CONCURS ÎN 14 NOIEMBRIE 2017 PENTRU OCUPARE POSTURI CONTRACTUALE DE EXECUŢIE TEMPORAR VACANTE

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ TURDA ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN DATA DE 14 NOIEMBRIE 2017 PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI CONTRACTUALE DE EXECUŢIE TEMPORAR VACANTE:

 INGRIJITOR LA DOMICILIU – 1 post, durată  determinată, Centrul de zi şi Centrul de îngrijiri la domiciliu

Condiții specifice de participare – studii generale, profesionale sau liceale;

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL – 1 post, durata determinata, Cabinet medical scolar

Condiții specifice de participare – studii post liceale;

-5 ani vechime in specialitatea studiilor;

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:

Ø  are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

Ø  cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

Ø  are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

Ø  are capacitate deplină de exerciţiu;

Ø  are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

Ø  îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

Ø  nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Calendarul concursului:

–          depunerea dosarelor de concurs în perioada 27 octombrie -02 noiembrie , orele 12,00;

–          selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în perioada 03 noiembrie  2017;

–          proba scrisă se va susține în data de 14 noiembrie  2017, orele 10,00;

–          afişarea rezultatelor probei scrise în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei;

–          proba de interviu se va susţine în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;

–          afişarea rezultatelor probei de interviu în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei;

–          afişarea rezultatelor finale în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului;

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi probei de interviul, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

        Bibliografia pentru postul de îngrijitor la domiciliu – Centrul de zi şi Centrul de îngrijiri  la domiciliu:

–          Legea 477/2004  privind Codul de conduită a personalului contractual;

–          Legea  nr. 17 / 2000 privind protecţia  persoanelor vârstnice;

        Bibliografia pentru postul de asistent medical PL/ principal – Cabinet medical școlar :

  • Legea  nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
  • Ordinul Ministerului Sanatatii 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor;
  • Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistentii medicali-L. Titirca, vol II, Bucuresti, Ed. Viata medicala romaneasca, 2008- pag 41-43, 44-46,116-119, 136-169;
  • Puericultura si pediatrie pentru asistentii medicali,Mihaela Vasile, Editura All, 2012;
  • Cap.2 Cresterea si dezvoltarea (pag.11-pag.22)

      2.1.Notiuni de crestere si dezvoltare

      2.2.Cresterea staturala

      2.3.Cresterea ponderala

      2.4.Dezvoltarea psihomotorie(de la 3 ani la adolescent pg.20-21)

      2.6.Indici de apreciere a cresterii si maturatiei

  • Cap.4 Afectiunile copilului

               4.3.Afectiuni carentiale(pag161-176)-4.3.1.Sdr. de malnutritie

                                                                         -4.3.2.Rahitismul carential

                                                                         -4.3.3.Tetania

               4.4.Afectiuni respiratorii(pag.190-198)-4.4.1.Amigdalitele

                                                                 -4.4.2.Astmul bronsic

               4.6. Afectiuni digestive(214-239)-4.6.1Sdr.diareic

                                                                   -4.6.2Sdr.dureros abdominal

                                                                   -4.6.3 Parazitozele intestinale

               4.8.Afectiunile renale(250-256)-4.8.1 Infectiile de tract urinar

               4.9. Afectiunile SNC(267-278)-4.9.1.Convulsiile si epilepsia infantile

                                                                -4.9.2.Handicapul fizic si neuromotor

              4.10.Afectiunile sangelui(278-288)-4.10.1Anemii

              4.11.Afectiunile glandelor endocrine si bolile de nutritive(302-309)

                                  4.11.1 Diabetul zaharat

                                  4.11.2 Hipotiroidismul

                                  4.11.3  Hipertiroidismul

Acte necesare la dosar:

Ø  cerere de înscriere la concurs;

Ø  copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

Ø  copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

Ø  carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

Ø  cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Ø  adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care va conţine, în clar, numărul, data, numele în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

Ø  curriculum vitae.

Ø    Adeverinta de participare la concurs eliberata de OAMGMAMR (pentru postul de asistent medical PL/principal)

Ø Raport de evaluare  psihologică de la un cabinet acreditat;

Proba scrisă se va susține în data de 14 noiembrie  2017 orele 10.00, la sediul Serviciului Public de Asistență Socială Turda, Str Dacia, nr.1 sau în altă locaţie comunicată în termen candidaţilor. Dosarele se depun la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda, Str Dacia, nr. 1, la Compartimentul resurse umane până la data de 02 noiembrie 2017, orele 12.00. Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selectării dosarelor se vor afişa la sediul instituţiei şi pe site-ul Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda. Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obține de la  Compartimentul Resurse Umane, telefon 0264-317137.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *