Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATE FINALE

TABEL CU REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCTIE  CONTRACTUALA VACANTA ORGANIZAT IN DATA DE 17.12.2018

NR CRT.NUMELE SI PRENUMELEPOSTUL VACANTPUNCTAJ PROBA  SCRISAREZULTAT PROBA SCRISAPUNCTAJ PROBA  INTERVREZULT PROBA  INTERVPUNCTAJ FINAL CONCURSREZULTAT CONCURS
1Colesa RamonaMedic dentist specialist80.40admis88.00admis84.20respins
2Papp MelindaMedic dentist specialist96.00admis86.33admis91.17admis
3Tarchila Tinis Ioana AngelaMedic dentist specialistNu s-a prezentat     

Nota:  Rezultatele finale au fost afisate in data de 19.12.2018 , orele 15.00  la sediul DAS Turda si pe site-ul institutiei. Contestatiile se pot depune la Registratura DAS Turda , str Dacia nr. 1 pana in data de 20.12.2018, orele 15.00.

Publicat pe Lasă un comentariu

PROCES VERBAL CONTESTATIE

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 19.12.2018 de catre Comisia de solutionare a contestatiilor depuse, dupa sustinerea probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de medic dentist specialist

Comisia de solutionare a contestatiilor stabilita prin Decizia nr. 512/1/21.11.2018 s-a intrunit in data de 19 decembrie 2018, orele 8.30 la sediul DAS Turda si a analizat contestatia d-nei Colesa Ramona completata cu Contestatia depusa la Registratura Primariei Turda stabilind urmatoarele:

 • Din analiza bibliografiei de concurs raspunsul la Intrebarea nr. 6 poate fi interpretabil motiv pentru care Admite solicitarea de la punctul 1 al contestatiei  prin anularea punctajului de 4 puncte la aceasta intrebare .
 • Respinge solicitarea de la punctul 2 al contestatiei deoarece baremul a fost stabilit si afisat inainte de corectarea lucrarilor, in consecinta nu mai poate fi modificat.
 • Respinge solicitarea de la punctul 3 al contestatiei deoarece Comisia de solutionare a contestatiilor analizeaza lucrarea doar pentru candidatul contestatar.
 • Respinge contestatia referitoare la procedura de selectie a dosarelor deoarece nu a fost depusa in termenul prevazut de lege.

Punctajul la proba scrisa obtinut in urma analizei comisiei de solutionare a contestatiei este:

               Colesa Ramona, 80.4 puncte, Admis

               Papp Melinda, 96 puncte, Admis

Publicat pe Lasă un comentariu

SCHIMBARE ORA DESFASURARE CONCURS

Vă aducem la cunoștință că proba de interviu (pentru postul de medic dentist specialist) care urma să se desfășoare în data de 19 decembrie 2018, orele 10.00 se va desfășura în data de 19 decembrie 2018, orele 12.00 la sediul Direcției de Asistență Socială Turda, str. Dacia , nr. 1.

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE PROBEI SCRISE

TABEL CU REZULTATELE PROBEI SCRISE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCTIE CONTRACTUALA VACANTA ORGANIZAT IN DATA DE 17.12.2018

NR CRT.NUMELE SI PRENUMELEPOSTUL VACANTPUNCTAJ PROBEI SCRISEREZULTATELE PROBEI SCRISEOBS
1Colesa RamonaMedic dentist specialist80.40Admis 
2Papp MelindaMedic dentist specialist100.00Admis 
3Tarchila Tinis Ioana AngelaMedic dentist specialist  Nu s-a prezentat

Nota: rezultatele probei scrise au fost afisate la sediul DAS Turda in data de 17.11.2018 , orele 14.00. Contestatiile la proba scrisa se pot depune la Registratura DAS Turda, str. Dacia, nr. 1 pana in data de 18.12.2018, orele 14.00. Proba de interviu se va desfasura la sediul DAS Turda, str. Dacia , nr. 1 in data de 19.12. 2018 , orele 10.00.

Publicat pe Lasă un comentariu

CONCURS ÎN DATA DE 15 IANUARIE 2019

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ TURDA ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN DATA DE 15 IANUARIE  2019  PENTRU OCUPAREA POSTURILOR  CONTRACTUALE  DE EXECUŢIE  VACANTE  DE :

  MUNCITOR CALIFICAT II  (BUCĂTAR ) – 1 post, durată  nedeterminată, Creșa nr. 4

Condiții specifice de participare    –        studii generale , profesionale sau liceale

                                                      –          minim 3.6  ani vechime în muncă

  ÎNGRIJITOR                                          – 1 post, durată  nedeterminată, Centrul comunitar de igienă şi sănătate

Condiții specifice de participare    –        studii generale

                                    Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Calendarul concursului:

 • depunerea dosarelor de concurs în perioada 17 decembrie 2018- 03 ianuarie 2019, orele 12.00
 • selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în data de 04 ianuarie – 05 ianuarie 2019
 • proba practica se va susține în data de 15 ianuarie, orele 10.00
 • afişarea rezultatelor probei practice în termen de maxim 2 zile  lucrătoare de la data susţinerii probei
 • proba de interviu se va susţine în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei practice
 • afişarea rezultatelor probei de interviu în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei
 • afişarea rezultatelor finale în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba practică şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei practice  şi probei de interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

      Bibliografia/tematica pentru postul de muncitor calificat II  este :

      Legea  nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările si completările actuale;

– Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile şi instituțiile  publice;

–      Fişa postului pentru funcția de muncitor calificat (bucătar);

          Bibliografia/tematica pentru postul de îngrijitor este :

      Legea  nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările si completările actuale;

– Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile şi instituțiile  publice;

–      Fişa postului pentru funcția de îngrijitor ;

Acte necesare la dosar:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă /în specialitatea studiilor;
 •  copie certificat de membru vizat la zi, asigurare de răspundere civilă profesională
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care va conţine, în clar, numărul, data, numele în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 • curriculum vitae;
 • Raport de evaluare  psihologică de la un cabinet acreditat;

                 Proba practică se va susține în data de 15 ianuarie, orele 10.00 la sediul Direcției de Asistență Socială Turda, Str Dacia, nr.1 sau în altă locaţie comunicată în termen candidaţilor. Dosarele se depun la sediul Direcției de Asistenţă Socială Turda, Str Dacia, nr. 1, la Serviciul Resurse Umane, Salarizare  până la data de 03 ianuarie, orele 12.00. Dosarele se vor verifica de către comisiile de concurs iar rezultatele selectării dosarelor se vor afişa la sediul instituţiei şi pe site-ul Direcției de Asistenţă Socială Turda. Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obține de Serviciul Resurse Umane, Salarizare, telefon 0264-317137. index 2″/

Publicat pe Lasă un comentariu

SELECȚIA DOSARELOR

TABEL PRIVIND REZULTATUL SELECTIEI  DOSARELOR DEPUSE PENTRU POSTUL  VACANT -FUNCTIE CONTRACTUALA DE EXECUTIE DE: MEDIC DENTIST SPECIALIST

ORGANIZAT DE  DAS TURDA IN DATA 17 DECEMBRIE  2018

Informaţii privind selecţia dosarelor
Data selecţiei dosarelor:  10 decembrie 2018
Numele şi prenumele candidatului   Rezultatul selecţiei dosarelor Observatii
Colesa Ramona Admis  
Papp Melinda Admis Va prezenta Raport de evaluare psihologica pana cel tarziu la data sustinerii probei scrise
Tarchila Tinis Ioana Angela Admis