Publicat pe Lasă un comentariu

CONCURS POSTURI CONTRACTUALE DE EXECUŢIE

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ TURDA ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN DATA DE 27 DECEMBRIE 2017  PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI CONTRACTUALE DE EXECUȚIE  VACANTE:

ÎNGRIJITOR – 2 posturi, durată nedeterminată, Locuință protejată pentru adulții cu probleme psihice.

Condiții specifice de participare:

 • studii generale, profesionale sau liceale;
 • disponibilitate de a lucra în 3 schimburi;

ASISTENT SOCIAL PRACTICANT – 1 post, durată nedeterminată, Locuință protejată pentru adulții cu probleme psihice

Condiții specifice de participare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de licență asistență socială, specializare asistență socială sau in domeniul de licență teologie , specializarea teologie – asistență socială;
 • 1 an vechime în specialitatea studiilor;

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracțiuni săvârşite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Calendarul concursului:

 • depunerea dosarelor de concurs în perioada 04 decembrie-15 decembrie, orele 12,00;
 • selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în perioada 18-19 decembrie  2017;
 • proba scrisă se va susține în data de 27 decembrie 2017, orele 10,00;
 • proba practică pentru posturile de ingrijitori se va sustine in data de 27 decembrie 2017, orele 12.00;
 • afişarea rezultatelor probei scrise/practice în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei;
 • proba de interviu se va susţine în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise/practice;
 • afişarea rezultatelor probei de interviu în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei;
 • afişarea rezultatelor finale în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului;

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă/ practică şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise/practice  şi probei de interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Bibliografia pentru postul de asistent social practicant:

 • Legea 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările si completările actuale;
 • Ordonanţa nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările si completările actuale;
 • Legea  448/2006, republicată, privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • Legea nr. 487/2002, republicată, legea sănătăţii mintale si a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice;
 • Ordin nr. 488/2016 din 15 aprilie 2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002;
 • Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

Acte necesare la dosar:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care va conţine, în clar, numărul, data, numele în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 • curriculum vitae;
 • Raport de evaluare psihologică de la un cabinet acreditat.

Proba scrisă se va susține în data de 27 decembrie  2017 orele 10.00, la sediul Serviciului Public de Asistență Socială Turda, Str. Dacia, nr.1 sau în altă locație comunicată în termen candidaților. Dosarele se depun la sediul Serviciului Public de Asistență Socială Turda, Str. Dacia, nr. 1, la Compartimentul resurse umane până la data de 15 decembrie 2017, orele 12.00. Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selectării dosarelor se vor afișa la sediul instituției și pe site-ul Serviciului Public de Asistență Socială Turda. Informații suplimentare și bibliografia necesară se pot obține de la  Compartimentul Resurse Umane, telefon 0264-317137.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *