CONCURS IN DATA DE 11 OCTOMBRIE 2017

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA ORGANIZEAZA CONCURS IN DATA DE 11 OCTOMBRIE 2017,ORELE 9.00 PENTRU OCUPAREA URMATOARELOR POSTURI  VACANTE (FUNCTII PUBLICE)

 Consilier I superior –Autoritate tutelară, Oficiul juridic

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă asistenţă socială, specializare asistenţă socială sau in domeniul de licență teologie , specializarea teologie – asistenţă socială
 • minim 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

Consilier I superior –Anchete si Prestații sociale

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă asistenţă socială, specializare asistenţă socială sau in domeniul de licență teologie , specializarea teologie – asistenţă socială
 • minim 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

Consilier I asistent –Anchete si Prestații sociale

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul domeniul de licenţă asistenţă socială, specializare asistenţă socială sau in domeniul de licență teologie , specializarea teologie – asistenţă socială
 • minim 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

Proba scrisă se va susține în data de 11 octombrie, 2017 orele 09.00, la sediul Serviciului Public de Asistență Socială Turda, Str Dacia, nr.1 sau în altă locaţie comunicată în termen candidaţilor Dosarele se depun la sediul Serviciului Public de Asistenta Sociala  Turda, Compartimentul Contabilitate, Resurse Umane, str. Dacia nr. 1 pana la data de 27.09.2017 ,orele 12,00. Toate copiile vor fi insotite si de actele originale pentru conformitate sau se vor legaliza. Dosarele se vor verifica de catre comisia de concurs in termen de 5 zile de la data  expirarii termenului de  depunere. Rezultatele selectarii dosarelor se vor afisa la sediul institutiei .

Informatii suplimentare si bibliografia necesara fiecarui post se pot obtine de la Compartimentul Contabilitate, Resurse Umane, telefon  0264/317137.

Acte necesare  întocmirii dosarului de concurs:

 1. formularul de înscriere
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 5. certificat de cazier judiciar;
 6. adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

BIBLIOGRAFIE

pentru functia publica de executie de consilier clasa I grad profesional superior la Compartimentul Autoritate tutelara, Oficiul juridic

 1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 4.  Legea nr. 292/2011 legea asistenţei sociale;
 5. Legea nr. 272/2004 ,republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;

BIBLIOGRAFIE

pentru functia publica de executie de consilier clasa I grad profesional superior la Compartimentul Anchete si prestatii sociale

 1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea nr. 292/2011 legea asistenţei sociale;
 5. Legea  nr. 448 din 6 decembrie 2006, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor  persoanelor cu handicap;
 6. Hotararea nr. 268 / 2007pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

BIBLIOGRAFIE

pentru functia publica de executie de consilier clasa I grad profesional asistent  la Compartimentul Anchete si prestatii sociale

 1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea nr. 292/2011 legea asistenţei sociale;
 5. Legea  nr. 448 din 6 decembrie 2006, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor  persoanelor cu handicap;
 6. Hotararea nr. 268 / 2007pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *