Publicat pe Lasă un comentariu

TICHETUL SOCIAL PE SUPORT ELECTRONIC-SPRIJIN PENTRU ROMÂNIA

Primăria municipiului Turda, prin Direcția de Asistență Socială primește dosare pentru familie cu copii şi persoanele fără adăpost eligibile, în vederea acordării sprijinului financiar sub formă de tichete sociale pe suport electronic. Conform prevederilor OUG 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestuia, cu modificările și completările ulterioare, are drept scop compensarea unei părţi din cheltuielile cu hrana pentru asigurarea traiului zilnic, prin acordarea unor tichete sociale pe suport electronic, pentru achiziţionarea de produse alimentare şi/sau pentru asigurarea de mese calde.
• Cine poate primi tichetele/voucherele sociale
Beneficiază de sprijin material sub formă de tichete sociale emise pe suport electronic următoarele categorii de persoane şi familii, denumite în continuare beneficiari:
a) pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflaţi în evidenţa caselor de pensii sectoriale şi beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;
b) persoanele – copii şi adulţi -, încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri proprii lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;
c) familiile cu cel puţin 2 copii în întreţinere ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
d) familiile monoparentale ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
e) familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social în condiţiile Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
f) persoanele fără adăpost astfel cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare.
Persoanele care se încadrează în mai multe categorii dintre cele prevăzute mai sus beneficiază de sprijinul aferent unei singure categorii din care fac parte la data acordării acestuia.
Prin excepţie de la prevederile de mai sus, în situaţia în care familiile prevăzute la lit. c) – e) au un membru de familie ce face parte din categoriile de beneficiari prevăzute la lit. a) sau b), sprijinul material se cumulează.
Nu beneficiază de acordarea sprijinului material, persoanele care la data acordării sprijinului nu au domiciliul în România sau care nu fac dovada că locuiesc în România, potrivit legii, precum şi persoanele care execută pedepse privative de libertate ori beneficiază de servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private.
Beneficiarii de la literele a)-e) vor fi identificați de Casa Națională de Pensii Publice și Agenția Națională
pentru Plăți și Inspecție Socială.
Persoanele fără adăpost, familiile cu cel puţin 2 copii în întreţinere precum și familiile monoparentale indiferent de numărul de copii aflați în întreținere, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei, și care nu beneficiază de alocație pentru susținerea familiei pot solicita acordarea acestor tichete sociale pe suport electronic, prin depunerea unei cereri și declarații pe propria răspundere la Direcţia de Asistenţă Socială str. Dacia nr. 1 Turda, Luni-Joi între orele 08.00-13.00 și Vineri de la 08.00-12.00
• Cum vor fi livrate tichete sociale pe suport electronic
Tichetele sociale vor fi livrate de Poșta Română și vor fi alimentate automat cu câte 250 de lei, la fiecare două
luni, în perioada 1 iunie 2022-31 decembrie 2022 și poate fi utilizat în termen de 12 luni de la data fiecărei alimentări.
• Cum se uitilizează tichetele
Beneficiarul poate utiliza tichetele sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde numai în rețeaua unităților afiliate, pe baza actului de identitate/carte de identitate provizorie, după caz.
• Ce documente sunt necesare pentru acordarea tichetelor sociale
-cererea și declarația pe propria răspundere pentru solicitarea tichetului social electronic pentru alimente/masă caldă – familie cu copii şi persoanele fără adăpost.
– actele de identitate ale tuturor membrilor familiei (copie și original ),
-certificat naștere pentru minorii sub 14 ani (original și copie) ;
-documente privind starea civilă (certificat de casătorie, certificat de deces, sentință de divorț);
– hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor și după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei;
-documente privind veniturile nete realizate în ultima lună ( venituri din pensii, venituri din salarii și asimilate salariilor, indemnizații, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din activități Agricole, venituri din alte surse,);
-dosar plic.
Cererea și declarația pe propria răspundere se pot obține de la sediul instituției, sau de aici:
Informații suplimentare pot fi obținute la sediul DAS Turda sau la nr. de tel. 0738772192
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.