Publicat pe Lasă un comentariu

Venitul Minim de Incluziune

Ce este Venitul Minim de Incluziune (VMI)?

VMI reprezintă un program unic de asistență socială, creat pentru a ajuta persoanele și familiile vulnerabile să depășească obstacolele financiare pe care le întâmpină și să-și îmbunătățească viața. Acesta este un beneficiu prevăzut în Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune și are două componente:

SPRIJIN PENTRU INCLUZIUNE

Are ca scop prevenirea și combaterea sărăciei și a riscului de excluziune socială și înlocuiește ajutorul social acordat anterior pentru asigurarea venitului minim garantat (VMG).

SPRIJIN PENTRU FAMILIILE CU COPII

Se acordă familiilor cu copii aflați în întreținere cu vârsta de până la 18 ani și are ca scop prevenirea sărăciei și încurajarea participării copiilor la educație, înlocuind alocația pentru susținerea familiei (ASF).

IMPORTANT!

VMI se acordă începând cu luna ianuarie 2024 persoanelor/familiilor solicitante. Acesta înlocuiește prestațiile anterioare, respectiv, venitul minim garantat (VMG) și alocația pentru susținerea familiei (ASF).

Care sunt avantajele VMI?

 1.  Beneficiile VMI (ajutor de incluziune și/sau ajutor pentru familia cu copii) se acordă sub formă de plată unică lunară.
 2. Solicitanții de VMI sunt asigurați în sistemul de sănătate.
 3. Solicitanților de VMI li se asigură locuința împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor.
 4. Dacă sunteți solicitant de VMI aveți acces automat la serviciile sociale disponibile, în funcție de nevoile identificate, în vederea depășirii situațiilor de dificultate.
 5. Ca solicitant de VMI intrați în categoria consumatorilor vulnerabili și veți primi ajutoare pentru încălzirea locuinței și de alte măsuri destinate consumatorului vulnerabil.
 6. VMI promovează munca ca solicitant de VMI sunteți sprijiniți prin stimulente financiare inclusiv în situația în care veți obține venituri prin muncă și veți beneficia de măsuri care să sprijine accesul la locuri de muncă.
 7. Programul încurajează participarea copiilor din familiile vulnerabile la educație, pentru un viitor mai bun.

Cine poate solicita VMI?

 Persoanele singure și familiile aflate în situație de dificultate, care îndeplinesc condițiile de acordare potrivit legii.

Solicitanții trebuie să aibă reședința sau/și domiciliul în România și să facă dovada acesteia.

 

Cum se solicită VMI?

 Dacă sunteți solicitant de venit minim garantat (VMG) și/sau de alocație pentru susținerea familiei (ASF):

 1. Veți obține informații despre VMI de la Direcția de Asistență Socială Turda.
 2. Începând cu 1 noiembrie 2023 puteți depune la Direcția de Asistență Socială Turda documentele pentru acordarea VMI.
 3. Ce trebuie depus?
  1. Cererea de acordare a VMI – modelul cererii se găsește la Directia de asisstenta sociala Turda.
  2. Cererea de acordare a VMI trebuie însoţită de documentele doveditoare, inclusiv în cazul cetăţenilor străini sau apatrizi, precum şi al persoanelor fără adăpost.
  3. Cererea se depune pe suport hârtie sau se transmite electronic şi se înregistrează la Directia de asistenta sociala Turda.

Dacă nu ați beneficiat de VMG sau ASF până acum, dar vă aflați în situație de dificultate:

 1. Veți obține informații despre VMI de la Direcția de Asistență Socială Turda.
 2. Începând cu 1 noiembrie 2023 puteți depune la Direcția de Asistență Socială Turda documentele pentru acordarea VMI.
 3. Ce trebuie depus?
  1. Cererea de acordare a VMI – modelul cererii se găsește la primărie.
  2. Cererea de acordare a VMI trebuie însoţită de documentele doveditoare, inclusiv în cazul cetăţenilor străini sau apatrizi, precum şi al persoanelor fără adăpost.
  3. Cererea se depune pe suport hârtie sau se transmite electronic şi se înregistrează la Directia de asistenta sociala in localitatea în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul ori reşedinţa sau, după caz, trăieşte titularul

 

Care sunt condițiile de acordare VMI?

 Pentru a beneficia de venit minim de incluziune trebuie să îndepliniți următoarele condiții generale:

 • Să nu dispuneți de venituri suficiente pentru a vă asigura un nivel de trai minim.
 • Să aveți venituri nete lunare ajustate de până la 275 lei, respectiv până la 400 lei pentru persoana singură în vârstă de cel puțin 65 de ani, pentru acordarea ajutorului de incluziune.
 • Să aveți venituri nete lunare ajustate de până la 700 lei, pentru acordarea ajutorului pentru familia cu copii.
 • Să completați cererea de acordare a venitului minim de incluziune și să furnizați documentele justificative.
 • Cererea va fi analizată de către reprezentanții primăriei pentru verificarea îndeplinirii condițiilor de acordare a Se va realiza verificarea documentelor depuse și va avea loc o anchetă socială în teren, la reședința declarată.
 • Să vi se aprobe acordarea VMI prin dispoziția primarului.

 

Înregistrarea solicitanților

Toți beneficiarii actuali de VMG și ASF trebuie să se înregistreze în sistem începând cu data de 1 noiembrie și până la 31 decembrie 2023. Aceasta este o măsură esențială pentru a nu pierde dreptul la VMI odată cu aplicarea legii de la 1 ianuarie 2024.

 

Ce documente sunt necesare pentru a solicita VMI?

 • Formular standard de cerere pentru acordare VMI
 • Declarație pe propria răspundere
 • Actul de identitate al solicitantului și al membrilor familiei
 • Adeverințe de venit pentru toate sursele de venit ale familiei
 • Certificat de naștere pentru fiecare copil
 • Certificatul de deces pentru oricare membru decedat al familiei
 • Dovada școlarizării pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 16 ani
 • Angajamentul de plată (pentru situațiile în care se pot constata drepturi acordate necuvenit)
 • Alte documente specifice situației beneficiarului

 

Care este cuantumul VMI*?

*Exemplificare

 • Cuantumul ajutorului de incluziune acordat familiei/persoanei singure reprezintă diferența dintre cuantumul maxim prevăzut de lege – 275 lei/lună/membru de familie sau 400 lei/lună în cazul persoanei singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani și cuantumul venitului net ajustat calculat conform legii.
   • Cuantumul maxim, pentru beneficiarii care nu obțin niciun venit, este de 275 lei/lună/ membru de familie, iar, în cazul persoanei singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani, cuantumul maxim este de 400 lei/lună.
 • Cuantumul ajutorului pentru familia cu copii este stabilit în funcție de nivelul venitului net lunar ajustat și numărul de copii din familie:
   • Pentru familia beneficiară de ajutor de incluziune, precum și pentru cea cu venituri nete lunare ajustate de până la 275 de lei/lună, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:
     • » 107 lei, pentru familia cu un copil;
     • » 214 lei, pentru familia cu 2 copii;
     • » 321 de lei, pentru familia cu 3 copii;
     • » 428 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulți.
 • Pentru familia monoparentală beneficiară de ajutor de incluziune, precum și pentru cea cu venituri nete lunare ajustate de până la 275 de lei/lună, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:
     • » 120 de lei, pentru familia cu un copil;
     • » 240 de lei, pentru familia cu 2 copii;
     • » 360 de lei, pentru familia cu 3 copii;
     • » 480 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulți.
 • Pentru familiile care au un venit net lunar ajustat cuprins între 276 de lei/lună și 700 de lei inclusiv, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:
     • » 85 de lei, pentru familia cu un copil;
     • » 170 de lei, pentru familia cu 2 copii;
     • » 255 de lei, pentru familia cu 3 copii;
     • » 340 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulți.
 • Pentru familiile monoparentale care au un venit net lunar ajustat cuprins între 276 de lei/ lună și 700 de lei inclusiv, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:
     • » 110 lei, pentru familia cu un copil;
     • » 215 lei, pentru familia cu 2 copii;
     • » 325 de lei, pentru familia cu 3 copii;
     • » 430 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulți.

 

Obligațiile familiilor/persoanelor singure care beneficiază de VMI

 •  Să depuneţi la Directia de asistenta sociala, din 6 în 6 luni, declaraţia pe propria răspundere, completată conform modelului aprobat prin normele metodologice de aplicare a legii.
 • Să comunicaţi Directiei de asistenta sociala orice modificare cu privire la domiciliu, venituri şi numărul membrilor familiei, în termen de maximum 10 zile de la data la care a intervenit  modificarea.
 • Solicitanţii de VMI – componenta ajutor de incluziune, atât titularul dreptului, cât și membrii familiei sale apți de muncă și care nu obţin venituri din orice formă legală de angajare şi nici din activităţi independente sau activităţi agricole au obligaţia:
   • de a urma măsurile active prevăzute de planul individualizat de mediere, stabilit de către AJOFM odată cu înregistrarea acestora ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă;
   • de a se prezenta, ori de câte ori sunt solicitate, la sediul AJOFM în a cărei evidenţă sunt înregistrate ca persoane în căutarea unui loc de muncă, în vederea încadrării în muncă sau a participării la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesional.
 • Solicitanţii de VMI care primesc ajutor de incluziune, au obligația să presteze lunar, la solicitarea primarului, activități sau lucrări de interes local, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă şi a normelor de securitate şi sănătate în muncă. Efectuarea activităților și lucrărilor de interes local se realizează de o singură persoană aptă de muncă din familia beneficiară de ajutor de incluziune.
 • Solicitanţii de VMI care primesc ajutor de incluziune în cuantum de până la 50 lei/lună au obligația de a presta trimestrial activități sau lucrări de interes local, în oricare din lunile trimestrului, primarul stabilind orele de muncă pentru trimestrul respectiv.
 • Solicitanţii de VMI care primesc ajutor de incluziune, au obligația să efectueze activități cu caracter ocazional, stabilite conform solicitărilor transmise primăriei de către persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale care au nevoie de forţă de muncă.
 • Solicitanţii de VMI care primesc ajutor de incluziune, au obligația să efectueze activități specifice, prevăzute de Legea 111/2022, dacă există solicitări în acest sens.
 • Solicitanţii de VMI care primesc ajutor de incluziune și care nu au un nivel de educaţie şcolară sau cunoştinţele necesare au obligația să parcurgă cursurile programului educaţional „A doua şansă“ reglementate prin ordin al ministrului educaţiei.
 • Solicitanţii de VMI care primesc ajutorul pentru familia cu copii, în situația în care unul sau mai mulți din copiii aflați în întreținere urmează cursurile unei unități de învățământ din străinătate, au obligația de a prezenta la primărie, din 6 în 6 luni, documentul eliberat de unitatea de învăţământ, în condiţiile legislaţiei statului respectiv, din care să rezulte frecventarea de către copii a cursurilor, precum şi numărul absenţelor înregistrate de aceştia, în vederea stabilirii cuantumului ajutorului acordat.
 • Titularul de VMI căruia i s-a suspendat dreptul (plata aferentă VMI integral sau a uneia din componentele sale), are obligația ca, în termenul maxim de 3 luni prevăzut de lege, să facă dovada îndeplinirii obligaţiilor a căror nerespectare a constituit motivul deciziei de În caz contrar, se va proceda la încetarea acordării dreptului.
Publicat pe 2 comentarii

REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE PROMOVAREA ÎN GRAD PROFESIONAL

TABEL CU REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE PROMOVAREA ÎN GRAD PROFESIONAL ORGANIZAT ÎN DATA DE 19 OCTOMBRIE 2023 PENTRU PERSONALUL DIN CADRUL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ TURDA

NR CRT.NUMĂRUL ȘI DATA DOSARULUI DE ÎNSCRIERE A CANDIDATULUI FUNCȚIA / SERVICIUL PT CARE ORGANIZEAZA CONCURS DE PROMOVAREPUNCTAJ PROBĂ  SCRISĂREZULTAT PROBĂ SCRISĂPUNCTAJ PROBĂ  INTERVIUREZULTAT PROBĂ  INTERVIUPUNCTAJ FINAL CONCURSREZULTAT CONCURS
1Dosar nr. 9256/05.10.2023Consilier juridic IA / Centrul de consiliere femei și copii-victime ale violenței domestice80,00ADMIS100ADMIS

 

90ADMIS
2Dosar nr. 9238/05.10.2023Inspector de specialitate IA /Serviciul Resurse Umane, Slarizare81,67ADMIS100ADMIS90,83ADMIS
3Dosar nr. 9297/06.10.2023Consilier principal/Autoritatea Tutelară77,66ADMIS100ADMIS88,83ADMIS

Rezultatele finale ale concursului de promovare au fost afișate la sediul DAS Turda și pe site-ul instituției în data de 23.10.2023  la orele 10.00

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE PROBEI DE INTERVIU

TABEL CU REZULTATELE PROBEI DE INTERVIU LA CONCURSUL DE PROMOVAREA ÎN GRAD PROFESIONAL ORGANIZAT ÎN DATA DE 19 OCTOMBRIE 2023 PENTRU PERSONALUL DIN CADRUL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ TURDA

NR CRT.NUMĂRUL ȘI DATA DOSARULUI DE ÎNSCRIERE A CANDIDATULUI FUNCȚIA /SERVICIUL PT CARE ORGANIZEAZĂ CONCURS DE PROMOVAREPUNCTAJUL

PROBEI  DE INTERVIU

REZULTATELE

PROBEI DE INTERVIU

OBS.
1Dosar nr. 9256/05.10.2023

 

Consilier juridic IA / Centrul de consiliere femei și copii-

victime ale violenței domestice

100ADMIS
2Dosar nr. 9238/05.10.2023

 

Inspector de specialitate IA /Serviciul Resurse Umane, Slarizare100ADMIS
3Dosar nr. 9297/06.10.2023Consilier principal/Autoritatea Tutelară100ADMIS

 Notă: -ca urmare a declarației pe propria răspundere a candidaților că nu vor face contestație la punctajul obținut la proba scrisă și a acordului dat, proba de interviu se va susține la sediul DAS Turda, str. Avram Iancu nr.12, în data de 19.10.2021, ora 13.

-rezultatele probei de interviu  au fost afișate  la sediul DAS Turda și pe site-ul DAS  în data de 19.10.2023, orele 14.00. Contestația la proba de interviu a concursului se poate depune la Registratura DAS Turda, str. Avram Iancu, nr. 12 până la data de 20.10.2023, orele 14.00.

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE PROBEI SCRISE

TABEL CU REZULTATELE PROBEI SCRISE PENTRU CONCURSUL DE PROMOVAREA ÎN GRAD PROFESIONAL ORGANIZAT ÎN DATA DE 19 OCTOMBRIE 2023 PENTRU PERSONALUL DIN CADRUL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ TURDA

NR CRTNUMĂRUL ȘI DATA DOSARULUI DE ÎNSCRIERE A CANDIDATULUI FUNCȚIA /SERVICIUL PT CARE ORGANIZEAZĂ CONCURS DE PROMOVAREPUNCTAJ

PROBĂ SCRISĂ

REZULTATELE

PROBEI SCRISE

OBS.
1Dosar nr. 9256/05.10.2023

 

Consilier juridic IA / Centrul de consiliere femei și copii-

victime ale violenței domestice

80,00ADMIS
2Dosar nr. 9238/05.10.2023

 

Inspector de specialitate IA /Serviciul Resurse Umane, Slarizare81,67ADMIS
3Dosar nr. 9297/06.10.2023Consilier principal/Autoritatea Tutelară77,66ADMIS

Notă:

Rezultatele probei scrise a fost afișat la sediul DAS Turda și pe site-ul DAS în data  de 19.10.2023  la orele 12.00.

Publicat pe Lasă un comentariu

SELECȚIA DOSARELOR

TABEL PRIVIND SELECȚIA DOSARELOR DEPUSE PENTRU CONCURSUL DE PROMOVAREA ÎN GRAD PROFESIONAL ORGANIZAT

 ÎN DATA DE 19 OCTOMBRIE 2023 PENTRU PERSONALUL DIN CADRUL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ TURDA

 Informaţii privind selecția dosarelor
Data selecției dosarelor:  11.10.2023
 
 
Numărul și data dosarului de înscriere candidatRezultatul selecției dosarelorMotivul respingerii dosarului 
Dosar nr. 9256/05.10.2023Admis 
Dosar nr. 9238/05.10.2023Admis 
Dosar nr. 9297/06.10.2023Admis 

Afișat azi, 11.10.2023

Publicat pe 2 comentarii

Ajutorului pentru încălzirea locuinței

Începand cu data de 18.10.2023, locuitorii municipiului Turda vor putea depune documentele in vederea obtinerii ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale, energie electrica, lemne, carbuni, combustibili petrolieri si a suplimentului de energie conform prevederilor Legii nr.226/16.09.2021, privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

Ajutorul se acorda numai pentru un singur sistem de incalzire, pentru consumatorii de gaze naturale, energie electrica, lemne, carbuni si combustibili petrolieri ale caror venituri nete lunare/membru de familie sunt cuprinse intre 0 si 1386 lei , iar pentru persoana singura venitul net lunar sa fie cuprins intre 0 si 2053 lei. Ajutoarele pentru incalzirea locuintei se acorda  pentru perioada 1 noiembrie 2023- 31 martie 2024.

