Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE FINALE

TABEL CU REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCȚIE CONTRACTUALĂ VACANTĂ ORGANIZAT ÎN DATA DE 25.06.2019

NR. CRT.NUMELE ȘI PRENUMELEPOSTUL VACANTPUNCTAJ PROBA SCRISĂREZULT. PROBA SCRISĂPUNCTAJ PROBA INTERV.REZULT PROBA INTERV.PUNCTAJ FINAL CONC.REZULT. CONC.
1Botos CrinaKinetoterapeut92.66Admis71.00Admis81.83Respins
2Pacurar AlexandruKinetoterapeut97.00Admis98.67Admis97.84Admis
3Turean Andrada MihaelaKinetoterapeutNu s-a prezentat     

Nota: Rezultatele finale au fost afișate în data de 27.06.2019, orele 13.00 la sediul DAS Turda și pe site-ul instituției. Contestațiile se pot depune la Registratura DAS Turda, str. Dacia nr. 1 până în data de 28.06.2019, orele 13.00.

Publicat pe Lasă un comentariu

CONCURS ÎN DATA DE 15 IULIE 2019

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ TURDA ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN DATA DE 15 IULIE 2019 PENTRU OCUPAREA POSTULUI CONTRACTUAL DE EXECUŢIE TEMPORAR VACANT

MUNCITOR IV (BUCATAR) – 1 post, durată determinată, Cantina de ajutor social

Condiții specifice de participare: studii generale, profesionale sau liceale

                                                    cursuri de formare/perfecționare în meseria de bucătar

                                                    minim 3.6 ani în specialitatea studiilor

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Calendarul concursului:

 • depunerea dosarelor de concurs în perioada 27 iunie- 03 iulie 2019, orele 12.00
 • selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în data de 04 iulie 2019
 • proba practică se va susține în data de 15 iulie, orele 10.00
 • afişarea rezultatelor probei practice în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data susţinerii probei
 • proba de interviu se va susţine în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei practice.
 • afişarea rezultatelor probei de interviu în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei
 • afişarea rezultatelor finale în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba practică şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei practice şi probei de interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Bibliografia/tematica pentru postul de muncitor IV (bucatar)

 • Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările şi completările actuale;
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile şi instituțiile  publice ;
 • Legea nr. 208/1997,legea cantinelor sociale
 • Fişa de post pentru Muncitor IV(bucatar)

Acte necesare la dosar:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă /în specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care va conţine, în clar, numărul, data, numele în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 • curriculum vitae;
 • Raport de evaluare psihologică de la un cabinet acreditat;

Proba practică se va susține în data de 15 iulie 2019, orele 10.00 la sediul Cantinei de ajutor social Turda, Str. Eminescu, nr. 1, sau în altă locaţie comunicată în termen candidaţilor. Dosarele se depun la sediul Direcției de Asistenţă Socială Turda, Str Dacia, nr. 1, la Serviciul Resurse Umane, Salarizare până la data de 03 iulie 2019, orele 12.00. Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obține de la Serviciul Resurse Umane, Salarizare, telefon 0264-317137.

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE PROBEI SCRISE

TABEL CU REZULTATELE PROBEI SCRISE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCȚIE CONTRACTUALĂ VACANTĂ ORGANIZAT ÎN DATA DE 25.06.2019

NR CRT.NUMELE ȘI PRENUMELEPOSTUL VACANTPUNCTAJ PROBEI SCRISEREZULTATELE PROBEI SCRISEOBS
1Botos CrinaKinetoterapeut92.66Admis
2Pacurar AlexandruKinetoterapeut97.00Admis
3Turean Andrada MihaelaKinetoterapeutNu s-a prezentat

Notă: rezultatele probei scrise au fost afișate la sediul DAS Turda și pe site-ul DAS în data de 25.06.2019, orele 13.00. Proba de interviu se va susține în 27.06.2019 la sediul Centrului social de urgență pentru persoane fără adăpost, str. Avram Iancu, nr. 12 la orele 9.00

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR

TABEL PRIVIND REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR DEPUSE PENTRU POSTUL VACANT – FUNCȚIE CONTRACTUALĂ DE EXECUȚIE DE: KINETOTERAPEUT ORGANIZAT DE DAS TURDA ÎN DATA 25 IUNIE 2019

Informaţii privind selecţia dosarelor
Data selecţiei dosarelor: 14 iunie   2019
Numele şi prenumele candidatului

 

Rezultatul selecţiei dosarelorObservatii
Botos CrinaAdmis 
Păcurar AlexandruAdmis 
Turean Andrada MihaelaAdmis