Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCȚIE CONTRACTUALĂ TEMPORAR VACANTĂ

TABEL CU REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCTIE CONTRACTUALA TEMPORAR VACANTA ORGANIZAT IN DATA DE 25.04.2019

NR CRT.NUMELE ȘI PRENUMELEPOSTUL VACANTPUNCTAJ PROBA PRACTICĂREZULT. PROBA PRACTICĂPUNCTAJ PROBA INTERV.REZULT. PROBA INTERV.PUNCTAJ FINAL CONC.REZULT. CONCURS
1Selegean EmiliaMuncitor IV96.00Admis83.00Admis89.50Admis

Notă: Rezultatele finale au fost afișate în data de 25.04.2019, orele 13.00 la sediul DAS Turda și pe site-ul instituției. Contestațiile se pot depune la Registratura DAS Turda, str. Dacia nr. 1 până în data de 02.05.2019, orele 13.00.

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR

TABEL PRIVIND REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR DEPUSE PENTRU POSTUL TEMPORAR VACANT – FUNCȚIE CONTRACTUALĂ DE EXECUȚIE DE: MUNCITOR CALIFICAT IV ORGANIZAT DE DAS TURDA ÎN DATA 25 APRILIE 2019

 Informații privind selecția dosarelor
Data selecției dosarelor: 18 aprilie 2019
Numele și prenumele candidatuluiRezultatul selecției dosarelorObservații
SELEGEAN EMILIAAdmis 

 

Publicat pe Lasă un comentariu

CONCURS ÎN DATA DE 25 APRILIE 2019

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ TURDA ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN DATA DE 25 APRILIE 2019  PENTRU OCUPAREA POSTULUI CONTRACTUAL DE EXECUŢIE TEMPORAR VACANT DE:

MUNCITOR CALIFICAT IV  (BUCĂTAR ) – 1 post, durată  determinată, Cantina de ajutor social

Condiții specifice de participare    –        studii generale , profesionale sau liceale

                                              –        cursuri de formare , perfectionare in meseria de bucatar

                                             –          minim 3.6  ani vechime în muncă

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Calendarul concursului:

 • depunerea dosarelor de concurs în perioada 11 aprilie-17 aprilie 2019, orele 12.00
 • selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în data de 18 aprilie 2019
 • proba practica se va susține în data de 25 aprilie, orele 10.00
 • afişarea rezultatelor probei practice în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data susţinerii probei
 • proba de interviu se va susţine în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei practice
 • afişarea rezultatelor probei de interviu în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei
 • afişarea rezultatelor finale în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba practică şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei practice  şi probei de interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

      Bibliografia/tematica pentru postul de muncitor calificat IV  este :

 • Legea  nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările si completările actuale;
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile şi instituțiile  publice ;
 • Legea  nr. 208/1997 legea cantinelor sociale ;
 • Fişa postului pentru funcția de muncitor calificat (bucătar);

Acte necesare la dosar:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă /în specialitatea studiilor;
 • copie certificat de membru vizat la zi, asigurare de răspundere civilă profesională
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care va conţine, în clar, numărul, data, numele în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 • curriculum vitae;
 • Raport de evaluare psihologică de la un cabinet acreditat;

Proba practică se va susține în data de 25 aprilie, orele 10.00 la sediul Cantinei de ajutor social Turda, Str Mihai Eminescu, nr. 1 sau în altă locaţie comunicată în termen candidaţilor. Dosarele se depun la sediul Direcției de Asistenţă Socială Turda, Str Dacia, nr. 1, la Serviciul Resurse Umane, Salarizare  până la data de 17 aprilie 2019, orele 12.00. Dosarele se vor verifica de către comisiile de concurs iar rezultatele selectării dosarelor se vor afişa la sediul instituţiei şi pe site-ul Direcției de Asistenţă Socială Turda. Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obține de Serviciul Resurse Umane, Salarizare, telefon 0264-317137.