Ajutorul pentru încălzire se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute. Formularele de cerere și declarație pe propria răspundere pot fi procurate de solicitanți de la sediul Directiei de Asistenta Sociala, str. Avram Iancu, nr.12 sau se pot completa on-line  pe portalul se.primariaturda.ro

Acte necesare pentru obtinerea ajutorului de incalzire:

 • Copii dupa actele de identitate ale persoanei singure, respective a membrilor familiei care locuiesc în fapt la adresa de domiciliu menționată pe cerere (cărți de identitate sau certificate de naștere pentru membrii familiei care au varsta până la 14 ani);
 • Adeverinţa de salariat cu venitul net (si valoarea tichetelor de masa sau de vacanta), cupon de pensie, cupon somaj sau alte acte doveditoare ale veniturilor nete din luna anterioara depunerii cererii;
 • Pentru persoanele care realizeaza venituri din I.I., P.F.A, S.R.L., este necesară o adeverință de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice Turda;
 • CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA pentru toate persoanele peste 18 ani (de la Serv.Taxe si Impozite);
 • ADEVERINTA DE LA REGISTRU AGRICOL NUMAI PENTRU CEI CARE AU TERENURI EXTRAVILANE;
 • ADEVERINTA DE TEREN AGRICOL PENTRU PERSOANELE CARE DETIN TERENURI IN ALTA LOCALITATE, DE LA PRIMARIA RESPECTIVA-cu suprafata de teren detinuta si venitul net obtinut;
 • copie dupa talonul autoturismului;
 • după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei;
 • ultima factura de gaz pentru cei care solicita ajutor de incalzire cu gaze naturale;
 • ultima factura de energie electrica pentru toti solicitantii de ajutor de incalzire ;

Cererea și declarația pe propria răspundere însoțită de documentele mai sus menționate se depun  la sediul Directiei de Asistenta Sociala, str. Avram Iancu, nr.12   personal in intervalul orar 8,00 – 13,00, prin posta, sau online pe portalul se.primariaturda.ro până la data de 20 noiembrie,  pentru ca o persoană/familie să poată beneficia de ajutor de incalzire  începând cu luna noiembrie 2023.

Pentru beneficiarii de ajutor social, cererile de incalzire , se depun  la ghiseul unde s-au depus si actele pentru ajutor social impreuna cu o factura de energie electrica.

Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista anexa, nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei.

 

LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului social

Bunuri imobile
1Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală
Bunuri mobile*
1Autoturism/Autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“
5Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
*) Aflate în stare de funcţionare
Depozite bancare
1Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei
Terenuri/animale şi/sau păsări
1Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului de incalzire.

          CUANTUMURILE LUNARE ALE AJUTOARELOR

                     PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI

Venituri nete lunare/membru de familieGaze naturale    

      (lei)           

Lemne, carbuni, combustibili petrolieri

       (lei)

Energie electrica

     (lei)

 <200 lei         250           320        500
  200,1 lei –   320 lei         225           288        450
  320,1 lei –   440 lei         200           256        400
  440,1 lei –   560 lei         175           224        350
  560,1 lei –   680 lei         150           192        300
  680,1 lei –   920 lei         125            160        250
  920,1 lei – 1040 lei         100           128        200
1040,1 lei – 1160 lei           75              96        150
1160,1 lei – 1280 lei           50             64        100
1280,1 lei – 1386 lei           25               32                                      50  

 

Pt.persoana singura:

1280,1 lei – 2053 lei           25               32                                      50  

 

SUPLIMENTUL  PENTRU ENERGIE

 SUMA FIXA, se acorda in functie de  sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum de:

 1. 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică;
 2. 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale;
 3. 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri.

În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună.

Suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe tot parcursul anului.

 

O R A R                             

AJUTOARE  DE  INCALZIRE 

 • CERERILE SI ACTELE DOVEDITOARE PENTRU LUNA NOIEMBRIE 2022 SE MAI PREIAU IN ZILELELE DE 16-17-18, IN ITERVALUL ORAR:

                          10.00 -12.00,

URMAND CA DUPA ACEASTA DATA PRELUAREA SA SE SUSPENDE PANA LA DATA DE 5 DECEMBRIE 2022.

