngrijitor 

Nota: La studierea actelor normative din bibliografie, candidații vor avea în vedere toate republicările, modificările şi completările intervenite până la data depunerii dosarelor de concurs.

Acte necesare la dosar:

  • cerere de înscriere la concurs;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă /în meserie si /sau în specialitatea studiilor, în copie ; 
 • aviz de exercitare a profesiei de asistent social eliberat de Colegiul National al Asistentilor Sociali din Romania; 
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă ( certificat de integritate comportamentală) că nu figurează înscris în evidențe cu mențiuni ce pot face obiectul Registrului național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale,de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor.
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care va conţine, în clar, numărul, data, numele în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 • curriculum vitae;
 •   raport de evaluare  psihologică de la un cabinet acreditat;

Proba scrisă se va susține în data de 22 aprilie 2021, orele 10.00 la sediul Direcției de Asistenţă Socială Turda, Str. Dacia, nr. 1, sau în altă locaţie comunicată în termen candidaţilor. Dosarele se depun la sediul Direcției de Asistenţă Socială Turda, Str Dacia, nr. 1, la Serviciul Resurse Umane, Salarizare până la data de 14 aprilie  2021 orele 12.00. Informaţii suplimentare se pot obține de la Serviciul Resurse Umane, Salarizare, telefon 0264-317137; 0738/772188.

Publicat pe Lasă un comentariu

În atenția beneficiarilor de produse alimentare și de igienă din cadrul POAD 2021

Direcția Asistență Socială Turda vă informează că începând cu data de 09.03.2021, distribuirea produselor POAD se va face pe str. Câmpiei nr. 57 (cartier Poiana) în intervalul orar 08.00-12.00 de luni până vineri. În vederea ridicării produselor trebuie să vă prezentați cu CI/BI/CIP în original și certificat handicap original + copie unde este cazul. Produsele se vor distribui în limita stocurilor existente.

Publicat pe Lasă un comentariu

ANUNȚ DISTRIBUIRE ALIMENTE/PRODUSE IGIENĂ ÎN CADRUL PROGRAMULUI POAD

Conform Ordonanței de urgență 84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD 2019-2021

Direcția de Asistență Socială Turda, aduce la cunoștința cetățenilor municipiului Turda, că începând de luni 01.03.2021 se vor distribui alimente și produse de igienă persoanelor/familiilor aflate temporar în situații critice de viață, respectiv victime ale calamităților, persoane dependente (persoanele cu handicap grav și accentuat, adulți și copii, care nu beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim rezidențial, publice sau private) dar și în alte situații asemănătoare stabilite prin anchetele sociale și care se află în situații deosebite de vulnerabilitate, precum și persoanele care locuiesc în așezările informale, în limita stocurilor disponibile.

Distribuirea produselor se va face pe str. Aurel Vlaicu nr. 3 (fostul Liceu Dr. I. Rațiu – lângă primărie) după următorul program:

Luni-Vineri între orele 08.00-12.00

Beneficiarii se vor prezenta în vederea ridicării pachetelor, în timpul programului, având asupra lor actul de identitate valabil și certificatul de încadrare in grad de handicap (copie + original)  unde este cazul.