 • CERERILE SI ACTELE DOVEDITOARE PENTRU LUNA DECEMBRIE VOR FI DEPUSE IN PERIOADA 5 – 20 DECEMBRIE IN INTERVALUL ORAR                                       

                                      8.00 – 12.00

 

        Acest program este  facut pentru a putea prelucra datele in sistemul informatic.

Publicat pe Lasă un comentariu

EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ TURDA ORGANIZEAZĂ EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

pentru personalul din cadrul instituție

în data de 19.10.2023, orele 9:00

Condițiile de participare la examenul de promovare:

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional superior celui deținut, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției contractuale ocupate;
 2. pentru a participa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare, candidatul trebuie să fi obținut cel puțin calificativul „bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate.
 3. să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

Funcțiile pentru care se organizează examenul de promovare în grad profesional și compartimentul/serviciul/centru din care face parte:

Nr.crt.Denumire funcțieCategoriaGrad professional deținutCompartimentul/ServiciulGradul profesional pentru care se organizează examenul
1CONSILIERexecuțieASISTENTAUTORITATE TUTELARĂPRINCIPAL
2INSPECTOR DE SPECIALITATEexecuțieISERVICIUL RESURSE UMANE SALARIZAREIA
3CONSILIER JURIDICexecuțieICENTRUL DE CONSILIERE FEMEI SI COPII, VICTIME ALE VIOLENȚEI DOMESTICEIA

Dosarul de concurs al examenului de promovare conține în mod obligatoriu :

 1. Cerere de înscriere;
 2. copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de Serviciul Resurse umane, Salarizare în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 3. Adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă ecestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară care să nu fi fost radiată;
 4. copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 3 ani de activitate;

PROBELE EXAMENULUI:

Dosarele se depun la sediul DAS Turda, Biroul Resurse Umane, în termen de 5 zile lucrătoare de la data afișării anunțului- 10.10.2023

Afișarea rezultatelor selecției dosarelor  -11.10.2023

Proba scrisă a concursului se va desfășura la sediul Direcției de Asistență Socială, str. Avram Iancu nr. 12 în data de 19.10.2023, la orele 9.00;

BIBLIOGRAFIE EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL PENTRU FUNCȚIA DE CONSILIER JURIDIC II – CENTRUL DE CONSILIERE FEMEI ȘI COPII- VICTIME ALE VIOLENȚEI DOMESTICE

 • Legea nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;
 • Hotărâre nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din legea nr. 98/2016privind achizițiile publice;
 • Legea nr. 217/2003 din 22 mai 2003, republicată pentru prevenirea și combaterea violenței domestice;
 • Legea nr.292/2011, legea asistenței sociale cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanță de urgență nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind codul administrativ;

BIBLIOGRAFIE EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONALA FUNCȚIEI DE INSPECTOR DE SPECIALITATE I DIN CADRUL SERVICIUL RESURSE UMANE, SALARIZARE

 • Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 53 din 2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • HG nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 • HG nr. 286/2011 – aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale din sectorul bugetar, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare;
 • OUG 111/2010 privind concediul și indemnizatia lunară pentru creșterea copiilor, cu modificările si completările ulterioare
 • HG nr.52/2011 prntru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
 • HG nr. 250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariatilor din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, cu modificările și completările ulterioare
 • OUG 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 537/2004 aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

BIBLIOGRAFIE EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONALA FUNCȚIEI DE CONSILIER ASISTENT ÎN CADRUL AUTORITĂȚII TUTELARE :

 • Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
 • Legea 156/ 2023 privind organizarea activității de prevenire a separării copilului de familie;
 • Legea 292/2011, republicata Legea asistentei sociale;
 • Legea 140/2022 privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale, modificarea și completarea unor acte normative;
 • HG 691/2015 privind aprobarea procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate;
 • Ordinul Nr.1733/2015 privind aprobarea procedurii de stabilire și plată a alocației lunare de plasament, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul Nr.95/2006 privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de asistență socială/persoane cu atribuții de asistență socială, în domeniul protecției drepturilor copilului;

Informații suplimentare se pot obține de la Serviciul Resurse Umane, Salarizare, telefon 0738.772.188